Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Senter for Velferdsteknologi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Senter for Velferdsteknologi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Senter for Velferdsteknologi www.SeVel.no
Prosjektleder Aslak Steinsbekk

2 Bakgrunn Demografisk utvikling
Relativt mindre tilgang på tjenesteytere Økt fokus på egenmestring Behov for innovative løsninger = Velferdsteknologi Behov å samle kompetanse, bygge videre på den og ha mer målrettet innsats Trengs en samling av miljø og koordinert for å ivareta dette

3 Prosess så langt Utskjekkmøte 5/1-12 Møte 1 6/3-12: Møte 2 11/4-12:
Diskusjon av hva SeVel kan være. Enighet om å gå videre. Opprettet arbeidsgruppe Møte 1 6/3-12: Hva SeVel er, visjon og mål. Møte 2 11/4-12: SeVels arbeidsområder, presentasjon av miljøene Møte 3 10/5-12: Organisering av SeVel og endelige avklaringer Godkjenning i styret i Helseklyngen 5/6-12 Underskrift viljeserklæring Etableringsprosess

4 Miljø og grunnlag 84 personer fra 51 ulike miljø (minste enhet er avdelinger/institutt) har deltatt i etableringsprosessen Flest fra NTNU, fra teknologi til filosofi og religion Også Kommuner, Fylkesmann, NAV Hjelpemiddelsentral, Brann og andre utenfor Helseklyngen Laget et omforent grunnlagsdokument som beskriver hva SeVel er og arbeidsområder Laget en Viljeserklæring som en avtale mellom de som er med

5 Grunnlagsdokument Bakgrunn
1.1. Generell innledning om velferdsteknologi og arbeidet med etablering 1.2. Sentrale utfordringer Mangler lovverk Brist faglig samarbeid helse – teknologi Trengs satsing på IKT/info.systemer i kommuner Kommuner mangler strategi og bestillerkompetanse Fordrer endringsprosesser i organisering Krever omprioritering av ressurser Kan gi ulikheter mellom kommuner Vanskelig å få storskala prosjekt / implementering 1.3. Behov for et senter

6 Profil SeVel Nav i et nettverk mellom aktører innen praksisfeltet, næringsliv, forskning og utdanning. Gi helhetlige løsninger. Visjon: Senteret skal være et senter for forskningsbasert kompetanse og innovasjon innen velferdsteknologi som skal bidra til borgernes helse og velferd. Mål: Senteret skal bidra til at brukerne får helhetlige velferdsteknologiske løsninger som er integrert i tjenesteytingen, gjennom å skape samarbeid om og å initiere og koordinere velferdsteknologiske prosjekt.

7 Arbeidsområder Spissing i forhold til valg av tema og et kritisk volum på aktivitetene 3.1 Prioriterte arbeidsområder Nettverksarbeid Samarbeid om søknader Levende laboratorium 3.2 Øvrige arbeidsområder Utdanning Formidling

8 Levende laboratorium Er for eksempel 1000 husstander som utgjør en infrastruktur for innhenting av ønsker og erfaringer og utprøving av løsninger Et større konkret fellesprosjekt som krever innsats av mange parter. Det krever en god del arbeidsinnsats. Enighet om å gå i gang med arbeidet

9 Styret i Trondheim Helseklynge
Organisering SeVel -Styringsgruppe Styret i Trondheim Helseklynge Felles prosjekt Vertsinstitusjon Miljø Faglig leder Ledergruppe Samarbeid

10 Viljeserklæring En lavterskel «avtale» mellom miljøene i senteret for å sikre en viss gjensidig forpliktelse overfor hverandre Binder ingen formelt til å bidra med for eksempel ressurser, men ligger et vist press i å skriftliggjøre en intensjon Det inngås egne avtaler om konkrete prosjekt, hvor de som er med binder seg formelt Kan hende at det i framtid vil være behov for en fastere generell avtale, det avgjøres hvis behovet melder seg Underskrives av formell leder for hvert miljø


Laste ned ppt "Senter for Velferdsteknologi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google