Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional HR handlingsplan for perioden

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional HR handlingsplan for perioden"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional HR handlingsplan for perioden 2014-2015
RBU-møte 19. mai 2014 Kjell Åge Nilsen

2 «Rett kompetanse på rett sted og rett tid»
Dekker den strategiske forankringen (2020 og eiersignaler) Viktig at de to medarbeiderne er de riktige ift det pasienten trenger (aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging) og da kan du snakke om alle tiltakene i handlingsplanen om dette temaet Viktig at de to medarbeiderne har den riktig kompetansen både i dette møtet, men også når de skal møte pasienter om 5 år – da kan du snakke om alle tiltakene i kompetansekapitlet. Du kan også omtale Strategi for utdanning og kompetanse i denne sammenhengen Viktig at de smiler – et godt arbeidsmiljø og et HMS-arbeid en forutsetning for kvalitet og effektivitet (her kan du hente inspirasjon fra Statoil-foredraget på KU) Grunnleggende premiss for en  sli utvikling er utvikling av gode ledere og god ledelse

3 Hovedområder Kompetanse; rekruttere og beholde/utvikle kompetansen hos medarbeidere slik at den er i samsvar med virksomhetens behov. Ressursstyring; sørge for at aktivitetsplaner, bemanningsplaner og arbeidsplaner henger sammen . Helse, miljø og sikkerhet; Et godt arbeidsmiljø og en god sikkerhetskultur har direkte overslag til kvalitet og pasientsikkerhet. Ledelse; Tydeliggjøre og støtte ledelsesfunksjonen på alle nivå, individuelt og i team

4 3 viktige utviklingstiltak i 2014
AMUS 2014 Medarbeiderundersøkelse for å forbedre kunnskapsgrunnlaget for lederutvikling, medarbeiderutvikling og utvikling av arbeidsmiljøet Prosjekt «Kompetanseledelse» Styrke lederes kompetanse på alle nivå når det gjelder strategisk kompetanseplanlegging og kompetanseutvikling. Gi ledere bedre verktøy for ressursstyring - integrasjon av aktivitetsplanleggingssystemer og arbeidsplanleggingsystemer

5 Rullering av Strategi 2020 Program igangsatt:
program for kvalitet og pasientsikkerhet program for effektivitet og virksomhetsstyring Program for E-Helse I rullering av Strategi 2020 vedtok styret at strategiene skal operasjonaliseres gjennom etablering av programmer.

6 Kompetanse Ledere på alle nivå skal til en hver tid ha oversikt over enheten sitt behov for kompetanse og kapasitet både på kort og lang sikt Det skal foreligge konkrete planer for å dekke behovet, både eventuelle planer for rekruttering og utviklingsplaner for våre medarbeidere Det skal foreligge standardiserte og dokumenterte arbeidsprosesser for kompetanseutvikling som sikrer god lederstøtte både operativt og strategisk. Kompetansehevende tiltak skal være lett tilgjengelig og kunne gjennomføres med god kvalitet og kostnadseffektivitet Kompetansedeling skal skje mellom profesjoner, enheter og tjenestenivåer

7 «Kvalitetskulturarbeid og HMS arbeid skal innrettes slik at de gjensidig forsterker hverandre» (HMN)
«HMS = kvalitet» (Statoil) tilfredshet, motivasjon og engasjement oppdatert og implementert HMS - system. kartlegge og iverksette tiltak god meldekultur Synlige verneombudenes i kvalitetsforbedringsarbeidet. Det skal etableres faste og regelmessige arenaer for dialog, medbestemmelse og refleksjon mellom ansatte og ledere. Lisence to operate: Myndighetskrav God butikk Bedre kvalitet Forutsetter: godt arbeidsmiljø god ledelse godt samarbeid åpenhet – trygghet ”Litt bedre i dag enn i går..” Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge Mange likheter på mål og visjoner, men i Statoil er HMS enda tettere vevd inn i forretningslogikken I hverdagen – store forskjeller i hvordan vi jobber. Kulturendring – hvordan?

8 Pasienten og helsevesenet

9 Hvordan skal vi nå målene?
Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Effektivisere driften for å sikre økonomisk handlingsrom Realiseres gjennom: Ta i bruk pasientens egne ressurser Standardisering og effektivisering av pasientforløp Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet Bedre samhandling mellom enheter og nivåer i helsetjenesten Videreutvikle tverrfaglige, kompetente og bærekraftige fagmiljøer

10 Et brukerstyrt helsevesen?
Virker brukerne? Medvirker brukerne? Bruker virkerne å være med? Er virkningen brukbar? Bruk med virkning? Bruker med virkning? Et brukerstyrt helsevesen….Bernt Høie


Laste ned ppt "Regional HR handlingsplan for perioden"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google