Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ØH-D tilbud i Legevakt Organisering Drift Sigfrid Reisegg, avdelingsoverlege Grethe Fosse, legevaktsjef NLV / ØH-D.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ØH-D tilbud i Legevakt Organisering Drift Sigfrid Reisegg, avdelingsoverlege Grethe Fosse, legevaktsjef NLV / ØH-D."— Utskrift av presentasjonen:

1 ØH-D tilbud i Legevakt Organisering Drift Sigfrid Reisegg, avdelingsoverlege Grethe Fosse, legevaktsjef NLV / ØH-D

2

3 Mye grubling…til der vi er i dag  Sykepleiefaglig kompetanse /kapasitet ?  Legefaglig kompetanse / kapasitet??  Indremedisiner og /eller spesialist i allmennmedisin, geriatri,,, ??? ressurser??

4 I dag :2 leger, 3-4 sykepleiere legevaktsentral, legevakt, ØH-D,

5 Rådmann i vertskommunen LEGEVAKTSJEF AVD.OVERLEGERDRIFTSLEDERESYKEPLEIERE ADM.NEMD LEGER OG SYKEPLEIERE I TREDELT VAKT

6 Nordhordland region  Nordhordland 42 000 innbyggere  9 kommuner, 9 kommunestyrer !  Interkommunal vertskommuneavtale for legevakt og ØH-D, vertskommunen er Lindås  Samarbeidsavtaler 11 stk og 1 særavtale ØH-D  Særavtale for legevaktleger og arbeidsavtaler  2-leger - vakt, 3-4 spl - vakt  6 senger (hvorav 2 enerom)

7 Hva gjør vi på ?  2013-14 :320+ ØH-D pas  Antall hendelser : 29544  Ant konsultasjoner : 16753  Utrykninger 2-3% - Sykebesøk

8 ROS OG UTVIKLING 2009 - 2014  Alene på vakt…  Er vi på bølgelengde….  Ikke alene ! Uniform  Samhandling  ØH-D  Bakvaktsordning  Prosedyrer  Kompetanseplan og spl  Kurs og møter  Hospitering  Rekruttering  Dialyse  Bil  Klinisk blikk  Lesetilgang DIPS  praksis

9 ROS = Risiko og sårbarhetsanalyse  Venstreforskyvning og samhandling  Utdanningsmeldinga  Veileder akuttmottak  Forskrift akuttmedisin  Sentrale, kommunale, lokale (samarbeids) avtaler  Forskning og evaluering  Brukermedvirkning – Pasopp – brukerus.  Prosjekter

10 Ønskene våre  MERITTERE TIL SPESIALITET I ALLMENMEDISIN, MOTTAKSMEDISIN, RUS-OG AVHENGIGHETSMEDISIN  MERITTERE SOM DEL AV LIS-LØP I GEN. INDREMEDISIN, GERIATRI, FYS.MEDISIN..

11 Manglende kompetanse er største risikofaktoren…  Er vi for små ? Kan vi for lite ? I tilfelle om hva ? Uten meritt for leger faller kvaliteten  Vakter  Turnus  Arbeidstid  SFS-2305

12 Kunnskap er makt men kunnskapsdeling er mektigere !

13 Vi søker : brobyggere mellom sykehus og kommuner meritt gis !

14 ØH-D

15 Logistikk - Innleggelse i ØH-D avdeling FASTLEGE LEGEVAKTLEGE KOMMUNELEGE ØHD

16 Sjekkliste ved innleggelse Alle må oppfylles:KryssMinst en av følgende oppfylles:Kryss Kort liggetid (<72t) Behov for observasjon Henvist fra Nordhordland legevakt, fastlege eller tilsynslege Behov for administrering av medisiner Sannsynlig at lokale tiltak kan bedre tilstanden Behov for væskebehandling Samtykker til innleggelse Behov for smertelindring Ikke akutt rus Annet: Ikke mistanke hjerteinfarkt Ikke mistanke om akutt hjerneslag Annet: Ikke gravid med svangerskapsrelatert sykdom Ikke akutt psykotisk Ikke bevisstløs

17 Scoringsverktøy (TEWS - triage early warning score) NB: Klinisk skjønn overstyrer og rød hastegrad innlegges alltid.

18 Medisin-teknisk utstyr og lab Lab  Celleteller  CRP, ALAT, Hb, Glukose, INR, Kreatinin, d-dimer, GT, Amylase  Blodgass  Elektrolytter (Na, K, Cl)  Strep-test, monospot  Mulighet for sendeprøver hverdager til HUS Medisinsk-teknisk utstyr  Blære-scanner  Håndholdt ultralyd (V-scan)  EKG  CPAP  Forstøverapparat  Pulsoksymeter  Hjertestarter  Oksygen  Infusjonspumper  IV-stativ  Mobilt rtg

19  Blodprøver?  PVK?  Registrering av pasient opplysninger?  Prosedyrer? Hva skal gjøres ved innkomst?

20 Vedlikehold av Kompetanse styrker og svakheter ved organisasjonen

21  Lege-lege konferanse ved innleggelse  God legedekning med god kompetanse og kjennskap til ØH-D/Nordhordland legevakt  Prosedyrebok (i samarbeid med HDS)  Overlege i bakvakt til kl 21 alle dager  DIPS-lesetilgang  God tilgjengelighet til diagnostiske verktøy Styrker ved organisasjonen

22  Journalføring: flere medium (kurveark, elektronisk journal, «lapper»)  Pleiebemanning når det er travelt på ØH/D og legevakten.  Fastlegenes bruk av ØH-D. Tillit og tilstrekkelig info om tilbudet  Triage av pasienter: Sikre rett pasient i ØH-D seng Utfordringer

23  Interne kurs  Fagsykepleier: opplæring på avdelingen og relevante prosedyrer  Klinisk blikk sykepleier  Eksterne kurs (samarbeid med Haraldsplass, Helse Bergen)  Mandagsinfo fra legevaktsjef  Obligatoriske lege- og sykepleiermøter  Driftsmøter internt og i samarbeid med Haraldsplass Kompetansebygging på ØH-D

24 STATISTIKK PR 31 oktober 2014

25  Antall pasienter: 384  Gjennomsnittsalder: 62,8  Antall liggedøgn: 680  Gjennomsnittlig belegg: 29%

26 Antall pasienter (n=1)

27 Belegg (%)

28 Diagnoser

29 Innlagt fra

30 Utskrevet til

31 Innlagt i sykehus fordi

32 Behandling

33 Alder

34 Fordeling mht kommune

35 Fordeling korrigert for innbyggertall


Laste ned ppt "ØH-D tilbud i Legevakt Organisering Drift Sigfrid Reisegg, avdelingsoverlege Grethe Fosse, legevaktsjef NLV / ØH-D."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google