Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging i bolig- nye grep i bydel Stovner BOSO-tiltak 3.3: Tverrfaglighet i oppfølgingstjenesten Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for psykisk helse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging i bolig- nye grep i bydel Stovner BOSO-tiltak 3.3: Tverrfaglighet i oppfølgingstjenesten Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for psykisk helse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølging i bolig- nye grep i bydel Stovner BOSO-tiltak 3.3: Tverrfaglighet i oppfølgingstjenesten Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for psykisk helse

2 Tverrfaglighet i oppfølgingstjenesten Ergoterapeut i 100 % stilling ansatt sept 2013 Ergoterapi tar utgangspunkt i menneskets aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeuter gode på å se brukernes ressurser og styrker

3 Prosjektets hovedmål Større tverrfaglighet knyttet til bo- oppfølging Erverve ny kunnskap og utvikle nye metoder knyttet til bo-oppfølging av mennesker som har rusproblemer og psykiske lidelser.

4 Resultatmål Fremme deltagernes opplevelse av tilfredshet og mestring Opprettholde eller bedre deltagernes funksjonsnivå og utførelse av daglige aktiviteter Minst 8 personer skal til en hver tid få oppfølging

5 Brukergruppen –over 18 år, bosatt eller tilhørende i bydel Stovner –Disponerer egen bolig –Personer som har en psykisk lidelse og/eller en rusmiddelavhengighet. –Personer som strever med å opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd, eller som står i fare for å få redusert boevne.

6 Arbeidsform/Metode COPM (Canadian Occupational Performance Measure) Ergoterapeutisk kartleggingsverktøy –Målrettet /strukturert –Avdekker problemområder knyttet til utførelsen av daglige aktiviteter. –Setter fokus på brukerens ressurser –Danner grunnlag for utarbeidelse av individuelle mål og plan for oppfølgingen. –Evaluering av funksjonsnivå

7 Arbeidsform/Metode Overordnet var aktivitet et sentralt element i intervensjonen Praktiske gjøremål og daglige aktiviteter, som personlig hygiene, rengjøring, matlaging, klesvask og innkjøp Fritidsaktiviteter utenfor hjemme Tett og fleksibel oppfølging Samarbeid med psykisk helsearbeidere og / eller bo oppfølgere,

8 Prosjektperioden Prosjektperiode sept2013 – juli 2014

9 Evaluering av prosjektperioden 15 brukere har vært fulgt opp –Utfordringer i bo og livssituasjonen –Mottatt velferdsytelser i flere år –Utenfor ordinært arbeidsliv –Alle disponerte bolig ( kommunal eller privat leid) –Alder 37 – 69 år, de fleste enslige

10 Evaluering forts Flere av brukeres helse var ustabil Felles for alle var at de strevde med å finne mening i hverdagen. –De var ensomme og manglet sosialt nettverk og fritidsaktiviteter –Ønsket å øke sin deltagelse i sosiale aktiviteter utenfor hjemmet

11 Evaluering forts Individuell tilpasning av oppfølgeren synes å være helt grunnleggende for å lykkes Mange ønsket å fokusere på sosiale aktiviteter, fremfor å vaske i huset 8 av 15 kom godt i gang og brukte i perioden aktivt ulike lavterskeltilbud i bydelen Økt grad av deltagelse i sosiale fritidsaktiviteter korrelerte med økt boevne

12 Evaluering forts COPM bidro til at –brukernes egen vurdering av begrensninger i hverdagen kom frem –Hjalp brukerne med å arbeide med færre og mer realistiske mål –Gjorde det lettere å planlegge og gjennomføre oppgaver Verktøyet bidro til større brukermedvirkning i praksis

13 SKORING Figur 1

14 Evaluering forts Mestring gir mulighet for endring Lettere å tenke positivt Mer bevisste på personlige ressurser og sosial støtte som kunne mobiliseres

15 Evaluering forts 7 av de 15 brukere ble fulgt opp sammen med bo oppfølgere og/ eller psykiatrisk sykepleiere Kultur for individuell oppfølging? «Pålagt» samarbeid som de ansatte i utgangspunktet ikke så et behov for Tar tid å oppnå tillitt, og bygge opp respekt og forståelse for ulike faglige perspektiv

16 Evaluering forts Prosjektperioden ble for kort –Planlagt opplæring i COPM er derfor ikke gjennomført Bedre samarbeid Større bevissthet om ulike faglige perspektiv Fornøyde brukere


Laste ned ppt "Oppfølging i bolig- nye grep i bydel Stovner BOSO-tiltak 3.3: Tverrfaglighet i oppfølgingstjenesten Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for psykisk helse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google