Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tidlig inn- opplæringspakka Barn i rusfamilier Barn som bekymrer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tidlig inn- opplæringspakka Barn i rusfamilier Barn som bekymrer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tidlig inn- opplæringspakka Barn i rusfamilier Barn som bekymrer
Lier kommune Tidlig inn- opplæringspakka Barn i rusfamilier Barn som bekymrer

2 Hvor var vi Avvik på tilsyn fra fylkesmannen på svakt tverrfaglig samarbeid rundt utsatte barn og unge Vi hadde fått politisk mandat om å jobbe ut en samarbeidsmodell for hjelpetjenestene barn og unge- Liermodellen Tilbud om opplæringspakka høsten 2011 Fanger opp alt for få barn som lever med rusmissbruk i familien- statistisk sett.

3

4 LIERMODELLEN – Tverrfaglig samhandling i et folkehelseperspektiv
Kvalitets- barnehage Helse Helsefremmende skole Trinn 1 Universelle tiltak Tilpasset dag Spesialpedagogisk hjelp Systematisk stimulering av sosiale ferdigheter inkl språk og lekeferdigheter Helseopplysning Helsekontroll m/vaksineplan Samtaler individ/gruppe Tilpasset opplæring Spesialundervisning Systematisk arb. mot mobbing og for trivsel, trening av sosiale ferdigheter og styrking av psykisk helse Spes.ped. team barnehage Helsestasjon Skolehelsetjeneste SPSP-team skole Helse PPT Barnevern Habilitering Trinn 2 Selektive tiltak Tverrfaglig team for barnehagene – Tverrfaglige team i skolene Tverrfaglig samarbeid – forebygging av skolevegring Veiledningsteam - seksuelle overgrep, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Drøftingsteam Barnehage - helse SPSP-team i skolene Drøftingsmøte skole/ foreldre/barn/unge Foreldreveiledning Foreldregrupper Atferdsteam for skolene Foreldregrupper Lavterskelpsykologhjelp til barn/unge/foreldre Helse Psykisk helse barn og unge PPT Barnevern Habilitering Trinn 3 Indikative Tiltak v/høyrisiiko Tiltak etter Opplæringslova Tildeling av tiltak etter Barnevernsloven Tildeling av tjenester etter Helse og omsorgsloven Tildeling av tjenester etter Helse- og omsorgsloven Samtaler + foreldreveiledn. Lavterskel psykologhjelp Psykolog i fam.team Foreldreveiledning Team for individuelle planer+ Ansvarsgrupper Lederteam - fire hjelpetjenester

5 Opplæringspakka Skapte prosess på tvers av virksomhetene knyttet til vold, psykisk helse og rus, tilhørende kartleggingsverktøy og MI som samtaleverktøy Felles faglig plattform i hjelpeinstansene for barn og unge (Helse, fastleger, barnevern, habilitering, Nav, psykisk helse) Bevissthet rundt tverrfaglig samarbeid Bevissthet internt i hver virksomhet Engasjement rundt rusforebyggende arbeid I opplæringspakka fikk vi tilbud om BIR

6 Barn i rusfamilier Kompetanseløft på barn i rusfamilier for barnehagene, skole, helse og barnevern Den nødvendige samtalen Implimenteringspakka Følgeforskning fra telemarkforskning Vi har valgt å utvide temaet til Rus, vold og psykisk helse. Blitt bedre og tryggere i tverrfaglig samarbeid, sammen utgjør vi en helhet

7 Barn som bekymrer 2013 Forskningsprosjekt
Samarbeid mellom, Korus sør, Barn og unges samfunnslabratroium, og Lier kommune Vi vet at mange barn ikke forteller om at de ikke har det bra- Hvordan vil disse bli møtt? Hvordan fange opp disse? Barnehage, skole, og aktivitetsgruppe Forskningsresultatene foreligger i november

8 Barn i rusfamilier status
Fra kunnskap til kompetanse i organisasjonen Rusfokus i Liermodellen Barnehage/ skole: tema i 1. foreldresamtale og 1. foreldremøte Helse: Vi tar opp temaet psykisk helse, rus og vold i spe og småbarnsalder. Samtale på hjemmebesøk, samt på 8 mnd. Helse snakker med 3. klasse elevene om overgrep, psykisk helse og rus hos foreldrene. Barnevern: i samtlige undersøkelser samtaler man om temaene rus, vold og psykisk helse. Årshjul i de tverrfaglige teamene; rus, psykisk helse og vold. Bekymringsrutine- flytskjema (fra før)

9 Barn i rusfamilier framover
Årshjul for media- høytider, i sluttfase Implementering av rutinene i skole(12), barnehage(27) og helse- i sluttfase Tillegg til ruspolitisk handlingsplan App, bekymrings hjelper Forskningsprosjekt: ”Hvordan ønsker barn å bli møtt”- i gang Kommunalt kurs om taushetsplikt, tverretatlig, i gang Gå fra prosjekt til ferdig implementert i hovedorganisasjonen,

10 Sluttimplementering Fra Prosjekt til System
Virksomhetene får ansvar for sine rutiner Kommunalsjefene får ansvar for årlig tema på faglig arena barn og unge- ønskelig Virksomhetslederne for hjelpetjenestene for barn og unge, et særskilt ansvar for denne oppfølgingen. (oppgavefordeling/ opplæring/ vedlikehold)

11 Opplæringspakka Meldingsutvikling 08 09 10 11 12 13 Totalt 195 231 205
237 208 170 Barnehage 3 6 8 16 Skole 32 31 24 26 25 23 Helse 4

12 Flytskjema Bekymringsrutine

13 Vi takker for gode innholdsmessige fagprogrammer.


Laste ned ppt "Tidlig inn- opplæringspakka Barn i rusfamilier Barn som bekymrer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google