Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidet med rekruttering i Fiskeri- og kystdepartementet Årsmøte FOSFOR - 4. desember 2007 Politisk rådgiver, John Erik Pedersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidet med rekruttering i Fiskeri- og kystdepartementet Årsmøte FOSFOR - 4. desember 2007 Politisk rådgiver, John Erik Pedersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidet med rekruttering i Fiskeri- og kystdepartementet Årsmøte FOSFOR - 4. desember 2007 Politisk rådgiver, John Erik Pedersen

2 Verdier fra havet – Norges framtid Sentraliserende trender •Flyttestrømmene trekker mot det sentrale Østlandet og storbyregionene for øvrig •Periferikommunene mister 30 % av sine ungdomskull •Større likhet i menns og kvinners flyttemønster

3 Verdier fra havet – Norges framtid Situasjon for fiskeri- og havbruk •Antall elever som velger fiskeri- og havbruksfag på videregående er fallende, spesielt innenfor fiskeindustri •Etterspørselen etter lærlinger er større enn tilbudet •Søknadene til universitet/høyskole er stabil (500 per år), men økende for universitet og fallende for høyskolene •Næringen signaliserer kun behov for å erstatte naturlig avgang, mao signaliserer ikke behov for mer arbeidskraft •Kravene til kompetanse og mer formell kompetanse vil øke

4 Verdier fra havet – Norges framtid •Fiskeri - vanskelig å få tak i personell til sertifikatpliktige stillinger •Akvakultur – vanskelig å få besatt personer med rett kompetanse i nøkkelstillinger (de med høyere utdanning oppleves ikke å ha nok praksis) •Foredlingsindustri – samme som for akvakultur mht til nøkkelstillinger, pluss behov for å rekruttere utenlands arbeidskraft

5 Verdier fra havet – Norges framtid Bakgrunn for arbeidet i FKD •Nedleggelse av FINKO 2002 •Rapporten ”Fra ungdom til fisker, fra fisker til fartøyeier” utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av FKD – vært på høring •Rapport utarbeidet av næringsorganisasjonene ”Opplæring, rekruttering og kompetanseutvikling i fiskeri- og havbruksnæringen”

6 Verdier fra havet – Norges framtid Hvordan følges dette opp i FKD Fire prosesser: •Organisering av rekrutteringsarbeidet •Skolekvoter og lærlingekvoter •Etablering som fartøyeier •Konkurranse om arbeidskraft med maritim sektor

7 Verdier fra havet – Norges framtid 1. Organisering av rekrutteringsarbeidet •Etablere et overordnet organ for rekrutteringsarbeidet •Organiseres som et prosjekt med en styringsgruppe hvor relevante aktører inviteres til å delta •Overordnet organ skal dekke bredden av rekrutteringsarbeidet, dvs fra informasjon til grunnskole til profilering av marin sektor og karrieremuligheter •Legges til en organisasjon som favner bredt mht til forankring i næringen •Jobber nå med å etablere rammer for arbeidet til overordnet organ, dvs formål, finansiering, rollefordeling mellom overordnet organ, opplæringskontorene, nettoppfisk, FOSFOR og fylkeskommunene (utforme tildelingsbrev for arbeidet)

8 Verdier fra havet – Norges framtid 2. Skolekvoter •Skolekvoter gis med hjemmel i saltvannsfiskelovens bestemmelser om praktiske fiskeforsøk. Hjemmelen kan ikke nyttes for å tildele kvoter for finansiering av fartøydriften eller annen undervisning. •Fra og med 2003 er tildeling av undervisningskvote til den enkelte skole delegert til regionkontorene. •FKD beslutter hvor stort kvantum som totalt skal settes av til skolekvoteordningen.

9 Verdier fra havet – Norges framtid Lærlingeordning •Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse administrerer en ordning som gir tilskudd til å ha lærlinger om bord i skipsflåten. For fiskeflåten har denne støtten i en tid vært avgrenset til opplæring på båter over 24 meter. Ordninga er nå igjen utvidet til å gjelde kvalifisert opplæring på fiskefartøy mellom 15 til 24 meter. •Opplæring som starter fra og med høsten 2007 kan søke om støtte. Nærmere informasjon om krav til opplæring og søknadsfrister fås hos Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse.

10 Verdier fra havet – Norges framtid 3. Etablering som fartøyeier •I rapporten fra ”ungdom til fisker, fra fisker til fartøyeier” er det framlagt to forslag til tiltak til hvordan sørge for at fiskere får en mulighet til å etablere seg som fartøyeier. •Flertallet foreslår støtte til lån og/eller tilskudd administrert av Innovasjon Norge til kjøp i det ordinære marked •Mindretallet foreslår å dele ut rekrutteringskvoter til ungdom under 30 år.

11 Verdier fra havet – Norges framtid 4. Konkurranse om arbeidskraft med maritim sektor •Nettolønnsordning for maritimt – vurdere å øke fiskarfradraget •Arbeidsforhold og særlig maritim sektors skiftordninger •Norges fiskerihøgskole i samarbeid med Bygdeforskning i Trondheim kartlegger hvordan rekrutterings- og sysselsettingssystemet fungerer innenfor fikseflåten •Enhetlig og positiv profilering av sektoren er viktig

12 Verdier fra havet – Norges framtid Avslutning •Fiskeri- og kystdepartementet tar gjerne imot innspill fra FOSFOR mht arbeidet med de prosesser som nå er i gang •Lykke til med årsmøtet !


Laste ned ppt "Arbeidet med rekruttering i Fiskeri- og kystdepartementet Årsmøte FOSFOR - 4. desember 2007 Politisk rådgiver, John Erik Pedersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google