Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fak.oppgave selskapsrett 3. avd. ”AS Åsveien 1” Stipendiat Hedvig Bugge Reiersen, 2. april 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fak.oppgave selskapsrett 3. avd. ”AS Åsveien 1” Stipendiat Hedvig Bugge Reiersen, 2. april 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fak.oppgave selskapsrett 3. avd. ”AS Åsveien 1” Stipendiat Hedvig Bugge Reiersen, 2. april 2008

2 I den følgende gjennomgangen: 1.Innledning: Noen generelle oppgavetekniske kommentarer 2.Gjennomgang av fakultetsoppgaven spørsmål 1-6 Ca. 45 min

3 Innledning: Hva slags type oppgave er dette? Utgangspunkt: – Praktikum: testen er å anvende jus på en konkret problemstilling Faktum i oppgaven skal anvendes underveis i fremstillingen Begrenset teorifremstilling

4 Innledning: Hva slags type oppgave er dette? (forts.) Denne oppgaven avviker fra tradisjonelle praktikumsoppgaver – ”Blandingsoppgave” Mer teori og mindre faktum Vis hva som er de interessante rettslige spørsmålene i oppgaven

5 Innledning: (forts.) Hva ber oppgaven om? “Ta som rådgiver for styret stilling til spørsmålene” Hva er styrets mål? – Overdragelse av eiendommen på en eller annen måte

6 Innledning: (forts.) Hva ber oppgaven om? Seks spørsmål –Alle skal besvares –Drøft spørsmålene i den rekkefølgen de er gitt i oppgaveteksten –Kan/bør noen spørsmål slås sammen i en drøftelse? Bare når det gir fremstillingsmessige fordeler

7 Innledning: (forts.) Før dere begynner å drøfte Hva slags materiell juss handler oppgaven om? Hovedregler og unntak Et umiddelbart inntrykk av de rettslige løsningene Oppmerksomhet rundt hvilke drøftelser som bør være med

8 Innledning: (forts.) Før dere begynner å drøfte Hva slags materiell juss handler denne oppgaven om? Vedtekter –Gyldigheten av vedtektsbestemmelser, dvs. hva kan vedtektsfestes –Tolkning av vedtekter Kan de oppheves? Anvendelsesområde (ved fusjon og oppløsning)

9 Innledning: (forts.) Før dere begynner å drøfte Lovehenvisninger ved løsning av aksjeselskapsrettslige oppgaver: – Skal man henvise til både aksjeloven og allmennaksjeloven? – Skal man henvise til både aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper?

10 Spørsmål 1: Er bestemmelsene i vedtektene § 6 første ledd gyldige? ”Kjøp og salg av fast eiendom besluttes av generalforsamlingen med ¾ av de avgitte stemmene” Hva regulerer vedtektsbestemmelsen? – Beslutningsorgan – Flertallskrav

11 Spørsmål 1: (forts.) Det materielle aksjerettslige utgangspunktet: –Aksjeloven setter ingen konkrete grenser for hva vedtektsbestemmelser kan inneholde, men vedtektsbestemmelsene må være forenlige med ufravikelige bestemmelser i aksjeloven og vedtektene –Drøftelsen kan derfor deles inn i to: Forholdet til aksjeloven Forholdet til vedtektene

12 Spørsmål 1: (forts.) Er vedtektenes § 6 første ledd i strid med bestemmelser i aksjeloven? –Beslutningsorgan: –Aksjelovens utgangspunkt: asl.§ 6-12 om styrets kompetanse –Kan § 6-12 fravikes i vedtektene? Tolkning av § 6-12

13 Spørsmål 1: (forts.) –Stemmeflertall: –Aksjelovens utgangspunkt: asl. § 5-17 første ledd om alminnelig flertall –Asl. § 5-17 tredje ledd: annet kan bestemmes i vedtektene Konklusjon: –vedtektenes § 6 første ledd er ikke i strid med aksjeloven

14 Spørsmål 1: (forts.) Er vedtektenes § 6 første ledd i samsvar med øvrige vedtektsbestemmelser (formålsangivelsen)? –”Eie og drive faste eiendommer” –Vedtektene er ikke i strid med dette formålet Konklusjon: –vedtektenes § 6 første ledd er ikke i strid med aksjeloven Hovedkonklusjon: –Bestemmelsene i vedtektene § 6 første ledd er gyldige

15 Spørsmål 2: Kan vedtektenes § 6 første ledd oppheves, og i tilfelle etter hvilken avstemningsregel? Forutsetning for å oppheve § 6 første ledd: § 6 tredje ledd er ugyldig Spørsmålet er i henhold til dette om vedtektenes § 6 tredje ledd er gyldig

16 Spørsmål 2: (forts.) Utgangspunkt for drøftelsen: –Aksjeloven inneholder ingen grense for hva slags bestemmelser som kan inntas i vedtektene. Gyldigheten av vedtektsbestemmelsen beror på om bestemmelsen strider mot aksjeloven eller det vedtektsfestede formålet

17 Spørsmål 2: (forts.) Forholdet til aksjeloven –Asl. § 5-18 første ledd annet punktum: Vedtektsendringer kan vedtas av generalforsamlingen med 2/3 flertall –Asl. § 5-18 tredje ledd: Strengere flertallskrav kan fastsettes i vedtektene –Tolkningen av § 5-18 tredje ledd: Forutsetter bestemmelsen at vedtektsbestemmelser må kunne endres, men vedtektene kan selv bestemme flertallskravet? Nei. Det er ok med en vedtektsbestemmelse om at bestemmelser i vedtektene ikke kan endres

18 Spørsmål 2: (forts.) Forholdet til det vedtektsbestemte formålet: –Paragraf 6 tredje ledd er ikke i strid med det vedtektsbestemte formålet Paragraf 6 tredje ledd er gyldig Foreløpig konklusjon: Vedtektenes § 6 første ledd kan ikke oppheves

19 Spørsmål 2: (forts.) En vedtektsbestemmelse om at enkelte bestemmelser i vedtektene ikke kan endres, er ikke til hinder for at en endring skjer med samtykke fra alle aksjeeierne i selskapet på det tidspunktet endringen besluttes Konklusjon: –Vedtektenes § 6 første ledd kan oppheves med enstemmighet

20 Spørsmål 3: Er bestemmelsen i vedtektene § 6 annet ledd gyldig? ”Åsveien 1 kan ikke selges” Aksjerettslige utgangspunkt: –Aksjeloven inneholder ikke noen grense for hva som kan vedtektsfestes, og ingen særlig regel som begrenser adgangen til å vedtektsfeste forbud mot salg av anleggsaktiva som en eiendom e.l

21 Spørsmål 3: (forts.) Forholdet til aksjeloven –Vedtektsbestemmelsen er ikke i strid med noen særlige bestemmelser i aksjeloven Forholdet til det vedtektsbestemte formålet –Ikke i strid med formålet Konklusjon: –Vedtektene § 6 annet ledd er gyldige

22 Spørsmål 4: Kan vedtektenes § 6 annet ledd oppheves, og i tilfelle etter hvilken avstemningsregel? Jfr. spørsmål 2: Forutsetningen for at § 6 annet ledd kan oppheves er at man kan sette til side § 6 tredje ledd som bestemmer at bestemmelsene i § 6 ikke kan endres eller oppheves Se drøftelsen under spørsmål 2. Konklusjon: –Bestemmelsen kan oppheves med tilslutning fra samtlige aksjeeiere

23 Spørsmål 5: Kommer vedtektenes § 6 annet ledd til anvendelse hvis AS Åsveien 1 innfusjoneres i kjøperens selskap? ”Kjøperselskapet” ”Overtakende selskap”, jfr. asl. § 13-2 (1) ”AS Åsveien 1” ”Overdragende selskap”, jfr. asl. § 13-2 (1) Kjøperselskapet overtar ”AS Åsveien 1” sine eiendeler (derunder eiendommen Åsveien 1), rettigheter og forpliktelser, jfr. asl. § 13-2 (1)

24 Spørsmål 5: (forts.) Hovedpunktene i en fusjon –Ved en fusjon vil ”kjøperselskapet” være det overtakende selskap, dvs. at selskapet overtar Åsveien 1 som et ledd i fusjonsprosessen, jfr. asl. § 13-2 første ledd –Fusjonen vedtas av generalforsamlingen med 2/3 flertall, jfr. asl. § 13-3 annet ledd første punktum jfr § 5-18 første ledd annet punktum –30% aksjeeieren kan ikke blokkere en fusjon som støttes av de øvrige aksjeeierne

25 Spørsmål 5: (forts.) Kan vedtektsbestemmelsen i § 6 annet ledd forhindre fusjonen? –Tolkning av vedtektsbestemmelsen Ordlyd Formål (Usikker) konklusjon: – vedtektenes § 6 annet ledd kommer ikke til anvendelse hvis AS Åsveien 1 innfusjoneres i kjøperens selskap Foreligger det en plikt til å videreføre vedtektsbestemmelsen i det overtakende selskap etter fusjonen? –Nei

26 Spørsmål 6: Kommer vedtektenes § 6 annet ledd til anvendelse hvis AS Åsveien 1 foreslås oppløst med sikte på å akseptere kjøpstilbudet under likvidasjonen? Generalforsamlingen kan beslutte selskapet oppløst med 2/3 flertall, jfr. asl. § 16-1 første ledd jfr. § 5-18 første ledd annet punktum Oppløsningsbeslutningen skal gjennomføres. Gjennomføringsprosessen kalles likvidasjon eller avvikling

27 Spørsmål 6: (forts.) Utgangspunkt: Aksjelovens og vedtektenes bestemmelser gjelder under likvidasjonen –Asl. § 16-8 første punktum: Selskapets eiendeler skal omgjøres i penger når det er nødvendig for å dekke selskapets forpliktelser Preseptorisk kreditorverneregel. Kan ikke fravikes i vedtektene –§ 16-8 annet punktum: Ellers skal eiendelene omgjøres i penger med mindre det er enighet blant aksjeeierne om naturdeling Deklaratorisk –Vedtektene: Åsveien 1 kan ikke selges


Laste ned ppt "Fak.oppgave selskapsrett 3. avd. ”AS Åsveien 1” Stipendiat Hedvig Bugge Reiersen, 2. april 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google