Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Når kunnskap blir handling - Samarbeid med arbeidslivet som forutsetning for kvalitet i videreutdanningen Helge Halvorsen, seniorrådgiver, NHO avdeling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Når kunnskap blir handling - Samarbeid med arbeidslivet som forutsetning for kvalitet i videreutdanningen Helge Halvorsen, seniorrådgiver, NHO avdeling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Når kunnskap blir handling - Samarbeid med arbeidslivet som forutsetning for kvalitet i videreutdanningen Helge Halvorsen, seniorrådgiver, NHO avdeling Arbeidsliv

2 Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009  ”For en fremtidsrettet og inkluderende utdanningspolitikk er det avgjørende å erkjenne at de aller fleste dannelseselementer springer ut av yrkesfag, og at de deles på tvers av yrker.  Praktiske ferdigheter, kjennskap til tradisjon og fagspråk gir fellesskap og trygg forankring som i sin tur stimulerer til innovasjon, nytenking og åpenhet for det ukjente.” Foto: Stig Weston

3 RAPPORT 6/2009 Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill Ellen Brandt, Taran Thune og Odd Bjørn Ure FAFO NIFU-STEP

4 De statlige høgskolene dominerer 21.06.20144

5 Lærer-/pedagogisk utdanning dominerer 21.06.20145

6 Finansieringsordningene utilstrekkelige  Deltakerfinansiering – dekker ikke de reelle kostnadene  Oppdragsfinanisering – høye utviklingskostnader  Egenfinansiering – for lav studiepoenguttelling

7 Hva hemmer satsingen på EVU?  Marked liten vekst og langsiktighet i markedet  Politikk ikke noe nasjonal satsing  Økonomi manglende insentiver 7

8 Mer entreprenørskap i utdanningen 21.06.2014[Presentasjonsheading]8 Alle studenter innen høyere utdanning skal innen 2012 få kompetanse knyttet til nyskapning og innovasjon. Regjeringens nye handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen

9 Utdanningslinja

10 St.meld. nr. 4 (2008-2009) Utdanningslinja  I kunnskapssamfunnet er utdanningslinja en forutsetning for arbeidslinja  I årene fremover vil det å falle ut av utdanning være like alvorlig som å falle ut av arbeidslivet

11 Behov for faglærte og høyt utdannede Kilde: SSB, Framskrivinger Sysselsetting etter utdanningslengde, 1986--2025, andel av total sysselsetting

12 Utdanningslinja • Livslang læring – videreutvikle humankapitalen  Styrke voksnes rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter  Flere voksne skal ha mulighet til å ta videregående opplæring  Flere plasser på EVU-området – mer relevans og fleksibilitet  Sidestille videreutdanning og grunnutdanning i finansieringssystemet  Styrke NUVs rolle som knutepunkt mellom utdanning og arbeidsliv på EVU-området  Utrede en norsk ordning med kompetansetillitsvalgte  Videreutvikle BKA

13 Utdanningslinja  Flere med høyere utdanning  Utdanningen skal være relevant  Økt gjennomføring og bedre undervisning - SFU  Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)  Samarbeid mellom UH-institusjonene og arbeidslivet  Strategi for samarbeid med arbeidslivet  Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)  EVU  Avtakerpaneler  Yrkesretting av bachelorutdanninger  Fleksible innganger til høyere utdanning

14 Utdanningslinja  Tiltak på tvers  Styrke Vox som kompetansepolitisk fagorgan  Nasjonal enhet for karriereveiledning  Ny satsing på realfag/videreføre vitensenterprogrammet  Handlingsplan for entreprenørskap  Nasjonalt kompetanseforum  Realkompetansevurdering – mer enhetlig praksis  Nasjonalt system for framskrivinger og analyser av kompetansebehov  Styrke kunnskapsgrunnlaget

15 Tre hovedutfordringer for bedre samarbeid  Informasjonsutfordringen Forbedre kunnskapen om EVU  Relevansutfordring En attraktiv samarbeidspartner  Kontinuitetsutfordring Kontekst som skaper kontinuitet

16 Hvorfor samarbeide om grunnopplæring?  Våre data avdekker betydelig interesse for å samarbeide……..  Attraktive tilbydere må imidlertid ha svært solid bransjekunnskap og aller helst bedriftskunnskap  Dette legger føringer for personalutvikling og organisering av kontakt med virksomheter (s. 12)


Laste ned ppt "Når kunnskap blir handling - Samarbeid med arbeidslivet som forutsetning for kvalitet i videreutdanningen Helge Halvorsen, seniorrådgiver, NHO avdeling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google