Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagekontoret. Barnehagene i Bærum: Satsningsområde 2006 – 2009: Implementere rammeplanen i alle barnehagene HOVEDMÅL Alle barnehagene i Bærum har.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagekontoret. Barnehagene i Bærum: Satsningsområde 2006 – 2009: Implementere rammeplanen i alle barnehagene HOVEDMÅL Alle barnehagene i Bærum har."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagekontoret

2

3 Barnehagene i Bærum: Satsningsområde 2006 – 2009: Implementere rammeplanen i alle barnehagene HOVEDMÅL Alle barnehagene i Bærum har implementert rammeplanen innen desember 2009. DELMÅL 1. Personalet har kompetanse på rammeplanen. 2. Alle barnehager har en årsplan som viser at loven og rammeplanen er implementert. 3. Det er utviklet sentrale og lokale prosjekter som bidrar til implementering av rammeplanen. 4. Barn, foreldre og personale skal delta.

4 Barnehagekontoret Hva må til for at din barnehage har implementert rammeplanen innen utgangen av 2009?

5 Barnehagekontoret Tilsyn på kvalitetsutvikling 2008-09 Implementering av rammeplanen 1.Barnehagens aktivitetsplan for implementering Mal sendes ut. Legges også ut på nettet. 2. Årsplan som viser en tydelig progresjon i forhold til arbeidet med fagområdene. Bruke årsplanmal som hjelpemiddel.

6 Barnehagekontoret Barnehagens aktivitetsplan for implementering av rammeplan Barnehage året Pedagogisk ledelse Barns medvirkning Språkmiljø/ -stimulering Samarbeid barnehage- skole IKTFagområdet Antall, rom og form Barnehagens egne fokusområder 06/07 07/08 08/09 09/10

7 Barnehagekontoret Årsplanen skal inneholde Omsorg, oppdragelse, lek og læring. Dokumentasjon og vurdering Lokale kulturbegivenheter Overgang fra barnehage til skole Barns medvirkning Progresjon i fagområdene

8 Barnehagekontoret Kommunens rolle som tilsynsmyndighet

9 Barnehagekontoret Lovgrunnlaget § 16 Tilsyn Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. § 8 femte ledd Kommunen har rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning dette anses som nødvendig for å ivareta kommunens oppgaver

10 Barnehagekontoret Tilsyn – innhold og kvalitet Rammeplanen Barns rett til medvirkning –Har barnehagen en plan for hvordan dette skal integreres i arbeidet? Foreldresamarbeid Bemanning –Pedagognormen –Tilstrekkelig bemanning I forhold til barnegruppen Barn med særskilte behov Samarbeidsutvalg Lokalene og uteområdene –Tilrettelagt for ulike funksjonsnivå –Arealnorm

11 Barnehagekontoret Rammeplanen og årsplanen Har samarbeidsutvalget fastsatt årsplanen? Tar årsplanen utgangspunkt i rammeplanen? Omsorg, lek og læring, kap.2 Fagområdene

12 Barnehagekontoret Tilsynstema 2009 - 2010 Barns medvirkning

13 Barnehagekontoret AVSLUTNING NÅVÆRENDE SATSNINGSOMRÅDE ? NYE SATSNINGER ?

14 Barnehagekontoret KVALITETSUTVIKLING I BARNEHAGENE I BÆRUM

15 Barnehagekontoret Historisk oversikt kvalitetsutvikling barnehagesektoren i Bærum kommune 1975: Lov om barnehager 1990: Lokal mal for årsplaner i Bærum kommune 1992: Kvalitet og kvalitetssikring i Bærumsbarnehagene 1995: Ny lov om barnehager 1995: Arbeid med lokal rammeplan for Bærum 01.01.96: Rammeplan for barnehager Desember 1998 - 2001: Prosjektarbeid ”Utvikling av pedagogisk plan 7.september 2000: Alle styrere invitert med i prosess med tittel: Pedagogisk plan for Bærum kommune Juni 2001: Perm for kvalitetsutvikling delt ut.

16 Barnehagekontoret

17 Historisk oversikt kvalitetsutvikling barnehagesektoren i Bærum kommune Stortingsmelding nr.27: 2001 – 2003: ”Den gode barnehagen” 2001 – 2002: Prosess i gang i barnehagene, nettverksmøter Informasjons og drøftingsmøter for pedagogene 2003: Oppfølging stortingsmelding nr.27; Spørreundersøkelse: Systematisk dokumentasjonsarbeid Nettverksarbeid i barnehagene Faglige verksted: Dokumentasjon og vurdering, påfyll perm Høst 2004- 2006:

18 Barnehagekontoret Barnehagene i Bærum: Satsningsområde 2004 – 2006: Systematisk dokumentasjon og vurderingsarbeid i barnehagen. HOVEDMÅL Kvaliteten på barnehagetilbudet i Bærum videreutvikles ved at alle barnehager innen juni 2006 har etablert redskap og praksis for systematisk dokumentasjon og vurdering av det pedagogisk arbeidet. DELMÅL 1.Personalet har kompetanse på dokumentasjons og vurderingsarbeid. 2. Alle barnehager har en plan for systematisk dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet. 3.Barna, foreldrene og personalet deltar i vurderingsarbeidet.

19 Barnehagekontoret INSPIRASJONSDAG FOR ALLE BARNEHAGEANSATTE I BÆRUM 29.OKTOBER 2004 Rainbow hotell, Sandvika og Kino 1, Sandvika Stands / utstillinger er åpen fra 08.30 – 15.30 begge steder. Rainbow: Kl.08.30 – 09.00:Kaffe Kl.09.00:Åpning ved kommunalsjef Erik Førland Kl.09.00 – 09.30:Hilsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus ved rådgiver Tove M. Slinde. Kl.09.30 – 09.45:Kulturelt innslag Kl. 09.45 – 10.45:Psykolog Magne Raundalen Er vårt syn på barn gått ut på dato? Nytt fra barnepsykologi og hjerneforskning Kl. 10.45 – 11.00: Pause med frukt Kl.11.00 – 12.00: Psykolog Magne Raundalen Bedre hjelp til barn etter krise og krig Enkle metoder for barnehagen Kl.12.00 – 12.45: Enkel servering inkl. kaffe/te. Mineralvann fås kjøpt kr. 35.00 pr. flaske Kl.13.00 – 15.30: Parallelle framlegg på Rainbow og Kino 1: Barnehageansatte inspirerer hverandre! ALLE HAR KOMMET MED PÅ DE PARALELLFOREDRAGENE DE ØNSKET SEG!

20 Barnehagekontoret Barnehagene i Bærum Satsningsområde 2004 – 2006: Systematisk dokumentasjon og vurderingsarbeid i barnehagen s

21 Barnehagekontoret Kl.09.00:Åpning v.leder for sektorutvalg Barn og unge: Bjørn Røtnes KL.09.15:Festhilsen ved Anne Holm Kl. 09.30: Eva Balkes ensemble Kl. 09.45: Morten Halvorsen: Rammeplanen – ” retningsgivende og raus Kl.10.45: Pause med frukt Kl.11.00 Nùria Oliu Moe: Barns medvirkning: Tankedryss og smaksprøver! Kl. 12 00Lunsj m. baguetter Kl.12.45Klaus Joachim Sonstad: Hvem er alle barn? Kl.13.15: Lou Rossling: Arbeidet – en kilde til glede! Kl. 14.00:Pause Kl.14.20:LOU Rossling fortsetter Kl.1545:Avslutning Oslo Konserthus 20.oktober

22 Barnehagekontoret Barnehagene i Bærum: Satsningsområde 2006 – 2009: Implementere rammeplanen i alle barnehagene HOVEDMÅL Alle barnehagene i Bærum har implementert rammeplanen innen desember 2009. DELMÅL 1. Personalet har kompetanse på rammeplanen. 2. Alle barnehager har en årsplan som viser at loven og rammeplanen er implementert. 3. Det er utviklet sentrale og lokale prosjekter som bidrar til implementering av rammeplanen. 4. Barn, foreldre og personale skal delta.

23 Barnehagekontoret 2007-2009: Implementering av rammeplan i alle barnehager og kompetanseutvikling for personalet

24 Barnehagekontoret

25

26 ÅPENHET, RESPEKT og MOT

27 Barnehagekontoret Bærumsbarnehagenes visjon: Vi skal strekke oss mot stjernene ved å gjøre hver dag verdifull!

28 Barnehagekontoret AVSLUTNING NÅVÆRENDE SATSNINGSOMRÅDE ? NYE SATSNINGER ?

29 Barnehagekontoret Satsingsområder 2008-09 Fortsatt: Implementering av rammeplan –Barns medvirkning –Pedagogisk ledelse – barnehagen en lærende organisasjon –Progresjon i arbeidet med fagområdene –Språkmiljø og språkstimulering –IKT og bruk av digitale verktøy i arbeidet med barna –Helhetlig opplæring (HOL)

30 Barnehagekontoret Fokusområder for barns læring og personalets kompetanse 2007-2010 Barns medvirkning Antall, rom og form Språk Pedagogisk ledelse IKT i arbeidet med barna Progresjon i arbeidet med fagområdene Helhetlig opplæring – samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

31 Barnehagekontoret Nye fokusområder 2010 - 2012? Mangfold og likeverd Læringssyn, etikk og verdier Barns medvirkning Sosial kompetanse, samspillskompetanse Demokrati, danning Språk Faglig forum - erfaringsdeling

32 Barnehagekontoret § 1 Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

33 Barnehagekontoret UTFORDRINGER Førskolelærere til barnehagene våre –Grunnsteinen i vårt arbeid 120 dispensasjoner i inneværende barnehageår Hvordan kan vi arbeide sammen for å løse denne utfordringen?

34 Barnehagekontoret BARN MED SPESIELLE BEHOV I FØRSKOLEALDER To lovverk: Barnehageloven § 13 første ledd: –gir tilbud om barnehageplass: Prioritet ved opptak og øremerkede midler til generelle styrkingstiltak til barnehagene. Opplæringsloven § 5.7: –gir rett til hjelp: ”Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp”.

35 Barnehagekontoret Praksis i Bærum: Spesialpedagogisk hjelp er organisert fra ressurssenteret på Haug. –Tilskudd til barn med rett til spesialpedagogisk hjelp kommer fra staten i form av rammetilskudd (som til skolebudsjettet). –17.årsverk (spesialpedagoger) –Sakkyndig vurdering fra PPT er bakgrunn for tildelingene –Individuell opplæringsplan –Omfang ca. 100 barn i 45 barnehager. NB! Disse barna får tildelt midler både ut fra opplæringsloven § 5,7 Enkeltvedtak – klageadgang., og barnehageloven. Det søkes derfor to steder; både til Haug og Barnehagekontoret.

36 Barnehagekontoret Praksis i Bærum, forts. Barnehagekontoret tildeler midlene som søkes for tiltak etter barnehageloven –Tilskuddet kommer som øremerket tilskudd ut fra hvor mange barn kommunen har i aldersgruppen 1-5 år. Dette tilskuddet skal primært ikke bli brukt til tiltak etter opplæringsloven, men kan brukes der det er snakk om ”ekstra assistent”. –Både de statlige og kommunale midlene er brukt hovedsakelig til ekstrahjelp. –Barnehagene søker om midler etter anbefaling/sakkyndig vurdering av PPT / fysioterapeut / andre. –Barnehagene søker på tiltak i forhold til enkeltbarn –Omfang: ca 308 barn i 95 barnehager. –Tildelingen er generelle styrkingstiltak til barnehagene. Fra høsten 2009: Tildelingsrutinene vil bli endret

37 Barnehagekontoret NYTT RUNDSKRIV FRA UTDANNINGSDIREKTORATET 1-2007:  Rundskrivet sier at vedtaket om spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven, både spesialpedagog og assistentressurs, må synliggjøres i enkeltvedtaket og skilles fra tildelingen til ekstraressurser som tildeles etter barnehageloven.  Det skal ikke være enkeltvedtak og sakkyndig vurdering på tildelingene etter barnehageloven, da dette skal være generelle styrkingstiltak barnehagene kan søke på dersom de ikke har egne ressurser for å lage et godt barnehagetilbud til alle barna de har. Dette vil innebære omlegging av søknads/tildelingsrutinene og av PP- tjenestens rolle i forhold til anbefaling av assistentressursen (etter barnehageloven.)

38 Barnehagekontoret FRAMDRIFTSPLAN Avklaring hva lovverkene betyr: –Sjekke andre kommuner hvordan de tolker bestemmelsene Nye rutiner for tildeling i følge barnehageloven: Mål: Holde budsjettrammen Ny praksis for tildeling til barnehagene: –Nye søknadsrutiner –Samarbeid med PPT / Haug / styrerne –Styrernettverkene gir innspill


Laste ned ppt "Barnehagekontoret. Barnehagene i Bærum: Satsningsområde 2006 – 2009: Implementere rammeplanen i alle barnehagene HOVEDMÅL Alle barnehagene i Bærum har."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google