Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pengekravs-, kreditt- og panterett Forretningsjus II - JUS 103 – NMBU våren 2015 – Dag 3 Hanne Storstein, advokat MNA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pengekravs-, kreditt- og panterett Forretningsjus II - JUS 103 – NMBU våren 2015 – Dag 3 Hanne Storstein, advokat MNA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pengekravs-, kreditt- og panterett Forretningsjus II - JUS 103 – NMBU våren 2015 – Dag 3 Hanne Storstein, advokat MNA

2 Panterett Oversikt – fellestemaer Pengekravs- og kredittrett PanterettØkonomisk kriminalitet Enkeltforfølgningsrett, tvangsfullbyrdelse og konkurs

3 3. Panterett (og andre sikkerhetsretter) 3.1 Lover 3.2 Generelt 3.3 Personalsikkerhet (Garanti og kausjon) 3.4 Generelt om panterett 3.5 Panterettslige prinsipper og betingelser for pantstiftelse 3.6 Pantobjekter

4 3.1 Lover Panteloven 8. februar 1980 nr 2 (pantel./pl.) Tinglysingsloven 7.juni 1935 nr 2 (tingl.) Finansavtaleloven 25. juni 1999 nr 46 (fal.) Luftsfartsloven 11.juni 1993 nr 101 (luftl.) Tvangsfullbyrdelsesloven 26. juni 1992 nr 86 (tvfbl.) Dekningsloven 8.juni 1984 nr 59 (deknl.) Tvisteloven 17.juni 2005 nr 90 (tvl.) Aksjeloven 13.juni 1996 nr 44 (asl.)

5 3.2 Generelt om panterett og andre sikkerhetsretter Hvorfor skal dere kunne noe om sikkerhetsretter?  Viktig formuerettslig område – sammenheng med pengekrav og konkurs  Kreditors og debitors posisjon – i forhandlinger, ved mislighold, konkurs  Regnskapsførsel og revisjon: verdsettelse, noter til årsregnskap, borevisjon i konkurs

6 Behovet for sikkerhet  Avtaler er bindende og skal holdes – NL 5-1-1 og NL 5-1-2, men mislighold vanlig  Sikkerhet for oppfyllelse ved lav kredittverdighet, risikofylt virksomhet, langsiktige avtaleforhold  Tapsrisiko på kreditter  Pant i eiendeler er kredittskapende ved inngåelse av kredittavtaler og selskapsfinansiering

7 Ulike typer av sikkerhet: 1. Ytelse mot ytelse – samtidig overlevering - kjl.§ 10 (jf også tilbakehold av egen ytelse, kjl.§§ 42 og 54) 2. Suksessiv levering og betaling – f.eks entreprisekontrakter (oppføring av bygg) 3. Tilbakeholdsrett – fbkjl.§ 49 (2), håndverkertjenester, sjøl.§ 54 4. Motregning - tidligere gjennomgått 5. Personalsikkerhet - garanti eller kausjon 6. Realsikkerhet – panterett

8 3.3 Personalsikkerhet Personalsikkerhet - garanti eller kausjon  Def.: «en eller flere personer stiller seg ansvarlig ved siden av avtaleparten» overfor kreditor  To hovedkategorier personalsikkerhet: I. Garantier – typisk «rene» garantier avgitt av bank II. Kausjoner – avgitt av person eller foretak i favør av bank – finansavtaleloven kap.4

9 3.3.1 Garanti Hva er en garanti?  et løfte om sikkerhet for en annen persons forpliktelse

10 Hva er en garanti? Kreditor Garantist Debitor - Garanti Kontrakt (hovedforholdet) Regresskrav Bank eller næringsdrivende Garantiprovisjon

11 Garantiens funksjon  I kredittforhold - bedre betingelser Jo større kredittrisiko det innebærer for banken å gi en kreditt, desto høyere rente vil banken kreve. Jo bedre sikkerhet som tilbys av kredittkunden, desto mindre kredittrisiko, som igjen gir lavere rente. En garanti vil bedre sikkerhetssituasjonen og medføre lavere rente for kredittkunden. For eksempel: et morselskap garanterer for datterselskapets forpliktelser.  I kontraktsforhold – bedre betingelser eller en forutsetning for kontrakt Eksempel: entreprenørgarantier  I virksomhet – forutsetning for lovlig drift Eksempel: løyvegarantier, eiendomsmeglergarantier med mer

12 Ulike typer garantier  Bankgaranti - avgitt av bank til sikkerhet for kundens forpliktelse overfor tredjemann, kunden betaler banken en garantiprovisjon i vederlag  Inndeling etter rettsområde, slik L&B: o Lånegarantier – garantier for lån, f.eks garanti fra Eksportkreditt Norge AS o Kontraktsgarantier – f.eks entreprise NS 8450 og bustadoppføringslova § 12 o Husleiegarantier – f.eks garanti i stedet for forskudd, husll.§ 3-6 o Skattetrekksgarantier – i stedet for særskilt skattetrekkskonto, jf sktbl.§5-12 o Virksomhetsgarantier – transportløyve yrkestransportloven § 4, eiendomsmeglerloven § 2-7 med mer

13 Inndeling etter type (forfallstidspunkt):  Selvskyldnergaranti, herunder On demand-garanti  Simpel garanti, aka subsidiær garanti  Tapsgaranti

14 3.3.2 Kausjon Kredittgiver Kausjonist Kredittkunde Hoveddebitor -Kausjon og -Realkausjon - fal.kap.4, herunder fal.§ 57 Kreditt Pantsikring Regresskrav Forbruker/næringsdrivende Inntreden i sikkerhet

15 Ulike typer kausjoner 1) Forbrukerkausjoner 2) Selvskyldnerkausjoner i næring 3) Simple kausjoner (ulike dokumenter i forbruker- og næringsforhold)  Skillet forbruker/ næring er gjennomgående i kap.4, se f.eks o Fal.§ 57 om definisjoner o Fal.§59 om opplysningsplikt o Fal.§ 60 om frarådningsplikt – sammenheng med fal.§ 47 frarådning kredittkunde o Fal.§ 61 om inngåelse o Fal.§ 71 om forfall

16 3.4 Generelt om panterett Hva er en panterett?  Realsikkerhet  Panteloven§ 1-1 (1)  Def.: en etablert «særrett til dekning i et bestemt pantobjekt»  Panterett gir blant annet salgsrett  Dersom krav blir misligholdt kan panthaver søke dekning i pantets kapitalverdi a) Tvangssalg b) Panthaver overtar panteobjektet (etter takst) c) Dekning i pantets avkastning (overtar bruken)

17 Bank Kreditor Panthaver Pantekrav Pantobjekt Kredittkunde Debitor Pantsetter Tredjemann Rettsvern – beskyttelse av panteretten Aktører og partskonstellasjoner

18 Panterett kan gi en kreditor fortrinnsrett til dekning framfor andre kreditorer  Prioritet for panterett i fast eiendom beror på tinglysingstidspunktet - tinglysingsloven § 20  I forhold til konkurs - tinglysingsloven § 23  Panterett gir prioritet i konkurs - deknl. § 8-14 o En tinglyst panterett kan likevel – dersom vilkårene er oppfylt – omstøtes etter reglene i dekningsloven kap. 5

19 Viktige begreper  Pantekrav og pantobjekt  Rettsvern – notoritet, publisitet og legitimitet  Rettighetsregister a) Realregistre har positiv og negativ troverdighet, f.eks grunnboken, skipsregisteret, luftfartøyregisteret – pl.§ 1-1 (4) b) Løsøreregisteret – pl. § 1-1(5) c) Andre registre  Realregistrenes positive og negative troverdighet – tinglysingsloven §§ 27 og 20  Prioritet – «først i tid, best i rett» - pl.§ 1-13

20 Inndelinger typer pant etter stiftelsesmåte:  Avtalepant  Utleggspant  Lovbestemt pant

21 Inndelinger typer pant etter andre begreper:  Håndpant, nøkkepant og underpant – hvem har rådigheten – pl.§§ 1-1, 1-6 og 1- 7  Fellespant - to eller flere gjenstander hefter for samme krav – pl.§ 1-12  Frempant – pl.§ 1-10  Helpant og delpant  Tingsinnbegrepspant – pl.kap.3 løsørekomplekser  Salgspant - pl.§§ 3-14 flg

22 3.5 Panterettslige prinsipper og betingelser for pantstiftelse  Det panterettslige legalitetsprinsipp o Det må angis et bestemt objekt… o … som det må være hjemmel for å kunne pantsette - §1-2  Forbudet mot generalpant o Ikke lov å stifte pant i alt man eier og kommer til å eie - § 1-3 (1)  Kravet til omsettelighet o Den pantsatte rettighet må kunne avhendes -§ 1-3 (2) o Utgangspunktet er at man kan ikke overføre større rett enn man har

23  Det panterettslige spesialitetsprinsipp - § 1-4 (1) og (2) o Pantekravet skal som hovedregel angis som et bestemt beløp eller maksimumsbeløp o Åpner for opplåning på flere prioriteter  Det må foreligge en gyldig avtale om pant o Dvs gyldig inter partes (mellom partene) o Må en pantavtale være skriftlig?  Panthaver må ha etablert rettsvern for sitt pant o Rettsvernsregelen følger av lovbestemmelse for type pant

24 L&Bs fremstilling: 1) Stiftelse 2) Løpetid og innhold 3) Avvikling, bortfall og opphør

25 Hva omfatter panteretten?  Hva er dekket som del av pantekravet? o Det reelle pantekrav som er sikret inntil maksimum, jf pl.§§ 1-4 o Pluss tilleggskrav, bl.a. renter og omkostninger ved inndrivelse - pl.§ 1-5  Hva inngår i pantobjektet? Eksempel: pant i fast eiendom – pl.§ 2-2

26 Næringsforhold, blant annet  Pant i fast eiendom – pl.§ 2-1  Pant i skip, luftfartøy o.a. realregistrert løsøre – pl.§3-3  Pant i løsørekomplekser – pl.§ 3-5 a) Fordringspant – pl.§ 4-10 b) Driftstilbehør – pl.§ 3-4 c) Varelager – pl.§§ 3-11 til 3-13 d) Motorvogner o.l.– pl.§ 3-8 e) Landbruksløsøre – pl.§3-9  Salgspant og leasing – pl.§§ 3-14 til 3-22  Pant i fordringer – enkle krav – pl.§4-4, jf § 4-5  Pant i registrerte finansielle instrumenter - §4-1(3)  Pant i aksjer – pl.§4-2a og asl.§§ 8-7 flg 3.6 Pantobjekter

27 Forbrukerforhold, blant annet  Pant i fast eiendom – pl.§ 2-1  Borettslagsandeler – pl.§ 4-3a  Salgspant og leasing – pl.§§ 3-14 til 3-22  Pant i fordringer – enkle krav – pl.§4-4, jf § 4-5  Pant i registrerte finansielle instrumenter-§4-1 (3)  Pant i aksjer – pl.§ 4-2a

28 DNB Merkevare Wei | 042014


Laste ned ppt "Pengekravs-, kreditt- og panterett Forretningsjus II - JUS 103 – NMBU våren 2015 – Dag 3 Hanne Storstein, advokat MNA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google