Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ØH-D tilbud i Legevakt Organisering Drift

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ØH-D tilbud i Legevakt Organisering Drift"— Utskrift av presentasjonen:

1 ØH-D tilbud i Legevakt Organisering Drift
Sigfrid Reisegg, avdelingsoverlege Grethe Fosse, legevaktsjef NLV / ØH-D

2

3 Mye grubling…til der vi er i dag
Sykepleiefaglig kompetanse /kapasitet ? Legefaglig kompetanse / kapasitet?? Indremedisiner og /eller spesialist i allmennmedisin, geriatri,,, ??? ressurser??

4 I dag :2 leger , 3-4 sykepleiere legevaktsentral, legevakt, ØH-D,

5 Rådmann i vertskommunen
ADM.NEMD LEGEVAKTSJEF AVD.OVERLEGER DRIFTSLEDERE SYKEPLEIERE LEGER OG SYKEPLEIERE I TREDELT VAKT

6 Nordhordland region Nordhordland 42 000 innbyggere
9 kommuner, 9 kommunestyrer ! Interkommunal vertskommuneavtale for legevakt og ØH-D, vertskommunen er Lindås Samarbeidsavtaler 11 stk og 1 særavtale ØH-D Særavtale for legevaktleger og arbeidsavtaler 2-leger - vakt , 3-4 spl - vakt 6 senger (hvorav 2 enerom)

7 Hva gjør vi på ? 2013-14 : 320+ ØH-D pas Antall hendelser : 29544
Ant konsultasjoner : 16753 Utrykninger 2-3% - Sykebesøk

8 ROS OG UTVIKLING 2009 - 2014 Ikke alene ! Uniform Samhandling ØH-D
Alene på vakt… Er vi på bølgelengde…. Ikke alene ! Uniform Samhandling ØH-D Bakvaktsordning Prosedyrer Kompetanseplan og spl Kurs og møter Hospitering Rekruttering Dialyse Bil Klinisk blikk Lesetilgang DIPS praksis

9 ROS = Risiko og sårbarhetsanalyse
Venstreforskyvning og samhandling Utdanningsmeldinga Veileder akuttmottak Forskrift akuttmedisin Sentrale, kommunale, lokale (samarbeids) avtaler Forskning og evaluering Brukermedvirkning – Pasopp – brukerus. Prosjekter

10 Ønskene våre MERITTERE TIL SPESIALITET I ALLMENMEDISIN, MOTTAKSMEDISIN, RUS-OG AVHENGIGHETSMEDISIN MERITTERE SOM DEL AV LIS-LØP I GEN. INDREMEDISIN, GERIATRI, FYS.MEDISIN..

11 Manglende kompetanse er største risikofaktoren…
Er vi for små ? Kan vi for lite ? I tilfelle om hva ? Uten meritt for leger faller kvaliteten Vakter Turnus Arbeidstid SFS-2305

12 Kunnskap er makt men kunnskapsdeling er mektigere !

13 Vi søker : brobyggere mellom sykehus og kommuner meritt gis !

14 ØH-D

15 Logistikk - Innleggelse i ØH-D avdeling
FASTLEGE LEGEVAKTLEGE KOMMUNELEGE ØHD

16 Sjekkliste ved innleggelse
Alle må oppfylles: Kryss Minst en av følgende oppfylles: Kort liggetid (<72t) Behov for observasjon Henvist fra Nordhordland legevakt, fastlege eller tilsynslege Behov for administrering av medisiner Sannsynlig at lokale tiltak kan bedre tilstanden Behov for væskebehandling Samtykker til innleggelse Behov for smertelindring Ikke akutt rus Annet: Ikke mistanke hjerteinfarkt Ikke mistanke om akutt hjerneslag Ikke gravid med svangerskapsrelatert sykdom Ikke akutt psykotisk Ikke bevisstløs

17 Scoringsverktøy (TEWS - triage early warning score) NB: Klinisk skjønn overstyrer og rød hastegrad innlegges alltid.

18 Medisin-teknisk utstyr og lab
Medisinsk-teknisk utstyr Celleteller CRP, ALAT, Hb, Glukose, INR, Kreatinin, d-dimer, GT, Amylase Blodgass Elektrolytter (Na, K, Cl) Strep-test, monospot Mulighet for sendeprøver hverdager til HUS Blære-scanner Håndholdt ultralyd (V-scan) EKG CPAP Forstøverapparat Pulsoksymeter Hjertestarter Oksygen Infusjonspumper IV-stativ Mobilt rtg

19 Hva skal gjøres ved innkomst?
Blodprøver? PVK? Registrering av pasient opplysninger? Prosedyrer?

20 Vedlikehold av Kompetanse styrker og svakheter ved organisasjonen

21 Styrker ved organisasjonen
Lege-lege konferanse ved innleggelse God legedekning med god kompetanse og kjennskap til ØH-D/Nordhordland legevakt Prosedyrebok (i samarbeid med HDS) Overlege i bakvakt til kl 21 alle dager DIPS-lesetilgang God tilgjengelighet til diagnostiske verktøy

22 Utfordringer Journalføring: flere medium (kurveark, elektronisk journal, «lapper») Pleiebemanning når det er travelt på ØH/D og legevakten. Fastlegenes bruk av ØH-D. Tillit og tilstrekkelig info om tilbudet Triage av pasienter: Sikre rett pasient i ØH-D seng

23 Kompetansebygging på ØH-D
Interne kurs Fagsykepleier: opplæring på avdelingen og relevante prosedyrer Klinisk blikk sykepleier Eksterne kurs (samarbeid med Haraldsplass, Helse Bergen) Mandagsinfo fra legevaktsjef Obligatoriske lege- og sykepleiermøter Driftsmøter internt og i samarbeid med Haraldsplass

24 STATISTIKK PR 31 oktober 2014

25 Antall pasienter: 384 Gjennomsnittsalder: 62,8 Antall liggedøgn: 680 Gjennomsnittlig belegg: 29%

26 Antall pasienter (n=1)

27 Belegg (%)

28 Diagnoser

29 Innlagt fra

30 Utskrevet til

31 Innlagt i sykehus fordi

32 Behandling

33 Alder

34 Fordeling mht kommune

35 Fordeling korrigert for innbyggertall


Laste ned ppt "ØH-D tilbud i Legevakt Organisering Drift"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google