Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedprinsipper i forslaget til endring av forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven Vurdering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedprinsipper i forslaget til endring av forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven Vurdering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedprinsipper i forslaget til endring av forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven Vurdering

2 Endringer i forskift til opplæringslova:
Nytt kapittel 3 om individvurdering i grunnskulen og i videregående opplæring. Nytt kapittel 4 om individvurdering i grunnopplæring særskilt organisert for voksne. Andre bestemmelser som blir endra som en følge av endringer i kapittel 3 og 4.

3 Bakgrunn for endringene
St.meld. nr 16 ( ) Hevder at ”i norsk skole har manglende evalueringskultur ført til utilstrekkelig oppfølging av elevene og redusert deres faglige utviklingsmuligheter” (side 77) Trekker opp 4 hovedutfordringer knyttet til individvurdering. En av disse er knyttet til at regelverket ikke er klart nok Oppdragsbrev nr ”Tiltak knyttet til individvurdering i skole og fag- og yrkesopplæring” Ett større oppdragsbrev hvor ett deloppdrag er å forenkle bestemmelsene om individvurdering i grunnskolen og videregående opplæring Deloppdraget om regelverk har fire punkter. Det som er relevant her er: ”som ledd i å tydeliggjøre sammenhengen i hele opplæringsløpet i grunnopplæringen, vurdere og eventuelt foreslå felles bestemmelser om vurdering for grunnskolen og videregående opplæring.” Vektlegges at individvurdering skal bidra til motivasjon og læring

4 Utfordringer i gjeldende rett
Vanskelig å se helheten i regelverket om vurdering i grunnopplæringen Finnes ulikheter som er unødvendige mellom grunnskolen og videregående opplæring Kryssende begreper som er vanskelige å forstå ift hverandre slik det fremstilles nå Behov for å tydeliggjøre regelverket på punkter hvor praksis har avdekket at det ikke er klart nok eller bør utfylles på andre måter Behov for i større grad å tydeliggjøre eleven, lærlingen og lærekandidatens medvirking og medansvar i vurderingsarbeidet, samt sikre eleven, lærlingen og lærekandidatens rettssikkerhet Behov for å styrke læringsperspektivet, slik at vurdering bidrar til å øke læringstrykket

5 Strukturelle endringer
Ett felles kapittel for elev- og lærlingvurdering i grunnskole og i videregående opplæring Generelle føresegner Underveisvurdering Sluttvurdering Fritak fra vurdering Eksamen Dokumentasjon I grunnskolen I videregående opplæring Særskilte regler om fag- og yrkesopplæring Eget kapittel for grunnopplæring for voksne

6 Forslag til innholdsmessige endringer

7 1. Styrking og tydeliggjøring av eleven, lærlingen og lærekandidatens rettigheter
Forslag: Tydeliggjøre at det skal være kjent og tilgjengelig for eleven, lærlingen og lærekandidaten hva som vektlegges i vurderingen av hans/hennes kompetanse Egen bestemmelse om egenvurdering. Egenvurdering gjøres gjeldende både for underveisvurdering med og uten karakter Samtale med eleven hvert ½ år fra 1.årstrinn, skal drøfte elevens utvikling ift kompetansemålene, kan sees i sammenheng med samtale med foresatte

8 Tydeliggjøring av formålet med vurdering og grunnlaget for vurdering
Egen bestemmelse om formålet med vurdering. Tydeliggjøring av formålet med underveisvurdering og sluttvurdering og relasjonen mellom disse. Tydeliggjøring av skolens ansvar for å legge til rette for å skaffe tilstrekkelig grunnlag for vurdering. Presisering av at grunnlaget for vurdering er kompetansemålene i LK06. Hovedregel: eleven, lærlingen og lærekandidatens forutsetninger, atferd og fravær skal ikke trekkes inn i vurderingen Unntak: i kroppsøving skal elevens forutsetninger vektlegges i grunnskolen. Men: hva med vgo? Om vurdering i fag vs. vurdering i orden og i oppførsel Elever med individuell opplæringsplan Presisering av gjeldende rett og tydeliggjøring av hvilke regler som gjelder

9 3. Styrking av underveisvurdering og vurdering for læring
Forslag: Underveisvurdering - et av de sentrale begrepene i nytt kapittel 3 Tydelige kvalitetskrav til underveisvurdering Beskrive mestring og gi veiledning for å bli bedre i faget Halvårsvurdering erstatter begrepet terminkarakter og innføres i hele grunnopplæringen Skal gis uten karakter (ikke krav til skriftlighet annet enn at halvårskarakterer skal føres på forsvarlig måte) Skal gis uten og med karakter fra 8. årstrinn (den læringsfremmende informasjonen forrang) Samme begrepsbruk i hele opplæringsløpet inkludert fag- og yrkesopplæringen Kan sees i sammenheng med halvårlig samtale

10 5. Føring av fravær på vitnemålet for grunnskolen
St.mld nr 31( ) ift kap 3 og 4 i forskriften Fravær skal føres på vitnemålet for grunnskolen Gitte former for dokumentert fravær kan kreves ikke ført.

11 6. Tydeliggjøring av krav til dokumentering av underveisvurdering
Det skal dokumenteres at underveis-vurdering er gitt Skoleeier avgjør form, innhold og omfang

12 Videre fremdrift Desember Utsendelse av høringsbrev til høringsinstansene Mars høringsfrist Behandling av høringsuttalelser og oversendelse til KD av endelig forslag til endring i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven innen KD fastsetter nytt kapittel 3 og 4 i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven Ikrafttredelse av nye bestemmelser


Laste ned ppt "Hovedprinsipper i forslaget til endring av forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven Vurdering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google