Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

23.11.20141 Eiermøte24.01.2012. Agenda Resultater siste år Drammen Drift KF Rammebetingelser, utfordringer og strategi 23.11.20142.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "23.11.20141 Eiermøte24.01.2012. Agenda Resultater siste år Drammen Drift KF Rammebetingelser, utfordringer og strategi 23.11.20142."— Utskrift av presentasjonen:

1 23.11.20141 Eiermøte24.01.2012

2 Agenda Resultater siste år Drammen Drift KF Rammebetingelser, utfordringer og strategi 23.11.20142

3 Agenda Resultater siste år Drammen Drift KF Rammebetingelser, utfordringer og strategi 23.11.20143

4 4 *Årsresultat 2011 er basert på est. pensjonsnote per september. Årsregnskap er ikke revidert. 5.896* -12.445

5 Spesifikasjon av inntekter 23.11.20145 Inntekter i 1.000 kr2011% Teknisk sektor VA 24 98847 % Teknisk sektor VNI 1 5953 % Byprosjekter 12 76024 % Drammen Kommune, Kart/Geodata 4 2538 % Drammen Eiendom KF 1 0632 % Eksterne kunder 8 50616 % Sum 53 165 Ca 25% av omsetningen er resultat av åpne konkurranser i markedet. Alle oppdrag er basert på forhandlinger og konkurransedyktige priser.

6 Kvalitet og kompetanse Sentralgodkjent i klasse 3 av Direktorat for byggkvalitet. Mestergodkjenning som rørlegger fra juli 2011. Sertifisering av Teknologisk Institutt iht ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (miljø) og OHSAS18001 (arbeidsmiljø) i 2012. Fokus på kompetanse i ytterste ledd. Tredobling av opplæringsbudsjett. Fokus på basiskompetanse, samt kunnskap om nye metoder og materialer. 23.11.20146

7 Agenda Resultater siste år Drammen Drift KF Rammebetingelser, utfordringer og strategi 23.11.20147

8 Historikk 1997-2011 Etablert i 1997 med virksomhet innen vei, VA, vaktmestertjenester, renhold og park- og idrettstjenester og 307 ansatte/270 årsverk. Som følge av manglende konkurransedyktighet er områder som renhold, park- og idrettstjenester, bygg- og vaktmestertjenester og veivedlikehold avviklet. Strategiprosess i 2010 som konkluderer med videre drift og fokus på Vann og avløp (VA), anleggsvirksomhet og landmåling. - Ikke velfungerende markeder for alle VA-tjenester - Økonomisk bærekraftig - Beredskap Reorganisering av virksomheten høsten 2010 (21 overtallige årsverk og ny struktur per 1.1.2011). Per 1.1.2012 har virksomheten 46 årsverk. I 2007 hadde foretaket 73 årsverk. 23.11.20148

9 Landmåling Egen avdeling for landmåling med 6 medarbeidere. Utfører eiendomsmåling for Drammen, Sande og Svelvik iht Matrikkelloven. Husplassering, beliggenhetskontroll og innmåling av ferdig bygg. >90% av inntektene på ca 4,5M per år kommer som resultat av avtale med Drammen kommune (herunder vertskommuneavtale med Sande og Svelvik) basert på dekning av selvkost. 23.11.20149

10 10 Ressurser - VA 35 dyktige medarbeidere med dokumentert kompetanse og bred erfaring som rørleggere, maskinførere og sjåfører. God kompetanse i kommunale retningslinjer og normer for VA og anleggsvirksomhet. Maskinpark med fire 14-18 tonns hjulgravere, og tre 2,5 - 8,5 tonns beltegravere, 2 tankbiler, 5 store lastebiler, 3 mellomstore lastebiler, 4 mindre lastebiler, og 15 servicebiler. Sentralt lokalisert på Sundland med eget verksted for sveising, vedlikehold og reparasjoner.

11 23.11.201411 Vår forretningsmodell er basert på å trekke synergi mellom beredskap, driftsoppgaver og anleggsprosjekter. Samfunnsøkonomisk rasjonell, men sårbar hvis en eller flere komponenter bortfaller eller reduseres vesentlig.

12 23.11.201412 Beredskap Beredskapslager VA Maskin- og utstyrspark Vaktordning Øvet personell Operativ kompetanse

13 Drift Akuttiltak på ledningsnett Vannlekkasjer og kloakkbrudd Drift, vedlikehold & tilsyn av reduksjonsventiler, sonevannmålere, brannhydranter, høydebasseng og trykkøkningsstasjoner Uttak av vannprøver Nettservice Rutinespyling & vannpåslipp Renseplugg- og endebuttspyling Utskifting av vannmålere Drift av fontener 23.11.201413

14 Anlegg Sanering og renovering av ledningsnett. Utbygging av nye VA-anlegg. Gjennomføring av mindre og mellomstore anleggsprosjekter som eksempelvis: – utbygging av veier, – busslommer og – parkeringsplasser. 23.11.201414

15 Agenda Resultater siste år Drammen Drift KF Rammebetingelser, utfordringer og strategi 23.11.201415

16 Rammebetingelser Virksomheten er organisert som et kommunalt foretak. - Integrert økonomisk i Drammen kommune - Mulighet for direktetildeling av oppdrag - Pålegges oppgaver og administrative rutiner for hele kommunen - Underlagt lov om offentlige anskaffelser, forvaltningsloven mv. Virksomheten er underlagt det kommunale tariffområdet. - Ytelsesbasert kontra innskuddsbasert pensjon - Arbeidstidsordning med bl.a. kortere normalarbeidsdag - Begrensning mht midlertidig ansettelse/sesongarbeid og permittering - Lite fleksibilitet mht avlønning Virksomheten skal utøve konkurransedyktige tjenester. - Forventes konkurransedyktig i et lav-margins marked 23.11.201416

17 Spesielle utfordringer Vintersesongen (oktober – mars) Sikre tilstrekkelig oppdrag i vintersesongen. Dialog med Byprosjekter og VA om direkte tildeling av oppdrag til konkurransedyktige priser. Full godtgjøring for beredskap Avklare eiers forventninger til DDKF; rolle, ansvar, oppgaver og økonomisk kompensasjon. 23.11.201417

18 23.11.201418 HovedmålIndikator & mål 2012Tiltak Drammen Drift skal yte konkurransedyktige tjenester av høy faglig kvalitet. Resultatgrad >2 % Tilsvarer 1,1M i 2012 (eksklusiv reguleringspremie pensjon) Økt økonomiforståelse & fokus Sterkere ressurs- og prosjektstyring Jobbe mot lengre kontrakter for VA-drift, økonomisk godtgjøring for beredskap og tett kundeoppfølging Øke andel eksterne oppdrag fra 15 % i 2011 til > 18% i 2012 Utforske prosjektering/ totalentreprise Aktiv bearbeiding av nabokommuner, Glitre og GVD Øke kundetilfredsheten fra 4,1 i 2011 til >4,2 i 2012 Kurs innenfor utførelse Økt fokus på de-briefing og evaluering Økt fokus på rapportering av avvik og forbedringspotensial Drammen Drift skal utføre sine oppgaver på en trygg og positiv for foretakets ansatte og allmennheten forøvrig. Antall alvorlige skader på ansatte eller publikum = 0 Elektrokurs for instruert personell Opplæring i bruk av løfteutstyr Redusere merknader fra vernerunder: Forhold i brakke fra 9 i 2011 til 4 i 2012 Byggeplasskilt fra 6 i 2011 til 3 i 2012 Personlig verneutstyr fra 4 i 2011 til 2 i 2012 Spesifisering av bestemmelser og gjennomgang med baser Synlighet av arbeidsledere på arbeidssted Økt fokus på allmøter og andre samlinger Øke medarbeidertilfredsheten fra 4,1 i 2011 til > 4,3 i 2012 Lederutvikling Sosiale aktiviteter Økt delegering til utførende personell Drammen Drift skal drive en samfunnsansvarlig og bærekraftig virksomhet som begrenser negativ påvirkning av det ytre miljø. 2 % reduksjon av CO2- og NOx-utslipp fra maskiner og kjøretøy fra 2011 Bevisstgjøring og opplæring i EcoDriving Stiller krav til miljøutslipp i forbindelse med anskaffelse av nye maskiner og biler Generell opplæring innenfor miljøproblematikken 2 % økning av andel miljømerkete kjemikalier fra 2011 Kartlegging av kjemikalier og andel miljømerkete kjemikalier Kartlegging av mulige produkter i markedet

19 Presentasjon av Drammen Drift KF Drammen Drift KF Hjemmeside:www.drammendrift.no Telefon:32 24 55 00 Besøksadresse:Skogliveien 4, 3047 Drammen Postadresse:Postboks 1522, Bedriftssenteret 3007 Drammen


Laste ned ppt "23.11.20141 Eiermøte24.01.2012. Agenda Resultater siste år Drammen Drift KF Rammebetingelser, utfordringer og strategi 23.11.20142."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google