Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lier kommune Tidlig inn- opplæringspakka Barn i rusfamilier Barn som bekymrer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lier kommune Tidlig inn- opplæringspakka Barn i rusfamilier Barn som bekymrer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lier kommune Tidlig inn- opplæringspakka Barn i rusfamilier Barn som bekymrer

2 Hvor var vi •Avvik på tilsyn fra fylkesmannen på svakt tverrfaglig samarbeid rundt utsatte barn og unge •Vi hadde fått politisk mandat om å jobbe ut en samarbeidsmodell for hjelpetjenestene barn og unge- Liermodellen •Tilbud om opplæringspakka høsten 2011 •Fanger opp alt for få barn som lever med rusmissbruk i familien- statistisk sett.

3

4 Helsefremmende skole Helse Trinn 1 Universelle tiltak HelseBarnevernPPT BarnevernPPT Helse Psykisk helse barn og unge Trinn 2 Selektive tiltak Trinn 3 Indikative Tiltak v/høyrisiiko Habilitering LIERMODELLEN – Tverrfaglig samhandling i et folkehelseperspektiv Kvalitets- barnehage Habilitering Atferdsteam for skoleneForeldregrupper Lavterskelpsykologhjelp til barn/unge/foreldre Foreldreveiledning Spes.ped. team barnehage HelsestasjonSkolehelsetjenesteSPSP-team skole SPSP-team i skolene Tverrfaglig team for barnehagene – Tverrfaglige team i skolene Foreldreveiledning Lederteam - fire hjelpetjenester Drøftingsteam Barnehage - helse Veiledningsteam - seksuelle overgrep, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Team for individuelle planer+ Ansvarsgrupper Drøftingsmøte skole/ foreldre/barn/unge Tverrfaglig samarbeid – forebygging av skolevegring Lavterskel psykologhjelp Tilpasset dag Spesialpedagogisk hjelp Systematisk stimulering av sosiale ferdigheter inkl språk og lekeferdigheter Tilpasset opplæring Spesialundervisning Systematisk arb. mot mobbing og for trivsel, trening av sosiale ferdigheter og styrking av psykisk helse Helseopplysning Helsekontroll m/vaksineplan Samtaler individ/gruppe Tiltak etter Opplæringslova Tildeling av tiltak etter Barnevernsloven Tildeling av tjenester etter Helse og omsorgsloven Tildeling av tjenester etter Helse- og omsorgsloven Samtaler + foreldreveiledn. Foreldregrupper Psykolog i fam.team

5 Opplæringspakka 2011- 2012 •Skapte prosess på tvers av virksomhetene knyttet til vold, psykisk helse og rus, tilhørende kartleggingsverktøy og MI som samtaleverktøy •Felles faglig plattform i hjelpeinstansene for barn og unge (Helse, fastleger, barnevern, habilitering, Nav, psykisk helse) •Bevissthet rundt tverrfaglig samarbeid •Bevissthet internt i hver virksomhet •Engasjement rundt rusforebyggende arbeid •I opplæringspakka fikk vi tilbud om BIR

6 Barn i rusfamilier 2012- 2013 •Kompetanseløft på barn i rusfamilier for barnehagene, skole, helse og barnevern •Den nødvendige samtalen •Implimenteringspakka •Følgeforskning fra telemarkforskning •Vi har valgt å utvide temaet til Rus, vold og psykisk helse. •Blitt bedre og tryggere i tverrfaglig samarbeid, sammen utgjør vi en helhet

7 Barn som bekymrer 2013 •Forskningsprosjekt •Samarbeid mellom, Korus sør, Barn og unges samfunnslabratroium, og Lier kommune •Vi vet at mange barn ikke forteller om at de ikke har det bra- Hvordan vil disse bli møtt? Hvordan fange opp disse? •Barnehage, skole, og aktivitetsgruppe •Forskningsresultatene foreligger i november

8 Barn i rusfamilier status •Fra kunnskap til kompetanse i organisasjonen •Rusfokus i Liermodellen –Barnehage/ skole: tema i 1. foreldresamtale og 1. foreldremøte –Helse: Vi tar opp temaet psykisk helse, rus og vold i spe og småbarnsalder. Samtale på hjemmebesøk, samt på 8 mnd. Helse snakker med 3. klasse elevene om overgrep, psykisk helse og rus hos foreldrene. –Barnevern: i samtlige undersøkelser samtaler man om temaene rus, vold og psykisk helse. –Årshjul i de tverrfaglige teamene; rus, psykisk helse og vold. –Bekymringsrutine- flytskjema (fra før)

9 Barn i rusfamilier framover •Årshjul for media- høytider, i sluttfase •Implementering av rutinene i skole(12), barnehage(27) og helse- i sluttfase •Tillegg til ruspolitisk handlingsplan •App, bekymrings hjelper •Forskningsprosjekt: ”Hvordan ønsker barn å bli møtt”- i gang •Kommunalt kurs om taushetsplikt, tverretatlig, i gang •Gå fra prosjekt til ferdig implementert i hovedorganisasjonen,

10 Sluttimplementering •Fra Prosjekt til System •Virksomhetene får ansvar for sine rutiner •Kommunalsjefene får ansvar for årlig tema på faglig arena barn og unge- ønskelig •Virksomhetslederne for hjelpetjenestene for barn og unge, et særskilt ansvar for denne oppfølgingen. (oppgavefordeling/ opplæring/ vedlikehold)

11 Opplæringspakka Meldingsutvikling 080910111213 Totalt195231205237208170 Barne hage 36681610 Skole323124262523 Helse1025101143

12 Flytskjema •BekymringsrutineBekymringsrutine

13 •Vi takker for gode innholdsmessige fagprogrammer.


Laste ned ppt "Lier kommune Tidlig inn- opplæringspakka Barn i rusfamilier Barn som bekymrer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google