Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan for utvikling av studietilbud

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan for utvikling av studietilbud"— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan for utvikling av studietilbud
Status på opprettede studietilbud tilknyttet samhandlingsreformen – pr mars 2013

2 1. Lederutdanning helse og omsorg
Helsedirektoratet utlyste konkurranse med bakgrunn i Samhandlingsreformen, og samarbeidspartene HH, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Fagakademiet vant anbudet i 2011, for gjennomføring i perioden Partene har også tidligere samarbeidet om andre oppdrag. (Tjenesteledelse i helse og omsorgssektoren) HH har erfaring med store nasjonale utdanningsprogram fra før RO og Fagakademiet har lang praksis knyttet til kompetansearbeid i kommunene og deres regionale nedslagsfelt Bidrags- og oppdragsaktivitet

3 Helsedirektoratets kunnskapsmålsetting for oppdraget
Kunnskaper om å utøve lederskap i henhold til kommunens krav og målsetninger og de føringer som gis i Samhandlingsreformen og framtidens omsorgsutfordringer. Kunnskap om lederrollen i spennet mellom omsorgsyter og beslutningstager Kunnskap om verktøy til støtte i daglig ledelsesutøvelse Kunnskap og forståelse i å se kommunen som helhet og hvordan politikk og administrasjon påvirker og støtter hverandre gjensidig Bidrags- og oppdragsaktivitet

4 Hva er oppdraget fra Helsedirektoratet
Utvikle en praktisk og fleksibel lederopplæringspakke for opplæring av ledere og potensielle ledere i pleie og omsorgstjenesten, også studiepoengsgivende. Utvikling av materiell til lederopplæringen, kurslederperm og kurspermer til deltakerne. Distribusjon av opplæringspakken, der det skal dekkes et nasjonalt marked. Opplæring av kursledere/veiledere og forelesere. Markedsføring av lederopplæringspakken. Gjennomføre evaluering knyttet til oppdraget slik det framgår av tilbudet – egenevaluering. Gjennomføring av opplæringspakken Bidrags- og oppdragsaktivitet

5 Oppbygging av studiet Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4
Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter 7,5sp Strategisk kompetanse- planlegging, -styring og -utvikling 7,5sp Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling 7,5sp Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse 7,5sp Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Refleksjon og veiledning Refleksjon og veiledning Refleksjon og veiledning Refleksjon og veiledning Valgfri grunnmodul Grunnmodul/forkurs i organisasjonsteori og arbeids- og organisasjonspsykologi for gruppen som ikke har høgskolebakgrunn 10sp Bidrags- og oppdragsaktivitet

6 Hovedtema i modulene Modul 1: Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av lederferdigheter forskjellige teorier om ledelse, f.eks. distribuert ledelse, teamledelse, selvledelse og operativ ledelse hvordan man gjennom refleksjon og veiledning kan omsette teoretisk kunnskap til praktisk lederutøvelse gjennom å kjenne sammenhengen mellom forskjellige ledelsesformer og medarbeidernes utviklings- og kunnskapsnivå; utvikling av personlige lederferdigheter om ledelsesdilemmaer i kommunal sektor Modul 2: Strategisk kompetanseplanlegging, -styring og -utvikling teorier knyttet til strategisk kompetanseplanlegging, kompetansebygging og rekrutteringsmetoder gjennom refleksjon og veiledning få hjelp til utvikling av handlingskompetanse og god praksis relatert til ledelse av komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid personalledelse Bidrags- og oppdragsaktivitet

7 Hovedtema i modulene Modul 3: Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling oversikt og teoretisk innsikt i teorier, metoder og modeller innenfor kommunal økonomi forståelse for at helse- og omsorgstjenestene må drive kontinuerlig og systematisk kvalitetsutvikling og kvalitetsforbedring gjennom refleksjon og veiledning binde sammen teori og praksis gjennom refleksjon over egen tjenesteutøvelse som del av systematisk kvalitetsarbeid økonomi og regnskap ledelsesinformasjon for kommunale beslutningstakere Modul 4: Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse kunnskap om kravene i de mest sentrale myndighetsføringene knyttet til samhandlingsreformen og Omsorgsplan 2015 gjennom refleksjon og veiledning, sammen med teoriformidling, utvikle evnen til kommunikasjon, samarbeid og forhandling med samarbeidspartnere og med brukere og pasienter og se dette som en naturlig del av god forvaltningspraksis forhandling og kommunikasjon Bidrags- og oppdragsaktivitet

8 Resultater så langt, etter ½ års virksomhet
Gjennomføring av pilotkull for alle 4 modulene (våren 2012) Gjennomføring av alle moduler for kommuner som har «bestilt» Gjennomføringsperiode og nye bestillinger Resultater så langt høst 2012 og vår 2013: 25 studiesteder 91 kommuner Ca 500 studenter/deltakere pr. semester De fleste av oppdragene tar alle fire modulene Ca 50 faglig og administrativt ansatt involvert i programmet fra de tre samarbeidspartene Bidrags- og oppdragsaktivitet

9 2. Helse- og omsorgsrett 7,5 studiepoeng
Helse- og omsorgsrett med koblinger til forvaltningsloven Helse- og omsorgslovgivningen (velferdsrett) Menneskerettighetenes betydning innen helse- og omsorgsretten Pasient- og brukerrettighetene Rettsikkerhet Personvern Legalitetsprinsippet Psykisk helsevern, bruk av tvang og makt Organisering og oppbygging av helsetjenesten, samhandlingsreformen og hva den medfører av ny lovgivning og endring i eksisterende lovgivning. Opplegget planlegges gjennomført høst 2013 i samarbeid med Fagakademiet. Bidrags- og oppdragsaktivitet

10 3. Helseøkonomi 5 studiepoeng
Innføring i sentrale modeller som ligger til grunn for hvordan helsevesenet kan finansieres, og hvordan helseforbedringer og kostnadseffektivitet kan beregnes. Inngående kunnskap om regnskap og budsjettering, og om økonomiske verktøy og modeller. Kunnskaper om relevante teorier, forståelsesmodeller og metoder, og oppnå ferdigheter i å anvende denne kunnskapen i egen praksis.  Kritiske tenkning med hensyn til valg av teorier og metoder for sin nåværende eller kommende ledelsespraksis. Opplegget kan skreddersys og tilpasses Bidrags- og oppdragsaktivitet

11 4. Kunnskapsbasert praksis 15 studiepoeng
Hva er kunnskapsbasert praksis Kritisk å granske egen praksis og endring av praksis Å formulere gode spørsmål FoU arbeid, kvalitative og kvantitative metoder Hva sier forskningen om kunnskapsbasert praksis Å søke etter forskningsbasert kunnskap Kritisk vurdering av artikler/rapporter Implementering av kunnskapsbasert praksis i praksis Nytt opplegg planlegges høsten 2013 Bidrags- og oppdragsaktivitet

12 5. Rett medisin Utviklet et nettbasert utdanningsprogram
med midler fra Norgesuniversitetet oppdatert kunnskap om legemidler og den gamle pasienten oppdatert kunnskap om lover og forskrifter om legemiddelhåndtering kompetanse knyttet til pasientens integritet, og ditt ansvar og etisk refleksjon Studiets innhold • lover, forskrifter og yrkesetikk • legemiddellære • medikamentregning Bidrags- og oppdragsaktivitet

13 6. Medisinrunden Samarbeid med Sarepta studio
Spill som skal hjelpe til å lære legemiddelhåndtering Nett og mobil Finansiert av HH/Campus Elverum BOA Bidrags- og oppdragsaktivitet

14 7. Dokumentasjon av helsehjelp 15 studiepoeng
Finansiert av HH/Campus Elverum BOA Pilotutprøving 4 kommuner 16 deltakere høsten 2012 Nettbasert Faglig innhold Grunnleggende forståelse av juridiske, faglige og etiske føringer for dokumentasjon Trening i hvordan dokumentere. Introdusering av aktuelle verktøy for dokumentasjon. Hovedvekt på utarbeidelse av tiltaksplaner/pleieplaner, samt standardisering av dokumentasjon. Fokus på organisering og kvalitetsarbeid som forutsetning for faglig forsvarlig dokumentasjon. Endringsarbeid på egen arbeidsplass. Vil markedsføres nå etter påske og igangsettes høsten Igangsettingsperioder 3 ganger pr. år. Bidrags- og oppdragsaktivitet

15 8. Terningen-Øvings-Arena (Øvingsavdelingen )
Bruk av Campus Elverum sin øvingsavdeling som et ferdighetssenter for trening av akuttmedisin, prosedyrer, pasientsikkerhet, kommunikasjon og samhandling i høgskolens øvingsavdeling på Terningen Arena Bidra til bedre trening og kompetanseutvikling for helsepersonell Samarbeid om praktisk rettet kompetanse og forskning Utvikling av kurskonsepter Workshop Ta kontakt så tilrettelegger vi opplegg Bidrags- og oppdragsaktivitet

16 9. Motiverende Intervju, motiverende samtale 10 studiepoeng
Innføring i MI. Historikk, teoretisk grunnlag, forskning og evidens for metodens effekt. Innføring i metodens sentrale verdigrunnlag, grunnleggende holdninger og betydningen av empati i relasjonen. Innføring i sentrale kommunikasjonsferdigheter. Endringsprosessmodell for å forstå endring, samt for å tilpasse MI til ulike situasjoner og ulike klienter/brukere. Ambivalensutforskning Forandrings- og beslutningsprat. Motstand og håndtering av motstand Informasjonsutveksling Etiske overveielser Samlingsbasert Gjennomføres våren 2013 på Elverum Bidrags- og oppdragsaktivitet

17 10. Psykososialt arbeid med barn og unge
Tverrfaglig videreutdanning - 60 studiepoeng, 2013 – 2015 Søknadsfrist 15. april (lokalt) Kompetanse- og tjenesteutvikling Psykisk helsevern hos barn og unge Organisering og samordning av tjenestetilbud Psykososialt arbeid- ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer Bidrags- og oppdragsaktivitet

18 Nye tilbud under planlegging
Helsepedagogikk, studiepoengsgivende opplegg. Samlingsbasert. Samarbeid med LMS Sykehuset Innlandet Oppstart i løpet av høsten 2013 Kurstilbud innen tema kropp og kommunikasjon, mindfulness og kreativitet. Studiepoengsgivende tilbud i demens Samlingsbasert Studiepoengsgivende tilbud i diabetes Planlegges høst 2013 Igangsettes vår 2014 Bidrags- og oppdragsaktivitet


Laste ned ppt "Plan for utvikling av studietilbud"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google