Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dynamisk tingsrett Våren 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dynamisk tingsrett Våren 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dynamisk tingsrett Våren 2014
Kåre Lilleholt Dynamisk tingsrett Våren 2014

2 Godtruerverv dobbeltsuksesjon fast eigedom
avtale- erverv

3 Tinglysingslova § 20 Når et dokument er innført i dagboken, går det rettserhverv som dokumentet gir uttrykk for, i kollisjonstilfelle foran rettserhverv som ikke er innført samme dag eller tidligere.

4 Tinglysingslova § 21 første ledd
Et eldre rettserverv går uten hensyn til § 20 foran et yngre, dersom dette er stiftet ved rettshandel og erververen da hans rett ble dagbokført, kjente eller burde kjenne den eldre rett.

5 Vilkår for godtruerverv
B tinglyser S har ikkje tinglyst seinast same dag B er i aktsam god tru

6 Legitimasjon og sikringsakt
Negativt truverde av grunnboka A er legitimert som rettshavar utan påhefte av rett for S Sikringsakt for B er tinglysing S får rettsvern ved tinglysing

7 Samtidig tinglysing Tinglysingslova § 20 andre ledd
Rettserhverv som er innført i dagboken samme dag, er likestillet; dog går utleggs- og arrestforretninger foran annet rettserhverv. Er flere utleggsforretninger innført samme dag, går den eldste foran.

8 Likestilling av avtalepanterettar
S skal 100 B skal ha 50 Eigedommen er verdt 80 S kan maksimalt få ut 80, B kan maksimalt få ut 50 Deling av 80 anten forholdet 80:50 eller forholdet 100:50

9 S er utleggstakar Same hovudregel Men S først ved samtidig tinglysing

10 S er konkursbu A kan ikkje disponere over eigedommen etter konkursopninga (kkl. § 100) Ingen ekstinksjonsregel til fordel for B konkursbu avtaleervervar

11 S har lovfastsett rett Tinglysingslova § 21 andre ledd
For andre lovbestemte rettigheter enn pant har tinglysing ingen betydning, hvor ikke annet er særlig bestemt. Det samme gjelder rettserverv ved hevd. lovfastsett rett avtaleervervar

12 S har hevda rett Prioritet frå fullført hevd
Hevd som rettsvernsurrogat hevdserverv avtaleervervar

13 S har rett som er stifta ved atterhald ved avhending
Tinglysingslova § 21 tredje ledd Rettsstiftelse som skjer gjennem forbehold ved avhendelse eller annen eiendomsovergang, går uten hensyn til § 20 foran rettserhverv som utledes fra den nye eier såfremt forbeholdet enten fremgår av den nye eiers hjemmelsdokument eller innføres i dagboken senest samme dag som dette. ...

14 S har fått overført panterett
panthavar avtaleervervar U eigar av eigedommen

15 Tinglysingslova § 22 nr. 1 § 22. Bestemmelsene i § 20 får ikke anvendelse: 1) På overdragelse av panterett,

16 Bruk av pengekravsreglane på panteretten
Gjeldsbrevlova § 14 Gjeldsbrevlova § 29 andre ledd?

17 S har fått pant i panterett
panthavar avtaleervervar

18 Tinglysingslova § 22 nr. 2 § 22. Bestemmelsene i § 20 får ikke anvendelse: ... 2) På håndpantsettelse av pantobligasjon som følger reglene for omsetningsgjeldsbrev og pantsettelse av en panterett som er knyttet til et innløsningspapir som ikke er et omsetningsgjeldsbrev, samt på utlegg i panterett knyttet til slike dokumenter.

19 Bruk av pengekravsreglane?
Pantelova § 4-1 Pantelova § 4-5?

20 S har kortvarig eller oppseieleg bruksrett
§ 22.Bestemmelsene i § 20 får ikke anvendelse: ... 3) På stiftelse og overdragelse av bruksrett når bruken er tiltrådt og retten er stiftet for høist 3 måneder eller kan opsies med høist tre måneders varsel eller til vanlig flyttetid med sedvansmessig varsel.

21 Bruksrettar Bs gode tru
Langvarige leigerettar kan «reduserast» til oppseielege ved godtruerverv Bruksrett og eldre panterett

22 Misvisande registrering av eldre rett
S har tinglyst, men A er legitimert B kan som hovudregel ikkje ekstingvere Tinglysingslova § 25: B kan få dom på at S må vike

23 Andre ervervsmåtar for B
B eksproprierer B kjøper ved tvangssal B er gåvemottakar B er arving


Laste ned ppt "Dynamisk tingsrett Våren 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google