Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMEIE  v/ Steingrim Roen Hallingdal Økonomiservice AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMEIE  v/ Steingrim Roen Hallingdal Økonomiservice AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMEIE  v/ Steingrim Roen Hallingdal Økonomiservice AS

2 ”Sameie er roten til alt ondt”  Lett å etablere  Verre å drive  Verst å oppløse

3 ULIKE ÅRSAKER TIL SAMEIE  Uavklart eierskap * levende live-gave * dødsbo-arv  Fordeling av verdier  Avtale  Ekteskap/sambo  ADVARSEL ! - ikke spre eierskapet - spre verdiene - en eier - etteroppgjør - gevinstdeling

4 Eksempel Ola / Kari – 3 barn SumPerKnutOla Eiendom1850000 Fordring I300000 Fordring II300000 Sum1850000 Kontant bet 950000 Gj.brev I,II 600000 Sum bet1550000 Gave900000 300000

5 OVERFØRING AV EIENDOM  VERDI - BETALING = Gave/Forskudd på arv Arv

6 ORGANISASJONSFORMER  Samarbeid som ikke er selskap/ikke driver næringsvirksomhet A. Tingsrettslig sameie B. Ideell forening C. Ideell stiftelse  Samarbeid med næringsvirksomhet A. Selskap med ubegrensa ansvar B. Selskap med begrensa ansvar

7 Selskapsformer

8 Tingsrettslig sameie  Ikke regnskapsplikt  Ikke revisjonsplikt  Ikke registreringsplikt

9 UOPPGJORT DØDSBO  Etter tre år fra dødsboet oppstod kan det uoppgjorte dødsboet regnes som ett tingsrettslig sameie mellom arvingene.  Betyr bo - og driveplikt

10 Ulike typer ansvarlige selskaper  ANS -ubegrensa, solidarisk ansvar for forpliktelsene  DA - begrensa ansvar=til en andel av selskapets forpliktelser  Indre selskap  KS

11 Hvilken selskapsform skal velges?  Drives det næringsvirksomhet Økonomisk virksomhet kan føre til ansvarlig selskap. Virksomheten reguleres av selskapsloven.  Hvilken risiko  Skal overskuddet tas ut?  Antall eiere  Tilgang til kapital

12 Lovens vilkår for ANS  Selskapsloven - To eller flere (ikke ektefeller) - Økonomisk virksomhet aktivitet med en viss varighet, ett visst omfang og overskudd som formål - Felles regning og risiko minst en med ubegrensa ansvar

13 ULIKE LOVREGLER FOR ANSVARLIGE SELSKAPER  Bokføringsloven - Alltid bokføringsplikt  Regnskapsloven - Full regnskapsplikt ved enten >5 mill omsetning >enn 5 heltidsansatte eller 5 deltakere  Revisorloven - Revisjonsplikt ved full regnskapsplikt

14 EIERSKIFTE  Odel  Konsesjon  Arveavgift  Dokumentavgift  Skatt

15 Skattefri realisasjon  Gjelder alminnelig jordbruk/skogbruk  Aktivt jordbruk  Overføring til nærstående  Vederlaget ikke overstiger 75% av verdien  Realisasjonen finner sted 10 år etter at eiendomsretten ble ervervet  Gjelder også selskapsandeler

16 10års regelen  Skattefritaket gjelder også sameie og ANS  Salg av eiendom fra selskap/sameie  Salg av andel i selskap  Oppløsning av selskap som har solgt eiendom skattefritt

17 To mulige fremgangsmåter ved generasjonsskifte i ANS  Eiendommen selges til junior fra selskapet, ev. etterfølgende oppløsning av selskapet - metode 1  Alle andelene selges til junior, deretter oppløsning av selskapet på juniors hånd - metode 2

18 LIGNING  Bruttoligning Den enkelte sameier i sitt regnskap skal aktivere sin andel av driftsmiddelets kostpris, fradragsføre sin andel av kostnadene og inntektsføre sin andel av eventuelle inntekter Selskapet er ikke eget regnskapssubjekt Selskapet er ikke eget skattesubjekt  Nettoligning Ved fastsettelsen av alminnelig inntekt settes deltakers overskudd/underskudd til an andel av selskapets overskudd/underskudd fastsatt etter reglene i skattelovgivingen som om selskapet var skattyter. Selskapet er eget regnskapssubjekt Selskapet er ikke eget skattesubjekt

19 Ligning fortsetter Egen utnyttelse – bruttoligning Felles utnyttelse rettet mot andre - nettoligning

20 ARVEAVGIFT  Verdsettelse  Antatt salgsverdi  Aksjer Børsnoterte aksjer=kursverdien Ikke børsnoterte aksjer= § 11A  Andeler ANS,DA og KS = §11 A  Enkeltpersonforetak = salgsverdi

21 Sameie - eierskifte  Bruttolignet sameie det enkelte driftsmiddel skifter eier aktiva oppskrives til omsetningsverdi= diskontinuitet  Nettolignet sameie andelen skifter eier = kontinuitet

22 DOKUMENTAVGIFT  Enkeltpersonforetak = dokumentavgift  Aksjer =ingen dokumentavgift  Andeler i ANS,DA og KS = ingen dokumentavgift

23 Arveavgift-overdragelse av næringseiendom  Fradrag for dokumentavgift  Mindre arveavgift, eller null arveavgift

24 SAMEIEAVTALE  Bruk  Drift  Fordeling av inntekter -utgifter  Vedlikehold/årlige utgifter  Utbygging/påkostning  Egeninnsats  Låneopptak/pantsetting  Overdragelse/forkjøpsrett  Uttreden  Regnskap  Oppløsning  Beslutninger/Stemmerettsregler  Mislighold

25 Bruk  Bruksfordeling  Hvor lenge  Når -Sommer, høst, jul,påske

26 Skjev egenkapital  Vil si at deltakers egenkapitalkonto i selskapet ikke harmonerer med selskapets totale egenkapital fordelt på deltakerne etter eierandel.  Dette kan skyldes: - forskjellige innskudd ved oppstart - uttak som ikke står i forhold til andelen  Lån fra/til deltaker er gjeld/fordring

27 Skjev egenkapital- krav/gjeld  Skattemessig ingen forskjell  Dårlig oversikt ved bruk av egenkapital  Deltakere som har en høy egenkapital i forhold til eierandelen har en fordring på de som har forholdsvis lavere egenkapital  Selskapet må selv fastsette hva som er krav/gjeld og hva som er skjev egenkapital


Laste ned ppt "SAMEIE  v/ Steingrim Roen Hallingdal Økonomiservice AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google