Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer JUS5980 H13 Frederik Zimmer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer JUS5980 H13 Frederik Zimmer."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer JUS5980 H13 Frederik Zimmer

2 2 Aksjonærmodellen - utland Norge Utland EØSAnnet X Corp AS Y Z PE

3 3 Skattelov, aksjelov, regnskapslov SktlAsl/asalrskl. § 10-12,1,2§ 8-1 ”lovlig utdelt””balansen..»§ 6-2

4 Asl. § 8-1 (etter lov 40/2013) •§ 8-1. Hva som kan deles ut som utbytte • (1) Selskapet kan bare dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har tilbake netto eiendeler som gir dekning for selskapets aksjekapital og øvrig bundet egenkapital etter §§ 3-2 og 3-3. Beregningen skal foretas på grunnlag av balansen i selskapets sist godkjente årsregnskap, likevel slik at det er den registrerte aksjekapitalen på beslutningstidspunktet som skal legges til grunn. • (2) I beløpet som kan deles ut etter første ledd, skal det gjøres fradrag for den samlede pålydende verdien av egne aksjer som selskapet har ervervet til eie eller pant før balansedagen. Det skal også gjøres fradrag for kreditt og sikkerhetsstillelse mv. etter §§ 8-7 til 8-10 fra før balansedagen som etter disse bestemmelsene skal ligge innenfor rammen av de midler selskapet kan dele ut som utbytte. Det skal likevel ikke gjøres fradrag for kreditt og sikkerhetsstillelse mv. som er tilbakebetalt eller avviklet før beslutningstidspunktet, eller kreditt til en aksjeeier i den grad kreditten avvikles ved en avregning i utbyttet. • (3) Ved beregningen etter første ledd skal det gjøres fradrag for andre disposisjoner etter balansedagen som etter loven skal ligge innenfor rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte. • (4) Selskapet kan bare dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har en forsvarlig egenkapital og likviditet, jf. § 3-4. 4

5 5 EK – begreper i sktl, asl/asal, rskl SktlAsl/asalrskl InnbetaltBundetInnskutt Ikke innbetaltFriOpptjent

6 6 Fritaksmetoden – norsk selskap eier aksjer i utenlandsk selskap Norge Utland AS EØS Lavskattland GmbH Ltd Ltd. NOKUS; unntatt uansett 10%-krav

7 7 Fritaksmetoden – utenlandsk selskap eier aksjer i norsk selskap Norge Utland AS EØSUtenfor EØS GmbH Ltd PE kildeskatt

8 8 Porteføljeaksjer i selskap utenfor EØS – toårskravet Gevinst: salg To år Minst 10% hele tiden Tap: To år Aldri 10% eller mer salg Utbytte: To år utbytteutd Minst 10% hele tiden

9 9 Aksjetap - nærstående Ltd AS ASamb 10% Mor AS 10% 3% 7%

10 Rt. 2012 s. 1380 Statoil Holding NorgeTyskland 10 Statoil Holding NH Deutschland Gmbh&Co KG NH Deutschland Verwaltung Gmbh 100% Komm. 100% komplementar

11 Rt. 2002 s. 1247 Amoco Moreier ASFrontingCaptive uavh 11

12 12 Konsernbidrag – utenlandsk selskaps filial UtlandNorge M PE 1 D PE 2 D

13 13 Marks & Spencer UKUtland MS mor + MS Datter - MS Datter --

14 14 ”Sirkelkonsernbidrag” – BFU 22/05 M D dd Inntekt 100’ underskudd 90,1 Kb M – dd med fradragsrett, Kb dd – M uten fradragsrett? SKD: ja

15 15 Endret foretaksform - omdannelse Sktl. § 11-20: EF -> AS/ASA ANS/KS -> AS/ASA Kommunalt foretak -> AS/ASA EF – ANS/KS Ulovfestet: ANS/KS -> KS/ANS AS/ASA -> ASA/AS Men ikke: AS/ASA -> EF/ANS/KS ANS/KS -> EF

16 16 ”Drop-down” A AS A utfisjonerer->AS E AS D trekantfusjon Vederlags- aksjer

17 Fusjon ved opptak Før 17 AXAX Etter AXAX

18 18 Fisjon – fordeling av verdier og aksjekapital 1 AS X : Fast eiendom skattesm v. 100, reell verdi 200 Skip, skattem v. 50, reell verdi 100 Eneaksjonær, aksjekap. nominelt og innbetalt: 90 Skipet skal fisjoneres ut til AS Y

19 19 Fisjon – fordeling av verdier og aksjekapital 2 Etter fisjon: AS X AS Y Fast eiendom, Skattem 50, reelt 100 som før Aksje, nominelt Aksje, nom og innbet 30 og innbetalt: 60

20 20 Grenseoverskridende fusjoner 1 Norge Utland Ltd D1 D2 AS A B

21 21 Grenseoverskridende fusjoner 2 NorgeUtland AB 1 AB 2 PE A

22 Aksjebytte Før 22 AXAX Etter AXAX


Laste ned ppt "1 Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer JUS5980 H13 Frederik Zimmer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google