Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Advokat Øyvind Renslo, KS Endringer i kommuneloven Forholdet kommuneloven, særlover og reglement.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Advokat Øyvind Renslo, KS Endringer i kommuneloven Forholdet kommuneloven, særlover og reglement."— Utskrift av presentasjonen:

1 Advokat Øyvind Renslo, KS Endringer i kommuneloven Forholdet kommuneloven, særlover og reglement

2 Innledning •Nærmere om KS Advokatene •Rettsområder som er sentrale for kommunene; -Arbeidsgiversiden -Kommunale myndighetsutøving -Kommunen som ”privat rettssubjekt” -Saksbehandlings- og organregler

3 Kommunale rettsområder Arbeidsgiversiden Myndighetsutøving Organ/ saksbehandlings- regler Privat rettssubjekt

4 Kommunen som myndighetsutøver •”Klassisk myndighetsutøving” – forbud, pålegg, tillatelser •Fordele offentlige støtte/velferdsordninger, herunder produserer tjenester (Kommunen som ”velferdsleverandør”) •Kommunen i grenseområdet mellom offentlig myndighet og privat aktør (”Kommunen som privatrettslig aktør”) •Kommunen som samfunnsutvikler

5 Kommunal handlefrihet Hovedregelen er kommunal handlefrihet så lenge annet ikke fremgår av lov – det er med andre ord begrensninger i kommunens handlefrihet som krever sin begrunnelse •Kommunale lovpålagte oppgaver – kommunens kompetanseområder/ansvarsområder •Høyesterett i Rt 2003 s. 670 •Det europeiske charter om lokalt selvstyre - art 11. Uttalelse fra Europarådet av 13.11.2006 •Forarbeidene til kommuneloven (ot.prp. nr 42(91- 92) s. 61, tilsynsreformen (ot.prp 97(2005-2006)

6 Omfattende endringer i kommuneloven i 2007 •Statlig tilsyn med kommunesektoren – kap 10 A •Interkommunalt samarbeid - § 28 a flg •Utvidet adgang til bruk av åremålsstillinger - § 24 nr. 3 •Endring nemnder, valg

7 Statlig tilsyn med kommunesektoren •NOU 2004: 17; Statlig tilsyn med kommunesektoren, Ot.prp nr. 97 (2005- 2006) •Felles regler for ”utøving av tilsyn” – tilsynsorganenes saksbehandlingsregler •Særlovene gir hjemmel for tilsyn og fastslår områder for tilsyn

8 Statlig kontroll •Klagebehandling av enkeltsaker hvor statlig organ klageorgan over kommunale vedtak •Lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 •Tilsyn – kommuneloven kap 10A •Veiledning

9 Reglene •Tilsyn begrenses til lovlighetsprøving (fylkesmannen ikke prøve kommunenes skjønn i større grad enn hva domstolen prøver forvaltningen) •Ved pålegg gjelder fvl kap. IV-VI, samt § 41 og § 42 •Før pålegg gis skal tilsynsmyndighet ”vurdere det kan ha for kommunens øvrige virksomhet”, og kommunen gis adgang til å rette forholdet •Kommunen kan påklage pålegg til departementet •Forhold til særlovene

10 Interkommunalt samarbeid •Ot.prp. nr. 95 (2005-2006) •Adgang til å delegere til en vertskommune å treffe enkeltvedtak og utøve offentlig myndighet •Alternative grunnlag for interkommunalt samarbeid; IKS etter kommuneloven § 27, lov om interkommunalt samarbeid, aksjeloven, samarbeid på privatrettslig grunnlag

11 Mulige områder for samarbeid •Avfall(renovasjon), innsamling av avfall, eldresenter, drift og vedlikehold av kommunale bosteder, bygninger, veger brannvern, vannforsyning, avløp, landbruk, miljø, næringsutvikling/turisme, innkjøp, IT, arkiv og utredningsoppgaver, tekniske tjenester, kommunehelse, kultur, sosiale tjenester, barnevern, grunnskoleopplæring, barnehager, mv

12 Hensyn •Kvalitet og kompetanse •Økonomi •Hensyn bruker •Hensiktsmessig organisering •Demokratisk styring/kontroll

13 Diverse spørsmål •Er det virksomhetsoverdragelse dersom kommunen overfører en del av virksomheten med tilhørende vedtakskompetanse? – konkret vurdering (Ot.prp. (2005-2006) s. 83) •Redusert behov for personell – oppsigelse – vurderes etter aml. Kap XII •Taushetspliktreglene •Hvem er rett saksøkt ? – ”konkret vurdering” (Ot.prp s. 120) – eks: Faktisk handling, hvem arbeidsgiver hvis uaktsom handling, hvorvidt forvaltningsvedtaket angripes, forsømmelse av oppgaver vertskommunen delegert ansvar for (skole, barnevern, mv), klagebehandling

14 Reglene •Adgang til å delegere offentlig myndighet og rett til å treffe enkeltvedtak til en vertskommune - § 28 a •Administrativt vertskommune samarbeid – ”enkeltsaker/saker ikke prinsippielle” •Folkevalgt vertskommunesamarbeid – samarbeid kun begrenset av hvor kommunestyret ”selv” ta avgjørelser. Nemnda kan delegere til administrasjon i vertskommunen •Nærmere om klagerett, omgjøringsrett, instruksrett

15 Prosessen •Kommunal avgjørelse om å igangsette en prosess i forhold til annen kommune •Utarbeidelse og inngåelse av avtale om vertskommunesamarbeid – vedtas av kommunestyret. Innhold i avtale - § 28e •Deltakerkommunene deretter treffe vedtak om hvilken kompetanse som skal delegeres til vertskommunen

16 Forholdet mellom kommunelov, særlov og reglementer

17 Hva er regulert hvor? •Kommuneloven – kommunale organer og saksbehandlingen i kommunale organer, tilsyn, økonomi •Forvaltningsloven – saksbehandlingsregler i enkeltsaker som kommer til anvendelse for all myndighetsutøvelse mv hvis ikke annet eksplisitt fremgår av særlover •Særlover – regulerer lovpålagte oppgaver •Ulovfestet rett – kommunal handlefrihet, ulovfestede saksbehandlingsregler

18 Enkelte grunnleggende prinsipper •Særlov går foran generell lov. Men forutsetter likevel en tolkning av hver enkelt regel – hva har lovgiver ment, hensyn til sammenheng i systemet •Reglementer kan ikke stride mot loven men regulere lovtomme rom •Hvis et reglement regulerer borgernes rettigheter og plikter – kan være forskrift og kreve hjemmel i lov – fvl kap VII

19 Eksempel – klagebehandling •Kommuneloven – habilitet (§ 40 nr 3, lovlighetskontroll (§ 59) •Forvaltningsloven § 28, 2. ledd - hovedregelen •Særlover – tolke hver enkelt lov om særskilt prosess fastsatt •Hva fastsette i kommunale reglement – utfylle lovens regler


Laste ned ppt "Advokat Øyvind Renslo, KS Endringer i kommuneloven Forholdet kommuneloven, særlover og reglement."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google