Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagekontoret. Barnehagekontoret i Bærum Barnehagekontoret har ansvar for kommunens myndighetsoppgaver i følge barnehagelovgivningen og oppfølging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagekontoret. Barnehagekontoret i Bærum Barnehagekontoret har ansvar for kommunens myndighetsoppgaver i følge barnehagelovgivningen og oppfølging."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagekontoret

2 Barnehagekontoret i Bærum Barnehagekontoret har ansvar for kommunens myndighetsoppgaver i følge barnehagelovgivningen og oppfølging av kommunale handlingsplaner som til enhver tid gjelder for barnehagefeltet

3 Barnehagekontoret Hovedutfordring 1: Bidra til at Bærum kommune oppnår full barnehagedekning snarest mulig.

4 Barnehagekontoret Hovedutfordring 2 : Sikre at opptak av barn i barnehagene skjer på en effektiv og god måte til beste for brukerne.

5 Barnehagekontoret Hovedutfordring 3: Bidra til å sikre god kvalitet i alle private og kommunale barnehager i kommunen.

6 Barnehagekontoret

7 Barnehagene i Bærum: Satsningsområde 2006 – 2009: Implementere rammeplanen i alle barnehagene HOVEDMÅL Alle barnehagene i Bærum har implementert rammeplanen innen desember 2009. DELMÅL 1. Personalet har kompetanse på rammeplanen. 2. Alle barnehager har en årsplan som viser at loven og rammeplanen er implementert. 3. Det er utviklet sentrale og lokale prosjekter som bidrar til implementering av rammeplanen. 4. Barn, foreldre og personale skal delta.

8 Barnehagekontoret KVALITETSUTVIKLING I BARNEHAGENE I BÆRUM Føringer for tilsyn høsten 2007 Med utgangspunkt i satsingsområder for barnehagesektoren i Bærum, har Fag og kompetansegruppen og kontaktpersonene i alle nettverkene i år blitt enig om at det i forbindelse med innsending av årsplanen skal gis informasjon om følgende: Forslag til mal på begge områder blir lagt ut på barnehagekontorets nettsider. Frist for innsending er 15.oktober 2007. 1. System for dokumentasjon og vurdering er vedlagt. NB! Kan være en del av årsplanen. Beskriv systemet og vis ved et eksempel. 2. Barnehagens aktivitetsplan for implementering av lov og rammeplan for 2007 / 2008 er vedlagt. Se mal 2

9 Barnehagekontoret Tilbakemeldinger føringer tilsyn 102 barnehager har levert dokumentasjon som gjør at dere har fått tilbakemelding på at dere har gjort en strålende resultat: Sitat tilbakemelding: –”Vi ser av de innsendte planene for barnehagen at disse er i tråd me de kommunale føringene for tilsyn høsten 2007”

10 Barnehagekontoret

11 Oppfølging Nye føringer til høsten: –MALER??

12 Barnehagekontoret Mal 1 System for dokumentasjon og vurdering for barnehageåret 2007/08 BARNFORELDREPERSONALEEVALUERING AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

13 Barnehagekontoret Statlige føringer Kommunale føringer Barne- hagens egne satsinger Pedagogisk ledelse Barns medvirkning Språkmiljø/ stimulering Samarbeid barnehage - skole IKTFagområde Antall, rom og form HØST07HØST07 VÅR 08VÅR 08 Mal 2 Barnehagens aktivitetsplan for implementering av lov og rammeplan for 2007 / 2008

14 Barnehagekontoret Fag og kompetansegruppens oppgaver 1) Følge opp statlige og kommunale føringer -Satsningsområder 2) Følge opp barnehagenes meldte behov og innspill -Kurs – aktiviteter 3) Økonomi - Utviklingsarbeid/prosjekter ; kriterier, søknader –kurs/aktiviteter En av fag og kompetansegruppens viktigste oppgaver er: Å holde fokus i forhold til målene vi setter oss. Være fleksible, være åpen for innspill / ulike synspunkter underveis

15 Barnehagekontoret Nettverksdiskusjoner 1.Diskutere læringssyn – barnesyn i forhold til helhetlig opplæringsløp. Hvilke tanker gjør nettverket seg i forhold til dette temaet. 4 nettverk svarte

16 Barnehagekontoret Hva sier rammeplanen?

17 Barnehagekontoret Dokumentasjon og kartlegging i barnehagen - rammeplanen Planleggingen må baseres på kunnskap om barns utvikling og læring individuelt og i gruppe, observasjon, dokumentasjon, refleksjon og systematisk vurdering og på samtaler med barn og foreldre. (s.47) Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagen som arena for læring og utvikling. Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldre, lokalmiljø og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjøre i barnehagen. Et etisk perspektiv må legges til grunn ved dokumentasjon av barns lek, læring og arbeid. Dokumentasjon knyttet til enkeltbarn kan nyttes i tilknytning til samar­beid med hjelpeinstanser utenfor barnehagen når dette skjer i samarbeid og forståelse med barnas foreldre/foresatte. Dersom det skal settes opp spesifikke mål for enkeltbarn, må dette ha en begrunnelse, og målene må settes i samarbeid med foreldrene og eventuelle samarbeidsparter utenfor barnehagen. Denne typen dokumentasjon er underlagt taushetsplikt. (s.49)

18 Barnehagekontoret Dokumentasjon og kartlegging i barnehagen - rammeplanen Registre i forbindelse med planlegging og observasjon kan være konsesjonspliktige etter personopplysningsloven 14. april 2000 nr. 31. Etter denne loven kreves det konsesjon fra Datatilsynet for å behandle sensitive personopplysninger. Barnehagen skal normalt ikke vurdere måloppnåelse hos enkeltbarn i forhold til gitte kriterier, jf. avsnittet over om dokumentasjon av enkeltbarns utvikling. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon. (s.50)

19 Barnehagekontoret Kompetanse i barnehagen – Strategi for kompetanseutvikling 2007-2010 Barnehagen må også gi skolen kunnskap om barnehagen og medvirke til en god dialog i overgangen. Barnehagens dokumentasjon kan gi informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Dette vil også kreve etisk bevissthet, da både barn og foreldre kan reagere dersom for mye av det barn sier og gjør blir gjort til gjenstand for skriftlig observasjon og vurdering. Personalet må ha kunnskap om: hva barnehagen bør dokumentere hvordan dokumentasjon om enkeltbarn skal håndteres foreldrenes rett til å samtykke i hvilken informasjon skolen skal få. (s.14)

20 Barnehagekontoret Nettverksdiskusjoner 1.Diskutere læringssyn – barnesyn i forhold til helhetlig opplæringsløp. Hvilke tanker gjør nettverket seg i forhold til dette temaet. Fag og kompetansegruppen ønsker tilbakemeldinger / torunn.stornes@baerum.kommune.no

21 Barnehagekontoret OVERSIKT OVER KOMPETANSETILBUDENE VÅREN 2008 MÅNEDDAGKURS/AKTIVITETMÅLGRUPPE JAN. KompetansekartleggingStyrere 21.28.Samarbeid om omsorgssviktRykkinn og Sandvika omr. FEBR. 5.Læring – og syn på barnStyrere, førskolelærere 6.IKT-kursAlle ansatte 7.StyrermøteStyrere, fagl.veiledere 22.29IKT-kursNybegynnere 27.Antall, rom og formAlle ansatte 28.Vold i nære relasjonerAlle ansatte 29.ForeldremedvirkningAlle ansatte MARS 3.10.IKT-kursNybegynnere 5.Etikk i dok.arbeidetStyrere, førskolelærere 7.Språkmiljø og språkstimul.Alle ansatte 12.Antall, rom og form dag 2Alle ansatte APRIL 4. 11.IKT-kursNybegynnere 7.8.Helhetlig opplæringFørskolelærere 17.Pedagogisk ledelseStyrere og fsk.lærere 23.Antall, rom og form dag 3 Alle ansatte MAI 29.StyrermøteStyrere og fagl. veil.

22 Barnehagekontoret Prosjekter/utviklingsarbeider i barnehagene som får kompetansemidler fra Barnehagekontoret Barns perspektiver: barn og digitale bilder Nadderudskogen Individuelle utviklingsplaner (IUP) i barnehagen som et ledd i kvalitetssikring av overgang barnehage-skole Helset og Toppenhaug Verden gjennom kunst Østheim Dokumentasjon som kan fange barnehagens særegenhet som pedagogisk virksomhet Nadderudskogen Mattelek VIER på Lagåsen Hvordan planlegge barnehagens temaarbeid som legger til rette for barns medvirkning? Det Norske Veritas Barnehave Etikk i dokumentasjonsarbeiet Grini, Haslum, Høvik, Søråsen,

23 Barnehagekontoret Andre prosjekter som får støtte av barnehagekontoret – de statlige midlene - Lederopplæring for private styrere I samarbeid med Høgskolen i Oslo: –Eget studium i ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid for pedagogiske ledere i Bærum. –støtte til studium i Småbarnspedagogikk.

24 Barnehagekontoret Søknad om kompetansemidler 2008 Satsingsområder for barnehagen i Bærum kommune: Pedagogisk ledelse Barns medvirkning Samarbeid barnehage - skole Språkmiljø og språkstimulering Antall, rom og form IKT Mer informasjon kan fås ved å kontakte Barnehagekontoret ( lisbeth.bjerke@baerum.kommune.no, tlf: 67504579) lisbeth.bjerke@baerum.kommune.no Søknad fra Barnehage: Eier: Styrer/kontaktperson: Email: Tlf: Det søkes om støtte til SatsingsområdeDeltakereStilling Utviklingsarbeid * Etterutdanningstiltak Videreutdanningstiltak Begrunnelse for søknaden/Kartlagt kompetansebehov: Beskrivelse av tiltaket i forhold til behov og satsingsområde: *Legg ved prosjektbeskrivelse. Se malmal Internett: www.Baerum.kommmune/ Barnehage Kvalitetsutvikling

25 Barnehagekontoret Kostnader: Eiers eget bidrag: Det søkes om: Dato: ……/……….. Styrer: Dato: ……/……….. Eier: Rapport for bruk av midler oversendes etter tiltaket er avsluttet. Bærum kommune Barnehagekontoret 1304 Sandvika Budsjett for kompetansetiltaket 2008

26 Barnehagekontoret BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET PLAN FOR PROSJEKT/UTVIKLINGSARBEID TITTEL PÅ PROSJEKTET/UTVIKLINGSARBEIDET PROSJEKTLEDER ANSVAR FOR PROSJEKTET/UTVIKLINGSARBEIDET NavnArbeidssted AdresseTelefon DELTAGERE I PROSJEKTET (BARNEHAGER – NAVN ) PROSJEKTBESKRIVELSE / UTVIKLINGSARBEIDETS PROBLEMSTILLINGER/MÅL Hva dere ønsker å oppnå ved utviklingsarbeidet. Hva dere ønsker å utvikle/forbedre. Prøv å være så konkrete som mulig!!

27 Barnehagekontoret TIDSPLAN FOR HELE UTVIKLINGSARBEIDET Planlegging, gjennomføring, erfaringsinnsamling, vurdering, avslutning, rapportskriving. TidOppgaver (milepæler) ERFARINGSDELING Hvordan tenkes erfaringene brukt utover prosjektperioden? Spørsmål? Ta kontakt med: Lisbeth.bjerke@baerum. kommune.no

28 Barnehagekontoret

29 Årsplanen skal inneholde: Fra presentasjon på styrermøte april 2006: Informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, oppdragelse, lek og læring Informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barns og gruppens interesser og det lokale samfunnet. Her må også progresjon tydeliggjøres Hvordan vurderingen skal gjennomføres må nedfelles i årsplanen: Hvilken hensikt? Hva skal vurderes? Hvem skal delta? Hvordan og når skal de delta? –Resultatene av vurderingen bør legges til grunn for arbeidet med neste årsplan. Markering av lokale kulturbegivenheter bør nedfelles. Planer for overgang fra barnehage til skole. Konkretisere arbeidet med å legge til rette arbeidet for barns medvirkning Foreldrene må gis mulighet til å delta aktivt i planleggingen av barnehagens innhold.

30 Barnehagekontoret Progresjon Kapittel 3: Fagområdene ”Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barn og gruppens interesser og det lokale samfunnet, skal avgjøres i den enkelte barnehage og nedfelles i barnehagens årsplan. Her må også progresjon tydeliggjøres.” s.33 Kapittel 4 Planlegging, dokumentasjon og vurdering ”Alle barnehager skal utarbeide en årsplan. Den enkelte barnehage avgjør i hvilken grad det i tillegg bør utformes planer for kortere perioder. Barnehagen kan også ha behov for en langtidsplan for å sikre progresjon og sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet.” s. 47


Laste ned ppt "Barnehagekontoret. Barnehagekontoret i Bærum Barnehagekontoret har ansvar for kommunens myndighetsoppgaver i følge barnehagelovgivningen og oppfølging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google