Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedtariffavtalen Kurs i avtaleforståelse modul 2 PBL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedtariffavtalen Kurs i avtaleforståelse modul 2 PBL."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedtariffavtalen Kurs i avtaleforståelse modul 2 PBL

2 Lov- og avtalesystemet Tariffavtaler (kollektive avtaler) Hovedtariffavtalen Lønns- og stillings- bestemmelser Forhandlings- bestemmelser Fellesbestemmelser Pensjonsvilkår Barnehageloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven Likestillingsloven Aldersgrenseloven Pensjonsloven Folketrygdloven Arbeidstvistloven Lover ParterStortinget Hovedavtalen Medbestemmelse rettigheter og plikter opplæring / personalordninger Arbeidsgiver Arbeidstaker Arbeidsavtaler (individuell avtale) Arbeidsmiljøloven § 14-5 og 6

3 HTA inneholder følgende kapitler: 1.Fellesbestemmelser 2.Pensjonsforhold og personalforsikring 3.Lønnssystem 4.Forhandlingsbestemmelser og alminnelige bestemmelser 5.Lærlinger 6.Varighet – Regulering 2. avtaleår Hovedtariffavtalen (HTA)

4 1.Velferdspermisjon 2.Personalforsikring 3.Pensjon 4.OU-fond Til protokollen: 5.Seniorpolitikk i PBL-A barnehager 6.Bestemmelser til protokollen, a. pensjon, b. lønn under sykdom, d. innleie, e. om arbeidstid for førskolelærere/pedagogisk ledere Vedlegg

5 1.Innledende bestemmelser 2.Tilsetting 3.Oppsigelse omplassering 4.Arbeidstid 5.Godtgjøring for særskilt arbeidstid m.m. 6.Overtid – forskjøvet arbeidstid 7.Avtalefestet ferie 8.Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon 9.Lønn under avtjening av verneplikt Kap. 1; Fellesbestemmelsene 10.Ytelser etter dødsfall/ gruppelivsforsikringer 11.Erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom 12.Lønnsansiennitet og andre lønnsbestemmelser 13.Stedfortredertjeneste/ konstituering 14.Permisjon 15.Velferdspermisjon mv. 16.Arbeidstøy Fellesbestemmelsene avsluttes med en generell merknad til hele kapitlet.

6 Minstelønnssystem. Sentral lønnsfastsettelse er angivelse av minimumsavlønning i stillingen. Det kan inngås avtale om høyere avlønning ved den enkelte barnehage (jf. HTA kap. 3, pkt. 3.1.1) Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig drøfte de alminnelige lønns- og arbeidsforhold med de tillitsvalgte (jf. HA pkt. 3.2.1) Noen kjennetegn ved lønnssystemet

7 KategoriStillingstypeLønnsstige/minstelønn Arbeidstakere uten særskilt krav til utdanning Assistent, kontormed- arbeider, renholder, vaktmester Se punkt 3.2.2 Fagarbeidere og barnepleiereBarne- og ungdoms- arbeider, barnepleier Se punkt 3.2.3 Stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar FørskolelærerSe punkt 3.2.4 Stillinger med krav om høyskoleutdanning med lederansvar Pedagogisk lederSe punkt 3.2.5 Stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav og ytterligere spesialutdanning SpesialpedagogSe punkt 3.2.6 Styrer med godkjent utdanningStyrer Daglig leder Se punkt 3.2.7 Kap. 3. Lønnssystem, 3.2 Stillingsoversikt

8 Minstelønnssatsene per 1.5.2014 StillingsgrupperMinstelønn 0 år4 år6 år8 år10 år16 år20 år 3.2.2: Arbeidstakere uten særskilt krav til utdanning 280 000285 300291 300304 300342900347 500364 000 3.2.3: Fagarbeidere og barnepleiere 317 700322 000322 500 330 500376 100377 300379 800 3.2.4: Stillinger med krav om høyskole- utdanning uten lederansvar 381 300385 100390 000419 000422 900 3.2.5: Stillinger med krav om høyskole- utdanning med lederansvar 399 800404 900415 900445 700459 400 3.2.6: Stillinger med krav om høyskole- utdanning og krav om ytterligere spesialutdanning 404 700415 900426 800444 800456 400

9 Minstelønnssatsene per 1.5.2013 StillingsgruppeÅrsverkMinstelønn 3.2.7 Styrer med godkjent utdanning 0,0 – 3,9473 100 4,0 – 6,9484 000 7,0 – 9,9498 400 10,0 – 13,9517 200 14,0 – 16,9528 100 17,0 – 20,9538 100 21,0 – 26,9544 400 27,0 –551 300

10 Minstelønn (sentralt) + Eventuelle tillegg gitt i den enkelte barnehage = Årslønn Hva består lønnen av?

11 Ingen bestemmelse i hovedtariffavtalen om opprettelse og/eller avlønning av assisterende styrer De alminnelige lønns- og arbeidsforhold skal drøftes (HA pkt. 3.2.1) Assisterende styrer

12 ”Ansatte i stillinger som krever høgskole-/ fagarbeiderutdanning og som har relevant tilleggs-/ videreutdanning tilsvarende 30/60 studiepoeng (10/20 vekttall), eller fagskole av et halvt/ett års varighet, skal ha minst kr 8 000/14 000 pr. år i tillegg til minstelønn Daglige ledere / styrere som har bestått de fire modulene i ”PBL-lederutdanning” skal ha minst kr 8 000 pr. år i tillegg til minstelønnen.” Pkt. 3.3.2 Tilleggs-/videreutdanning

13 Partene sentralt kan i tariffperioden kreve forhandlinger om avlønning av enkeltstillinger eller grupper av stillinger: Kap. 4 Forhandlingsbestemmelser og alminnelige bestemmelser Stillingen(e)s arbeids- og ansvarsområde er blitt endret Problemer med å rekruttere og/eller beholde arbeidstakere Partene ved tariffrevisjon er blitt enige om å føre slike forhandlinger

14 Hjemmel i tariffavtalen: Tid til ledelse for styrer (drøftinger, HTA, kap. 1, pkt. 4.6) Ubunden tid ved økt pedagogtetthet (forhandlinger, HTA, kap. 1, pkt. 4.7) Det kan avtales høyere avlønning enn minstelønn (HTA, kap. 3, pkt. 3.1.1) Det bør utarbeides et permisjonsreglement (jf. HTA, kap. 1, pkt. 15) Partene lokalt bør avtale godtgjøring for arbeidstøy (jf. HTA, kap. 1, pkt. 16) Tilpasningsforhandlinger for de ansatte i barnehager som melder seg inn i PBL-A (jf. HA pkt. 6.5). Eksempler på forhandlinger og drøftinger

15 Forhandlingsprotokoll (HA pkt. 3.2.3) Settes opp av arbeidsgiver Skal framgå: -hvilke parter som var representert med navngitte personer -når forhandlingene fant sted -eventuelt hjemmelsgrunnlaget for avtalen -avtaleteksten, virkningstidspunktet og varighet -ved uenighet: partenes ulike syn i saken Protokollen skal underskrives av en representant fra hver enkelt avtalepart

16 Mal protokoll ved enighet PROTOKOLL dd.mm.åå (alle datoer for avholde forhandlingsmøter skal framgå) ble det gjennomført forhandlinger etter HTA mellom arbeidsgiver (navn på arbeidsgiver) på den ene siden og Utdanningsforbundet på den andre siden om (tema for forhandlinger, ev. hjemmel i HTA). Til stede:(Opplisting av arbeidsgivers representanter) Kari Olsen, tittel (Opplisting av organisasjonenes representanter) Kari Ås, (tittel på vervet), Utdanningsforbundet Tittel Kari Olsen ledet møtet. Partene ble enige om følgende: ……………………………………… arbeidsgiver ……………………………………… Utdanningsforbundet

17 Mal protokoll ved uenighet PROTOKOLL dd.mm.åå (alle datoer for avholde forhandlingsmøter skal framgå) ble det gjennomført forhandlinger etter HTA mellom arbeidsgiver (navn på arbeidsgiver) på den ene siden og Utdanningsforbundet på den andre siden om (tema for forhandlinger, evt. hjemmel i HTA). Til stede:(Opplisting av arbeidsgivers representanter) Kari Olsen, tittel (Opplisting av organisasjonenes representanter) Kari Ås, (tittel på verv), Utdanningsforbundet Tittel Kari Olsen ledet møtet. Partene kom ikke til enighet Arbeidsgivers anførsel/begrunnelse: Arbeidsgivers siste tilbud: Utdanningsforbundets anførsel/begrunnelse Utdanningsforbundets siste krav ……………………………………… arbeidsgiver ……………………………………… Utdanningsforbundet

18 Føres av arbeidsgiver fra alle drøftinger Skal framgå: Drøftingsreferat (HA pkt. 3.2.3) −hvem som var til stede −når drøftingene fant sted −hvilket saksforhold som har vært drøftet −partenes syn i saken −hvordan saksforholdet eventuelt skal behandles videre −hvilke beslutninger arbeidsgiver eventuelt fattet Tillitsvalgte og arbeidsgiver undertegner referatet, eller det settes opp som sak og godkjennes i det påfølgende møte.

19 En tvist om tolkningen av bestemmelser i tariffavtalen skal ikke løses ved arbeidsnedleggelse, arbeidsstenging eller annen arbeidskamp, men ved forhandlinger. Forhandlingsmøtet skal holdes innen 14 dager etter at en av de sentrale partene har framsatt skriftlig krav om det. Før en tvist bringes inn for arbeidsretten, skal det foreligge protokoll fra forhandlingsmøtet. HA pkt. 6.4 Tvistebestemmelser (Rettstvister)


Laste ned ppt "Hovedtariffavtalen Kurs i avtaleforståelse modul 2 PBL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google