Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentere meg selv Ny rolle

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentere meg selv Ny rolle"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentere meg selv Ny rolle Viktig for meg å si noe litt kort om kontoret jeg er leder for og hvilke hovedutfordringer vi har akkurat nå. Det er flere nye ansikter her i dag, det kommer stadig flere barnehager i Bærum, og det kan jo også være noen av dere andre som sitter her som ikke helt har den store oversikten over alt bestandig heller!

2 Barnehagekontoret i Bærum
Barnehagekontoret har ansvar for kommunens myndighetsoppgaver i følge barnehagelovgivningen og oppfølging av kommunale handlingsplaner som til enhver tid gjelder for barnehagefeltet Oppgavene er svært varierte. Barnehagesektoren er svært mangfoldig! Barnehagekontoret er et Fagkontor. De ansatte er alle sammen førskolelærere i ”bånn” men har ulike oppgaver vi har spesialisert oss på å utføre. Vi har mange ulike oppgaver, og jeg tenkte jeg skulle presentere de 3 viktigste akkurat nå.

3 Hovedutfordring 1: Bidra til at Bærum kommune oppnår
full barnehagedekning snarest mulig. Samarbeider med dere Med private og kommunale utbyggere og enterprenører - arkitekter Andre fagmiljø Politikere Presentere

4 Hovedutfordring 2 : Sikre at opptak av barn i barnehagene skjer på en effektiv og god måte til beste for brukerne. Disse damene, eller i hvertfall en av dem, kjenner de aller fleste av dere. Presentere

5 Hovedutfordring 3: Bidra til å sikre god kvalitet i alle private og kommunale barnehager i kommunen. Denne utfordringen legger et visst press på dere også! Presentere Si noe om nye ansettelser. Dette bringer meg over til dagens tema. Dere kjenner meg godt nå, ingen overraskelser i vente, så jeg begynner som alltid før, med

6 DEN RØDE TRÅDEN! LE!

7 1. Personalet har kompetanse på rammeplanen.
Barnehagene i Bærum: Satsningsområde 2006 – 2009: Implementere rammeplanen i alle barnehagene HOVEDMÅL Alle barnehagene i Bærum har implementert rammeplanen innen desember 2009. DELMÅL 1. Personalet har kompetanse på rammeplanen. 2. Alle barnehager har en årsplan som viser at loven og rammeplanen er implementert. 3. Det er utviklet sentrale og lokale prosjekter som bidrar til implementering av rammeplanen. 4. Barn, foreldre og personale skal delta. Vi er midt i satsningsområdet vårt, og som jeg etter å ha lest høstens årsplaner vet at 98% er i full gang med!

8 Føringer for tilsyn høsten 2007
KVALITETSUTVIKLING I BARNEHAGENE I BÆRUM Føringer for tilsyn høsten 2007 Med utgangspunkt i satsingsområder for barnehagesektoren i Bærum, har Fag og kompetansegruppen og kontaktpersonene i alle nettverkene i år blitt enig om at det i forbindelse med innsending av årsplanen skal gis informasjon om følgende: Forslag til mal på begge områder blir lagt ut på barnehagekontorets nettsider. Frist for innsending er 15.oktober 2007. 1. System for dokumentasjon og vurdering er vedlagt. NB! Kan være en del av årsplanen. Beskriv systemet og vis ved et eksempel. 2. Barnehagens aktivitetsplan for implementering av lov og rammeplan for 2007 / 2008 er vedlagt. Se mal 2 LES: Punkt 1 og Punkt 2

9 Tilbakemeldinger føringer tilsyn
102 barnehager har levert dokumentasjon som gjør at dere har fått tilbakemelding på at dere har gjort en strålende resultat: Sitat tilbakemelding: ”Vi ser av de innsendte planene for barnehagen at disse er i tråd me de kommunale føringene for tilsyn høsten 2007” Utrolig bra resultat! Har sendt ut tilbakemeldinger til alle. De som ikke har svart på våre henvendelser; eier har fått beskjed og vi kommer til å ta kontakt i nærmeste fremtid. KLIKK. Les alt! Det fører selvfølgelig til at

10 Shampagnekorken må sprettes!
Det fortjener dere!

11 Oppfølging Nye føringer til høsten: MALER?? Før klikk:
De 6 som ikke har svart på våre henvendelser, vil vi ta kontakt med eier og komme på tilsynsbesøk. Vi undrer oss over om disse barnehagene ikke har årsplaner og hva de evnt. styrer etter. Klikk: MALER?? Slik så de ut i år: Neste

12 Mal 1 System for dokumentasjon og vurdering for barnehageåret 2007/08
BARN FORELDRE PERSONALE EVALUERING AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

13 Samarbeid barnehage - skole
Mal 2 Barnehagens aktivitetsplan for implementering av lov og rammeplan for 2007 / 2008 Statlige føringer Kommunale føringer Barne- hagens egne satsinger Pedagogisk ledelse Barns medvirkning Språkmiljø/ stimulering Samarbeid barnehage - skole IKT Fagområde Antall, rom og form HØST 07 VÅR 08 Utrolig lett å lese hos alle dere som har brukt malene. Mange som har dette i årsplanene er også lett å lese. Men: Noen av dere har fått tilbakemelding som gjorde at dere har tatt kontakt med oss og enten gjort oss oppmerksom på at dere har de dokumentene vi har spurt etter, eller dere har sendt dem inn i ettertid. Vi spør oss om det kan være greit å ha si at alle skal bruke maler. Dette er en diskusjon som vi gjerne tar i mot innspill til. Vi har spurt før, så vi vet egentlig hva mange mener også. Dette kommer vi tilbake til. Over til noe annet og svært aktuelt:

14 Fag og kompetansegruppens oppgaver
1) Følge opp statlige og kommunale føringer Satsningsområder 2) Følge opp barnehagenes meldte behov og innspill Kurs – aktiviteter 3) Økonomi - Utviklingsarbeid/prosjekter ; kriterier, søknader kurs/aktiviteter En av fag og kompetansegruppens viktigste oppgaver er: Å holde fokus i forhold til målene vi setter oss. Være fleksible, være åpen for innspill / ulike synspunkter underveis Fag og komps oppgave er er bla. Å holde fokus. I forbindelse med HOL og kartlegging satte vi i gang en begynnende diskusjon i nettverkene om

15 Nettverksdiskusjoner
Diskutere læringssyn – barnesyn i forhold til helhetlig opplæringsløp. Hvilke tanker gjør nettverket seg i forhold til dette temaet. 4 nettverk svarte Diskusjonen tok ikke helt av i høst, men vi ønsker å revitalisere den igjen. HOL PISA Solveig Østrem Vi trenger en v evisstgjøring: Opplæring rutiner kommer –sammen med skolene. Viktig at vi er forberedt.

16 Hva sier rammeplanen?

17 Dokumentasjon og kartlegging i barnehagen - rammeplanen
Planleggingen må baseres på kunnskap om barns utvikling og læring individuelt og i gruppe, observasjon, dokumentasjon, refleksjon og systematisk vurdering og på samtaler med barn og foreldre. (s.47) Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagen som arena for læring og utvikling. Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldre, lokalmiljø og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjøre i barnehagen. Et etisk perspektiv må legges til grunn ved dokumentasjon av barns lek, læring og arbeid. Dokumentasjon knyttet til enkeltbarn kan nyttes i tilknytning til samar­beid med hjelpeinstanser utenfor barnehagen når dette skjer i samarbeid og forståelse med barnas foreldre/foresatte. Dersom det skal settes opp spesifikke mål for enkeltbarn, må dette ha en begrunnelse, og målene må settes i samarbeid med foreldrene og eventuelle samarbeidsparter utenfor barnehagen. Denne typen dokumentasjon er underlagt taushetsplikt. (s.49)

18 Dokumentasjon og kartlegging i barnehagen - rammeplanen
Registre i forbindelse med planlegging og observasjon kan være konsesjonspliktige etter personopplysningsloven 14. april 2000 nr. 31. Etter denne loven kreves det konsesjon fra Datatilsynet for å behandle sensitive personopplysninger. Barnehagen skal normalt ikke vurdere måloppnåelse hos enkeltbarn i forhold til gitte kriterier, jf. avsnittet over om dokumentasjon av enkeltbarns utvikling. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon. (s.50)

19 Kompetanse i barnehagen – Strategi for kompetanseutvikling 2007-2010
Barnehagen må også gi skolen kunnskap om barnehagen og medvirke til en god dialog i overgangen. Barnehagens dokumentasjon kan gi informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Dette vil også kreve etisk bevissthet, da både barn og foreldre kan reagere dersom for mye av det barn sier og gjør blir gjort til gjenstand for skriftlig observasjon og vurdering. Personalet må ha kunnskap om: hva barnehagen bør dokumentere hvordan dokumentasjon om enkeltbarn skal håndteres foreldrenes rett til å samtykke i hvilken informasjon skolen skal få. (s.14)

20 Nettverksdiskusjoner
Diskutere læringssyn – barnesyn i forhold til helhetlig opplæringsløp. Hvilke tanker gjør nettverket seg i forhold til dette temaet. Fag og kompetansegruppen ønsker tilbakemeldinger / Rutinene skal være i gang i løpøet av våren. Blir sendt ut i løpet av uken. Skolene skal ta den første kontakten. NB! Minimum. Det er lov å gjøre mer! Ped.tenkning skal jobbe i to år til. Tilbakemelding. Diskuter på 1.møtet dere har!

21 Vårens aktiviteter Målgruppen styrere NB! Faglige forum
OVERSIKT OVER KOMPETANSETILBUDENE VÅREN 2008 MÅNED DAG KURS/AKTIVITET MÅLGRUPPE JAN. Kompetansekartlegging Styrere 21.28. Samarbeid om omsorgssvikt Rykkinn og Sandvika omr. FEBR. 5. Læring – og syn på barn Styrere, førskolelærere 6. IKT-kurs Alle ansatte 7. Styrermøte Styrere, fagl.veiledere 22.29 Nybegynnere 27. Antall, rom og form 28. Vold i nære relasjoner 29. Foreldremedvirkning MARS 3.10. Etikk i dok.arbeidet Språkmiljø og språkstimul. 12. Antall, rom og form dag 2 APRIL 4. 11. 7.8. Helhetlig opplæring Førskolelærere 17. Pedagogisk ledelse Styrere og fsk.lærere 23. Antall, rom og form dag 3 MAI Styrere og fagl. veil. Vårens aktiviteter Målgruppen styrere NB! Faglige forum

22 Prosjekter/utviklingsarbeider i barnehagene som får kompetansemidler fra Barnehagekontoret
Barns perspektiver: barn og digitale bilder Nadderudskogen Individuelle utviklingsplaner (IUP) i barnehagen som et ledd i kvalitetssikring av overgang barnehage-skole Helset og Toppenhaug Verden gjennom kunst Østheim Dokumentasjon som kan fange barnehagens særegenhet som pedagogisk virksomhet Mattelek VIER på Lagåsen Hvordan planlegge barnehagens temaarbeid som legger til rette for barns medvirkning? Det Norske Veritas Barnehave Etikk i dokumentasjonsarbeiet Grini, Haslum, Høvik, Søråsen,

23 - Lederopplæring for private styrere I samarbeid med Høgskolen i Oslo:
Andre prosjekter som får støtte av barnehagekontoret – de statlige midlene - Lederopplæring for private styrere I samarbeid med Høgskolen i Oslo: Eget studium i ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid for pedagogiske ledere i Bærum. støtte til studium i Småbarnspedagogikk. Mange andre studier, men det er disse vi støtter nå.

24 Søknad om kompetansemidler 2008
Satsingsområder for barnehagen i Bærum kommune: Pedagogisk ledelse Barns medvirkning Samarbeid barnehage - skole Språkmiljø og språkstimulering Antall, rom og form IKT Mer informasjon kan fås ved å kontakte Barnehagekontoret tlf: ) Søknad fra Barnehage: Eier: Styrer/kontaktperson: Tlf: Internett: Barnehage Kvalitetsutvikling Det søkes om støtte til Satsingsområde Deltakere Stilling Utviklingsarbeid * Etterutdanningstiltak Videreutdanningstiltak Begrunnelse for søknaden/Kartlagt kompetansebehov: Beskrivelse av tiltaket i forhold til behov og satsingsområde: Vi legger ut nye skjemaer ang. søknad om kompetansemidler. *Legg ved prosjektbeskrivelse. Se mal

25 Budsjett for kompetansetiltaket 2008
Kostnader: Eiers eget bidrag: Det søkes om: Dato: ……/……… Styrer: Dato: ……/……… Eier: Rapport for bruk av midler oversendes etter tiltaket er avsluttet. Bærum kommune Barnehagekontoret 1304 Sandvika

26 BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET PLAN FOR PROSJEKT/UTVIKLINGSARBEID TITTEL PÅ PROSJEKTET/UTVIKLINGSARBEIDET PROSJEKTLEDER ANSVAR FOR PROSJEKTET/UTVIKLINGSARBEIDET Navn Arbeidssted Adresse Telefon DELTAGERE I PROSJEKTET (BARNEHAGER – NAVN) PROSJEKTBESKRIVELSE / UTVIKLINGSARBEIDETS PROBLEMSTILLINGER/MÅL Hva dere ønsker å oppnå ved utviklingsarbeidet. Hva dere ønsker å utvikle/forbedre. Prøv å være så konkrete som mulig!!

27 Spørsmål? Ta kontakt med: Lisbeth.bjerke@baerum.kommune.no
TIDSPLAN FOR HELE UTVIKLINGSARBEIDET Planlegging, gjennomføring, erfaringsinnsamling, vurdering, avslutning, rapportskriving. Tid Oppgaver (milepæler) Spørsmål? Ta kontakt med: ERFARINGSDELING Hvordan tenkes erfaringene brukt utover prosjektperioden?

28

29 Årsplanen skal inneholde:
Fra presentasjon på styrermøte april 2006: Informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, oppdragelse, lek og læring Informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barns og gruppens interesser og det lokale samfunnet. Her må også progresjon tydeliggjøres Hvordan vurderingen skal gjennomføres må nedfelles i årsplanen: Hvilken hensikt? Hva skal vurderes? Hvem skal delta? Hvordan og når skal de delta? Resultatene av vurderingen bør legges til grunn for arbeidet med neste årsplan. Markering av lokale kulturbegivenheter bør nedfelles. Planer for overgang fra barnehage til skole. Konkretisere arbeidet med å legge til rette arbeidet for barns medvirkning Foreldrene må gis mulighet til å delta aktivt i planleggingen av barnehagens innhold. PROGRESJONSPUNKTET

30 Progresjon Kapittel 3: Fagområdene
”Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barn og gruppens interesser og det lokale samfunnet, skal avgjøres i den enkelte barnehage og nedfelles i barnehagens årsplan. Her må også progresjon tydeliggjøres.” s.33 Kapittel 4 Planlegging, dokumentasjon og vurdering ”Alle barnehager skal utarbeide en årsplan. Den enkelte barnehage avgjør i hvilken grad det i tillegg bør utformes planer for kortere perioder. Barnehagen kan også ha behov for en langtidsplan for å sikre progresjon og sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet.” s. 47 Les punktene. Presentere foredragsholderne


Laste ned ppt "Presentere meg selv Ny rolle"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google