Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs i generell momskompensasjon for kommuneansatte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs i generell momskompensasjon for kommuneansatte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs i generell momskompensasjon for kommuneansatte
Steinkjer

2 Oversikt Innledning Hvem ordningen omfatter Hva som kompenseres
Begrensninger i retten til kompensasjon Praktisk gjennomføring av ordningen Anvisning, Regnskapsføring og finansiering Oppsummering

3 Mva-systemet Generell avgift på innenlands omsetning
Mest mulig nøytralt system - unngå tilpassninger - unngå konkurransevridning Lavest mulig kostnader - for de næringsdrivende - for avgiftsmyndighetene (staten) Den avgiftspliktige - næringsdrivende (mva loven § 10) - kommuner (mva lovens §11.1 virksomheter) Betydelig inntekt for staten Lave innfordring kostnader Effektiv skatt

4 Avgift i alle ledd Utgående avgift (registrert avgiftspliktig)
- krever opp avgift på sin omsetning - med mindre det foreligger - fritak - unntak Inngående avgift - inngående avgift på varer og tjenester som kjøpes inn til virksomheten - fradragsrett Loven gjelder ikke for unntak etter §§ 5, 5a og 5b i mva loven. Utleie av fast eiendom Helse, sosiale og undervisningstjenester. Egne forskrifter. § 16. Det skal ikke betales avgift av omsetning av: Nr 13. Tjenester i siste omsetningsledd vedrørende planlegging, prosjektering, anlegg, reparasjon, og vedlikehold av offentlig vei. Egen forskrift nr 55. Fradragsrett: Noen unntak i § 22. (§14 2 ledd) Kostnad for den del av kommunen som ikke har fradragsrett

5 Konkurransevridning Vridning 1:
- ikke avgiftspliktige har ikke fradrag for inngående avgift BETALT AVGIFT = UTGIFT - kjøp av tjenester – mva påløper med 24% - egenproduksjon av tjenester – avgift påløper ikke - egenproduksjon billigere enn kjøp av tjenester.

6 Konkurransevridning 2 Vridning 2
- kompensasjonsordningen medfører at kompensasjonsberettigede får tilbakebetalt mva – avgiften nulles ut - avgiften er en utgift for virksomheter som både: * faller utenfor kompensasjonsordningen * ikke er avgiftspliktige - egenproduksjon av tjenester rimeligere enn kjøp når man hensyntar kompensasjon

7 Konkurransevridning 3 Ønske om nøytralt mva-system
- også i forhold til konkurransevridning Rattsøutvalget: NOU - beste løsning – full avgiftsplikt * ikke praktisk mulig i dag – kanskje i fremtiden - foreslo en generell ordning utenfor avgiftssystemet.

8 Konkurransevridning 4 En god ordning bør: Redusere vridning 1
Ikke medføre nye vridninger Nøytral i forhold til kommunal organisering og samarbeid Merverdiavgiften sikres som skatt Robust over tid Ikke økte administrasjonskostnader Ikke i strid med kommunalt selvstyre Ikke bryte med EØS- og EU-regelverk

9 Gammel ordning Ordning av 1995. Begrenset hvem den gjelder for
- kommuner - kommunale sammenslutninger - noen private Begrenset hva den omfatter - kun spesielt nevnte tjenester – ikke for varer Begrenset hva den kompenserer Sjablongregler

10 Hvem ordningen gjelder for
5 Hovedgrupper. Jfr § 2. - kommuner og fylkeskommuner - interkommunale sammenslutninger - private - helse - sosial - undervisning Barnehager Kirkelig fellesråd

11 Hvem - Kommuner § 2a Kommuner og fylkeskommuner
Kommunestyre øverste organ - de tradisjonelle kommunale virksomhetene - sentraladministrasjon - kultur - helse, sosial, skoler, etc Styre eller råd i henhold til kommunelov eller kommunal særlov - havnevesen - kommunale bedrifter – org. etter kommunelov Kommunale foretak Eget bruk

12 Hvem – kommuner 2 Bestemmelsen omfatter i utgangspunktet ikke
- aksjeselskap - stiftelser - annen frittstående organisasjonsform

13 Hvem – interkommunalt samarbeid § 2b
Sammenslutninger - kommuneloven - interkommunalt samarbeid organisert etter § 27 i kommuneloven - kommunal særlov - lov om IKS

14 Hvem – interkommunalt samarbeid 2
Vertskommuneløsningen En kommune selger varer/tjenester til en annen kommune Følger de vanlige reglene Mva etter reglene i mva-loven Dersom avgift vil kjøpende kommune ha rett til kompensasjon Kompensasjonsordningen medfører dermed at disse samarbeidsformene likestilles med andre samarbeidsformer Avgiften nulles ut

15 Hvem – private §2c 3 tjenestetyper som omfattes av ordningen
- helsetjenester - sosiale tjenester - undervisningstjenester Forutsatt at oppgaven er lovpålagt eller hjemlet i forskrift Private - aksjeselskap - stiftelser - andre selvstendige virksomheter Utleier av fast eiendom som arbeidsgiver (Rektor, lege) Utenfor Strengere vurdering enn etter mva loven § 5b for helse, sosial og undervisningstjenester

16 Hvem – private barnehager § 2d
Pass av barn er sosial tjeneste i mva-forstand - ingen lovpålagt oppgave for kommunen Egen hjemmel nødvendig Omfattet - barnehager regulert i barnehageloven § 13 Ikke omfattet - dagmammaer - familiebarnehager - barnehager regulert i barnehageloven § 14 Utenfor loven §5b

17 Kirkelig fellesråd § 2e Kirkelig fellesråd har ansvar for drift av kirker og kirkegårder Kommunen har et økonomisk ansvar for driften av kirkelig fellesråd Gjelder ikke for den avgiftspliktig virksomheten Fellesrådet sender egen oppgave og mottar kompensasjon Redusert behov for tilskudd. Av hensyn til behandling av oppgavene er det et krav at virksomhetene skal være registrert i Enhetsregistret i Brønnøysund.

18 Hva kompenseres Hovedregel § 3:
- avgift på kjøp av varer og tjenester kompenseres - all avgift – 100% - sjablongreglene er avskaffet Kjøp fra registrert næringsdrivende - registrering er et vilkår - undersøkelsesplikt - også fra andre kommuner Grunnlag eks mva og mva skal fremkomme i faktura. Nummer Organisasjonsnummer i enhetsregistret. Jfr også forskrift nr 2 til mva loven. Spesielt § 2. Praktisk eksempel

19 Begrensninger 1 Til bruk i kompensasjonsberettiget virksomhet § 4 1. ledd Må bruke det innkjøpte selv Ikke adgang å kjøpe for andre Eks. bygging av idr. anl. for idrettslag Kombinert virksomhet, både kompensasjonsberettiget og ikke Kun kompensasjon dersom innkjøpte brukes i kompensasjonsberettiget virksomhet Fordeling av inngående avgift ved felles anskaffelse

20 Begrensninger 2 Ikke fradrag for inng. avgift § 4 2.ledd (1)
- § 11.1 virksomheter faller utenfor - § 11.2 virksomheter - komp. dersom fradrag ikke er mulig Fradragsretten nøytraliserer merverdiavgiften - hvis kompensasjon i tillegg til fradrag – avgiften dobbelt tilbake

21 Begrensninger 3 Anskaffelser som nevnt i mval. § 22
- begrensningen gjelder varer/tjenester hvor det ikke gis fradrag for inngående avgift LIKEBEHANDLING – HVIS DET IKKE ER FRADRAGSRETT ER DET HELLER IKKE GRUNN TIL KOMPENSASJON - § 22 (1) Servering og leie av selskapslokaler - § 22 (2) Kunst og antikviteter Gjelder all servering Kunst – næring Fra opphavsmann unntatt § 5 Weidemann

22 Begrensninger 4 § 22 (3) Andre varer og tjenester anskaffet utelukkende til bruk som nevnt i mval. § 14 2.ledd Til kost og naturalavlønning til virksomhetens ledelse Til representasjon Til gave og reklameøyemed Til personbefordring, herunder anskaffelse, vedlikehold, bruk og drift av personkjøretøyer Gjelder også for leasingbiler til eks hjemmesykepleien Avklart merd finansdep Endring i mva loven fra Fri telefon

23 Begrensninger – fast eiendom
Kommunen får i utgangspunkt kompensert betalt avgift vedrørende fast eiendom Forskrift 117 utvides til å gjelde kommuner Utleier kan frivillig registreres for sin utleie til kommuner Utleier har fradrag for inngående avgift Utleier anfører avgift i sin faktura til kommunen Kommunen får kompensert avgiften Vil gjelde for AS Rådhuset Forskriften ikke vedtatt

24 Begrensninger - fast eiendom 2
Unntak fra hovedregelen – ikke kompensasjon for: Fast eiendom som dekker boligbehov, fritids-, ferie- eller andre velferdsbehov Også løsøre og utstyr til slik eiendom Likevel omfattet: Boliger med helse og/eller sosiale formål Fast eiendom som leies ut eller selges Idrettsanlegg / kulturhus Anlegg som overdras, leies eller lånes ut Jfr mval 14.2 nr 3og § 5a Boliger for utleie kommunen komp – private ikke fradrag Fordelingsproblemer vedr idrettsanlegg / kulturhus

25 Justering av kompensert avgift – forslagets § 16
Justering vil si tilbakebetaling av kompensert merverdiavgift Gjelder bygg anlegg og annen fast eiendom Vilkår, bruksendring etter anskaffelsen Frist, 10 år etter anskaffelsesåret Egen forskrift kommer Bruksendring til formål utenfor kompensasjonsordningen

26 Generell momskomp. forts.
Praktisk gjennomføring av ordningen Anvisning Regnskapsføring Finansiering Budsjett 2004 Ordningen har vært under utredning i 2002 og høring sommer Aktuellt å gjennomføre fra 2004 og forventer at dette blir vedtatt. Er en del av budsjettopplegget i staten for Lovforslag foreligger, men forskrift med detaljer er under utarbeidelse av KRD. Vi legger derfor til rette som dette er vedtatt. Ordningen har konsekvenser for nye faggrupper i kommunen. Medfører et meransvar på bestiller/fakturamottaker med kontroll og krav om komp. Vi skal se at det er laget strenge regler for kommuner og det er i forhold til dagens ordning kort tid til korrigering av registrert faktura. Mye er avklart i forhold til ordningen, men mye er ennå uavklart. Problemstilinger vil oppstå og kanskje spørsmål her i salen som vi ikke greier å svare på. Men dette vil vi evt undersøke og gi tilbakemelding på.

27 Oppgaver §§ 6,7,8 Frister for innsendelse og oppgaveperiode
Kravet til revisorattest Intern frist til enhet økonomi 20/3, 20/5, 20/7, 20/9, 20/11 og 20/1. Enhet økonomi sender felles krav Perioden kan ikke velges kortere Kommunen må sende inn oppgave med krav om å få refundert momskompensasjon. Oppgaveperioder på 2 måneder/termioner. Dvs 6 terminer pr år tislvarende ordinær mvaoppgave etter Mvaloven. Oppgaver skal sendes elektronisk og er på nåværende tidspunkt ikke på plass. Frist for innsendelse er 1 mnd og 10 dager etter utløpet av hver peridoe. For jan/febr vil det si 10.april. Derfor må vi ha interne frister for når faktura senest er innsendt og registrert på enhet Økonomi. Det er enhet Økonomi som sender felles krav. Krav til revisorattest som ikke innbefatter en fullstendighetskontroll, men at alle oppgitte krav er berettiget. Attestasjon er elektronisk. For at enhet Økonomi skal kontrollere og sende kravet og for at revisjonen skal kunne gå gjennom dette må det settes interne frister.

28 Utbetaling § 9 Utbetaling skjer innen 3 uker etter oppgavefristen
Altså for kommunen betyr det at vi skal motta ref.kravet for jan/febr innen 30.april. Betyr en betydelig likviditetsgevinst for kommunen i forhold til dagens ordning. Et krav som innsendes etter fristen vil avvises i sin helhet §9. Ikke bare et krav, men hele fra Steinkjer kommune. Her er det viktig at vi på enhet Økonomi etablerer gode rutiner slik at krav leveres rettidig. Det vil bli store summer det dreier seg om. En tapt refusjon på 2 mill vil være ille. Det har vært stillt spørsmål om dette og NKK, Foreningen som arbeider med fagspørsmål innen kommuneøkonomi har disk. Dette med Departementet. Det er gitt klar beskjed om at reglene er klare. Vi kan jo håpe på en endring på dette etter hvert. Noen ganger kan det være spørsmål om en taper penger , men i dette tilfelle kan det være spørsmål om hvor mye hvis organisasjonen ikke har gode rutiner. Kanskje kan vi bli forledet til å tro at det går an å bruke hodet og evt avklare med revisjonen om kravet allikevel kan bli med, men dette skal det ikke være mulighet til.

29 Foreldelse § 10 Egne regler om foreldelse Kommuner
foreldelsesloven må vike Kommuner Kravet foreldes ved utløpet av oppgavefristen 1 måned og 10 dager etter utløpet av tomånedersperioden Krav som leveres etter dette tidspunkt skal avvises De strenge fristene for foreldelse av komp.krav for kommuner har bakgrunn i behovet for forutberegnelighet for staten med hensyn til de kompensasjonskrav som fremsettes for kommunesektoren. Denne sektoren vil representere de største kravene. For kommunene vil kompensasjonsordningen implementeres i den løpende regnskapsføringen. Dersom det ved utgangen av et kalenderår ikke er klart hvor stort krav som er fremsatt vil dette skape vansker for revideringen av budsjettet det påfølgende år. Altså store beløp for staten og de skal ikke kunne hope seg opp. Stor innstramming.

30 Foreldelse forts Et ”glemt” krav er mistet
kan ikke medtas i en senere periode betyr at dagens anordningsprinsipp er når det gjelder momskomp brutt ned på 2 mndr perioder i stedet for hele regnskapsåret. Betyr at en regning som ligger for lenge i skuffa er et tapt krav. Uenighet: Kommunen vil ha bevisbyrden

31 Foreldelse forts Andre enn kommuner Foreldelsesfristen er 1 år
Fristen regnes fra utløpet av året kompensasjonskravet oppsto Lempeligere regler for andre enn kommer, eks Kirkelig Fellesråd. Hvor denne foreldelsesfristen er 1år Ikke så store summer det dreier seg om innen disse sektorer.

32 Div.bestemmelser §§ 11, 14 Tilbakebetaling § 11 Omgjøring § 14
Feilutbetalinger skal tilbakebetales Omgjøring § 14 Utbetalt kompensasjon kan kreves korrigert 10 års frist Fylkesskattekontoret kan kreve korrigeringen Utbetalinger i strid med bestemmelsene : Uriktige beløp tilbakebetales .

33 Overgangsregler Loven trer i kraft fra 01.01.04.
Oppgave for første termin, januar og februar skal leveres samtidig med andre termin Regninger igjen fra 2003 faktdato mellom hvor det er komp må leveres for særskillt reg Loven har ikke tilbakevirkende kraft og når den trer i kraft fra oppheves den gamle loven om momskompensasjon fra 1995. I og med at det er en helt ny ordning hvor ikke alt er på plass ennå, både teknisk ved elektronisk levering av oppgaver og revisorattestasjon samt at forskrift ennå ikke er ferdig betyr det at vi for perioden jan/febr-04 har en lengre frist da denne skal leveres 10.juni 04. I Steinkjer kommune har vi satt en frist for innlevering av regninger De regninger som ikke blir med på 2003 regnskapet, men som blir med på 2004 regnskapet omfattes ikke av kompensasjonsordningen og det skal ikke påføres momskompkoder på anvisningsbilaget. Altså de omfattes ikke av ordningen verken i 2003 eller 2004. De regninger som ikke er innlevert innen fristen , men som omfattes av dagens ordning må vi ha en særbehandling på. De må så fremt det er mulig bli med på 2003 regnskapet slik at en ikke taper kompensasjon for Når du har slike regninger må du sende disse direkte til enhet økonomi ved undertegnede for kontroll og aksept når de skal være med på 2003 regnskapet. Ikke bruk muligheten til å smette inn andre regninger. Fristen her er ikke ubegrenset pga fremdrift i regnskapsavslutningen og frister for denne. Regningene må komme løpende. Siste frist

34 Regnskapsprinsipp Anordningsprinsippet styrer
Anskaffelse av varer og tjenester føres til utgift når varen eller tjenesten er levert og størrelsen på beløpet er kjent. Anskaffelsen skal utgiftsføres umiddelbart etter mottak av faktura og kontroll for at varen/tjenesten er levert er gjort. Anordningsprinsippet kjenner vi og er et viktig prinsipp i kommuneregnskapet. Med bakgrunn i foreldelsesfrist får vi en mer oppdatert periodisering på linje med andre regnskaper etter regnskapsloven. For oss på økonomi vil det føre til et mer oppdatert regnskap og greiere regnskapsavslutning. Eks : Fakt utstedt Må føres på periode skal det bli med på riktig periode i momskompkravet og ikke foreldes. Hvis det føres på periode vil det ikke være et begrunnet krav når det kreves refundert ved kravet for 2.termin.

35 Anvisning Periode må utfylles
Kode for momskomp påføres anvisningsbilaget Anvisning må tas fortløpende slik at ikke krav foreldes Betyr noen endringer for den som attesterer/anviser og fyller ut anvisningsskjemaet. Og meransvar. Periode må utfylles av den som attesterer/anviser. Dette fordi at faktura kommer dungevis til enhet Økonomi og vi ikke har mulighet til å sjekke dette. Derfor får den ansvarlige bestiller et meransvar. Nye koder skal påføres anvisningsbilaget ved anvisning/attestasjon. Bilaget skal ikke endres og være klart til registrering når det kommer til enhet Økonomi. Ikke ferdig utfyllte bilag kan sendes i retur. Merk at kod

36 Nye koder Mvakode A : Inng.mva 24% + momskomp (Brutto drift)
Mvakode B: Inng mva 24% + momskomp (brutto investering) Mvakode C: Inng mva 12% + momskomp (Brutto drift) Mvakode E: Inng.mva 6% + momskomp (brutto drift) Mvakode G: Ingen avgift drift og investering Kodene er laget slik at systemet foretar en avsetning av betalt mva og momskomp uten at vi må anvise flere linjer på anvisningsskjemaet. Hvis ikke økonomisystemet håndterte dette vil det bety et stort merarbeid på de som anviser/attesterer og ikke minst et stort merarbeide på de som registrerer.

37 Nye kontoer Betalt merverdiavgift Kompensasjon drift 14290
investering 04290 Kompensasjon Kompensasjon utg bet drift 17290 Kompensasjon utg bet investering 17280 De nye konti vil dere ikke måtte påføre anvisningsbilaget, men de kommer fram i den økonomiske oversikten for hver enhet/avd som egne poster. Mva vil gå både ut og inn og i 0 mens det er nettoutgiften som kommer frem på den kto dere har anvist på. Kostra har gitt klare regler om hvilke kontoer som gjelder og skal opprettes.

38 Mvakode skal utfylles:
kode G for ingen mvaog komp I forhold til avgiftsområdet må også det her fylles ut kode for ingen avgift og brukes kode 0 som tidligere er innlagt fordi det nå blir et krav til kode i systemet.

39 Regnskapsføring Utgiftsføringen av anskaffelsen
anskaffelsen utgiftsføres på riktig konto,ansvar, funksjon ihht kontoplan Inntektsføringen av anskaffelsen Kompensasjonskravet inntektsføres på riktig konto, ansvar, funksjon ihht kontoplan i driftsregnskapet kontoklasse 1 Det er et politisk prinsipp at den som betaler/bestiller samtidig skal få kompensasjon og nyte godt av den. Skal stå fritt mellom å produsere selv eller selge. Strider mot alle regnskapsregler at også komp vedr investeringer skal føres i driftsregnskapet. I realiteten vil en måtte ta opp lån for å finansiere mvakomp som skal brukes i drift. Overføring fra drift til investering kan gjøres men ved et underskudd totalt i kommunen vil dette strykes ved regnskapsavslutningen. Begrunnelse for dette er at trekket fra staten i rammetilskuddet til kommuner skjer i drift. Hvis i stedet momskomp skulle føres i investeringsregnskapet og en fikk mindre låneopptak ville staten hatt problem med finansieringen. Kanskje litt problematisk for øk.styring ved den enkelte enhet , men det er regler vi må forholde oss til. Store investeringer på en avd kan gi store inntekter. Samlet kan kommune komme godt ut hvis en har store investeringer og får et godt drfitsregnskap.

40 Regnskapsføring Faktura kr 124,- belastet drift
Debet: Kto kr 100,- Inventar/utstyr Debet: Kto kr 24,- mva betalt Kredit: Kto kr 24,- mva refusjonskrav Kredit: Utbetales kunde kr 124,- kto Debet: Fordring Fylkessk.sjefen kr 24,- kto 21310 Eksemplifisering av ordningen og hvordan regnskapsføringen skjer.

41 Regnskapsføring Faktura kr 124,- belastet investering
Debet Kto kr 100,- Inv.& Utstyr Debet Kto kr 24,- mva betalt Kredit Kto kr 24,- mva refusjonskrav Kredit: Utbetalt kunde kr 124,- Kto Debet: Fordring Fylkesskattesjefen kr 24,- Kto 21310 Eksempel på regning ført i investeringsregnskapet hvor vi får momskompensasjon inntektsført i driftsregnskapet. SK legger ut mva og betaler regningen brutto til kunde. Kunden har så et mvaoppgjør i sin bedrift. Mens SK har en fordring på Fylkesskattekontoret.

42 Kombinerte fakturaer Gjelder anskaffelsen flere kompensasjonsberettigede virksomheter skal fakturaen eks avg og avg splittes og fordeles forholdsmessig på de virksomhetene det gjelder. Hver av virksomhetene skal da kreve komp bet mva ved å inntektsføre sin andel av mvabeløpet. Ofte får vi fellesregning. Dette vil da ikke medføre noen endring i forhold til tidligere og regningen skal fordeles med en gang. Medfører merarbeid ved omposteringer. Sørg for at regning som skal fordeles fordeles med en gang og anvises av den som skal betale varen/tjenesten. Bet mva og komp skal komme frem på hver enkelt sitt område.

43 Kombinerte fakturaer forts
Hvis anskaffelsen gjelder både mva-pliktig virksomhet (f.eks vann/avløp) og kompensasjonsberettiget virksomhet skal fakturaen splittes Det som gjelder vann/avløp behandles etter reglene i Mva-loven Det som kreves refusjon for, behandles etter reglene i mva.komp.loven Oppdeling mellom avgiftspliktig virksomhet under Mvaloven og momskompensasjonsordningen.

44 Finansiering Selvfinansiering - går mot trekk rammetilskudd
For Steinkjer kommune for 2004 Den nye generelle ordningen skal fungere på samme måten som den begrensede ordningen vi har i dag. Staten skal ikke ha noe inntektstap - All mva skal betales Kommunene skal kompensere mva på alle anskaffelser Engangstrekk i rammetilskuddet. Etter overgangsordningen på 5 år er den enkelte kommunes trekk i rammetilskuddet uavhengig av hva den samme kommunen mottar i kompensasjon. Betyr at verken kommune eller stat skal tjene på denne ordning. Forventet økt kompensasjonskrav fra kommunene i 2004 er 7,4 mrd.

45 Budsjett 2004 Laget etter gammel ordning
Budsjettert momskompensasjon på fellesområdet Ansvar 8109 Når refusjonsbeløpet for den enkelte avd/enhet er kjent skal det innteksføres på riktig sted. Budsjettet korrigeres tilsvarende løpende gjennom året. Mindre utgift kr 24,- betyr mindre budsjettramme kr 24,-

46 Budsjett 2004 forts Ved årsavslutning 2004 skal det være samsvar mellom inntektsført beløp og budsjettert beløp pr avd/enhet. Inntrukket momskomp i rammetilskudd skal stemme med regnskapsført momskomp Usikkerhet knyttet til inntrukket beløp i rammetilskudd. Tjener eller taper vi!

47 Oppsummering Anses som god ordning,men strenge foreldelsesfrister for kommuner Generell - ingen kategorier Få unntak Hurtig oppgjør Komp inntektsføres på best enhet Nøytraliserer egenprod.kontra kjøp Tilpasset EU-regelverk


Laste ned ppt "Kurs i generell momskompensasjon for kommuneansatte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google