Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KomRev Trøndelag IKS Temadag 2011 Mva og mva.komp Svein Stornes Nov / Des 20111.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KomRev Trøndelag IKS Temadag 2011 Mva og mva.komp Svein Stornes Nov / Des 20111."— Utskrift av presentasjonen:

1 KomRev Trøndelag IKS Temadag 2011 Mva og mva.komp Svein Stornes Nov / Des 20111

2 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des OVERSIKT •Justering av inngående merverdiavgift / dokumentasjon / regnskapsføring •Andre forhold / nyheter / avklaringer

3 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des Innledning •Justeringsregler både i mva loven og kompensasjonsloven •Bakgrunn for justeringsregler –Justering vil si retten fradrag/kompensasjon skal korrigeres ved endret bruk av en kapitalvare •Øket fradrag mva/kompensasjon •Redusert fradrag mva/kompensasjon

4 KomRev Trøndelag IKS 4 Regelverket •Kompensasjonsloven –§16 –Forskrift til kompensasjonsloven nr 128 –Fortolkningsuttalelse •Merverdiavgiftsloven –Kapittel 9 •Forskrift kap 9. •Fortolkningsuttalelse

5 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des Objektene •Kompensasjonsloven § 16 –Bygg, anlegg og annen fast eiendom •Nybygg –Anskaffelse, fremstilling eller utførelse •Om- eller påbygginger –Beløpsgrense •Kompensert merverdiavgift må utgjøre minst kr •Samlet anskaffelses kost eks mva kr

6 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des Objektene 2 •Kapitalvarer – Mval § 9-1 –Fast eiendom •Nybygg, påbygg og ombygging •Mva på tiltaket må utgjøre mer enn kr •Tiltakets kostpris eks mva kr –Gelder både varer og tjenenester –Løsøre •Maskiner, inventar og andre driftsmidler •Mva utgjøre mer enn kr •Varens innkjøpspris eks mva kr

7 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des Justeringsperiode •Maskiner, inventar og driftsløsøre –Kompensasjonsregler •Ikke justeringsplikt –Merverdiavgiftsloven •Anskaffelse medfører plikt til å justere ved endret bruk. § 9-4 nr 1.

8 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des Justeringsperiode 2 •Fast eiendom –10 år. Kompensasjonsloven § 16 og forskriften § 6. (anskaffelsesåret + 9 år) •Nybygg, på- og ombygging –10 år. Merverdiavgiftsloven § 9-4 nr 2 •Nybygg, påbygg- og ombygging (10 år fra fullføringstidspunktet)

9 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des Justeringsnivå Kompensert merverdiavgift –1/10 av kompensert merverdiavgift per gjenstående år av justeringsperioden. (Forskriftens § 6) Fradragsført inngående avgift (Mval § 9-5) –Maskiner og inventar •1/5 av inngående avgift pr gjenstående år av justeringsperioden –Fast eiendom •1/10 av inngående avgift pr gjenstående år av justeringsperioden Endring i bruk det enkelte år som utgjør mindre enn 10% i forhold til opprinnelig fradragsprosent utløser ikke justeringsplikt

10 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des Justeringsmåter Mva loven –Årlig justering •Justeringsbeløp beregnes for hvert år •Tas med i omsetningsoppgaven for 6. termin •Ved endret bruk –Samlet justering •Ved overdragelse •Ved opphør av virksomhet •Skal skje i termin hvor opphør/overdragelsen skjer Kompensasjonsloven (Forskriften § 6) –Samlet (årlig) justering som omhandler et helt kalenderår tas med i oppgaven for 6. periode. –Ved justering som følge av overdragelse, skal justering foretas samlet for den resterende del av justeringsperioden i overdragelsesperioden dersom ikke justeringsforpliktelsen overføres til mottakeren.

11 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des Vilkår for overføring av justeringsforpliktelse •Mottaker er registrert avgiftssubjekt / kompensasjonsberettiget •Mottaker har tilsvarende fradrags-/kompensasjonsrett som overdrager •Mottaker må samtykke og skriftlig underskrevet avtale må foreligge •Avtale må senest være inngått ved fristen for innlevering av omsetningsoppgaven for den justeringsutløsende hendelsen. •Dokumentasjon i henhold til forskriftens § –Oppbevaringsfrist 10 år etter siste år i justeringsperioden –Oppbevares av både overdrageren og mottakeren

12 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des Vilkår for overføring av justeringsrettighet •Mottaker er registrert avgiftssubjekt / kompensasjonsberettiget virksomhet •Må foreligge en underskrevet oppstilling fra overdrager •Dokumentasjon etter forskriftens § –Oppbevaringsfrist 10 år etter siste år i justeringsperioden –Oppbevares av både overdrageren og mottakeren

13 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des Dokumentasjon – registrering av kostnader Anskaffelse av kapitalvare (Forskrift § 9-1-2) –Egen konto eller annen oppstilling skal vise •Hvilken kapitalvare det gjelder •Anskaffelse eller fullføringstidspunkt •Anskaffelseskostnad uten mva •Total mva •Fradragsført mva •Fradragsrett ved anskaffelsen angitt i % •De justeringer som virksomheten skal gjøre etter mval §§ 9-2 og 9-3 spesifisert med beløp pr år. –For fast eiendom må anskaffelsen registreres slik at anskaffelseskostnaden kan spesifiseres på fradragsberettiget og ikke fradragsberettigede formål. Ved frivillig utleie må det dokumenteres anskaffelseskostnad pr leietaker.

14 KomRev Trøndelag IKS Dokumentasjon – registrering av kostnader 2 Delt bruk av kapitalvare (Forskrift § 9-1-3) –Driftsmiddel (mval 9-1 annet ledd bokstav a) •Den tid kapitalvaren brukes til de ulike formål skal dokumenteres –Omsetning kan brukes som mål på tidsbruken –Fast eiendom (mval 9-1 annet ledd bokstav b) •Målsatte tegninger som viser bruken •Ved endringer skal det foreligge en oversikt over bruken gjennom året •Ved frivillig utleie gjelder § Oppbevaringsplikt i 10 etter siste år justeringsperioden –Hva er status i egen kommune –Husk totalavstemming av mva / mvak Nov / Des

15 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des Uttalelser / avklaringer / annet Tidspunkt for regnskapsføring av merverdiavgift og kompensasjon •Fakturadato vil være avgjørende for hvilken termin avgiften skal tas med. –Gjelder både for merverdiavgift og kompensasjon –Dersom utgiften gjelder annen termin må det periodiseres til riktig termin –Egen periodiseringskonto for kortsiktig gjeld og en for kortsiktig fordring Justeringsplikt (rett) vann og kloakk (utbyggingsområder) •Bindende forhåndsuttalelse 22/11 av –Kommunen kan overta justeringsforpliktelsen eventuelt justeringsretten fra utbyggingsselskapet –Når det gjelder vilkåret om at det må finne sted en ”overdragelse”, er det ikke noe krav om at denne må skje mot vederlag –Kan også gjelde for vei –Krav til dokumentasjon følger av mva loven Utbyggere som utenfor næring oppfører vann- og avløpsanlegg i privat regi, kan frivillig registreres. Mval § 14-1.

16 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des Uttalelser / avklaringer / annet Badeland / svømmehaller –Det følger av merverdiavgiftsloven § 5-10 at det er adgangen til et opplevelsessenter som er omfattet av den reduserte satsen. Skattedirektoratet er av den oppfatning at dersom anlegget i avgiftsmessig sammenheng karakteriseres som et opplevelsessenter, og ordinær inngangsbillett gir tilgang til både svømmebasseng for utøvelse av idrettsaktiviteter og øvrige opplevelser uten at det skilles mellom disse, skal inngangsbilletten ilegges en sats på 8 pst. –Om et badeland oppfattes som et opplevelsessenter må vurderes konkret. Jfr. Brev til Skatt nord av

17 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des Uttalelser / avklaringer / annet Kompensasjon av merverdiavgift – omklassifisering av riksveinett Konklusjon: ”Skattedirektoratet kan således ikke se at staten kan overføre noen justeringsrett til fylkeskommuner i forbindelse med forvaltningsreformen i 2009”. Uttalelse av Merverdiavgiftsloven § 6-7 – merverdiavgiftsfritaket for off vei - skiløyper Skiløyper kan i utgangspunktet ikke anses som ”offentlig vei”. Uttalelse av Ungdomsbedrifter – merverdiavgift Ungdomsbedrifter i regi av Ungt Entreprenørskap vil normalt ikke drive næringsvirksomhet. Det vil derfor ikke utløse registreringsplikt etter mval § 2-1. Uttalelse av

18 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des Uttalelser / avklaringer / annet Fiktiv fakturering for en halv milliard Den fiktive fakturaen bokføres hos ”kjøper” og betales til ”selger”, som ofte er en person uten fast bopel og er rusmisbruker eller en utlending med falsk identitet. ”Selger” tar umiddelbart ut pengene i kontanter og returnerer dem til ”kjøper” mot en mindre provisjon. Skatteetatens pressemelding av Statsbudsjettet –Forslag om økning av middels sats fra 14% til 15% –Ev andre endringer i avgiftsvedtaket


Laste ned ppt "KomRev Trøndelag IKS Temadag 2011 Mva og mva.komp Svein Stornes Nov / Des 20111."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google