Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering for Gratangen kommunestyre

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering for Gratangen kommunestyre"— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering for Gratangen kommunestyre 03.05.2007
Samarbeidsprosjekt utvikling av felles tjenester – Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad kommuner Orientering for Gratangen kommunestyre

2 Bakgrunn Lang forhistorie
Arbeidsordre fra felles formannskapsmøte november 2004 på Gratangsfjellet hotell Felles formuleringer i Handlingsplanen Definert prosjekt på tre områder Barnevern IKT drift Økonomi Søkt Fylkesmannen om finansiering

3 Prosjektet realiseres
Fylkesmannen finansierer med tkr 550 Prosjektene organiseres Engasjement som prosjektleder lyses ut Ole Kristian Severinsen engasjert for 12 mnd Startsamling (Kick-off) på Gratangsfjellet hotell november 2005

4 Prosjektet utvides Ibestad kommune kommer til i desember 2005
Tilleggsfinansiering fra FMT med tkr 125 Kart & oppmåling kommer til som nytt samarbeidsområde våren 2006 Finansieres fra FMT med tkr 300

5 Begrunnelser for samarbeid
Knappe personellressurser gir små og sårbare fagmiljø Kommunene er hver for seg for små til å ivareta funksjonene på en rasjonell måte Stort potensiale for effektivisering og modernisering ved å samarbeide. Muligheter for og mer rasjonell utnyttelse av kostbare tidsmessige investeringer Forholdet til rettssikkerheten til det enkelte barn som blir involvert i vanskelige saker som krever høy kompetanse habilitet roller

6 Organisering

7 Prosjektområde barnevern
Prosjektgruppa anbefaler Felles tjeneste 4,5 årsverk (samme som i dag) Styringsgruppa slutter seg til hovedtrekkene Ordførergruppa enig om å legge til Salangen

8 Prosjektområde IKT drift
Prosjektgruppa Enighet om felles tjeneste Delt om driftsløsning 2-3 årsverk avhengig av løsning Styringsgruppa går inn for å gjennomføre anbudsforespørsel Ordførergruppa enig om å legge til Salangen

9 Prosjektområde økonomi
Prosjektgruppa anbefaler primært én felles økonomitjeneste sekundært en todelt løsning 9,7 årsverk i felles tjeneste samt 4,0 tilbake i kommunene Styringsgruppa følger prosjektgruppas sekundære forslag Ordførergruppa blir etter en prosess enig om å følge styringsgruppas forslag og går inn for Regnskap/lønn i Lavangen og Skatt/innfordring i Gratangen

10 Prosjekt kart/oppmåling
Prosjektgruppa Går inn for én felles tjeneste 3 årsverk hvorav én prosjektstilling Styringsgruppa følger prosjektgruppas innstilling Ordførergruppa går inn for Gratangen

11 Samarbeidsform Vertskommunesamarbeid etter kl § 28 – administrativ modell Delegere til annen kommune å utføre en forvaltningsoppgave Forutsetter samarbeidsavtale Tilnærmet samme ansvarsforhold som ved utførelse i egen organisasjon Omgjøring Klagebehandling

12 Høring Personalpolitiske retningslinjer Øvrige saker KFO Fagforbundet
reisetilskuddet over 40 km bør økes til beste forsikring må gjelde. Fagforbundet Øvrige saker Prosjektområde økonomi Ingen kommentarer Felles sentralbord

13 Personalpolitiske retningslinjer
Det er forutsatt at kommunene overfører … det antall årsverk som har vært avsatt til de samme funksjonene … … kan deltagerkommunene beholde personell i komplementære funksjoner … Intern prosess i den enkelte kommune Rett til tilsvarende oppgaver Reisetilskudd under 40 km reiseveg pr dag kr over 40 km reiseveg pr dag kr Flytting Faktiske utgifter dekkes Omstillingstilskudd på kr i tillegg

14 Spesielt om Ibestad Det var bred enighet om at Ibestad må bruke den tida de trenger for å avklare sin deltagelse. Det var også enighet om at Ibestad måtte kunne melde seg på samarbeidet på de områdene som syntes nyttige for dem på et senere tidspunkt og så stå utenfor på andre felt. Kommunen har deltatt i varierende grad Det er nylig sendt et brev hvor de blir bedt om å redegjøre for sin videre rolle i prosjektet

15 Politisk behandling Salangen formannskap i møte den 23.04.
Enstemmig Overordnet Det forutsettes at samtlige kommuner fatter likelydende vedtak i alle fire saker. Hvis så ikke skjer, forbeholder Salangen kommune seg retten til å ta opp alle sakene til ny behandling. Salangen kommune vil peke på at løsningen med en felles økonomitjeneste ville være det optimale, jfr arbeidsgruppas primære anbefaling. Gratangen formannskap i møte den Gratangen kommunestyre i møte den Salangen kommunestyre i møte den Lavangen Formannskap i møte den Lavangen kommunestyre i møte den

16 Veien videre Beslutningsfasen Implementeringsfasen
Søkt finansiering – Fylkesmannens skjønnsmidler iverksetting av barnevern, IKT drift og økonomi videreføring av kart og oppmåling nytt prosjekt biblioteksamarbeid

17 Konsekvenser Modernisering av arbeidsoppgavene
Bedre tjenester Bedre styringsinstrument gir mindre frustrasjon Større fagmiljø Bedre innsikt Muligheter for fordypning Mindre sårbarhet Bedre muligheter for faglig utvikling Ingen målsatt reduksjon i ressurstilgang Men likevel ingen fredning Ny arbeidsplass? Kanskje, men ingen flytting?


Laste ned ppt "Orientering for Gratangen kommunestyre"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google