Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SARA : SV Politioverbetjent Anniken Stormyr,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SARA : SV Politioverbetjent Anniken Stormyr,"— Utskrift av presentasjonen:

1 SARA : SV Politioverbetjent Anniken Stormyr,
KOORDINATOR Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep SARA : SV Implementering av risikovurderingsverktøy for partnervoldssaker Forebyggende tiltak – tverretatlig samarbeid Politioverbetjent Anniken Stormyr,

2 KOORDINATOR Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Forankring Meld. St. 15 – Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Brev av fra Pod til alle politidistrikt ”Det er besluttet at risikoverktøyet SARA:SV skal gradvis implementeres ved alle politidistrikt i løpet av inneværende år…….” Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2015 – 2017: Et liv uten vold ”Etter et vellykket pilotprosjekt ved Stovner politistasjon i Oslo og Vestfold politidistrikt, skal risikoverktøyet SARA nå implementeres ved alle politistasjoner i Oslo og i alle øvrige politidistrikt i løpet av 2013.” KOORDINATOR – Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Side 2

3 KOORDINATOR Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep “Et liv uten vold” Politiet skal ta initiativ til lokalt samarbeid om forebygging av vold i nære relasjoner gjennom politirådene og SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) Kommunene skal fortsatt oppfordres til å utarbeide kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. RVTS`enes regionale rolle i etableringen av gode samarbeidsformer innen vold i nære relasjoner skal tydeliggjøres (RVTS=Regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). KOORDINATOR – Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Side 3

4 Felles samfunnsansvar
KOORDINATOR Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Felles samfunnsansvar Forebygge Avdekke Beskytte Hjelpe Bruk av SARA vil utvide begrepet forebyggende politiarbeid, utnytte etterforskningsressursene bedre og invitere samarbeidspartnere til å ta ansvar for forebyggende tiltak. KOORDINATOR – Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Side 4

5 KOORDINATOR Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep SARA : SV Forskningsbasert verktøy med opprinnelse fra Canada – en sjekkliste med empirisk gyldighet og relevans. Avdekker gjerningsmannsprofiler/sårbarhetsfaktorer hvor kombinasjonen av ulike risikofaktorer peker ut de mest høyrisikoutsatte. Identifiserer samtidig relevante forebyggende tiltak både overfor voldsutøver og voldsutsatte. To hovedpoeng: 1. Risikovurdering 2. Risikohåndtering Ingen betydning å gjøre risikovurdering uten risikohåndtering. KOORDINATOR – Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Side 5

6 Sentrale funn – NOU 2010 :3 Gjerningsperson:
KOORDINATOR Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Sentrale funn – NOU 2010 :3 Gjerningsperson: Mann (90%) i alder år Lav utdanning / sjeldnere arbeid/ ustabil bosituasjon Tidligere dømt, særlig voldskriminalitet Oftere alvorlig psykisk lidelse (eks. schizofreni) Oftere personlighetsforstyrrelse (eks. borderline/ paranoia) Mange av drapene er rusrelaterte (ruset på gj.tidsp./ eller rusrelatert diagn.) Én gjerningsperson – ett offer Hyppigste drapsmetode = kniv Halvparten av ofrene er i familie med gjerningsmannen KOORDINATOR – Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Side 6

7 Viktige risikofaktorer for dødelig vold
KOORDINATOR Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Viktige risikofaktorer for dødelig vold Tidligere fysisk vold Spesielt tidligere vold mot samlivspartner Reaksjon på at samlivspartner vil avslutte forholdet Depresjon Sjalu/ kontrollerende adferd Du er min eiendom KOORDINATOR – Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Side 7

8 Profesjonell – kunnskap - struktur
KOORDINATOR Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Profesjonell – kunnskap - struktur Sjekkliste for risikovurdering Faglige vurderinger om risiko for ny vold legges til grunn for ulike tiltak. Den beste kilden til informasjon vil være den voldsutsatte. Utpeke ansvarlige for vurderingene ved hver politistasjon. Tverretatlig samarbeid avgjørende for notorisk dialog og iverksettelse av nyttige tiltak. Nasjonal og intern opplæring. Informasjon og samarbeid med tverretatene KOORDINATOR – Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Side 8

9 Risikovurderinger – bruk av SARA
KOORDINATOR Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Risikovurderinger – bruk av SARA 1. Innhente saksopplysninger vedrørende begge parter. Bruke systemene. 2. Kartlegge risikofaktorer: Bruke skjemaet. 15 punkter. 1. 1 – 5 risikofaktorer for partnervold hos voldsutøver. 2. 6 – 10 voldsutøvers psykososiale situasjon. 3. 11 – 15 sårbarhetsfaktorer hos voldsutsatt. 3. Strategier for risikohåndtering/ tiltakskategorier: 1. Overvåking: Hjemmebesøk. 2. Utredning/ behandling: ATV, sinnemestring, selvutvikling 3. Kontroll/ tilsyn: Varetekt, dom, besøksforbud (hjem og område) 4. Sikkerhetstiltak fornærmede: Andres kunnskap om situasjonen, egne sikkerhetstiltak, voldsalarm, relokalisering, adressesperre, osv. 4. Konklusjon: Lav, middels, høy eller ekstrem. 5. Foreta ny vurdering. KOORDINATOR – Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Side 9

10 Tverretatlig samarbeid – i et forebyggende perspektiv
KOORDINATOR Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Tverretatlig samarbeid – i et forebyggende perspektiv Tverretatlig samarbeid er avgjørende for at voldsutsatte skal få den hjelpen de behøver. Særdeles viktig å tilby hjelp til barna. Voldsutøver vil også ha behov for hjelp til å endre voldelig atferd. To viktige tiltak ved funn av høy og ekstrem risiko: - Motivasjonssamtale med voldsutsatte og voldsutøver - Hjemmebesøk fra politiet – patrulje på uanmeldt besøk. KOORDINATOR – Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Side 10

11 Begge skal tilbys samtalen ved funn av Høy og Ekstrem risiko.
KOORDINATOR Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Motivasjonssamtale En kartleggingssamtale og en dialogsamtale med både voldsutøver og voldsutsatte –frivillig tilbud Begge skal tilbys samtalen ved funn av Høy og Ekstrem risiko. Motivasjonssamtalen er et forebyggende tiltak, ikke en del av straffesaksbehandlingen. Utløser ingen rettigheter eller plikter som i et avhør. Motivasjonssamtalen er ment som et verktøy for å avdekke endringsvilje og livssituasjon. MÅL for samtalen: Skape kontakt og etablere tillit. Hensikt: Kartlegging av hjelpebehov og motivasjon for endring KOORDINATOR – Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Side 11

12 Ansvar legges hos ordensseksjonen
KOORDINATOR Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Hjemmebesøk Ved funn av Høy og Ekstrem risiko skal politiet iverksette hjemmebesøk hos voldsutsatte. Utføres vanligvis med uniformerte mannskaper. Ansvar legges hos ordensseksjonen Gjennomføres for en gitt periode, vanligvis 4 uker. Vedkommende oppsøkes uanmeldt en til flere ganger per uke. Må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Notoritet : - Oppdrag føres i vaktjournal. - Skjema benyttes. KOORDINATOR – Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Side 12

13 Gevinster ved bruk av SARA
KOORDINATOR Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Gevinster ved bruk av SARA Reduserer risiko for tilbakevendende anmeldelser. Fokus på høyrisiko sakene. Faser ut lavrisiko sakene. Mer ressurseffektiv drift og frigjøring av ressurser. Bedrer kvalitet på fokus, utførelse og oppfølging av alvorlige partnervoldssaker. Høyere kunnskapsnivå hos politiet om fenomenet. Større robusthet og integritet i møte med et særlig tverretatlig problemområde. KOORDINATOR – Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Side 13

14 Eksempel på forebyggende tiltak som politiet kan iverksette
KOORDINATOR Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Eksempel på forebyggende tiltak som politiet kan iverksette Besøksforbud Voldsalarm Varetekt, dom Inndragning av våpen i familievoldssaker ( automatisk vurderingsrutine ) Motivasjonssamtale Hjemmebesøk av patruljen Hyppig avpatruljering Sikkerhet i forbindelse med rettsoppmøte o.l Følge opp brudd på besøksforbud Relokalisering Kode 6 – strengt fortrolig adresse Rådgiver i forhold til egne tiltak som utsatte kan iverksette KOORDINATOR – Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Side 14

15 Noen viktige samarbeidspartnere
KOORDINATOR Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Noen viktige samarbeidspartnere Kommunens rusteam NAV – bolighjelp Konfliktrådet Krisesenteret Barnevernet Familievernkontoret – sinnemestring / ATV Friomsorgen Helsetjenesten, kommunal og spesialisthelsetjeneste - voksenpsykiatri – BUP Skole og barnehage KOORDINATOR – Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Side 15

16 Tverretatlig samarbeid – hvordan lykkes?
KOORDINATOR Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Tverretatlig samarbeid – hvordan lykkes? Forankring i ledelsen prioritering Etablere varige tiltak ikke personavhengige Notoritet møtes ansikt til ansikt regelmessig Erfaring/kunnskapsoverføring respekt for profesjonene Kort vei til riktig hjelp best mulig hjelp når man trenger det KOORDINATOR – Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Side 16

17 Erfaringer fra pilotprosjektene
KOORDINATOR Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Erfaringer fra pilotprosjektene Så risiko vi ikke hadde sett uten SARA Bruk av prosjektmodul, deling av informasjon innen eget og andre politidistrikt Tverretatlig samarbeid, forankring og ansvar Gode tilbakemeldinger og gjensidig dialog Ressursbesparende for etterforskningsseksjonen Fordeling av ansvar på hele politistasjonen Positive tilbakemeldinger fra voldsutøvere og voldsutsatte KOORDINATOR – Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Side 17

18 Så helt til slutt, kort om :
KOORDINATOR Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Så helt til slutt, kort om : Taushetsplikt – opplysningsrett – opplysningsplikt og avvergeplikt Strl § 139 : å unnlate å melde fra for å avverge kan være straffbart Kompetanse i 1 linjen – de som daglig jobber med barna Kommunale dagskonferanser Fylkesmannen har fått i oppdrag å heve kompetansen ute i kommunene i forhold til bekymring eller kjennskap til at barn utsette for vold og seksuelle overgrep , kommunale fagdager – fokus på den avdekkende samtalen med barn - metode RVTS har en sentral rolle Ferdig utarbeidet kursmanual Samarbeid – samhandling - Ulike profesjoner – rolleavklaring – respekt – forståelse – samarbeid – avhengig av hverandre for å lykkes. KOORDINATOR – Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Side 18

19 Spørsmål og tilbakemeldinger?
KOORDINATOR Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Spørsmål og tilbakemeldinger? KOORDINATOR – Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Side 19


Laste ned ppt "SARA : SV Politioverbetjent Anniken Stormyr,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google