Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs i generell momskompensasjon for kommuneansatte Steinkjer 17.12.03.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs i generell momskompensasjon for kommuneansatte Steinkjer 17.12.03."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs i generell momskompensasjon for kommuneansatte Steinkjer 17.12.03.

2 Oversikt Innledning Hvem ordningen omfatter Hva som kompenseres Begrensninger i retten til kompensasjon Praktisk gjennomføring av ordningen Anvisning, Regnskapsføring og finansiering Oppsummering

3 Mva-systemet Generell avgift på innenlands omsetning Mest mulig nøytralt system - unngå tilpassninger - unngå konkurransevridning Lavest mulig kostnader - for de næringsdrivende - for avgiftsmyndighetene (staten) Den avgiftspliktige - næringsdrivende (mva loven § 10) - kommuner (mva lovens §11.1 virksomheter)

4 Avgift i alle ledd Utgående avgift (registrert avgiftspliktig) - krever opp avgift på sin omsetning - med mindre det foreligger - fritak - unntak Inngående avgift - inngående avgift på varer og tjenester som kjøpes inn til virksomheten - fradragsrett

5 Konkurransevridning Vridning 1: - ikke avgiftspliktige har ikke fradrag for inngående avgift BETALT AVGIFT = UTGIFT - kjøp av tjenester – mva påløper med 24% - egenproduksjon av tjenester – avgift påløper ikke - egenproduksjon billigere enn kjøp av tjenester.

6 Konkurransevridning 2 Vridning 2 - kompensasjonsordningen medfører at kompensasjonsberettigede får tilbakebetalt mva – avgiften nulles ut - avgiften er en utgift for virksomheter som både: * faller utenfor kompensasjonsordningen * ikke er avgiftspliktige - egenproduksjon av tjenester rimeligere enn kjøp når man hensyntar kompensasjon

7 Konkurransevridning 3 Ønske om nøytralt mva-system - også i forhold til konkurransevridning Rattsøutvalget: NOU 2003.3 - beste løsning – full avgiftsplikt * ikke praktisk mulig i dag – kanskje i fremtiden - foreslo en generell ordning utenfor avgiftssystemet.

8 Konkurransevridning 4 En god ordning bør: Redusere vridning 1 Ikke medføre nye vridninger Nøytral i forhold til kommunal organisering og samarbeid Merverdiavgiften sikres som skatt Robust over tid Ikke økte administrasjonskostnader Ikke i strid med kommunalt selvstyre Ikke bryte med EØS- og EU-regelverk

9 Gammel ordning Ordning av 1995. Begrenset hvem den gjelder for - kommuner - kommunale sammenslutninger - noen private Begrenset hva den omfatter - kun spesielt nevnte tjenester – ikke for varer Begrenset hva den kompenserer

10 Hvem ordningen gjelder for 5 Hovedgrupper. Jfr § 2. - kommuner og fylkeskommuner - interkommunale sammenslutninger - private - helse - sosial - undervisning Barnehager Kirkelig fellesråd

11 Hvem - Kommuner § 2a Kommuner og fylkeskommuner Kommunestyre øverste organ - de tradisjonelle kommunale virksomhetene - sentraladministrasjon - kultur - helse, sosial, skoler, etc Styre eller råd i henhold til kommunelov eller kommunal særlov - havnevesen - kommunale bedrifter – org. etter kommunelov

12 Hvem – kommuner 2 Bestemmelsen omfatter i utgangspunktet ikke - aksjeselskap - stiftelser - annen frittstående organisasjonsform

13 Hvem – interkommunalt samarbeid § 2b Sammenslutninger - kommuneloven - interkommunalt samarbeid organisert etter § 27 i kommuneloven - kommunal særlov - lov om IKS

14 Hvem – interkommunalt samarbeid 2 Vertskommuneløsningen –En kommune selger varer/tjenester til en annen kommune –Følger de vanlige reglene Mva etter reglene i mva-loven Dersom avgift vil kjøpende kommune ha rett til kompensasjon Kompensasjonsordningen medfører dermed at disse samarbeidsformene likestilles med andre samarbeidsformer –Avgiften nulles ut

15 Hvem – private §2c 3 tjenestetyper som omfattes av ordningen - helsetjenester - sosiale tjenester - undervisningstjenester Forutsatt at oppgaven er lovpålagt eller hjemlet i forskrift Private - aksjeselskap - stiftelser - andre selvstendige virksomheter

16 Hvem – private barnehager § 2d Pass av barn er sosial tjeneste i mva-forstand - ingen lovpålagt oppgave for kommunen Egen hjemmel nødvendig Omfattet - barnehager regulert i barnehageloven § 13 Ikke omfattet - dagmammaer - familiebarnehager - barnehager regulert i barnehageloven § 14

17 Kirkelig fellesråd § 2e Kirkelig fellesråd har ansvar for drift av kirker og kirkegårder Kommunen har et økonomisk ansvar for driften av kirkelig fellesråd

18 Hva kompenseres Hovedregel § 3: - avgift på kjøp av varer og tjenester kompenseres - all avgift – 100% - sjablongreglene er avskaffet Kjøp fra registrert næringsdrivende - registrering er et vilkår - undersøkelsesplikt - også fra andre kommuner

19 Begrensninger 1 Til bruk i kompensasjonsberettiget virksomhet § 4 1. ledd –Må bruke det innkjøpte selv –Ikke adgang å kjøpe for andre Eks. bygging av idr. anl. for idrettslag Kombinert virksomhet, både kompensasjonsberettiget og ikke –Kun kompensasjon dersom innkjøpte brukes i kompensasjonsberettiget virksomhet Fordeling av inngående avgift ved felles anskaffelse

20 Begrensninger 2 Ikke fradrag for inng. avgift § 4 2.ledd (1) - § 11.1 virksomheter faller utenfor - § 11.2 virksomheter - komp. dersom fradrag ikke er mulig Fradragsretten nøytraliserer merverdiavgiften - hvis kompensasjon i tillegg til fradrag – avgiften dobbelt tilbake

21 Begrensninger 3 Anskaffelser som nevnt i mval. § 22 - begrensningen gjelder varer/tjenester hvor det ikke gis fradrag for inngående avgift LIKEBEHANDLING – HVIS DET IKKE ER FRADRAGSRETT ER DET HELLER IKKE GRUNN TIL KOMPENSASJON - § 22 (1) Servering og leie av selskapslokaler - § 22 (2) Kunst og antikviteter

22 Begrensninger 4 § 22 (3) Andre varer og tjenester anskaffet utelukkende til bruk som nevnt i mval. § 14 2.ledd –Til kost og naturalavlønning til virksomhetens ledelse –Til representasjon –Til gave og reklameøyemed –Til personbefordring, herunder anskaffelse, vedlikehold, bruk og drift av personkjøretøyer

23 Begrensninger – fast eiendom Kommunen får i utgangspunkt kompensert betalt avgift vedrørende fast eiendom Forskrift 117 utvides til å gjelde kommuner –Utleier kan frivillig registreres for sin utleie til kommuner Utleier har fradrag for inngående avgift Utleier anfører avgift i sin faktura til kommunen Kommunen får kompensert avgiften

24 Begrensninger - fast eiendom 2 Unntak fra hovedregelen – ikke kompensasjon for: –Fast eiendom som dekker boligbehov, fritids-, ferie- eller andre velferdsbehov –Også løsøre og utstyr til slik eiendom Likevel omfattet: Boliger med helse og/eller sosiale formål –Fast eiendom som leies ut eller selges Idrettsanlegg / kulturhus Anlegg som overdras, leies eller lånes ut

25 Justering av kompensert avgift – forslagets § 16 Justering vil si tilbakebetaling av kompensert merverdiavgift –Gjelder bygg anlegg og annen fast eiendom –Vilkår, bruksendring etter anskaffelsen –Frist, 10 år etter anskaffelsesåret Egen forskrift kommer

26 Generell momskomp. forts. Praktisk gjennomføring av ordningen Anvisning Regnskapsføring Finansiering Budsjett 2004

27 Oppgaver §§ 6,7,8 Frister for innsendelse og oppgaveperiode Kravet til revisorattest Intern frist til enhet økonomi 20/3, 20/5, 20/7, 20/9, 20/11 og 20/1. Enhet økonomi sender felles krav Perioden kan ikke velges kortere

28 Utbetaling § 9 Utbetaling skjer innen 3 uker etter oppgavefristen

29 Foreldelse § 10 Egne regler om foreldelse –foreldelsesloven må vike Kommuner –Kravet foreldes ved utløpet av oppgavefristen 1 måned og 10 dager etter utløpet av tomånedersperioden Krav som leveres etter dette tidspunkt skal avvises

30 Foreldelse forts Et ”glemt” krav er mistet –kan ikke medtas i en senere periode –betyr at dagens anordningsprinsipp er når det gjelder momskomp brutt ned på 2 mndr perioder i stedet for hele regnskapsåret.

31 Foreldelse forts Andre enn kommuner –Foreldelsesfristen er 1 år –Fristen regnes fra utløpet av året kompensasjonskravet oppsto

32 Div.bestemmelser §§ 11, 14 Tilbakebetaling § 11 –Feilutbetalinger skal tilbakebetales Omgjøring § 14 –Utbetalt kompensasjon kan kreves korrigert –10 års frist –Fylkesskattekontoret kan kreve korrigeringen

33 Overgangsregler Loven trer i kraft fra 01.01.04. Oppgave for første termin, januar og februar skal leveres samtidig med andre termin 10.06.04. Regninger igjen fra 2003 –faktdato mellom 15.12-31.12 hvor det er komp må leveres for særskillt reg

34 Regnskapsprinsipp Anordningsprinsippet styrer –Anskaffelse av varer og tjenester føres til utgift når varen eller tjenesten er levert og størrelsen på beløpet er kjent. –Anskaffelsen skal utgiftsføres umiddelbart etter mottak av faktura og kontroll for at varen/tjenesten er levert er gjort.

35 Anvisning Periode må utfylles Kode for momskomp påføres anvisningsbilaget Anvisning må tas fortløpende slik at ikke krav foreldes

36 Nye koder Mvakode A : Inng.mva 24% + momskomp (Brutto drift) Mvakode B: Inng mva 24% + momskomp (brutto investering) Mvakode C: Inng mva 12% + momskomp (Brutto drift) Mvakode E: Inng.mva 6% + momskomp (brutto drift) Mvakode G: Ingen avgift drift og investering

37 Nye kontoer Betalt merverdiavgift –drift 14290 –investering 04290 Kompensasjon –Kompensasjon utg bet drift 17290 –Kompensasjon utg bet investering 17280

38

39 Regnskapsføring Utgiftsføringen av anskaffelsen –anskaffelsen utgiftsføres på riktig konto,ansvar, funksjon ihht kontoplan Inntektsføringen av anskaffelsen –Kompensasjonskravet inntektsføres på riktig konto, ansvar, funksjon ihht kontoplan i driftsregnskapet kontoklasse 1

40 Regnskapsføring Faktura kr 124,- belastet drift Debet: Kto 12000.1310.1200 kr 100,- Inventar/utstyr Debet: Kto 14290.1310.1200 kr 24,- mva betalt Kredit: Kto 17290.1310.1200 kr 24,- mva refusjonskrav Kredit: Utbetales kunde kr 124,- kto 23220003 Debet: Fordring Fylkessk.sjefen kr 24,- kto 21310

41 Regnskapsføring Faktura kr 124,- belastet investering Debet Kto 02000.1310.1200 kr 100,- Inv.& Utstyr Debet Kto 04290.1310.1200 kr 24,- mva betalt Kredit Kto 17280.1310.1200 kr 24,- mva refusjonskrav Kredit: Utbetalt kunde kr 124,- Kto 23220003 Debet: Fordring Fylkesskattesjefen kr 24,- Kto 21310

42 Kombinerte fakturaer Gjelder anskaffelsen flere kompensasjonsberettigede virksomheter skal fakturaen eks avg og avg splittes og fordeles forholdsmessig på de virksomhetene det gjelder. Hver av virksomhetene skal da kreve komp bet mva ved å inntektsføre sin andel av mvabeløpet.

43 Kombinerte fakturaer forts Hvis anskaffelsen gjelder både mva- pliktig virksomhet (f.eks vann/avløp) og kompensasjonsberettiget virksomhet skal fakturaen splittes Det som gjelder vann/avløp behandles etter reglene i Mva-loven Det som kreves refusjon for, behandles etter reglene i mva.komp.loven

44 Finansiering Selvfinansiering - går mot trekk rammetilskudd For Steinkjer kommune 25.850.000 for 2004

45 Budsjett 2004 Laget etter gammel ordning Budsjettert momskompensasjon på fellesområdet Ansvar 8109 Når refusjonsbeløpet for den enkelte avd/enhet er kjent skal det innteksføres på riktig sted. Budsjettet korrigeres tilsvarende løpende gjennom året. –Mindre utgift kr 24,- betyr mindre budsjettramme kr 24,-

46 Budsjett 2004 forts Ved årsavslutning 2004 skal det være samsvar mellom inntektsført beløp og budsjettert beløp pr avd/enhet. Inntrukket momskomp i rammetilskudd skal stemme med regnskapsført momskomp

47 Oppsummering Anses som god ordning,men strenge foreldelsesfrister for kommuner Generell - ingen kategorier Få unntak Hurtig oppgjør Komp inntektsføres på best enhet Nøytraliserer egenprod.kontra kjøp Tilpasset EU-regelverk


Laste ned ppt "Kurs i generell momskompensasjon for kommuneansatte Steinkjer 17.12.03."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google