Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Heidi Vifladt Seksjonsleder Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Kompetansebehov og utfordringer for UH- sektoren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Heidi Vifladt Seksjonsleder Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Kompetansebehov og utfordringer for UH- sektoren."— Utskrift av presentasjonen:

1 Heidi Vifladt Seksjonsleder Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Kompetansebehov og utfordringer for UH- sektoren

2 2

3 3 Fra beste til neste praksis -Innovasjon som KUNNSKAPSUTVIKLING Det er risikabelt å bruke 80 milliarder med 1 promille avsatt til FoU – og et virkemiddelapparat som halter. Sektoren må utvikle sin egen infrastruktur for kunnskaps- og tjenesteutvikling, koblet inn i kommunenes innovasjonsarbeid. GREPENE Koble kommune, praksisaktør og underleverandør Som vilkår for støtte fra ny Innovasjonsfinansiering Boligmassen må bygges om –og med teknologi En nasjonal kompetanseutviklingsplan ET PASSENDE MÅL: At omsorgssektoren om ti år bruker én prosent av utgiftene til systematisk tjensteutviklings- og innovasjonsarbeid.

4 4 En nasjonalt sekretariat for innovasjon i kommunesektoren (NISO) 1.Rådgivning til praksisaktørene 2.Ansvar for å forvalte en finansieringsordning for innovasjonsprosjekter 3.Være ansvarlig for at de nettverk som i dag er etablert vokser sammen slik at Norge sikres en sterk arena for nettverksaktiviteter

5 5 En innovasjonsskole for kommunesektoren Norge trenger et utdanningstilbud som er mer fokusert på innovasjonsarbeid og på utvikling av morgendagens praksis. Hovedmålet med utdanningen må være oppøving av evnen til å se utfordringer og løsninger på tvers av tilvante tenkemåter og dagens institusjonelle løsninger.

6

7 7 Fokus på kommunal sektor Ny praksisnær kunnskap er nødvendig Forskning og innovasjon må koples bedre sammen

8 8 Hovedprioritering 2013 ”FLERE AKTIVE OG SUNNE ÅR” Program ”Gode og effektive helse- og omsorgs- og velferdstjenester” (TJENESTE) Forskningsrådets policy for innovasjon i offentlig sektor (pådriver for utvikling av en offentlig sektor som bruker og lærer av forskning)

9 VESENTLIGE DRIVERE OG FORUTSETNINGER FOR INNOVASJON -Lederskap -Medarbeiderskap -God organisering av innovasjonsarbeidet -Synliggjøring av hva tjenesteinnovasjon i offentlig sektor er -At offentlig sektor er åpne for nye ideer -At det finnes pådrivere i offentlig sektor som kan drive prosessen frem -At ledere på ulike nivå støtter innovasjon -At det er risikovilje tilstede -Mobilitet mellom forskning og praksis -….. (Forskningsrådet; Innovasjon i offentlig sektor. Kunnskapsoversikt og muligheter. Juni 2012. DAMWAD)

10 UTFORDRINGER OG BARRIERER -Offentlige aktører mangler interesse for innovasjon og forskerne har ikke interesse for offentlig sektor fordi det ikke gir incitamenter for publisering -Betingelsene for innovasjon er annerledes i offentlig sektor; i privat sektor får du konkurransefordeler, mens i offentlig sektor får du økte kostnader og økt risiko -Forskningen hevdes å være reaksjonær, fordi forskerne fokuserer mer på hva som har foregått enn hva som er i ferd med å skje -Dårlige betingelser for kreative eksperimenter -Organisatorisk silotenking -En nullfeilsorientert arbeidskultur -….. (Forskningsrådet; Innovasjon i offentlig sektor. Kunnskapsoversikt og muligheter. Juni 2012. DAMWAD)

11 HVORDAN REALISERES POTENSIALET? -Stort behov for at kommunene blir aktiv part og kommer i førersetet i innovasjonsarbeidet -Behov for ordninger som kobler forskning – utdanning – og praksis -Ordninger må stimulere til nettverksbygging og erfaringsutveksling -En innovasjonsskole for kommunesektoren etterlyses -Møteplasser ønskes etablert -….. (Forskningsrådet; Innovasjon i offentlig sektor. Kunnskapsoversikt og muligheter. Juni 2012. DAMWAD)

12 Kommunal innovasjonspådriver Innovasjonsskolen VIP (programledelse) Innovative offentlige innkjøp Skole, oppvekst, kultur m.m

13 Anbefalte tiltak 2013-2020: 1.Endringer i helse- og omsorgslovgivningen 2.Etablering av en kommunal innovasjonspådriver 3.Etablering av Velferdsteknologisk innovasjonsprogram (VIP) 4.Standardisering 5.Kunnskap om innovasjonsledelse med etablering av kunnskapsgrunnlag for kommunal deltakelse i VIP 6.Velferdsteknologiske opplæringstilbud 7.Velferdsteknologi integrert i grunnutdanninger 8.Kunnskapsgenerering 9.Satsingsområde 1 ”Trygg hjemme” (2013-2020) 10.Satsingsområde 2 ”Velferdsteknologi som støtte og stimulans ved kognitiv svikt” (2013-2018) 11.Satsingsområde 3 ”Velferdsteknologi som støtte til sosial kontakt” (2013-2017) 12.Satsingsområde 4 ”Velferdsteknologi i sykehjem og bofellesskap” (2013-2017) 13.Satsingsområde ”Velferdsteknologi som støtte til kommunale lokalmedisinske tjenester” (2013-2018)

14 Anbefalte tiltak: 14. Satsingsområde 6 ”Utvikle mulighetsrommet for personer med funksjonsnedsettelse” (2014-2019) 15.Satsingsområde 7 ”Velferdsteknologisk infrastruktur i boligblokk” (2014-2018) 16.Velferdsteknologisk møteplass 17.Demonstrasjons- og opplæringsarenaer 18.Ulike informasjons- og formidlingstiltak 19.Utredning: Fremtidig finansiering av velferdsteknologiske løsninger

15 15

16 Nasjonalt nettverk for kunnskapsdeling innen innovasjon i helse- og omsorgsfeltet Formål: ANO er et nasjonalt samarbeidsforum for ulike nettverk og klynger som arbeider med innovasjon i helse- og omsorgsfeltet. ANO skal fremme kunnskaps- flyt og være en effektiv koblingssentral for deling av relevant kunnskap om pågående og nye prosjekter, tiltak, arrangementer, FoU-resultater, kompetanse og utdanningstilbud. Arbeidsutvalg (valgt 12.06.2012): Roger Lian (leder), Høgskolen i Gjøvik Aslak Steinsbekk, Trondheim helseklynge Knut Øvsthus, Høgskolen i Bergen Hilde Eide, Høgskolen i Buskerud Carl Erik Moe, Universitetet i Agder Line Linstad, Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin, Tromsø

17 INFO 17  Ca 3000 studenter  Ca 300 ansatte (25 nasjoner)  3 fagavdelinger (et campus)  Sentralisert administrasjon

18 18 HelseITMediaTeknologiØkonomi & ledelse Foto: Oda Hveem (visuello.no)

19 19 HELSE  BA sykepleie  BA radiografi  BA ergoterapi  MA gerontologi  MA helsefremmende lokalsamfunnsarbeid  MA klinisk sykepleie  MA psykisk helsearbeid  Videreutdanninger  Simuleringssenteret gir unike læringssituasjoner  Phd samarbeid med KaU og andre Foto: Oda Hveem (visuell.no)

20 20 Foto: Espen Dalmo IT-FAG  Årsstudium i medie- og informasjonsteknologi  BA drift av nettverk og datasystemer  BA programvareutvikling  BA spillprogrammering  BA informasjonssikkerhet  BA ingeniørfag – data  MA informasjonssikkerhet  MA medieteknikk  MA Color in Informatics and Media Technology (Erasmus Mundus )  PhD in Information Security (fra 2008)  PhD in Computer Science (fra 2012)

21 21 Foto: Espen Dalmo 2008 MEDIA  Årsstudium i mediemanagement  Årsstudium i medieproduksjon  BA medieproduksjon  BA mediemanagement  BA mediedesign  BA medieteknologi  MA brukersentrert mediedesign

22 22 TEKNOLOGI Årstudium  GIS, BIM, landmåling, teknologidesign Bachelor  Geomatikk  Fornybar energi (ny 2012, med HH, HiL)  Teknologidesign og ledelse  Ingeniørfag, bygg(prosjektstyring, konstruksjon og landmåling)  Ingeniørfag, elektro(Automatisering, elektronikk, teleteknikk og elkraft )  Ingeniørfag, maskin(industriell design og LEAN manufacturing) Master in Sustainable Manufacturing Foto: Espen Dalmo Fleksibel, Y-vei, tresemester

23 23 Foto: Espen Dalmo ØKONOMI & LEDELSESFAG  Årsstudium i økonomi og ledelse  Bachelor i økonomi og ledelse

24 AKTIVITETER I SIMULERINGSSENTERET Ferdighetstrening og fullskala simulering for studenter ; Bachelor sykepleie og radiografi Videreutdanning i anestesi-, operasjon og anestesisykepleie Videreutdanning i prehospitalt arbeid for anestesi- og intensivsykepleiere Eksterne kurs ved simuleringssenteret eller på arbeidsstedet; Sykehus (Sykehuset Innlandet og andre private sykehus) Kommuner (rehabilitering, sykehjem og hjemmebasert omsorg) Ambulansetjeneste (blant annet fagprøver i innlandet) Brann/redning Legesenter og allmennleger 570 deltakere på eksterne kurs i 2011

25 Oda Hveem Lars Svarthaug Espen Dalmo


Laste ned ppt "Heidi Vifladt Seksjonsleder Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Kompetansebehov og utfordringer for UH- sektoren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google