Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- TIL NYTTE FOR SAMFUNNETGRUNNBOKSDATA STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 29.2.2012 Registerfører Haldis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- TIL NYTTE FOR SAMFUNNETGRUNNBOKSDATA STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 29.2.2012 Registerfører Haldis."— Utskrift av presentasjonen:

1 - TIL NYTTE FOR SAMFUNNETGRUNNBOKSDATA STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 29.2.2012 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk

2 - TIL NYTTE FOR SAMFUNNETGRUNNBOKSDATA HVA BETYR DET Å TINGLYSE ?  Registrere rettighet som har betydning for rettsforholdene vedr. fast eiendom, for å få rettsvern. Rettigheten registreres i et register for fast eiendom, kalt grunnbok.  Grunnboken er elektronisk, og registreringen foretas av Statens kartverk, tinglysingen. Tidligere foregikk tinglysingen i tingrettene, og byskriveren.  For rettigheter knyttet til borettslagsandeler, registreres disse i grunnboken for borettslagsandeler. Tidligere var det ikke noe nasjonalt register, dette ble opprettet i 2006.

3 - TIL NYTTE FOR SAMFUNNETGRUNNBOKSDATA HVORFOR TINGLYSE?  Formålet med tinglysing er å oppnå rettsvern for rettigheter overfor godtroende tredjemann, dette skjer ved registrering i et register som er åpent for publikum, slik at notoritet og publisitet oppnås for den tinglyste rettsstiftelse.  Sikre realkreditten  Sikre lån med pant i fast eiendom  Tinglysing har ingen betydning mellom partene  En avtale blir ikke ”mer bindende” eller ”mer gyldig” av å være tinglyst.

4 - TIL NYTTE FOR SAMFUNNETGRUNNBOKSDATA HVORFOR TINGLYSE?  Rettsvirkningene av tinglysing følger av tinglysingsloven §§20- 27.  Oppnår rettsvern overfor en yngre rettsstifting  Ekstingverer en eldre utinglyst rettsstiftelse  Ekstinksjon i hjemmelsmannskonflikt

5 - TIL NYTTE FOR SAMFUNNETGRUNNBOKSDATA HVILKE OPPLYSNINGER FINNER VI GRUNNBOKEN:  Grunnboken er et rettighetsregister.  Grunnboken skal ikke ha opplysninger om en eiendoms fysiske forhold, herunder areal og grenser.  Grunnboken er rubrisert slik:  Hjemmelsopplysninger  Pengeheftelser  Servitutter  Grunndata  Hyperlink til grunnboksblad Hyperlink

6 - TIL NYTTE FOR SAMFUNNETGRUNNBOKSDATA GRUNNBOKENS TROVERDIGHET  Positiv troverdighet Man skal stole på at de opplysninger grunnboken gir er riktige Unntak: forfalskning, tvang Staten har et objektivt erstatningsansvar, tingl. § 35  Negativ troverdighet Man skal stole på at det grunnboken ikke opplyser om heller ikke gjelder OBS! Ikke tinglysingsplikt OBS! Adgang til å rette feil Gjelder rettslige, ikke faktiske forhold

7 - TIL NYTTE FOR SAMFUNNETGRUNNBOKSDATA HVORDAN OPPRETTE ET GRUNNBOKSBLAD?  Tinglyse ”Melding til tinglysing”, jf matrikkellova § 24  Hyperlink til melding til tinglysing. Hyperlink

8 - TIL NYTTE FOR SAMFUNNETGRUNNBOKSDATA VILKÅR FOR TINGLYSING  Hovedregel: Tinglysingsloven §12  Såfremt ikke annet er bestemt ved lov, kan et dokument bare anmerkes i grunnboken når det går ut på å stifte, forandre, overdra, behefte, anerkjenne eller opheve en rett som har til gjenstand en fast eiendom i embedskretsen.  Unntak: Rett til tinglysing kan følge av lov, eks. jordskifteloven § 24.

9 - TIL NYTTE FOR SAMFUNNETGRUNNBOKSDATA SAMSPILLET GRUNNBOK - MATRIKKEL  Tinglysingsloven § 12a første punktum, en tinglysingssperre  ”Dokument som gir grunnbokshjemmel til matrikkelenhet kan ikke tinglyses uten at det framgår av matrikkelen at slik tinglysing kan finne sted for vedkommende enhet.”  Hvis det følger av matrikkelregelverket at forholdet er oppmålingspliktig, så må arealet måles opp før dokumentet blir tinglyst, jf. matrikkellova § 12  Unntak matrikkelforskriften § 30.

10 - TIL NYTTE FOR SAMFUNNETGRUNNBOKSDATA Vilkår for tinglysing - tinglysingsloven § 13  Dokument som gir uttrykk for en rettshandel kan ikke anmerkes uten hjemmelshavers samtykke, tgl. § 13  Rettskraftig dom kan anmerkes uten samtykke, § 13, 4.ledd  Utleggsforretning kan anmerkes uten samtykke  Ektefellesamtykke ved felles bolig  Tgl. § 13, 5. ledd  Ekteskapsloven § 32, egenerklæring om sivilstand  Ingen heftelse kan slettes uten rettighetshavers samtykke, tgl. § 32  Heftelse som åpenbart er opphørt kan slettes uten samtykke, jf. § 31  Heftelse som sannsynliggjøres at er bortfalt, kan slettes etter kunngjøring, jf. § 32a

11 - TIL NYTTE FOR SAMFUNNETGRUNNBOKSDATA Tinglysingsloven §15  Den som har grunnbokshjemmel, har også hjemmel til de bygninger som er eller blir oppført på eiendommen, jf tgl.§ 15  Eks. ikke tinglyst festeforhold  Grunneier vil inneha den formelle hjemmel også til festerens bebyggelse  Formelt eierskap  Grunnboken gir ikke nødvendigvis uttrykk for det reelle eierskapet  Hyperlink festeeiend. Hyperlink

12 - TIL NYTTE FOR SAMFUNNETGRUNNBOKSDATA FORMKRAV TIL VISSE DOKUMENTER  Hyperlink til skjøte Hyperlink  Hyperlink til skjøte Hyperlink  http://www.statkart.no/nor/Tinglysing/Om_Tinglysingen/Film/ http://www.statkart.no/nor/Tinglysing/Om_Tinglysingen/Film/


Laste ned ppt "- TIL NYTTE FOR SAMFUNNETGRUNNBOKSDATA STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 29.2.2012 Registerfører Haldis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google