Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS102 Erstatningsrett Våren 2015. Erstatningsrett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS102 Erstatningsrett Våren 2015. Erstatningsrett."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS102 Erstatningsrett Våren 2015

2 Erstatningsrett

3 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Innhold Generelt om erstatning -i og utenfor kontrakt Ansvarsgrunnlagene -Skyld (culpa) -Objektivt ansvar -Arbeidsgiveransvar -Kontrollansvar (i kjøpsrett)  Pensum for denne delen:  L&B kap 10 (unntatt 10.7)  http://tauboll.no/Erstatningsretten-Knoph-s-320-337.pdf http://tauboll.no/Erstatningsretten-Knoph-s-320-337.pdf (Utvidelse av kap 10)  http://www.tauboll.no/JUS102%20oppgavemetodikk%20i%20erstatningsrett.pdf http://www.tauboll.no/JUS102%20oppgavemetodikk%20i%20erstatningsrett.pdf (Notat om oppgavemetodikk)

4 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Erstatning Grunnvilkårene for all erstatningsplikt Ansvarsgrunnlag Økonomisk tap Årsakssammenheng/Påregnelighet Viktig skille: I kontrakt eller utenfor? Erstatning i et kontraktsforhold er aktuelt når varen eller tjenesten ikke lever opp til avtalen. Eks: Butikk leverer kjøleskap hjem. Butikkens mann knuser ved et uhell kjøkkenvinduet. (Ikke kontrakt). Vannskade oppstår dagen etter pga lekkasje i kjøleskapet (Kontrakt).

5 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Erstatning utenfor kontrakt: Ansvarsgrunnlag -Uaktsomhet (skyldansvar, culpa) Ansvar for egne uaktsomme handlinger. ”Innfridde skadevolderen de krav som omverdenen rimelig kan stille til forsiktighet og omtanke hos den som opptrer på dette livsområdet?” -Objektivt ansvar Ikke avhengig av at noen har gjort en feil. Pålegges i noen lover. Eks: Bileier har ansvar for alt bilen gjør. NB: Forurensningsloven § 24a om skader ”voldt av avløpsanlegg”. -Arbeidsgiveransvar Objektivt ansvar for ansattes uaktsomhet i jobben. Gjelder også anonyme feil og dårlige rutiner. Eks: Gravemaskinkjøring

6 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Erstatning Erstatning i kontraktsforhold Angår tap som følge av hvordan kontrakten oppfylles Viktige ansvarsgrunnlag: -Kontrollansvar, skyld, garanti

7 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Generelt om erstatning Historisk utvikling -Bare objektivt ansvar før romersk rett Øye for øye, tann for tann Privathevn, blodhevn Ikke skille mellom strafferett og erstatningsrett -Romerne nyanserte ansvaret Forsett (dolus) Skyld (culpa) Ansvarsfrihet for de utilregnelige (barn og psykisk syke) -Staten overtok strafferetten Den skadevoldende handling er ikke nødvendigvis straffbar Erstatning av økonomisk tap fortsatt en sak mellom partene

8 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Generelt om erstatning Historisk utvikling -Lang brytningstid mellom germansk og romersk erstatningsrett Germansk rett opptatt av årsakssammenheng og objektivt ansvar -I moderne rett har objektivt ansvar kommet tilbake Eks: Lovregulering av bilansvar, produktansvar mm Ofte koblet til at det er mulighet eller plikt til forsikring Kan gi større forutberegnelighet og likhet Gir enklere bevisbedømmelse – trenger ikke granske noens tanker Belastningen for den ansvarlige fordeles via forsikringer

9 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Erstatning: Økonomisk tap Kun økonomisk tap dekkes i Norge Amerikansk rett er annerledes (glem det du har lært på TV...) -Ansvarsgrunnlagene ganske likt Europa -Erstatningsutmålingen svært forskjellig Eks: 30 mill kr for en kopp kokende kaffe i fanget på Mc Donalds Eks: 1000 mill for barn drept i trafikkulykke pga feil ved bil (Chrysler) -Flere forhold inngår i beregningen Økonomisk tap (som i Norge) Smerter og sykdom (svært begrenset i Norge – ménerstatning) Loss of amenity – tapt evne til å nyte livets gleder (ikke i Norge) Punitive damages – en slags bot for å straffe skadevolder og skjerpe alle som driver i samme bransje (ikke i Norge)

10 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Generelt om erstatning Forholdet til amerikansk rett -Økonomisk tap vs. livskvalitet – er penger en løsning? En skadet ungdom i Norge kan bli sittende hele livet på et sykehjem uten penger til noe ekstra, mens det trekkes fra på erstatningen at man sparer penger til husleie. Blir den amerikanske mor og far glade igjen hvis de får nok penger for gutten som døde? -Privat forsikring i USA vs. offentlig velferd i Norge Bør det være mulig å forsikre seg bedre i Norge? -Amerikanske domstoler preget av juryer Folkets mening eller spekulative advokater?

11 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Erstatning: Årsakssammenheng Det kreves klar sammenheng mellom ”feilen” og tapet Tapet må være en påregnelig følge av feilen Eks: Flymanøverdommen Eks: Graving ved Oslo S

12 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Ansvarsgrunnlagene: Skyldansvar (culpa) Hva er skyldansvar? -Ansvar for egne uaktsomme handlinger En parallell til uaktsomhet som grunnlag for straff -Burde personen handlet annerledes? -En objektivisert vurdering Innfridde skadevolderen de krav som omverdenen rimelig kan stille til forsiktighet og omtanke hos den som opptrer på dette livsområdet? I dagliglivets ting sammenligner man med vanlige folk I jobben sammenligner man med folk i samme yrke -Grov uaktsomhet og forsett Da kan forsikringsselskapet ofte kreve regress mot skadevolder

13 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Vanlige momenter i culpa-vurderingen Framsto risiko/skadeevne som stor? Var risikoen synbar? Ville det vært enkelt å forebygge mot skaden? Har skadevolderen brutt regler eller bransjepraksis? Forelå det uaktsom uvitenhet? Har skadevolder nær tilknytning til skadelidte? Finnes en alternativ skadefri handling som vi med rimelighet kan kreve at skadevolder skulle valgt? Hvor god tid hadde skadevolder til å vurdere situasjonen?

14 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Vanlige momenter i culpa-vurderingen Skadevolders handling vurderes etter forholdene på skadetidspunktet. (Altså hva som var mulig å vite/gjøre på den tiden). Skadelidtes forhold kan få betydning både ved at han kan anses for å ha medvirket til skaden, han kan ha akseptert den risikoen skadevolders handling medfører.  se mer om oppgavemetodikk i eget notat

15 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Objektivt ansvar -Ansvar uavhengig av skyld -Ingen kan bebreides, men skaden oppsto på grunn av din virksomhet Eks: produktansvar for matprodusent etter forgiftninger Eks: ansvar etter naboloven ved sprengning Eks: Bilansvarsloven. Eks: Naboloven. Eks: Forurensningsloven ++

16 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Arbeidsgiveransvar -Objektivt ansvar for ansattes skyldansvar Skadeserstatningsloven av 13. juni 1969 nr. 26 § 2-1,1: Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren -Gjelder bare under utføring av oppdrag fra arbeidsgiver

17 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Arbeidsgiveransvar Arbeidsgiver hefter også for anonyme og kumulative feil -Unødvendig å bevise hvem som har forvoldt skaden, og ansvar kan skyldes summen av mange småfeil Man må ta hensyn til hva skadelidte med rimelighet kan forvente av virksomheten. -Litt mildere norm på enkelte områder av offentlig servicevirksomhet (som vegarbeid og fyrvesen) Arbeidstakerbegrepet må avgrenses mot selvstendige oppdragstakere, hvor det ikke foreligger et ansettelses- eller tjenesteforhold. -Men freelance-arbeidere som er underlagt fast arbeidstid, instruksjon og fast arbeidsplass kan likevel anses for å være i ”arbeidsgivers tjeneste”.

18 RG 2006 s. 107 Ullsfjord

19 Steinar Taubøll - UMB Ullsfjord-dommen 5 hytter tatt av skred 3 hytter fra 1983 Ikke foretatt skredfarevurdering, ingen opplysninger som tilsa at en slik vurdering burde foretas. Var det uaktsomt av kommunen å ikke foreta nærmere opplysninger av potensiell skredfare? -Ikke praksis for å gjøre dette i 1983 -NGI hadde noe kunnskap, denne var ikke kjent for kommunen - Dermed ingen ”markert risiko” for at fare kunne oppstå. - Konklusjon: Ikke uaktsomt

20 Steinar Taubøll - UMB Ullsfjord-dommen (forts.) - 2 hytter fra 1992: - Kommunen hadde mottatt NGIs faresonekart fra 1988. Hyttene lå i ”potensielt fareområde for stein- og snøskred.” - Ingen detaljkartlegging av området. Kommunen hadde ingen positiv kunnskap om faremomentene. - Burde kommunen gjort ytterligere undersøkelser? -Faresonekartet ga oppfordring til ytterligere ekspertundersøkelser -Konklusjon: uaktsomhet. - Årsakssammenheng mellom uaktsomheten og skaden? -Hytte 1: ja = erstatning -Ytterligere undersøkelse ville avdekket skredfare (innenfor 1000-års-sonen)  skaden ville vært unngått -Hytte 2: nei = ikke erstatning -Skredfaren så liten at det ikke forelå ”markert” risiko (utenfor 1000-års-sonen)  skaden ville ikke vært unngått, fordi man ikke ville gjort ytterligere undersøkelser der

21 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Skyldansvaret i kontrakt Skyldansvaret blir strengere Standarden for aktsomhet tilpasses bransjens krav Eks: svært høye krav for leger og advokater (Ocean Rig: 100 mill) Ingen mildere krav til den som er ny i bransjen eller nyutdannet Ansvaret utvides til kontraktshjelpere Ansvar også utenfor egen bedrift når man setter bort kontraktsarbeid til andre Går lengre enn arbeidsgiveransvaret Den som har inngått kontrakten kan må ta ansvar for hjelpernes uaktsomhet – vurdert som kontraktsparten hadde gjort handlingen Eks: veifraktloven § 6 Grense trekkes mot helt generelle hjelpere. Eks: posten

22 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Objektivt ansvar i kontrakt Garanti Garanti er et løfte om å ta ekstra ansvar Ordet ”garanti” er ikke avgjørende Noen ganger gir ikke ”garantien mer enn man uansett hadde krav på etter vanlige regler Garantiutsagn må tolkes Pengemangel Eks: Bilverkstedet får ikke tak i deler fordi banken har stoppet kreditten deres – må erstatte tap som følge av forsinkelsen Vanhjemmel Eks: Selger har i god tro solgt noe det viser seg at han ikke eier

23 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Kontrollansvaret Ikke avhengig av skyld Objektivt ansvar med visse unntak Selger har bevisbyrden – må ”godtgjøre” Først brukt i kjøpsloven av 1988 -For å oppfylle FNs konvensjon om løsørekjøp (CISG) Finnes i de fleste kontraktslover I dag det vanligste ansvarsgrunnlag i kontraktsforhold Før 1988 gjaldt et objektivt ansvar med unntak for force majeure Force majeure = krig, naturkatastrofer, store branner o. l. Det er vilkåret om kontroll som er nytt – skulle være mildere for selger

24 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Kontrollansvaret Elementer i kontrollansvaret Eks: kjl § 27,1 -Utgangspunktet er objektivt ansvar ”kan kreve erstatning for det tap han lider” -Ansvarsfri hvis de fire unntaksvilkårene er oppfylt Hindring Utenfor debitors kontroll Som han med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning Som debitor ikke med rimelighet kunne unngå eller overvinne følgene av

25 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Kontrollansvaret De fire vilkårene glir over i hverandre -Hindring Hindringen må være tydelig og ha en viss varighet i forhold til å hindre oppfyllelse av kontrakten. Helt klare hindringer er naturkatastrofer, brann, eksplosjon og streik. Kreves ikke at det er umulig å oppfylle kontrakten, men ikke nok at det er vanskelig -Unngå eller overvinne følgene. Alternative oppfyllelsesmåter må tas i betraktning, f.eks. frakt med buss i stedet for tog. Grensen må ses i sammenheng med hva det er rimelig å kreve i denne typen kontrakter. -Tatt i betraktning på avtaletiden Trenger ikke ha vært veldig sannsynlig at hindringen skulle oppstå Ting debitor hadde oppfordring til å vurdere Eks: Forsinkelse i bygging pga vanskelig klima på stedet

26 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Kontrollansvaret Kontrollsfæren -Utenfor kontroll Litt omstridt tolkning: Mulighet for påvirkning eller kontroll Eks: Råte i huset pga at selger engang valgte en dårlig håndverker – Det var selgers valg Men formålet med nye regler var å være mildere mot selger Kontrollsfæren er der selger har hatt kontrollmulighet hele veien -Hva er typisk innenfor kontroll? Driftsopplegg, planlegging, administrasjon Produksjonskapasitet, råvaretilgang, vedlikehold av eget utstyr -Dessuten må selgers leverandør være ansvarsfri Kjl. § 27,2 (gjelder bare i kjøp)

27 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Kontrollansvaret Kontrollansvaret er egentlig tilpasset forsinkelsestilfellene Hva med mangler? -Kjl § 40: ”reglene i § 27 gjelder tilsvarende” Mangler som skyldes uriktige opplysninger er kontrollerbart ”mandagsprodukter” skyldes svikt i kvalitetskontroll -Spesielt strengt for generiske produkter Artsbestemt, masseprodusert Rt. 2004 s. 675 Agurkdommen (LES DEN)

28 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Generelt om erstatningsberegning i kontrakt Det må foreligge et økonomisk tap Kan være vanskelig å påvise hvis kjøperen er forbruker Ingen kompensasjon for plunder og ergrelser Svært ulikt amerikansk rett -Eventuelle fordeler som oppstår på grunn av kontraktsbruddet trekkes fra i erstatningen Eks: Slipper å leie lagerlokaler når varene ikke blir levert -Den som har tapet har plikt til å begrense følgene – får ikke dekket tap som kunne vært unngått Eks: kjl. § 70 -Kontrollansvaret dekker ikke alle økonomiske tap – bare ”direkte tap”

29 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Generelt om erstatningsberegning i kontrakt Det må være årsakssammenheng mellom kontraktsbruddet og tapet Hvis tapet hadde kommet uansett blir det ikke erstattet Spesiell situasjon når tapet ikke skyldes mangel eller forsinkelse, men ugyldighet. Da er det utgiftene til å inngå avtale som erstattes. (Negativ kontraktsinteresse) -Veiledende prinsipp: Sammenligne utviklingen etter kontraktsbruddet med hvordan det ville gått uten dette problemet.

30 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Generelt om erstatningsberegning i kontrakt Tapet erstattes så langt det er påregnelig / adekvat Tap som man med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge (kjl. § 67) Gjelder først og fremst hvilken type utgifter, men også størrelsen Liten tue kan velte stort lass – selger av kritiske smådeler må være forberedt på store tap hvis delen svikter. (Eks: agurkdommen) -Påregnelighet må vurderes i forhold til hvilket ansvarsgrunnlag det gjelder Dessuten litt annen vurdering utenfor kontrakt – påregnelighet vurderes da ikke i forhold til et kontraktsbrudd. (Eks: Rt. 1973 s. 1268 Flymanøverdommen)

31 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Hvilke tap dekkes av kontrollansvaret? Kontrollansvaret har spesielle regler for erstatningens omfang Skille mellom direkte og indirekte tap Ikke-økonomisk tap = ingen erstatning uansett Skyldansvar = vanlig erstatning for økonomisk tap Kontrollansvar = pådras lettere enn skyldansvar, men dekker mindre Indirekte tap Direkte tap Annet tap

32 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Erstatningsberegning under kontrollansvaret Kontrollansvaret dekker ikke indirekte tap Kjl § 67 og avhl. § 7-1 Kjl § 67: andre ledd definerer indirekte tap De påregnelige tapene som ikke er indirekte er altså direkte og skal erstattes Indirekte tap Direkte tap Ikke-økonomisk Upåregnelig

33 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Erstatningsberegning under kontrollansvaret Kjl. § 67,2 er rotete skrevet og skillet er vanskelig å definere Dette problemet er det samme i alle lover og kontrakter som bygger på kontrollansvar – fordi kjøpsloven er malen Tolkningsproblemet kan unngås ved at kontrakten definerer grensene – regelen er deklaratorisk i næringsforhold Tolkningsproblemet er heldigvis unngått i forbrukerkjøpsloven – der skilles ikke indirekte tap ut. (Fkjl. § 52) -Formålet med reglene er å begrense erstatningsomfanget noe i de tilfellene det ikke foreligger skyldansvar

34 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Erstatning og forsikring Forsikringens funksjon er ofte å dekke et erstatningsansvar Hvis den ansvarlige har utvist grov uaktsomhet kan forsikringsselskapet ofte kreve regress eller avkorting Den skadelidende berøres ikke av regress Hvor går grensen til grov uaktsomhet? Sjekk avkortings-avgjørelsene hos Finansklagenemnda


Laste ned ppt "JUS102 Erstatningsrett Våren 2015. Erstatningsrett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google