Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.rennebu.kommune.no. FOLKEMØTE 03.02.2010 Presentasjon av ”Styringsgruppa for drøfting av framtidens skoler i Rennebu ” sitt arbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.rennebu.kommune.no. FOLKEMØTE 03.02.2010 Presentasjon av ”Styringsgruppa for drøfting av framtidens skoler i Rennebu ” sitt arbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.rennebu.kommune.no

2 FOLKEMØTE 03.02.2010 Presentasjon av ”Styringsgruppa for drøfting av framtidens skoler i Rennebu ” sitt arbeid

3 Gruppa består av: Leder: Knut Hårstad, SP Nestleder: Håvard Rogogjerd, V Solveig Anglen, AP Astrid Øverland Kjeka, KrF Lars Brattset, FAU Rennebu ungdomsskole Jon Kristian Lund, FAU barneskolene i Rennebu Sylvi Grandaunet Lund, HTV Utdanningsforbundet Lill Hemmingsen Bøe, kommunalsjef Torbjørn Norland, sekretær FAU vara: Ungdomsskole: Arnhild Gorsetbakk Barneskole: Stig Ove Rise www.rennebu.kommune.no

4 Mandat Drøftingen skal ivareta opplæringslovens krav samt sikre at den framtidige organisering og utforming av Rennebuskolen er forutsigbar og tilpasset slik at elevene kan oppnå gode læringsresultater. www.rennebu.kommune.no

5 Følgende 2 punkt med underpunkter kartlegges for hver av de fire skolene i Rennebu kommune, før det samlede skoletilbudet vurderes: 1. Pedagogiske forhold Elevtallsutviklingen Psykososialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring Skolevei, skoleskyss, trafikksikkerhet Kapasitet ved skolen; inne- og uteareal, SFO Sårbarhet Lærerkrefter; kompetanse, fagmiljø 2. Økonomiske forhold Transport Driftsutgifter Investeringsbehov Godkjenningskrav fra andre med økonomiske konsekvenser Det må også tas i betraktning at det til hver grendeskole er lokalisert en barnehage i samme bygning. Konsekvenser dette får for brukerne av barnehagen må drøftes.

6 Framdriftsplan 2009 Juni: Konsolidering av arbeidsgruppa. Kartlegging av eksisterende tilbud September: Folkemøte i hver skolekrets med presentasjon av prosess og fakta. Lik presentasjon i hver skolekrets, der et totalbilde for kommunen blir presentert Oktober: Forslag utformes i styringsgruppa November: Folkemøte felles for alle innbyggerne i Rennebu www.rennebu.kommune.no

7 Framdriftsplan 2010 Mars: 1.gangsbehandling HOO. Høring: Min. 4 uker høringsfrist. August: Saken legges fram i HOO og MTL September: Saken legges fram i Formannskapet Oktober: Vedtak i kommunestyret Desember: Budsjettet vedtas Ny skolebruksplan utarbeides www.rennebu.kommune.no

8 Arbeidsprosess Samlet har vi hatt seks styringsgruppemøter og fire folkemøter fram til nå. Dette er det femte folkemøtet. Av hensyn til prosessen har vi valgt å ikke drøfte eller gi ut opplysninger om det arbeidet som har pågått mellom de fire folkemøtene og dette folkemøtet www.rennebu.kommune.no

9 Hovedbekymringer presentert på folkemøter Elevtallsutviklingen 2008-2014 Barnetr.: 227 216 211 202 196 182 174 Ungd.tr.: 103 104 94 96 100 109 106 Samlet: 330 320 305 298 296 291 280 Lærersituasjonen; stabilitet og rekruttering Organisasjonsutvikling, spesielt med tanke på IKT området www.rennebu.kommune.no

10 Modellutredninger Totalt har vi drøftet seks ulike modeller Noen av modellene har vært justert, noen er kommet til underveis i prosessen, mens andre er forlatt Barnehageorganiseringen kom inn underveis i arbeidet. Den er utredet på en måte som oppfyller mandatet www.rennebu.kommune.no

11 Siste modellrekke Dagens skole - og barnehageorganisering videreføres Nedleggelse av Nerskogen skole. Barnehagene i alle kretser opprettholdes om minimum seks brukere benytter seg av tilbudet. Elevene overføres til Berkåk Nedleggelse av Nerskogen skole og Innset skole. Elevene ved Nerskogen skole og Innset skole overføres til Berkåk skole. Barnehagene i alle kretser opprettholdes om minimum seks brukere benytter seg av tilbudet Organisering av Innset skole 1.- 4. trinn og Nerskogen skole, 1.-4. trinn, og der tilhørende barnehager som oppvekstsentre Elevene på 5.- 7. trinn fra de to skolene overføres til Berkåk skole Det presiseres at det ikke forligger noen rangering mellom modellene www.rennebu.kommune.no

12 I utredningen ble følgende kriterier i skole og barnehage vurdert: Pedagogiske forhold: læringsmiljø, fagmiljø og profesjonell ledelse er sentrale faktorer Økonomiske forhold: Transport, driftsutgifter og investeringsbehov. Godkjenningskrav fra andre med økonomiske konsekvenser Kretsmessige forhold: Samfunnsmessige faktorer utenfor skole og barnehage www.rennebu.kommune.no

13 Dagens modell Pedagogiske forhold. Plussfaktorer: Opplæringen finner sted i nærmiljøet Ingen transportmessig belastning Minusfaktorer: Lite og sårbart faglig og sosialt miljø for både elever og lærere Ustabil arbeidsstokk og vansker med ny rekruttering. Dette påvirker både elevenes læring og lærernes arbeidsforhold www.rennebu.kommune.no

14 Økonomiske faktorer Innebærer ingen endring, men med synkende elevgrunnlag vil kommunens inntekter reduseres. Kostnadene pr. elev vil gå opp om denne modellen videreføres. I dag utgjør kostnaden 100 500.- pr. elev. www.rennebu.kommune.no

15 Kretsmessige forhold Dagens desentraliserte tjenestetilbud videreføres. Dette innebærer at elevene mottar undervisningen i sitt nærmiljø, og at skolen forblir den sosiale arenaen den tradisjonelt har utgjort i nærmiljøet i dagens kretser. www.rennebu.kommune.no

16 Nedleggelse av Nerskogen skole Pedagogiske forhold Minusfaktorer: Elevene påføres transportmessige belastninger Undervisningen gis utenfor nærmiljøet Plussfaktorer: Elevene tar del i et større faglig og sosialt læringsmiljø. Dette blir også gjeldende for de elevene som allerede går på Berkåk skole Rekruttering og stabilisering av lærekreftene styrkes

17 Økonomiske forhold Denne modellen innebærer et innsparings potensial på 740 000-800 000 kroner Overføring av elever fra Nerskogen skole til Berkåk gir en økning i skysskostnadene www.rennebu.kommune.no

18 Kretsmessige forhold Undervisning på Berkåk innebærer at elevene mister sin opplæring i nærmiljøet, med de konsekvenser dette gir for tilhørighet osv Bygda som sådan mister skolen som arena for sosiale sammenkomster av ulike slag www.rennebu.kommune.no

19 Nedleggelse av Nerskogen skole og Innset skole Pedagogiske forhold Minusfaktorer: Elevene påføres transportmessige belastninger Undervisningen gis utenfor nærmiljøet Plussfaktorer: Elevene tar del i et større faglig og sosialt læringsmiljø. Dette blir også gjeldende for de elevene som allerede går på Berkåk skole Rekruttering og stabilisering av lærekreftene styrkes Disse punktene er vurdert å ha størst betydning for elevene fra Nerskogen skole www.rennebu.kommune.no

20 Økonomiske forhold Innsparingspotensialet: 2,3 – 2,4 mill. kroner Nedlegging av Innset skole gir større innsparing enn nedlegging av Nerskogen skole Innset skole er en større skole enn Nerskogen skole og har større kostnader til administrasjon, drift av lokaler, vaktmester og renhold Overføring av elever fra Nerskogen skole til Berkåk skole gir en økning i skysskostnadene. Overføring av elever fra Innset skole til Berkåk skole gir derimot en reduksjon i skysskostnadene pga sikringskjøring www.rennebu.kommune.no

21 Kretsmessige forhold Transport av elevene til Berkåk skole påfører elevene en belastning. Det fratar også elevene muligheten til å få sin opplæring i nærmiljøet, med de konsekvenser dette gir for tilhørighet osv Bygda som sådan mister skolen som arena for sosiale sammenkomster av ulike slag www.rennebu.kommune.no

22 Oppvekstsenter på Innset og Nerskogen: 1-9 år Pedagogiske forhold Minusfaktorer: Større aldersspredning på brukerne og bredere fagområde for lærerne enn ved tradisjonell skole Små sammensatte personalgrupper med ulik bakgrunn og lovverk Innebærer ledermessige utfordringer faglig og personalmessig Plussfaktorer: De minste elevene unngår skyssbelastning Opplæringen finner sted i nærmiljøet for de minste, og i et større sosialt og faglig miljø for de eldste www.rennebu.kommune.no

23 Økonomiske faktorer Innsparingspotensialet ved etablering av oppvekstsenter i to skolekretser: 300 – 500.000 kroner. www.rennebu.kommune.no

24 Kretsmessige forhold De minste elevene skånes for skyssmessig belastning og får sin opplæring i nærmiljøet, noe som har betydning for tilhørighet Bygda beholder opplæringsarenaen til sosiale sammenkomster av ulike slag www.rennebu.kommune.no

25 Gruppas stemmefordeling Avstemming ga følgende resultat: sju stemmer til flertallets anbefaling ei blank stemme ei stemme til mindretallets anbefaling www.rennebu.kommune.no

26 Flertallet anbefaler: Nerskogen skole sammenslås med Berkåk skole med lokalisering på Berkåk. Dette innebærer at elevene overføres til Berkåk skole fra Nerskogen skole. Skolenavnet på den nye enheten må utredes. Formuleringen er en tydeliggjøring av modell 2. www.rennebu.kommune.no

27 Mindretallets anbefaling Nedleggelse av Nerskogen skole og Innset skole. Elevene ved Nerskogen skole og Innset skole overføres til Berkåk skole. www.rennebu.kommune.no

28 Viktig presisering! Omtale av barnehage er utelatt i skolemodellanbefalingene. Det er likevel viktig å presisere at barnehagefeltet har blitt vurdert i gruppas arbeid. www.rennebu.kommune.no

29 Innspill Muntlige innspill fra salen blir notert Skriftlige innspill må være mottatt i løpet av 10.02.2010 NB! Denne fristen ble endret til 15.03.10 etter folkemøtet Høringsrunde i løpet av våren med god tidsfrist www.rennebu.kommune.no


Laste ned ppt "Www.rennebu.kommune.no. FOLKEMØTE 03.02.2010 Presentasjon av ”Styringsgruppa for drøfting av framtidens skoler i Rennebu ” sitt arbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google