Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Transport og miljø: Utfordringer og løsninger Samferdselsseminar 17

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Transport og miljø: Utfordringer og løsninger Samferdselsseminar 17"— Utskrift av presentasjonen:

1 Transport og miljø: Utfordringer og løsninger Samferdselsseminar 17
Transport og miljø: Utfordringer og løsninger Samferdselsseminar 17. januar 2015, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal Holger Schlaupitz, fagsjef Foto: Leif-Harald Ruud

2 Hvorfor transport er viktig for oss
Viktige utfordringer som påvirkes av trafikkmengden: Klimagassutslipp og energiforbruk Lokal og regional luftforurensing Støy Nedbygging av matjord Nedbygging av naturområder Folkehelse (Trafikksikkerhet)

3

4 70 prosent av klimaeffekten skyldes reiser på over 100 km
Kilde: "Å reise er å leve" i Klima , artikkel av Borgar Aamaas, forsker ved klimaforskningssenteret Cicero

5 Utslipp fra ulike reisedistanser
Fra: Rasmussen, Ingeborg (2008): Klima og transport. Vista Analyse AS

6 Trafikkveksten "spiser opp" teknologiske forbedringer

7 Endringer i klimagassutslipp for personbiler 1990–2020 i Norge ved sterk innfasing av elbiler og mer drivstoffgjerrige kjøretøy (basert på Grønn Bils prognose for solgte elbiler samt Klimakurs antakelser om drivstofforbruk), avhengig av trafikkutvikling. Relativ utvikling

8 Endringer i klimagassutslipp fra flytrafikk i og til/fra Norge 1990–2025, basert på luftfartsbransjens miljøscenarier (snitt av lavt og høyt scenario), avhengig av trafikkutvikling. Relativ utvikling for drivstoff solgt i Norge

9 Hvordan løse utfordringene? Firetrinnsprinsippet!
Begrense transportbehovet (antall turer og turlengde) Vri transportene over på de minst areal- og energikrevende transportformene Utnytte transportmidlene/transportsystemet mer effektivt Forbedre de enkelte transportsystemenes miljøprestasjoner 9

10 Livsløpsperspektiv Eksempel: klima
Direkte utslipp (karbondioksid, metan, skydanning etc.) Tillegg for utvinning, produksjon og distribusjon av drivstoff/energi Tillegg for produksjon og vedlikehold av transportmidlene Tillegg for bygging og drift av infrastruktur Eksempel på livsløpsvurdering for elbil (men som ikke inkluderer infrastrukturen): bensinbil-i-livslopsanalyse

11 Kortere reisetider skaper mer trafikk
Det blir mulig å bosette seg lenger unna arbeidsplass, butikker etc. Det blir mer attraktivt å bruke bil framfor sykkel eller buss/bane I sum blir reisene lengre, og de utføres i større grad med bil framfor buss/bane Eventuelle nye butikksentre etc. ved nye vegkryss skaper enda større bilavhengighet Og: Pengene kunne vært brukt annerledes Buss og bil i samme kø. Foto: Naturvernforbundet i Rogaland

12 Både–og er ingen miljøløsning
Endring i utslipp av klimagasser (kg CO2-ekv. per år) som følge av utbygging av firefeltsveg og nytt dobbeltspor, ifølge St.meld. nr. 16 (2009–2010) Nasjonal transportplan 2010–2019

13 Trafikksikkerhet og miljø
Rune Elvik (TØI): "Vil vi redusere antall drepte og hardt skadde ved hjelp av bedre veger, er bygging av firefelts motorveger den desidert dyreste måten å gjøre det på. Billigst og best er en kombinasjon av midtfelt, streknings-ATK, bedre vegbelysning og mindre utbedringer av sideterrenget." Antall hardt skadde og drepte per millioner kjøretøykilometer ved ulike vegtyper og fartsgrenser. Kilde: SINTEF-rapporten Ulykkeskostnader ved ulike vegbredder med forskjellig dimensjonerende trafikk

14 Dobling av flykapasitet nuller ut resten

15 Arealbruk endrer konkurranseforhold
Forutsatt ikke kø eller uforutsette hendelser på veg og bane 15

16 Parkeringspolitikken betyr mye!
Kilde: TØI Faktaark RVU Arbeidsreiser. Design: Urbanet Analyse

17 Fordeler og ulemper med skinnegående transportsystemer
Lavt energiforbruk i drift Ingen lokale utslipp Trafikksikkert Lavt arealforbruk ved god utnyttelse Komfortabelt (+ «skinnefaktor») Kan bidra til god arealbruk Ulemper Krever stort trafikkgrunnlag for å utnytte de fleste positive effektene og for å være økonomisk forsvarlig Store utslipp i byggefasen Areal-/naturinngrep Flatedekning? Frekvens? Fleksibilitet? Vegbygging svekker jernbanen og jernbanens lønnsomhet (i tillegg til miljøskadene) 17

18 Togets bidrag til klimagasskutt
Vegbygging svekker jernbanen og jernbanens lønnsomhet (i tillegg til miljøskadene) Tonn CO2-ekv. i 2013 18

19

20 Kraftig vekst i godstransporter på veg
Her er det to viktige poeng: (1) Satsing på store knutepunkt er viktig for at folk skal velge kollektivtransport framfor privatbil (2) Men: Et annet viktig poeng er at det er mye ledig kapasitet i T-bane- (og dels jernbane-) systemet vest for Oslo, fordi antall vogner bestemmes av trafikken øst for Oslo. Det betyr at det kjøres mye tomme vogner vest for Oslo på linjene som pendler gjennom byen. Behovet for økte tilskudd til kollektivtransporten vil bli mer prekært. Dette kan og må avdempes ved at det fortettes (med hus i høyden) rundt stasjonene i Oslo vest og Bærum (og dels Asker). Innenlands godstransportarbeid 1965–2011 (mill. tonnkilometer) Kilde: Statistisk sentralbyrå 20

21 Miljøriktig jernbanepolitikk
Jernbaneutbygging bør: primært komme som erstatning for vegbygging og flyplassutvidelser legge til rette for at mer gods kan fraktes på tog framfor med bil (se bl.a. rapport som inkluderer Raumabanen: apporter%20og%20faktaark/2013/Gods%20fra%20traile r%20til%20tog.pdf) styrke toget i konkurransen med fly kombineres med en streng arealpolitikk lokalt/regionalt kombineres med restriktive virkemidler overfor veg- og flytrafikken Her er det to viktige poeng: (1) Satsing på store knutepunkt er viktig for at folk skal velge kollektivtransport framfor privatbil (2) Men: Et annet viktig poeng er at det er mye ledig kapasitet i T-bane- (og dels jernbane-) systemet vest for Oslo, fordi antall vogner bestemmes av trafikken øst for Oslo. Det betyr at det kjøres mye tomme vogner vest for Oslo på linjene som pendler gjennom byen. Behovet for økte tilskudd til kollektivtransporten vil bli mer prekært. Dette kan og må avdempes ved at det fortettes (med hus i høyden) rundt stasjonene i Oslo vest og Bærum (og dels Asker). 21

22 Hovedgrep: Gulrot og pisk!
Stanse tilrettelegging for det vi vil ha mindre av! Riktig arealbruk lokalt: fortetting, hindre byspredning Flere restriksjoner – som økte klimaavgifter, rushtidsavgift/køprising, færre og dyrere parkeringsplasser ved arbeidsplasser og kjøpesentre Bedre kollektivtransport – og bedre forhold gående og syklister Fortsatt fokus på mer energieffektive biler, elbiler og andre teknologiske grep Viktig at staten stille strenge krav til kommuner/ byområder, som betingelse for statlige midler 22

23 Naturvernforbundet – for miljøriktige transportløsninger!


Laste ned ppt "Transport og miljø: Utfordringer og løsninger Samferdselsseminar 17"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google