Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling – status - utfordringer Hvordan skal vi innrette samhandlingen for at befolkningen skal oppleve en god og sammenhengende helsetjeneste ? (strategi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling – status - utfordringer Hvordan skal vi innrette samhandlingen for at befolkningen skal oppleve en god og sammenhengende helsetjeneste ? (strategi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling – status - utfordringer Hvordan skal vi innrette samhandlingen for at befolkningen skal oppleve en god og sammenhengende helsetjeneste ? (strategi 2016) v/ Kari Bratland Totsås Leder for samhandling Helse Nord-Trøndelag Samarbeidsutvalget 1. mars 2010

2 Mål for samhandlingsreformen Gjøre tjenestene mer helhetlige og koordinerte for brukerne Redusere sykelighet, øke egenmestring i befolkningen gjennom mer proaktivt og forebyggende arbeid Redusere bruken av sykehustjenester ved at en større del av tjenestene blir levert kostnadseffektivt fra kommunene Både 1. og 2. linje effektiviserer gjennom satsing på dag- og ambulant behandling

3 Forpliktende samhandling mellom kommuner/regioner og sykehus skal styrkes og videreutvikles Bakgrunn og forutsetninger: For å sikre en samlet tjeneste av god kvalitet - der behandling skjer på laveste effektive omsorgsnivå – er samhandling en forutsetning for å skape god pasientbehandling ( skaper liten debatt) Samhandling krever gjensidig tillit, prioritering, innsats og ressurser fra alle nivåer, med et felles mål om å skape sammenhengende behandlingslinjer ut over de spesifikke ansvarsområder (skaper større debatt)

4 Samhandling som strategi – noen forutsetninger og utfordringer Målet for samhandlingen er gode pasientforløp og hensiktsmessig bruk av ressurser. Dette stiller krav til: - å se ut over egne faglige rammer – helhetlig fokus - ledelsesforankring - utfordrer kulturer og organisasjon, lovverk, økonomi, juss og andre etablerte rammer (tilpasse ambisjonsnivå) - avklarte rammeforutsetninger God samhandling bygger på: tillit – mangfold – motivasjon – vilje og evne ( krever øvelse) Det skal ”lønne seg” å gi rett behandling på rett sted

5 Strategi 2016 – ”samhandlingsoppdraget” Målområde 4: Samhandling: ”Befolkningen opplever en god og sammenhengende helsetjeneste” 4.1 Utvikle felles samhandlingsstrategi med kommunene innen 1. juni 2010. Tiltak: Samarbeidsutvalget iverksetter en strategiprosess som ender opp i vedtak i juni 2010

6 Strategi 2016 – ”samhandlingsoppdraget” 4.2 Vi skal være koordinert i samhandlingen opp mot andre i helsetjenesten: Tiltak: opprette enhet for samhandling kartlegge samhandlingsaktiviteter informasjons og - kommunikasjonsstrategi

7 Strategi 2016 - samhandlingsoppdraget 4.3. HNT skal ha en aktiv rolle i videre utvikling av samhandling med kommunene, rehabiliteringsinstitusjoner og opp mot andre aktører i helsetjenesten. Tiltak: - initiere strategiarbeid i samarbeidsutvalget og dialog mellom interne/eksterne miljø - samhandlingsenhet skal bidra til og aktivt søke forbedringer på tvers av forvaltningsnivå

8 Strategi 2016 – ”samhandlingsoppdraget” 4.4. HNT skal arbeide for en systematisk, gjensidig kompetanseoverføring mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten: Tiltak: - Bidra til kartlegging av kompetansebehov i spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste – legge til rette for arenaer - Gjennom veilednings- og konferanseordninger, gjøre spesialisthelsetjenesten mer tilgjengelig

9 Samhandlingsenhet i HNT ”Enhet” for samhandling HNT( 01.01.2010) Overordnet målsetting for virksomheten: - ha fokus der samordnet og koordinert innsats er påkrevd - tilrettelegging av samhandlingsarenaer - sentral rolle med å bidra til å utvikle og implementere omforente strategier - tilrettelegging for samarbeidsutvalg i tråd med omforente strategier – videreføring av tilrådninger/beslutninger Ovenstående krever systematisk god kontakt med avdelinger, klinikker og kommuner, brukere,andre

10 Enhet for samhandling Region Værnes Samkommene Levanger/Verdal Region Inntrøndelag Region Ytre Namdal Region Indre Namdal Samhandlingskontakter (Mandat) Region Midtre Namdal samk. Andre kommuner Private Reha Inst. Prehospital klinikk Psykiatrisk Klinikk Medisinsk Klinikk Kirurgisk Klinikk Barn og Familie- klinikken Rehabiliterings- klinikken Medisinsk Service Klinikk Service- klinikken Namsos Levanger Namsos Levanger ”Kliniske” arbeidsutvalg - prosjektgrupper Andre interessenter HINTHUNTNTNU Brukerorganisasjoner Private helseinstitusjonerAvtalespesialister Nasjonale og Regionale samhandlingstrategier Styret i HNT / KS Samarbeidsutvalget Tillitsvalgte FylkesmannenFylkeskommunen St.OlavsNæringslivet

11 Samhandlingsstrategier – eksempler på områder Utgangspunkt i det vi har lykkes med Ha mer av det som fungerer godt Gode pasientforløp – ”henge sammen” – gjensidighet – metoder og tiltak knyttet til kompetanseutvikling Utvikle nye/andre modeller og metoder for samhandling Utvikle mål/indikatorer som viser forbedringsmuligheter Utvikle, koordinere og forsterke IKT som verktøy for samhandling Styrke samhandling som et viktig pre for utdanning og rekruttering av helsepersonell Proaktiv rolle til dokumentasjon, evaluering og forskning

12 Innspill til arbeidsform Alt: A. Helse Nord-Trøndelag oppnevner en ”strategigruppe” med utgangspunkt i det mandat som allerede ligger på målområde ”samhandling” HNT (2016). Arbeidet fremlegges for samarbeidsutvalg til en drøftings- og høringsrunde - innen avtalte og omforente frister. Alt. B. Samarbeidsutvalget oppnevner en strategigruppe/prosjektgruppe med utgangspunkt i føringer som er lagt i strategidokumentet (2016). Samarbeidsutvalget er styringsgruppe for arbeidet.

13 Fremtidig helsekart med helseområder KS-leder og styreleder Kolbjørn Almlid stiller seg bak denne løsningen. - Ytre Namdal inkl. Bindal ca. 11.5000 -Indre Namdal og Midtre Namdal ca. 26.000 - INVEST (Steinkjer Snåsa, Verran, Inderøy og Mosvik) ca. 33.000 -Værnesregionen (Stjørdal, Meråker, Leksvik, Malvik, Tydal og Selbu 41.000. - Samkommune: (Levanger, Verdal, Frosta) Ref. NA. 01.02.2010

14 En felles samhandlingsutfordring En ledelse på alle nivå som klarer å utvikle gode omstillingskulturer – motivere og skape engasjement - gjennom å formidle mål og hensikt

15 Samhandlingsreformen – hva skjer – når? Behandles i Stortinget 27. april 2010 Nasjonal helse- og omsorgsplan 2010 Helse- og omsorgslov 2010 Finansieringsmodell 2011 Vi skal være i gang 2012 !! Helsetjenesten i Nord – Trøndelag er allerede i gang. Kanskje vi skal ha ambisjonene om å bli landets beste fylke på samhandling??


Laste ned ppt "Samhandling – status - utfordringer Hvordan skal vi innrette samhandlingen for at befolkningen skal oppleve en god og sammenhengende helsetjeneste ? (strategi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google