Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BETZY KRISESENTER 27.JANUAR 30 ÅR!. Våre brukergrupper Kvinner og barn som lever i eller har opplevd: Fysisk vold Psykisk vold Kontroll Voldtekt Traffiking.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BETZY KRISESENTER 27.JANUAR 30 ÅR!. Våre brukergrupper Kvinner og barn som lever i eller har opplevd: Fysisk vold Psykisk vold Kontroll Voldtekt Traffiking."— Utskrift av presentasjonen:

1 BETZY KRISESENTER 27.JANUAR 30 ÅR!

2 Våre brukergrupper Kvinner og barn som lever i eller har opplevd: Fysisk vold Psykisk vold Kontroll Voldtekt Traffiking Tvangsekteskap Omskjæring

3 Hva er vold? V old er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre noe den vil”. (Per Isdal).

4 Normalreaksjoner når man har vært utsatt for vold Søvnproblemer & mareritt Spiseproblemer Konsentrasjonsproblemer Vanskeligheter med å huske Angst Nummenhet Uro Tretthet

5 Hva TILBYR Betzy Krisesenter? Døgnåpen telefon Døgnåpent botilbud – Vi er alltid her for deg! Lavterskel – du trenger ingen henvisning! Samtaler Råd og veiledning Hjelp i kontakt med resten av hjelpapparatet Videreformidling til advokat

6 informasjon Vi reise ut og informer på : Skoler Introduksjonssentre Foreninger Barnehager Og til andre som ønsker informasjon om vold i nære relasjoner

7 Slik har vi det: 10 soverom – 3 senger på hvert rom 2 felles bad med 3 toaletter Felles stue Felles kjøkken Et barnerom Et ungdomsrom/aktivitetsrom Felles vaskeri 2 samtalerom Resepesjon 3 kontorer

8 Slik har vi det

9

10

11 Statistikk Beboere:200720082009 Kvinner1058084 Barn8376 51 Menn000 Sum188156 Dagbrukere200720082009 og5640252 Ettervern11843 Vet ikke enda Sum17483 Beboerdøgn200720082009 KvinnerHar ikke tall24892041 BarnHar ikke tall27691629 Sum 49295256* tre mnd med 4 rom = 3670

12 Årsmøtet er frem til 1.1.20101det øverste organet og vedtar budsjett og godkjenner regnskap og årsmelding. Årsmøtet består av alle de frivillige vaktene. Ansatte på dagtid kan møte men har ikke stemmerett. Styret består av frivillige vakter, og kan og ha eksterne medlemmer, og er øverste organ mellom årsmøtene. Daglig leder har ansvar for den daglige driften. Årmøte (alle vaktene)På årsmøtet velges gruppene StyretDaglig lederRenholder Dagarbeider Konstituert, når daglig leder er borte Barnefaglig ansvarlig Vaktene 36 stk Gruppene vaktene JentevaktaDixiTraffikingHusgruppaEttervern

13 NY ORGANISASJON FRA 1.1.2011. § 27 interkommunalt samarbeid (totalt 12.37 stillingshjemler) KOMMUNENE 9 stk Styret Rådmenn eller rådmennsrepresentant Daglig leder Miljøfaglig ansvarlig m. nestleder funksjon Ansatte: - 18 i turnus - 2 barneaktivitør -- 1 barnefaglig ansvarlig - 2 Primærkontakter - 6 jentevakt

14 Finansiering Frem til 1.1.2011 Etter 1.1.2011 20% kommunene 80% stat Totalt budsjett 2010: = 5.611.595 NOK Rammeoverføring fra stat + 20% fra kommunene Totalt planlagt budsjett 2011: =9.356.651 NOK

15 Drammen Samlet ramme 2011 basert på viderføring av 20% og anslag rammetilskudd - 3 430 626 Lier Samlet ramme 2011 basert på viderføring av 20% og anslag rammetilskudd - 1 274 553 Røyken Samlet ramme 2011 basert på viderføring av 20% og anslag rammetilskudd - 1 030 826 Hurum Samlet ramme 2011 basert på viderføring av 20% og anslag rammetilskudd - 548 950 Nedre Eiker Samlet ramme 2011 basert på viderføring av 20% og anslag rammetilskudd - 1 244 629 Øvre Eiker 1) Samlet ramme 2011 basert på viderføring av 20% og anslag rammetilskudd - 480 026 Modum 1) Samlet ramme 2011 basert på viderføring av 20% og anslag rammetilskudd - 383 360 Sande Samlet ramme 2011 basert på viderføring av 20% og anslag rammetilskudd - 496 187 Svelvik Samlet ramme 2011 basert på viderføring av 20% og anslag rammetilskudd - 382 494 Sum inntekter: 5 722 720 5 611 595 9 356 651 9 271 651 Opprinnelig budsjett 2009Budsjett 2010Budsjett 2011 Totalsum pr kommune i 2011

16 Innbyggerantall 2009 Drammen61 405 Nedre Eiker22 332 Øvre Eiker16 350 Lier22 873 Røyken18 749 Modum12 872 Hurum9 000 Svelvik6 459 Sande8 214 Betzy 178 254

17 INNHOLD: Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) § 1. Formålet med lova § 2. Krav til krisesentertilbodet § 3. Individuell tilrettelegging av tilbod § 4. Samordning av tenester § 5. Teieplikt § 6. Opplysningar til barneverntenesta § 7. Politiattest § 8. Internkontroll § 9. Statleg tilsyn § 10. Bruk av lova på Svalbard § 11. Ikraftsetjing og overgangsreglar § 12. Endring i anna lovgjeving § 1. Formålet med lova § 2. Krav til krisesentertilbodet § 3. Individuell tilrettelegging av tilbod § 4. Samordning av tenester § 5. Teieplikt § 6. Opplysningar til barneverntenesta § 7. Politiattest § 8. Internkontroll § 9. Statleg tilsyn § 10. Bruk av lova på Svalbard § 11. Ikraftsetjing og overgangsreglar § 12. Endring i anna lovgjeving http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl- 20090619-044.html&emne=krisesenterlov*& DATO: LOV-2009-06-19-44

18 Ansatte Lov om krisesenterdrift § 2 Betzy Kommunen skal sørgje for god kvalitet på tilbodet, mellom anna ved at dei tilsette har kompetanse til å ta vare på dei særskilte behova til brukarane. Kommer mulig forskrift om kompetanse. I dag har vi 3,25 stillingshjemler fast ansatte. Resten av driften står frivillige for.

19 Betzy- krav til krisesenter etter lov 2010. Betzy krisesenter har pr. dag dato kun et tilbud til kvinner og barn For utenom telefonveiledning som vi og gir menn.

20 Lov om krisesenterdrift § 2 BETZY BOTILBUD: Et krisesenter eller et tilsvarende gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbod. BOTILBUD: Helårs, heldøgns, gratis trygt og midlertidig botilbod. for: Kvinner og barn Menn sendes til Hønefoss

21 Lov om krisesenterdrift § 2 Betzy Dagbrukere/ dagsamtaler et gratis dagtilbud. Gratis dagtilbud for kvinner og barn Menn gis tilbud ut av huset

22 Lov om krisesenterdrift § 2 Betzy Telefon: eit heilårs og heildøgns tilbod der personar nemnde i første ledd kan få råd og rettleiing per telefon. Vi har døgnåpen telefon

23 Lov om krisesenterdrift § 2 Betzy Oppfølging i reetableringsfasenDet er mulig å få samtaler og bistand etter utflytting. +etterverngruppe som tilbyr hjemmebesøk, og nettversaktiviteter

24 Lov om krisesenterdrift § 2 Betzy Butilbudet til kvinner og butilbudet til menn skal vere fysisk skilde. Bygget er kun tilpasset - Kvinner - Barn - Ikke menn - Er startet utredning av bygg - Ca 40 mill

25 Lov om krisesenterdrift § 3 Betzy Individuell tilrettelegging av tilbudet: Kommunen skal sørge for at tilbudet så langt som mulig er blitt lagt til rette slik at de kommer de individuelle behovene til brukerne i møte. Det utarbeides prosessplaner på hver bruker. Kan bli bedre + lite tilrettelegging for funksjonshemming.

26 Lov om krisesenterdrift § 2 Betzy Oppfølging i hjelpeapparatetSå langt det er mulig på grunn av bemanning følger vi i møter, avhør o.l Vi har samarbeidsmøter med andre i hjelpeapparatet. Prøver å avholde ansvarsgruppemøter ved behov.

27 Lov om krisesenterdrift § 3 Betzy Kommunen skal sørge for å ta vare på barn på en god måte som er tilpasset deres spesielle behov, og også sørge for at barn får oppfylt de rettighetene de har etter annet regelverk. Har barnefaglig ansvarlig som samarbeider med skole, BUP, barnevern m.m Har 2 barneaktivitører. Har lekearealer. Kan bli bedre.

28 Lov om krisesenterdrift § 3 Betzy Kommunen skal sørge for at brukere av bo- og dagtilbudet får tilgang på kvalifisert tolk dersom det er nødvendig for at de skal få et full godt tilbud. Kommunen skal sørge for rutiner for kvalitetsikring, bestilling og betaling av tolketjenester Tolk er budsjettpost. Tolkeboks Betzy bruker tolker fra kommunale tolketjenester eller andre kvalifiserte tolketjenester. Ansatte og vakter får opplæring i tolkebruk

29 Lov om krisesenterdrift § 5 Betzy TaushetspliktVi praktiserer taushetsplikt i dag, og alle ansatte, vakter og personer som kommer innom senteret må undertegne en bekreftelse på dette.

30 Lov om krisesenterdrift § 6 Betzy Opplysninger til barnevernetVi følger denne bestemmelsen i dag

31 Lov om krisesenterdrift § 7 Betzy PolitiattestVed nyansettelse vil Betzy kreve politiattest.

32 Linker http://www.krisesenter.com/statistikk/PDFdocs/RAPP ORT-KRISESENTER-2009.pdf http://www.krisesenter.com/statistikk/PDFdocs/RAPP ORT-KRISESENTER-2009.pdf http://lovdata.no/cgi- wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl- 20090619-044.html&emne=krisesenterlov*& http://lovdata.no/cgi- wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl- 20090619-044.html&emne=krisesenterlov*& http://www.atv-stiftelsen.no/ http://www.reform.no/ http://sor.rvts.no/


Laste ned ppt "BETZY KRISESENTER 27.JANUAR 30 ÅR!. Våre brukergrupper Kvinner og barn som lever i eller har opplevd: Fysisk vold Psykisk vold Kontroll Voldtekt Traffiking."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google