Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRAKTISK SPRÅKBRUK Undervisningsopplegg i B/C-språk v/Liv Soulère © Copyright.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRAKTISK SPRÅKBRUK Undervisningsopplegg i B/C-språk v/Liv Soulère © Copyright."— Utskrift av presentasjonen:

1 PRAKTISK SPRÅKBRUK Undervisningsopplegg i B/C-språk v/Liv Soulère © Copyright

2 ”TRADISJONELL METODE”: Lytte til ny tekst på CD Lærer gjennomgår tekst, oversetter vanskelige ord og uttrykk Forklarer ny grammatikk Elevene leser høyt for klassen, for lærer, for hverandre Spørsmål – svar i klassen eller par Elevene jobber med oppgaver i arbeidsboken Oppgavene gjennomgås (på tavlen?) Lærer hjelper de som ber om hjelp (de ”synlige E”?)

3 SVAKHETER VED TRADISJONELL METODE ”Synkronlæring”, elevene jobber i takt L ”stjeler” dyrebar tid fra elevene Liten grad av differensiering Undervisning for de middels flinke De flinke elevene får få utfordringer De svakeste har problemer med å følge med

4 Avstand L-E. Veilederrollen ivaretas i liten grad Lærer har kontroll med at elevene jobber, ikke med hva de lærer, og om de gjør faglige framskritt Fokus på høytlesing, spørsmål og svar og (statiske) øvelser Muntlig fransk blir for lite ivaretatt Utvikler ikke ”den profesjonelle”, autonome elev © Copyright

5 Hvordan ivareta Kunnskapsløftets krav om: Å differensiere Å veilede Å følge opp elevene individuelt Å møte E på E’s premisser Å bevisstgjøre E på personlige læringsstrategier ?

6 STATUS SKOLEÅRET 2007 -2008 23 elever på vg1 – bærbare pc’er (= nye pedagogiske utfordringer) 25 elever på vg2 – datarom (faste installasjoner) Ingen grupperom 2+1 time uken, fagdag hver sjette uke lærebok It’s learning

7 ”VEKSELBRUK ” ulike pedagogiske metoder gjennom skoleåret l.Bruk av lærebok (Reproduksjon) ll.La simulation globale (Produksjon) lll.Prosjekter (Produksjon, reproduksjon og adaptasjon) © Copyright

8 BRUK AV LÆREBOK ”REPRODUKSJON” FAGLIGE MÅL: Forstå Snakke (god uttale) Grammatikk Kultur og samfunn PEDAGOGISKE MÅL: Differensiere ”Den profesjonelle, autonome elev” ”AFEL”

9 FRAMGANGSMÅTE: 1) Ukeplanene for perioden gjøres kjent E ”angriper” teksten først –”Det er lov å ikke forstå, det er ikke lov å ikke forsøke seg” Lager gloseliste

10 2) L gjennomgår ny grammatikk (max 15 – 20 min) E velger nivå, lager personlig framdriftsplan, ”tar grep” om sin egen læring. Velger framgangsmåte og sted (klasserommet, gangen, sofakroken, biblioteket) –Lytte til cd –Forstå –Forberede presentasjon (i par, grupper) –Grammatikkøvinger (etter behov) © Copyright

11 L tilbyr gjennomgåelse av teksten for E som ønsker det E melder seg når de er klar for å fortelle innholdet i teksten Individuell framføring for L og 2 -3 E Vurdering (kriteriene er kjent for E)

12 FRAMFØRINGEN: Vurderingskriteriene er kjent for E (”Kommunikativ kompetanse”) –Innhold (omfang) –Uttale –Mottakerbevissthet (forhold til bok/manus) E tar regien: –velger tidspunktet (innenfor en ramme på 4 -5 skoletimer) –velger hvem de vil framføre sammen med –velger form, omfang og nivå (A/B): Fortelle fritt Spørsmål – svar Høytlesing + enkle spørsmål (svake elever) E deltar i vurderingen av seg selv og av de andre

13 FORDELER MED METODEN FOR ELEVEN: E har faste, tydelige rammer å forholde seg til (ukeplanene) E har frihet innenfor rammene til å disponere tiden selv E jobber i eget tempo, tar ansvar E bevisstgjøres på egen læringsstrategi E er aktive L ”stjeler ” ikke elevenes tid L møter E på E’s premisser © Copyright

14 Differensierer: De flinke får utfordringer, alle får jobbe ut i fra sitt nivå Å fortelle en ”historie” (erstatter høytlesing for middels og sterke elever), føles meningsfylt, gir mestringsfølelse Metoden som sydd rundt ny, muntlig eksamensform, E tar regien, ”foredrar” E ”angriper” teksten først, god trening til skriftlig eksamen

15 FORDELER MED METODEN FOR LÆREREN: E kan ikke ”gjemme seg vekk” Et gjennomsiktig opplegg der alle E blir sett (og fulgt opp?) L får bedre oversikt over E’s faglige utvikling L er veileder, - personlig oppfølging av E Godt vurderingsgrunnlag Mål og mening med timen Ikke ”radiatorlærer”, ikke tilfeldige ”rusleturer” i klasserommet ”Gøyere”, fornøyde E?

16 ”Fallgruver” Ny metode, ny tenkemåte = Snuoperasjonen tar tid (fram til høstferien) En del E er uvant med ”friheten”, vet ikke hvordan de skal disponere tiden E som kommer sist i presentasjonskøen bruker hele dobbelttimen på å forberede fremføringen. Blir hengende etter eller får for mye hjemmearbeid © Copyright

17 Grep mot ”fallgruver” ”Ja-runden” Lage framføringsplan ”Kvartalsrapporter” (Vurdering av innsats?) Fraværsføring/varsel

18 Présentation 10.15 - 10.30 Per Pål Espen 10.30 – 10.45 10.45 – 11.00 11.00 – 11.15 11.15 – 11.30

19 FRANSK B-SPRÅK GRUNNKURS Karakteroversikt ved halvgått semester, vårsemesteret 2006 for ………………………………………… karakter:kommentar: Grammatikkprøve: 10/2 Grammatikktest Adjektiv Le pass é compos é l og ll Skriftlig fransk: Une Amiti é To-timerspr ø ve Muntlig fransk: Les loisirs Sonia Guillaume Sans la tradition on n ’ est plus rien. Parisprosjekt

20 Uformell vurdering/ ”Ja-runden 23/1 Exercices – Les loisirs 24/1 Liste de vocabulaire - Les é changes 31/1 Exercices Les é changes 31/1 Vocabulaire – Plus ca change...... Janvier – h ø ytlesing Liste de vocabulaire – Sonia Exercices chapitre 5 Lecon 8, 9, 10 Kommentar: ………………………………………………………………………………………… Foreløpig karakter i fransk (v/halvgått semester): Over middels gradmiddels gradunder middels grad Av måloppnåelseav måloppnåelseav måloppnåelse (5 og 6)(4 og 3)(2)

21 Emploi du temps: SemDateGrammaireDevoirs Journal ( “ Logg ” ) 4217/10 18/10 Compr é hension orale Les jours, l ’ heure, les chiffres, le syst è me scolaire Lecon 1. Rendez-vous au « Trou Normand » Niveau A et B : 1.et 1.2 Lire, comprendre, faire une liste de vocabulaire Niveau : A l ’é cole : A la maison : 4328/10 „ Fagdag “ Niveau A Raconter le contenu de 1.1 Niveau B Raconter le contenu de 1.1 et 1.2 Film A l ’é cole: A la maison: 4431/10 01/11 Prendre Le pass é compos é avec avoir La n é gation Preposisjoner ved geografiske egennavn Les adjectifs (forme et place) Les exercices dans le livre d ’ exercice. Page 10 - 20 Lecon 2 Les grandes vacances Niveau A et B : 2.1 et 2.2 Lire, comprendre, faire une liste de vocabulaire Lecon 2 Les grandes vacances Niveau A : 2.1 Raconter le contenu Niveau B : 2.1 et 2.2 Raconter le contenu Les exercices dans le livre d ’ exercices. Page 21 -28 (Sauf 7, 8, 9) Niveau : A l ’é cole : A la maison :

22 ll. LA SIMULATION GLOBALE ”Produksjon” Utviklet i Frankrike i 1970-årene Elevene bruker språket i en simulert virkelighet Eleven er en del av et fiktivt samfunn, og spiller en aktiv rolle i dette samfunnet © Copyright

23 Faglig målsetning Tekstkompetanse –Vokabular –Grammatikk Tekstproduksjon -Skriftlig -Muntlig -Kulturforståelse

24 Fordeler med metoden for elevene: Aktiviserende, Engasjerende Identifiserende Inkluderende Stimulerende på kreativiteten

25 Metoden virker frigjørende, E blir mindre redde for å gjøre feil E bruker kompetansen på sitt nivå E strekker seg etter ny kunnskap Metoden gir E mestringsfølelse og et positivt selvbilde © Copyright

26 Lærerens rolle: Organisator Lage prosjektbeskrivelse, danne grupper Inspirator Stimulere, engasjere Veileder Prosessorientert skriving, lytte til muntlige presentasjoner, vurdere Fagperson

27 Omfang og nivå Fra korte intervaller på 4 – 8 timer til prosjekt på 4 uker Alle nivåer av språk og kulturopplæringen B/C-språk, alle trinn

28 Metode: Tre hovedprinsipper: Et hovedtema: Eleven tenker på et bestemt sted til en bestemt tid En fiktiv identitet Eleven skal spille en rolle i et fiktivt univers Gjør ”slik eller slik” Interaksjon mellom de fiktive personene © Copyright

29 Produkt Skriftlig: Elektronisk mappe som inneholder: Tekster, illustrasjoner (bilder, kart etc) Ordbok, (grammatikk) (Én karakter for innsats på skriftlig produkt) Muntlig framføring (Én karakter for muntlig framføring)

30 ORGANISERING: L og E blir enige om område, bosted, tidsbruk, produkt, vurderingskriterier L lager prosjektplan på grunnlag av dette E jobber både i par, grupper og individuelt avhengig av prosjektets målsetting og størrelse

31 TEMAER: Kafé Hus Torg Gate Hotell/resepsjon/restaurant Leiegård Landsby Øy osv… © Copyright

32 HANDLINGSGANGEN: ”tretrinns-raketten” 1) REISEN OG DEKOREN (ca 8 timer+ presentasjon): Begynn alltid med å visualisere rammebetingelsene, dvs dekoren (leiegården,gaten,byen) 2) PERSONGALLERIET (ca 8 timer+ presentasjon): Bestem hvilke personer som skal være med (et tverrsnitt av den franske befolkningen). La E velge identitet

33 3) INTERAKSJON (ca 8 timer+ presentasjon): Telefonsamtaler, brev, møter på gaten, rykter, måltider, handleturer, bank, post, bibliotek, reiser, konfliktløsning, sosiale sammenkomster, idrettsarrangementer, utstilinger, ulykker etc

34 GODE RÅD: Begynne i det små: Hus, kafé, butikk, markedsplass, gate (Sette av tid til grammatikkundervisning) Ikke miste motet om metoden ikke virker ved første forsøk Evaluere arbeidet sammen med E etter at prosjektet er avsluttet © Copyright

35 KONKLUSJON: Varierende og engasjerende E lærer fordi de har behov for ord og uttrykk De skjønner at grammatikk er nødvendig for å forstå hvordan de skal konstruere setninger De blir seg bevisst sine kvalifikasjoner og svakheter ”FALLGRUVER”: E bruker lang tid på å komme i gang Glemmer å gi seg selv hjemmelekse GODT RÅD: Gi E datofrist for innlevering av 1. og 2.utkast

36 FRAMGANGSMÅTEN: Trinn 1 Beskrivelse (ca 8 timer) 1.Reisen ned, bestemme sted (klokken, retning) Fiktiv eller reell landsby (Beaucarme, Beauchatillon, St Jeannet, Vence etc) Gaten (Rue de la Fontaine) Bygningen (Résidence des Mimosas) 2.Hver elev finner 20 – 50 gloser som skrives på tavlen: Butikker Institusjoner (skole, kirke, rådhus etc) Natur (Park, trær, fontene etc..) 3.Gaten, landsbyen tegnes på veggplakat/ elevene på A3-ark

37 4.Elevene skriver innledningskapittelet, parvis eller individuelt (Gloser: Været, retninger, årstider) Om stedets beliggenhet (+code postale) Klimaet (oversikt internett) Topografi Beskrivelse av gaten/byen 5.Tekstproduksjon – innlevering – retting av 1. og 2. utkast 6.Individuell framføring for L og 2-3 medelever (E kjenner kriteriene, vurderer seg selv og sine medelever) © Copyright

38 Trinn 2: Identitet (ca 8 timer) L bestemmer byens, gatens befolkningssammensetning: Et tverrsnitt av den franske befolkning, (ikke barn under 18 år!) Familie, Innvandrere Enslig mor etc. Bli enig om momenter som skal tas med i beskrivelsen: Navn, adresse, tlf.nr., nasjonalitet, alder, utdannelse, yrke, beskrivelse av arbeidet, utseende, interesser, fritidsaktiviteter. Om vennskap, kjærlighet, suksesser, problemer

39 Samle gloser på tavlen, systematisere Tekstproduksjon – innlevering – retting av 1. og 2. utkast Muntlig framføring, beboerne blir kjent med hverandre. E sirkulerer i grupper, presenterer seg 3 – 4 ganger

40 PROJET: AU CAFÉ / AU RESTAURANT But: Augmenter le vocabulaire Parler francais Expressions de politesse (saluer, remercier, commander qq chose au restaurant Grammaire: du, de la, de l`, des Situation:Trois (quatre) amis se rencontrent dans un café / un restaurant à Fréjus dans le sud de la France Qu`est-ce qu`ils commandent? De quoi parlent-ils? Durée: 5 cours + travail à la maison (devoirs) Forme: Travail en groupes de 3 (4) Choisissez un "Chef du groupe" Distribuez entre vous le travail qu`il faut faire. Résultat écrit à la machine:Un document par groupe contenant : »-une belle première page »- un menu, »-un dialogue, »-une liste de vocabulaire Présentation:À partir du mardi 19. octobre (Jeux de role) Évaluation:Vous serez evalués sur le travail que vous ferez en classe, ainsi que pour le jeu de role Le document sera noté Les groupes: BON TRAVAIL!!!

41 SIMULATION GLOBALE PÅ VK 1 Fagmål: Kulturkunnskap Landsby St Jeannet (reell), Beauchatillon (fiktiv) 3-trinnsrakett Trinn 1Første kapittel, presentasjon av byen Trinn 2Yrkesidentitet, skrive CV, søknad om jobb, Muntlig: Jobbintervju med hverandre

42 Trinn 3”På jobb” Film- og festival- direktørlaget filmfestival Slottsforvalterenslottets historie Bibliotekarutstilling om Victor Hugo og ”les Misérables” JournalistenPresenterte franske aviser RestauranteierenEn vanlig arbeidsdag Leder av byensCabaret om Edith Piaf teatergruppe VindyrkerenOm vinens tilblivelse Reisebyrå-Presentasjon av severdighetene medarbeideri nærområdet (Lyon) Direktør for Monet, Manet kunstmuseet Bakgrunnsstoffet hentes på Internett eller i oppslagsverk Sirkelpresentasjon Tekstene er pensumtekster

43 lll. OM BRUK AV INTERNETT: autentiske tekster, adaptasjon ”Parisprosjektet”, ”Cote d’Azurprosjektet” Prosjekt om fransk malerkunst 1.E finner tekstene på internett, trykker ut 2.E markerer/”fargelegger” det de forstår 3.E adapterer teksten til sitt språknivå, innleverer 1. og 2. utkast 4.E velger hvor mye av det de har skrevet de vil framføre, - ny adaptasjon 5.Én karakter på framføringen

44 www.nkul.ntnu.no

45 Lars Vavik: En snarvei til læring Hva blir viktig å holde fast ved når vi vet at IKT både kan virke positivt og negativt på læring? Hvor viktig er lærerens rolle i IKT-skolen? Hvor viktig er fagets egenart? Med eksempler fra flere fag setter Lars Vavik fokus på læring, lærer og elev.


Laste ned ppt "PRAKTISK SPRÅKBRUK Undervisningsopplegg i B/C-språk v/Liv Soulère © Copyright."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google