Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeidsutvalgets rolle og oppgaver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeidsutvalgets rolle og oppgaver"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeidsutvalgets rolle og oppgaver

2 Lov om barnehager (barnehageloven)
§ 1 Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. § 2 Barnehagens innhold Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn.

3 Foreldrerådet Sitat fra barnehageloven:
§ 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene / de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. § 15 Foreldrebetaling Er det i forskrift satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

4 § 4 forts. Samarbeidsutvalget
Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

5 Samarbeidsutvalget forts.
Saker av viktighet, som samarbeidsutvalget skal ha seg forelagt: forslag til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse mv. Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier og kan melde i fra til tilsynsmyndigheten (barnehagedirektøren) dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter,barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett. Samarbeidsutvalgets rolle bør derfor være et internt tilsynsorgan for barnehagen. Dette vil bidra til kvalitetssikring av virksomheten.

6 Samarbeidsutvalget forts.
Forskrift om pedagogisk bemanning § 3 : En uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg skal legges ved eiers søknad om eventuelle dispensasjoner fra normen for pedagogisk bemanning.

7 Årsplan Hver barnehage skal utarbeide en årsplan med utgangspunkt i rammeplanen. Jf. barnehagelovens § 2 siste ledd, skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette årsplan for den pedagogiske virksomheten. Rammeplanen gir nærmere veiledning i årsplanlegging. Personalets oppgave er å sikre at årsplanen holder faglige mål. Foreldreråd og SU skal ha mulighet til reell innflytelse på vurderingsprosessen.


Laste ned ppt "Samarbeidsutvalgets rolle og oppgaver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google