Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional HR handlingsplan for perioden 2014-2015 RBU-møte 19. mai 2014 Kjell Åge Nilsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional HR handlingsplan for perioden 2014-2015 RBU-møte 19. mai 2014 Kjell Åge Nilsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional HR handlingsplan for perioden 2014-2015 RBU-møte 19. mai 2014 Kjell Åge Nilsen

2 «Rett kompetanse på rett sted og rett tid»

3 Hovedområder 1.Kompetanse; rekruttere og beholde/utvikle kompetansen hos medarbeidere slik at den er i samsvar med virksomhetens behov. 2.Ressursstyring; sørge for at aktivitetsplaner, bemanningsplaner og arbeidsplaner henger sammen. 3.Helse, miljø og sikkerhet; Et godt arbeidsmiljø og en god sikkerhetskultur har direkte overslag til kvalitet og pasientsikkerhet. 4.Ledelse; Tydeliggjøre og støtte ledelsesfunksjonen på alle nivå, individuelt og i team

4 3 viktige utviklingstiltak i 2014 • AMUS 2014 – Medarbeiderundersøkelse for å forbedre kunnskapsgrunnlaget for lederutvikling, medarbeiderutvikling og utvikling av arbeidsmiljøet • Prosjekt «Kompetanseledelse» – Styrke lederes kompetanse på alle nivå når det gjelder strategisk kompetanseplanlegging og kompetanseutvikling. • Gi ledere bedre verktøy for ressursstyring - integrasjon av aktivitetsplanleggingssystemer og arbeidsplanleggingsystemer

5 Rullering av Strategi 2020 Program igangsatt: • program for kvalitet og pasientsikkerhet • program for effektivitet og virksomhetsstyring • Program for E-Helse

6 Kompetanse • Ledere på alle nivå skal til en hver tid ha oversikt over enheten sitt behov for kompetanse og kapasitet både på kort og lang sikt • Det skal foreligge konkrete planer for å dekke behovet, både eventuelle planer for rekruttering og utviklingsplaner for våre medarbeidere • Det skal foreligge standardiserte og dokumenterte arbeidsprosesser for kompetanseutvikling som sikrer god lederstøtte både operativt og strategisk. Kompetansehevende tiltak skal være lett tilgjengelig og kunne gjennomføres med god kvalitet og kostnadseffektivitet • Kompetansedeling skal skje mellom profesjoner, enheter og tjenestenivåer

7 «Kvalitetskulturarbeid og HMS arbeid skal innrettes slik at de gjensidig forsterker hverandre» (HMN) •tilfredshet, motivasjon og engasjement •oppdatert og implementert HMS - system. •kartlegge og iverksette tiltak •god meldekultur •Synlige verneombudenes i kvalitetsforbedringsarbeidet. •Det skal etableres faste og regelmessige arenaer for dialog, medbestemmelse og refleksjon mellom ansatte og ledere. Lisence to operate: • Myndighetskrav • God butikk • Bedre kvalitet Forutsetter: • godt arbeidsmiljø • god ledelse • godt samarbeid • åpenhet – trygghet ”Litt bedre i dag enn i går..” Kvalitetsstrategi for Helse Midt- Norge 2011-2015 «HMS = kvalitet» (Statoil)

8 Pasienten og helsevesenet

9 Hvordan skal vi nå målene? Hvordan • Bedre kvalitet og pasientsikkerhet • Effektivisere driften for å sikre økonomisk handlingsrom Realiseres gjennom: • Ta i bruk pasientens egne ressurser • Standardisering og effektivisering av pasientforløp • Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet • Bedre samhandling mellom enheter og nivåer i helsetjenesten • Videreutvikle tverrfaglige, kompetente og bærekraftige fagmiljøer

10 Et brukerstyrt helsevesen? • Virker brukerne? • Medvirker brukerne? • Bruker virkerne å være med? • Er virkningen brukbar? • Bruk med virkning? • Bruker med virkning?


Laste ned ppt "Regional HR handlingsplan for perioden 2014-2015 RBU-møte 19. mai 2014 Kjell Åge Nilsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google