Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Når kunnskap blir handling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Når kunnskap blir handling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Når kunnskap blir handling
- Samarbeid med arbeidslivet som forutsetning for kvalitet i videreutdanningen Helge Halvorsen, seniorrådgiver, NHO avdeling Arbeidsliv

2 Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009
”For en fremtidsrettet og inkluderende utdanningspolitikk er det avgjørende å erkjenne at de aller fleste dannelseselementer springer ut av yrkesfag, og at de deles på tvers av yrker. Praktiske ferdigheter, kjennskap til tradisjon og fagspråk gir fellesskap og trygg forankring som i sin tur stimulerer til innovasjon, nytenking og åpenhet for det ukjente.” Foto: Stig Weston

3 RAPPORT 6/2009 Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill Ellen Brandt, Taran Thune og Odd Bjørn Ure FAFO NIFU-STEP

4 De statlige høgskolene dominerer

5 Lærer-/pedagogisk utdanning dominerer

6 Finansieringsordningene utilstrekkelige
Deltakerfinansiering – dekker ikke de reelle kostnadene Oppdragsfinanisering – høye utviklingskostnader Egenfinansiering – for lav studiepoenguttelling

7 Hva hemmer satsingen på EVU?
Marked liten vekst og langsiktighet i markedet Politikk ikke noe nasjonal satsing Økonomi manglende insentiver

8 Mer entreprenørskap i utdanningen
Alle studenter innen høyere utdanning skal innen 2012 få kompetanse knyttet til nyskapning og innovasjon. Regjeringens nye handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen   [Presentasjonsheading]

9 Utdanningslinja

10 St.meld. nr. 4 (2008-2009) Utdanningslinja
I kunnskapssamfunnet er utdanningslinja en forutsetning for arbeidslinja I årene fremover vil det å falle ut av utdanning være like alvorlig som å falle ut av arbeidslivet

11 Behov for faglærte og høyt utdannede
SSBs rapport skapte mye diskusjon. Særlig når det gjaldt behovet for realfag ”Erkjennelser”: Vi får det arbeids- og næringslivet vi utdanner til Vi får mindre behov for ufaglærte Sysselsetting etter utdanningslengde, , andel av total sysselsetting Kilde: SSB, Framskrivinger

12 Utdanningslinja Livslang læring – videreutvikle humankapitalen
Styrke voksnes rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter Flere voksne skal ha mulighet til å ta videregående opplæring Flere plasser på EVU-området – mer relevans og fleksibilitet Sidestille videreutdanning og grunnutdanning i finansieringssystemet Styrke NUVs rolle som knutepunkt mellom utdanning og arbeidsliv på EVU-området Utrede en norsk ordning med kompetansetillitsvalgte Videreutvikle BKA

13 Utdanningslinja Flere med høyere utdanning
Utdanningen skal være relevant Økt gjennomføring og bedre undervisning - SFU Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Samarbeid mellom UH-institusjonene og arbeidslivet Strategi for samarbeid med arbeidslivet Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) EVU Avtakerpaneler Yrkesretting av bachelorutdanninger Fleksible innganger til høyere utdanning

14 Utdanningslinja Tiltak på tvers
Styrke Vox som kompetansepolitisk fagorgan Nasjonal enhet for karriereveiledning Ny satsing på realfag/videreføre vitensenterprogrammet Handlingsplan for entreprenørskap Nasjonalt kompetanseforum Realkompetansevurdering – mer enhetlig praksis Nasjonalt system for framskrivinger og analyser av kompetansebehov Styrke kunnskapsgrunnlaget

15 Tre hovedutfordringer for bedre samarbeid
Informasjonsutfordringen Forbedre kunnskapen om EVU Relevansutfordring En attraktiv samarbeidspartner Kontinuitetsutfordring Kontekst som skaper kontinuitet

16 Hvorfor samarbeide om grunnopplæring?
Våre data avdekker betydelig interesse for å samarbeide…….. Attraktive tilbydere må imidlertid ha svært solid bransjekunnskap og aller helst bedriftskunnskap Dette legger føringer for personalutvikling og organisering av kontakt med virksomheter (s. 12)


Laste ned ppt "Når kunnskap blir handling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google