Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor foreldremedvirkning?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor foreldremedvirkning?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor foreldremedvirkning?
Hvorfor skal vi samarbeide? Samarbeid gjør oss sterke! Det er positivt for elevene at vi voksne samarbeider, vi ser alle hva som skjer med denne lille piken hvis enten læreren eller en av oss foreldre ”glipper taket” eller ikke er villige til å samarbeide med de andre. Elevene blir tryggere når vi voksne er tydelige på at vi samarbeider og at vi gjør det for at den enkelte elev og elevene sammen skal få det bedre på skolen, både faglig og sosialt. Det er også viktig at foreldre samarbeider med hverandre og med alle ansatte på skolen. For at vi skal kunne samarbeide godt, er det viktig at vi har samme forståelse av hva det innebærer å samarbeide og at forventningene til samarbeidet avklares.

2 Barneloven §30 og FNs menneskerettighetserklæring slår fast at:
Det er foreldrene som har hovedansvar for barns oppdragelse og læring Dette ligger til grunn for opplæringslovens § 1. Skolen må ta dette på alvor og legge til rette for samarbeidet, og vi foreldre må stille opp for våre barn.

3 Opplæringsloven §1 Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding,(…..) Det skal leggjast vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom lærarar og elevar, mellom lærlingar, lærekandidatar og bedrifter, mellom skole og heim, og mellom skole og arbeidsliv Ved innføring av Kunnskapsløftet har det vært mye fokus på hjem-skole samarbeidet, og mange har oppfattet at dette er nytt. Formulering i formålsparagrafen har stått siden 1969.

4 Kunnskapsløftet Generell del
Det legges vekt på foreldrenes primæransvar for barns oppfostring. Skolen skal ikke overta dette ansvaret, men hjelpe og støtte hjemmene i oppfostring av en ny generasjon. Foreldrene er en viktig del av barns læringsmiljø Dette er videreført fra Læreplanen av 1997, og presiseres i Del II i Kunnskapsløftet/Prinsipper for opplæringen (se neste bilde)

5 Prinsipper for opplæringen:
…Samarbeidet mellom hjem og skole er sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i gruppen. En forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon… God kommunikasjon er en forutsetning for et godt samarbeid, men ikke alltid like lett å få til. Det er mye snakk om tilpasset opplæring, men like viktig er tilpasset samarbeid. Mange foreldre er flittige brukere av e-post og sms, mens andre gjerne vil kommunisere via papir eller på telefon. Lag gode møteplasser for å snakke sammen i ”fredstid”, da er man bedre rustet til å takle eventuelle vanskelige situasjoner og saker som kan oppstå. Her kan du lese hele del 2 av Kunnskapsløftet:

6 Forskning viser Det ikke er foreldrenes utdanningsnivå og kunnskap om skolefagene som er det viktigste, men at de viser positive holdninger til skolen og interesse for elevenes arbeid. Det finnes mye forskning som bekrefter hvor viktig foreldre er for barns læring. Det viktigste er at foreldrene viser positive holdninger til skole og læring og støtter og motiverer egne barn. Men det er også viktig at de engasjerer seg i skolen. Forskning viser at der foreldre kjenner hverandre godt, er de også mer fornøyd med samarbeidet med skolen. Thomas Nordahl skriver i sin bok "hjem og skole - hvordan skape et bedre samarbeid" (2007): "I stedet for å kompensere for foreldre burde det ut fra forskningsresultater i sterkere grad iverksette tiltak for å støtte foreldre". Han mener det fra forskningsperspektiv er naivt å tro at skolen kan kompensere for elevenes ulike hjemmebakgrunn. Skolemat, leksehjelp og andre tiltak på skolen er positivt, men det må foregå parallelt med en satsing på foreldre og en informasjon til foreldre om den rolle de spiller uansett hva de gjør og ikke gjør.

7 Forskning viser Når foreldre engasjerer seg, blir elevene mer motiverte og gjør det bedre på skolen. Foreldre er derfor en viktig ressurs for elevenes læring. Dialog og samarbeid bidrar til at foreldre engasjerer seg og blir en ressurs for skolen.

8 Foreldrerepresentasjon i grunnskolesystemet i Norge
Stortinget Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Kunnskapsdepartementet Fylkesmannen - Utdanningsavdeling (18) Kommunale foreldreutvalg Kommunestyret (434) (KFU) *Samarbeidsutvalg Und.pers(2) Andre tils(1) Foreldre(2), Elever(2) Politiker (1) Rektor Foreldrerådets Elevråd Arbeidsutvalg (FAU) Foreldrekontakter/ Elevrepresentanter Klassekontakter Elevene Undervisnings- Foreldreråd Andre personalet ansatte Alle foreldre *) I noen kommuner er det opprettet et driftststyre på hver skole


Laste ned ppt "Hvorfor foreldremedvirkning?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google