Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skatt og generasjonsskifte i virksomhet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skatt og generasjonsskifte i virksomhet
Professor Frederik Zimmer H12

2 Disposisjon 1. Innledning 2. Inntektsskatt generelt 3. Arveavgift generelt 3.1 Avgiftsplikt 3.2 Gaver til/fra selskaper/stiftelser 3.3 Verdsettelse – hovedregel 3.4 Avgiftssatser 3.5 Sammenleggingsprinsippet 3.6 Fradrag i avgift for dokumentavgift 3.7 Avgiftsbetaling: rentefri kreditt for avgift av ”familieforetak” 3.8 Avgiftsplanlegging og omgåelse

3 Disposisjon forts 4. Generasjonsskifte i selskap 4.1 Innledning 4.2 Verdsettelse for arveavgift, børsnoterte aksjer 4.3 Verdsettelse for arveavgift, ikke-børsnoterte norske aksjer (1) Skattemessig formuesverdi (2) Rabatt-taket (3) Korrigering for ”eierstyrte endringer…” (4) fradrag for latent skatt, se pkt Verdsettelse for arveavgift, ikke-børsnoterte utenlandske aksjer 4.5 Verdsettelse for arveavgift, andeler i ANS/KS 4.6 Omgåelse 4.7 Inngangsverdi osv. på aksjer/andeler 4.8 Fradrag i avgiftsgrunnlaget for latent skatt

4 Disposisjon 5. Generasjonsskifte i enkeltpersonforetak 5.1 Innledning – hovedregel 5.2 Verdsettelse for arveavgift 5.3 Overføring av eiendeler 5.4 Avsetninger (negativ saldo, gt-konto, tom positiv saldo) 5.5 Ufrivillig realisasjon, betinget skattefritak 5.6 Underskudd 5.7 Avdøde etterlater seg ektefelle 5.8 Suksessivt generasjonsskifte 5.9 Personinntekt hos junior

5 2. Inntektsskatt - generelt
Hovedprinsipp: Diskontinuitet - Kvanitativt (inngangsverdier) - Kvalitativt (vilkår, skatteposisjoner) Unntak: Kontinuitet for aksjer og andeler

6 3. Arvavgift - generelt 3.1 Avgiftsplikt - all arv, aal § 2, 1, 1 - gaver til potensiell arving, aal. § 2, 1,2 - ”arveforskudd”, aal. § 2,2 3.2 Gaver til/fra stiftelse/selskap - gave til juniors selskap, aal § 2, 1 e - gave til ”familiestiftelse”, aal § 2, 1 f - gave fra seniors selskap, aal § 2, 6, 2

7 Arveavgift generelt forts
3.3 Verdsettelse – hovedregel: omsetningsverdi Senere Ikke lavere enn skifteverdi, aal § 11, Avgiftssatser Avgiftsfritt beløp: 470’ Barn/foreldre: til 800’: 6 %; derover 10 % Andre: til 800’: 8 %; derover 15 %

8 Arveavgift generelt forts
3.5 Sammenleggingsprinsippet, aal § 19 Gave ’ Gave ’ Avgift av 400’ etter 96-sats, minus avgift av 300’ etter 96-sats Arv ’ Avgift 1650 etter 11-sats, minus avgift av 400’ etter 11-sats

9 Arveavgift generelt forts
3.9 Avgiftsplanlegging og omgåelse - særeie og felleseie - fordeling også på barnebarn og svigerbarn - Utnyttelse av aal § 11 A: Rt s Nagell-Erichsen, Rt s Reitan - Rt s. 368 Gotaas: gave via utenlandsk trust: hvem er giver?

10 4. Generasjonsskifte i selskap
4.1 Innledning Aksjer arves; skatteposisjoner knyttet til aksjer overføres; skatteposisjoner i selskapet uberørt ANS/KS-andeler tilsvarende, pga bl a sktl § To hovedspørsmål: Verdsettelse for arveavgift, og inngangsverdi på aksjer hos gavemottaker/arving

11 Generasjonsskifte i selskap forts
4.2 Verdsettelse for arveavgift, børsnoterte aksjer Aal. § 11: ”den antatte salgsverdi” ved tidspunkt for rådighetserverv, aal. § 9.

12 Generasjonsskifte i selskap forts
4.3 Verdsettelse for arveavgift, ikke-børsnoterte aksjer – norske aksjer; aal § 11A - Tidspunkt: 1 jan i året for rådighetserverv, 3. ledd, 1. pkt. - Norm: (1) skattemessig formuesverdi, 1. ledd (2) men bare 60% opp til 10 mill kr (rabatt- taket), 2. ledd (3) korr for ”eierstyrte endringer av selskapets kapital” 1.1 – rådighetserverv, 3. ledd, 2. pkt. (4) fradrag for latent skatt, aal § 14, 5. ledd

13 Generasjonsskifte i selskap forts
Ad (1) Skattemessig formuesverdi Jf sktl § 4-12 => lave verdsettelser og fritak videreføres til arveavgift

14 Generasjonsskifte i selskap forts
(2) Rabatt-taket Valgfritt, kan velge 100% (jf inngangsverdi) De første 10 mill verdsettes til 6 mill Ett og bare ett rabatt-tak per arving/gavemottaker - flere arvinger/gavemottaker av aksjer ved samme erverv: flere rabatt-tak - én arving/gavemottaker, mottar aksjer i flere omganger: bare ett rabatt-tak.

15 Generasjonsskifte i selskap forts
Flere arvinger, én overtar aksjene: Rabatt-taket til den som overtar aksjer (Utv 1999/705 FIN) A utlegges 10 mill kontant, B 10 mill i aksjer: A avgiftsgrunnlag: 10 mill B avgiftsgrunnlag: 6 mill

16 Generasjonsskifte i selskap forts
(3) ”eierstyrte kapitalendringer i selskap … mellom 1 januar og rådighetservervet” Formål: unngå tilpasning, rimelighet Typeeksempel: Kapitalforhøyelse Men også: Utbytteutdeling, kapitalnedsettelse, fisjon, fusjon ”tas det hensyn til”: tillegg eller fradrag krone for krone

17 Generasjonsskifte i selskap forts
4.5 Verdsettelse for arveavgift – andeler i ANS og KS, aal. § 11A Som ikke-børsnoterte aksjer Negativ formuesverdi, Utv. 1999/986 FIN: Kan fradras i andre verdier (innen fradragsbegrensningen for kommandittister)

18 Generasjonsskifte i selskap forts
4.6 Omgåelse: utnyttelse av aal § 11A Etter 1.1: ”eierstyrte endringer”, jf foran ”Feting” før 1.1 Rt s Nagell-Erichsen: komb av lån og § 11A Rt s Reitan: rekkefølge av transaksjoner for å anvende § 11A Omdannelse fra EF til AS og gave av aksjer?

19 Generasjonsskifte i selskap forts
4.6 Inngangsverdi osv. på aksjer/andeler Sktl § og § Bare personlig skattyter Gjelder inngangsverdi, skjermingsgrunnlag, ubenyttet skjerming, ”andre skatteposisjoner” Lovgrunn: Skjermingsfradraget Gjelder for gavemottaker, enearving, dødsbo, gjenlevende i uskifte, arving etter utlodning

20 Generasjonsskifte i selskap forts: Kontinuitetsprinsippet - sktl § 9-7
Gavemottakers inngangsverdi Gavemottaker arveavgiftsgrunnlag Givers erverv Gave

21 Generasjonsskifte i selskap forts Kontinuitetsprinsippet - tap
Gavemottakers Inngangsverdi? Eller § 9-7? Gavemottakers arveavgiftsgrunnlag Givers erverv Gave

22 Generasjonsskifte i selskap forts
4.7 Fradrag i arveavgiftsgrunnlag for latent skatt Aal § 14, 5. ledd Lovgrunn: latent skatt som en form for gjeld; forebygge dobbeltbeskatning Hver enkelt aksje Utgangsverdi: Børsnotert aksje: børskurs Ikke-børsnotert aksje: 100 % av § 11A-verdien

23 Generasjonsskifte i selskap forts
Inngangsverdi Børsnotert aksje: Seniors kostpris Ikke-børsnotert (og seniors kostpris ikke er lavere): - hvis velger 100% av § 11A-verdi: ingen latent gevinst - hvis velger 60%, da diff mellom 60% og 100% latent gevinst

24 5. Generasjonsskifte i enkeltpersonforetak
5.1 Innledning - hovedregel Arveavgift: Hovedregel: omsetningsverdi Inntektsskatt: Hver enkelt gjenstand og skatteposisjon: hva blir juniors, og hva skjer med seniors? Hovedprinsipp: Diskontinuitet: Junior nye posisjoner etter sitt eget forhold; Senior: ikke realisasjon/oppgjør av skatteposisjon

25 Generasjonsskifte i EF forts
5.2 Verdsettelse for arveavgift Aal § 11: omsetningsverdi ved rådighetserverv Fast eiendom, X x ligningsverdi? Driftsløsøre, neppe saldo (unntatt biler osv., aal § 14, 6 Varer, aal § 14,3 Fordringer, aal § 12: pålydende eller lavere goodwill

26 Generasjonsskifte i EF
5.3 Overføring av eiendeler Arv/gave ikke realisasjon for senior Unntak: Uttak, § 5-2, 1 men 3. pkt.: ”plikter å svare arveavgift ” ”hele eller deler av virksomheten” Gavesalg er realisasjon; gjeldsovertakelse og pensjonsforpliktelse som vederlag

27 Generasjonsskifte i EF forts
Juniors inngangsverdi: oppskrivningsrett, nedskrivningsplikt; men sktl § 9-7 Eks: Senior forretningseiendom med saldoverdi 5’’, men verd 8’’ Ikke gevinstbeskatning av senior. Junior arveavgift av 8’’, og 8’’ er inngangsverdi Hvis i stedet verdsatt til 7’’, da 7’’ arveavgiftsgrunnlag og inngangsverdi

28 Generasjonsskifte i EF
5.4 Avsetninger (negativ saldo, gt-konto, tom positiv saldo) Gave: ikke mulig å overføre ved gave Arv: Sktl. § 14-48: Gevinster inntektsføres, tap fradragsføres i dødsår Unntak: Gjenlevende i uskifte eller enearving overtar boet utdelt og trer inn i posisjonene

29 Generasjonsskifte i EF
5.6 Underskudd Gave: Kan ikke overføres Arv: Underskudd i dødsår: sktl § 2-15 Tidligere års underskudd: Diskontinuitet – kan ikke fremføres i dødsbos/arvings inntekt Unntak i praksis: Gjenlevende i uskifte Tilbakeføring: Dødsfall/gave av hele virksomhet er opphør

30 Generasjonsskifte i EF
5.7 Avdøde etterlater seg ektefelle Særeie: avdødes særeie arvet fullt ut Felleseie: ½ av felleseie arvet, uansett rådighetsdel Uskifte

31 Ektefeller - felleseie
Utv s FIN ”…Inngangsverdien for den halvdel som er ervervet ved dødsfallet settes til omsetningsverdi. Inngangsverdi for den andre halvdelen berøres ikke av dødsfallet.”

32 Generasjonsskifte i EF
5.8 Suksessivt generasjonsskifte Senior tar opp junior som kompanjong: Stiftelse av ANS = realisasjon; junior overtar etter en tid seniors andel: Opphør av ANS = realisasjon

33 Generasjonsskifte i EF. Lignings-ABC 2011/12
S. 311 pkt. 2.2: ”Overdrar eieren av et enkeltpersonforetak ideell andel av næringsvirksomheten til andre, etableres det et deltakerlignet selskap…” (unntatt til ektefelle og barn under 16 år som lignes under ett) S. 312 pkt. 2.3: ”Overtar to eller flere arvinger ved skifte av dødsboet virksomheten og denne drives for deres felles regning og risiko, foreligger det et deltakerlignet selskap.”

34 Generasjonsskifte i EF Lignings-ABC 2011/12
S. 315 pkt ”…anses … som oppløsning av selskapet at de andre deltakerne overfører sine andeler til en av deltakerne ved gaveoverføring, …” S. 316 pkt : ”Et selskap med to deltakere anses …oppløst når den ene dør og den andre arver avdødes andel. …” Men Utv s. 292 FIN, (”forsiktig omgjøringsadgang”, ”overdrar … til tredjepart innen en måned”)

35 Generasjonsskifte i EF forts
5.9 Personinntekt hos junior Sktl. § 12-11, 1. ledd: Alt foran relevant også for personinntekt etter foretaksmodellen Nye inngangsverdier ved beregning av skjerming: ”skattemessig verdi” i sktl. § 12-2, 2. ledd e Ikke fremføring av seniors negative personinntekt


Laste ned ppt "Skatt og generasjonsskifte i virksomhet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google