Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

|| Møte 23. januar 2013 Finansieringsordninger for kompetansesentre Benedicte Holter Ljøgodt 23. januar 2013 B.H. Ljøgodt1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "|| Møte 23. januar 2013 Finansieringsordninger for kompetansesentre Benedicte Holter Ljøgodt 23. januar 2013 B.H. Ljøgodt1."— Utskrift av presentasjonen:

1 || Møte 23. januar 2013 Finansieringsordninger for kompetansesentre Benedicte Holter Ljøgodt 23. januar 2013 B.H. Ljøgodt1

2 || Prinsipper for organisering av statlige virksomheter •«Organisasjonsformen må velges etter en konkret vurdering av formål, oppgaver, kjennetegn på de omgivelsene virksomheten skal rette seg mot og hvilke økonomiske og administrative rammevilkår som sikrer best mulig måloppnåelse for virksomheten». Fornyings- og administrasjonsdepartementet 23. januar 2013 B.H. Ljøgodt2

3 || Prinsipper for organisering av statlige virksomheter fortsatt •Statlige virksomheter som opererer i et marked i konkurranse med andre, bør organiseres som selskap. •Avgjørelsesmyndighet og samfunnsstyring er oppgaver som i hovedsak bør organiseres som en del av staten. •Ombudsfunksjoner organiseres med faglig selvstendighet gitt i lov. 23. januar 2013 B.H. Ljøgodt3

4 || Prinsipper for organisering av statlige virksomheter fortsatt •Statlige oppgaver knyttet til kunnskapsutvikling bør i hovedsak organiseres som en del av staten, men slik at virksomheten har stor faglig selvstendighet gitt i lov •Staten skal unngå å bruk stiftelser og organisering i form av særlovselskap 23. januar 2013 B.H. Ljøgodt4

5 || Organisasjonsformer – i dag •De undersøkte sentrene er organisert som • private selskaper •selskaper under Universitetene i Oslo og Tromsø, NTNU •Stiftelse under HOD •datterselskap under UniRand AS, UNI Helse, NTNU •under Sykehuset Innlandet HF •Oslo Kommune 23. januar 2013 B.H. Ljøgodt5

6 || Hvilke virkemidler har vi for finansiell støtte - og styring av kompetansesentrene? •De undersøkte sentrene er i hovedsak ikke statlige •Det begrenser valgmulighetene til finansiell støtte •De mulighetene man har, har klare betingelser •De setter rammer for hvordan direktoratene eller departementene kan gå inn og styre dem 23. januar 2013 B.H. Ljøgodt6

7 || | 7 Hvilke virkemidler har vi for finansiell støtte - og styring av kompetansesentrene? Forts. •Gjøre en anskaffelse •Når det foreligger en gjensidig bebyrdende avtale, dvs. en kontrakt eller avtale, er det en anskaffelse. •Hvis sentrene mottar spesifisert oppdragsbrev, kan det være en anskaffelse •Anskaffelsesregelverket skal følges. Anskaffelse kan brukes når vi ønsker å få andre til å gjennomføre tjenester vi er ansvarlig for å utføre selv. Anskaffelser krever at budsjettet er gitt på en 21-post.

8 || Hvilke virkemidler har vi for finansiell støtte - og styring av kompetansesentrene? Forts. •Kjøp i egenregi •Vi kan kjøpe tjenester av andre statlige virksomheter – uten vanlig anskaffelsesprosess - det heter kjøp i egen regi. Dette krever at budsjettet er gitt på en 21-post. •Styringen av kjøp er begrenset til det som står i kravspesifikasjonen eller bestillingen ved anskaffelsen 23. januar 2013 B.H. Ljøgodt8

9 || Hvilke virkemidler har vi for finansiell støtte - og styring av kompetansesentrene? Forts. •Tilskudd •«Finansielle overføringer fra staten til virksomheter i sektorer utenfor staten som kommuner, private og offentlige foretak og organisasjoner, der utbetalingene ikke gjelder anskaffelser til staten.» Finansdepartementet 23. januar 2013 B.H. Ljøgodt | 9

10 || Hvilke virkemidler har vi for finansiell støtte - og styring av kompetansesentrene? Forts. •Alle tilskuddsordninger skal ha et regelverk godkjent av tilhørende fagdepartement – og det skal være i samsvar med aktuelle styringsdokumenter •Alle tilskuddsordninger skal kunngjøres og slik at man når hele målgruppen (Bestemmelsene 6.3.2) •En tilskuddsordning kan være øremerket. Øremerkede tilskudd kan kunngjøres i form av brev til mottakerne 23. januar 2013 B.H. Ljøgodt10

11 || Hvilke virkemidler har vi for finansiell støtte - og styring av kompetansesentrene? Forts. •Det skal alltid gjøres en grundig vurdering av det arbeidet som skal støttes før kunngjøring for å utelukke at arbeidet er å betrakte som en anskaffelse. Det er lovstridig å tilskuddsforvalte anskaffelser. •Et tilskudd er å regne som offentlig støtte. Det må vurderes om tilskuddene er i strid med EØS-regler om konkurransevridning. Dvs. om det gir konkurransefortrinn for mottaker i et ellers åpent marked. 23. januar 2013 B.H. Ljøgodt11

12 || Hvilke virkemidler har vi for finansiell støtte - og styring av kompetansesentrene? Forts. •Øremerking innebærer at tilskuddsmottaker er navngitt i selve bevilgningsvedtaket, det skal være tydelig hvem som skal motta en gitt bevilgning. (Bestemmelsene 6.4.2) •Det skal skrives et beslutningsnotat som viser fordelingen av tilskuddsmidlene og hvem mottakerne er •Styringen fra direktoratets side er begrenset til det som står i regelverket for tilskuddsordningen, mål for ordningen og krav til rapportering •Sentre som mottar tilskudd kan ikke styres via etatsstyringsmøter 23. januar 2013 B.H. Ljøgodt12


Laste ned ppt "|| Møte 23. januar 2013 Finansieringsordninger for kompetansesentre Benedicte Holter Ljøgodt 23. januar 2013 B.H. Ljøgodt1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google