Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge
Dag 2 Aksjeskatterett Jus5980 – skatterett – høst 2014 Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge

2 Stiftelse av aksjeselskap / kapitalforhøyelse
Innskudd i annet enn penger; reiser særlige skattekonsekvenser Eks innskudd i form av driftsmiddel/varelager, hel virksomhet Realisasjon – ordinært gevinst-/tapsoppgjør Utgangsverdi = aksjenes verdi (evt innskuddet som er inngangsverdi på aksjene) Verdsettelse/tidfesting på innskudds-/oppgjørstidspunktet Motregning/konvertering – asl §§ 2-4 (1) og (1) Utgangsverdi = aksjenes verdi (evt fordringens verdi som er inngangsverdi på aksjene) Utstedelse av nye aksjer vs økning av pålydende Valgadgang når én aksjonær, eller alle skyter inn like mye Normalt gunstigst å øke pålydende; FIFU

3 Kapitalnedsettelse – uten innløsning
Praktisk problemstilling – andre skattekonsekvenser enn utbytte Reduserer inngangsverdien; § 10-35 Skatteposisjonen ”innbetalt aksjekapital, herunder overkurs”, § 10-11, 2. ledd Kan ikke entydig spores i vedtekter/regnskap – skattemessig størrelse Overkurs er normalt «innbetalt» selv om nå fri EK Kan velge kapitalnedsettelse selv om selskapet har fri egenkapital Knyttet til aksjen, ikke aksjonæren; forholdet til inngangsverdi Aksjonærene kan ha ulik overkurs, jf neste oppgave Aksjekapital og overkurs er ikke alltid innbetalt. Betydningen av fondsemisjon (asl. § ff.), § 10-11, 4. og 5. ledd Hvis deler av AK/overkurs ikke er innbetalt; valgfrihet Utv s. 108 FIN, Utv s FIN «Annen egenkapital» kan inneholde innbetalt kapital, Rt s. 296 (Virik))

4 Oppg 5 - kapitalnedsettelse
Ås eide et aksjeselskap som hadde kr i aksjekapital og ingen overkurs. Virksomheten gikk bra, og noen år senere ble det vedtatt en rettet emisjon mot Holm, som skulle eie 50 % av aksjene i selskapet. Holm skjøt inn kr , hvorav kr ble ført som aksjekapital og kr som overkurs. Noe senere ble det besluttet kapitalnedsettelse med kr , hvorav kr skulle tas fra aksjekapital og kr fra overkurs. Hva blir de skattemessige konsekvensene for Holm og Ås av kapitalnedsettelsen?

5 Oppg 6 – utdelinger Et selskap har denne balansen:
Bygning Aksjekapital Overkurs ved nytegning 1000 Annen egenkapital 2000 Balanse Aksjekapitalen var opprinnelig 500. Senere ble det fortatt fondsemisjon med 300, og enda senere kapitalutvidelse med nytegning med 700 og med overkurs 800. Resten av overkursen skyldes overføring fra reservefond etter asl. 1976, som stammet fra opptjente overskudd. Skattyteren vil ha ut 1000 av selskapet. Hvordan blir stillingen hvis dette tas fra a. annen egenkapital, b. aksjekapital, c. overkurs? Hva er de skattemessige konsekvensene av ulike handlingsalternativer, og hvordan kan skattyter komme optimalt ut?

6 Konsernbeskatning

7 Konsernbidrag – typisk penger
Mulighet for overskuddsavregning i «skattekonsern»; § 10-2 flg Fradrag hos avgiver – inntekt hos mottaker, kan sendes i alle retninger Hensyn; nøytralitet for konsern, vern av minoritetsaksjonærer og kreditorer i giverselskapet Generelle vilkår Konsernvilkår, både skatte- og selskapsrettslig – mer enn 90 % eie/stemmer Innenfor alminnelig inntekt Lovlig etter asl og asal – jf asl § 8-5, krav om fri egenkapital Tidfesting; typisk tilbakevirkende – evt for inneværende år Internasjonale forhold Hovedregel - mellom norske selskaper Unntak i § 10-4, 2. ledd; filialer Krever EØS-retten mer vidtgående anvendelse? (Marks & Spencer, Oy AA og X-Holding)

8 Oppg 7 – vilkår for konsernbidrag
Kan konsernbidrag gis med fradragsrett i disse tilfellene (der selskap X er ytende og selskap Y er mottagende)? a. AS X og AS Y er begge hjemmehørende i Norge, men er datterselskaper av A Ltd. som er hjemmehørende i UK. b. Som a, men X er stiftet og registrert i UK, men styret holder sine møter og leder selskapet fra Norge. c. Som a, men AS X driver all sin virksomhet i UK, selv om det ledes fra Norge. d. Som a, men X er hjemmehørende i UK og har en filial i Norge. e. Som a, men X er hjemmehørende i USA og har en filial i Norge. f. Som a, men både X og Y er hjemmehørende i UK og har filial i Norge. g. AS X er hjemmehørende i Norge, mens AS Y er hjemmehørende i UK og uten filial i Norge.

9 Oppg 8 - sirkelkonsernbidrag
Selskapene AS A og AS B tilhører samme skattekonsern. AS A har overskudd, men ingen fri egenkapital. Selskap B har underskudd, og fri egenkapital. Konsernet vil gjerne avregne AS Bs underskudd mot AS A overskudd. Er dette mulig å få til, og evt. hvordan?

10 Konserninterne overføringer - naturalia
Mulighet for å selge eiendeler «skattefritt» konserninternt; § 11-21 Typisk pga reorganiseringer – ønske om å flytte eiendeler skattefritt Kan ofte oppnå det samme via fisjoner/fusjoner Skatteutløsende; eiendel selges av mottaker eller konsernbrudd, § Innenfor «skattekonsern» - mer enn 90 % eie/stemmer Hovedsakelig parallelt til konsernbidrag Særlige regler/begrensninger for «internasjonale» transaksjoner Salg til markedsverdier - § ”Vederlag må være lovlig” - asl § 3-9 krever markedsverdi Skattemessig kontinuitet på eiendelene, § 11-21(2) Inngangsverdi, ervervstidspunkt m v


Laste ned ppt "Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google