Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilrettelegging med TG som virkemiddel gir mennesker muligheter!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilrettelegging med TG som virkemiddel gir mennesker muligheter!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilrettelegging med TG som virkemiddel gir mennesker muligheter!

2 Hva er en tilretteleggingsgaranti? Et virkemiddel I NAV. «Bestilling» fra LO og NHO, for å øke deltagelse i arbeidslivet. Prosessverktøy som strukturerer og systematiserer dialogen og aktivitetene mellom alle involverte aktører. En skriftlig bekreftelse på at bruker, både arbeidsgiver og arbeidstaker, får koordinert bistand ved behov fra NAV. En avtale mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og NAV: 1. Kontaktinformasjon 2. Et skissert oppfølgingsplan hvor behov for aktiviteter og virkemidler er definert og ansvar er fordelt mellom aktuelle aktører. 3. Fritekst del, hvor forhold som bør tilrettelegges beskrives og den skisserte oppfølgingsplanen utdypes.

3 Fylles ut sammen med bruker og arbeidsgiver i oppfølgingsmøte, registerets i Arena av kontaktperson og sendes ut for signering. Signert TG skannes inn i Gosys. Avhengig av bistandsbehov kan Kontaktperson være en av tre: 1.NAV Veileder, 2.IA Rådgiver eller 3.Veileder på NAV Hjelpemiddelsentralen. Praktisk gjennomføring

4 1. Personer med tilretteleggingsbehov som har behov for bistand fra NAV for å komme i, eller beholde et arbeid 2. Arbeidsgivere som vil inkludere kan få en forhåndsgaranti på TG (uten bruker) Prioritert grupper: Ingen Prioriterte virkemidler: Ingen Prioriterte innsatsbehov: Ingen Personer med tiltaket TULT skal ha en TG Personer i Jobbstrategiens målgruppe, som har arbeidsrettet tiltak skal ha TG Hvem kan få tilretteleggingsgaranti? ? Aktuelle målgruppeområder: Ferdig avklarte Praksisplass Dialog 1 og 2 møter TULT/lønnstilskudd Jobbstrategiens målgr. Utdanning

5 Hvorfor TG? ? TG gir trygghet og forutsigbarhet for bruker og arbeidsgiver Arbeidsgiver blir tryggere og tar lettere inn personer med tilretteleggingsbehov. TG skaper medvirkning hos alle parter TG styrker samarbeidet internt i Nav; Koordinering Hjelpemiddelsentral, Arbeidslivssenter og NAV-kontoret og andre TG er en god struktur, ramme, for videre prosess

6 TG TALL

7 Forankring Regjeringsplattformen: Legge bedre til rette for funksjons- hemmede i arbeidslivet, blant gjennom å styrke tilretteleggingsgarantien Budsjett 2014-15, prop 1 S: regjeringen arbeider nå med å styrke/forbedre tilretteleggingsgarantien, viser til Riksrevisjonens rapport og SINTEF IA-Avtalen: Myndighetene vil arbeide for å forbedre og tydeliggjøre innholdet i tilretteleggingsgarantien. Det vil bli inngått avtaler om tilretteleggingsgarantien med virksomheter som tar inn personer i målgruppen for delmål 2. Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs forvaltning av tilretteleggingsgarantien (2012 - 2013). 90 % av brukere med TG og arbeid - er fortsatt i arbeid året etter. 30% av brukere med TG som er uten arbeid – er i jobb året etter.

8 Forankring Mål og disponeringsbrev til fylkene 2014 Brukere som begynner i tiltak/ eller kommer i arbeid, og har behov for tilretteleggings- og oppfølgingstiltak, skal få en tilretteleggingsgaranti med en kontaktperson i NAV. Stillingene som fylkeskoordinator og arbeidslivscoach videreføres i 2014 Stillingsressursen tildelt i mål og disponeringsbrevet 2014 skal brukes for å styrke TG som arbeidsmetode Det er viktig at NAV-kontorene har god kunnskap om ordningen med TG TG skal benyttes aktivt i all innsats for at flere personer med redusert funksjonsevne kommer i arbeid, også i markedsarbeid overfor bedrifter for målgruppen Det skal være: Medvirkning av bruker og arbeidsgiver, reell bistand og kontaktperson


Laste ned ppt "Tilrettelegging med TG som virkemiddel gir mennesker muligheter!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google