Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid mellom skole og hjem

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid mellom skole og hjem"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid mellom skole og hjem
De viktige voksne Samarbeid mellom skole og hjem

2 Hva sier grunnlagsdokumentene?
Læreplanen LK06 Forskrift til opplæringslova Stortingsmelding 30 ”Kultur for læring”

3 Ut fra gjeldende lov - og regelverk har foreldrene hovedansvaret for sine barns opplæring, mens skolen skal hjelpe foreldrene med å realisere denne oppgaven ”Asbjørn Birkemo” Lovgrunnlaget i hjem-skole samarbeid FNs menneskerettighetserklæring og Barneloven §30 Det er foreldrene som har hovedansvar for barns oppdragelse og læring § 30. Innhaldet i foreldreansvaret.        Barnet har krav på omsut og omtanke frå dei som har foreldreansvaret. Dei har rett og plikt til å ta avgjerder for barnet i personlege tilhøve innanfor dei grensene som §§ 31 til 33 set. Foreldreansvaret skal utøvast ut frå barnet sine interesser og behov.        Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding og forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning etter evne og givnad. Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. Opplæringsloven §1 Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding,(…..) Det skal leggjast vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom lærarar og elevar, mellom lærlingar, lærekandidatar og bedrifter, mellom skole og heim, og mellom skole og arbeidsliv Læringsplakaten Læringsplakaten pkt 10: Skolen skal legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen (Oppl.l. § 1-2 og forskrift § 3-2) Kunnskapsløftet generell del Det legges vekt på foreldrenes primæransvar for barns oppfostring. Skolen skal ikke overta dette ansvaret, men hjelpe og støtte hjemmene i oppfostring av en ny generasjon. Foreldrene er en viktig del av barns læringsmiljø Dette forutsetter at hjem og skole må ha et nært samarbeid om hvordan denne oppgaven skal skjøttes. Det går igjen i lovverket at skolen skal legge til rette, men foreldre har ansvaret

4 11.1 Samarbeid mellom hjem og skole
Samarbeidet mellom hjem og skole er omtalt flere steder i lov og forskrift. Opplæringsloven § 1-2 understreker at skolens opplæring skal skje i «samarbeid og forståing med heimen». Forskrift til opplæringsloven § 3-2 slår fast at det i grunnskolen skal være en planlagt og strukturert samtale med de foresatte minst to ganger i året. Dette utdypes i læreplanene. I opplæringslovens kapittel 11 er det bestemmelser om organisering av foreldremedvirkning gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg lokalt, og Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) nasjonalt.

5 Departementet mener at hjemmets og skolens roller er:
De foresatte har oppdrageransvaret og skal sørge for at barna kan oppfylle sin plikt til opplæring etter evne og forutsetninger. De foresatte har ansvar for daglig omsorg. De foresatte har ansvar for at barna møter forberedt på skolen, og med mat og egnet påkledning. De foresatte skal se til at barna gjør sine lekser, men skolen kan ikke forutsette at de foresatte har kompetanse til å gi barna faglig hjelp. De foresatte skal holde seg informert om sine barns skolesituasjon. De foresatte har best kjennskap til sine barn og bør derfor gi skolen del i denne for at skolen skal kunne ivareta elevenes rett til tilpasset opplæring. De foresatte skal være kjent med skolens regelverk og bidra til at barna respekter dette. Skolen har det faglige ansvaret for opplæringen, og lærerne har den faglige og pedagogiske kompetansen. Skolen skal klargjøre skolens mål, innhold og arbeidsformer og hvilke rettigheter og plikter elever og foresatte har. Skolen skal dokumentere og informere de foresatte om elevens læring og utvikling. Skolen skal bidra til utvikling av elevenes sosiale ferdigheter og skape et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal støtte foresatte i deres oppdragelse av barna. Skolen har ansvar for å legge til rette for et godt samarbeid med hjemmene. Skolen skal lytte til de foresatte og samarbeide med dem i skolens utvikling av innhold og virksomhet. Lærere skal være informert om den enkelte elevs situasjon og jevnlig informere foresatte om elevens skolesituasjon, trivsel og læringsutvikling.

6 Foreldre bidrar til god skolegang ved å:
Skape et godt og stabilt miljø Involvere seg i barnets læringsaktiviteter Diskutere med barna Stimulere barna Være gode rollemodeller Ha kontakt med skolen og dele kunnskap med lærerne Delta i skolens arrangement Engasjere seg i foreldrearbeidet Viktige faktorer for at elevene skal lykkes på skolen at hjemmet verdsetter skolen og bidrar til å utvikle stolthet og selvtillit hos barnet at foreldrene følger med på hva barnet bruker tiden til at foreldrene oppmuntrer barnet til å lese og drive med hobbyer at foreldrene besøker skolen at familien legger vekt på gode arbeidsvaner at familien involverer seg aktivt i elevenes læring og utvikling at foreldrene stiller krav og har forventninger til elevenes innsats og ytelser at foreldrene gir støtte, hjelp og veiledning Kanskje den viktigste delen av hjem-skole samarbeid. De holdninger til læring og skole foreldre formidler til sine barn har uvurderlig betydning. Foreldres involvering har gunstig effekt på barnets skolemotivasjon og generell trivsel Foreldre må gripe den muligheten som en har til å påvirke barnas Nordahl: Dagsavisen Ikke tenk at skolen er barnas ansvar selv om du ikke føler at du har så mye å bidra med faglig sett. Du har mye å bidra med når det gjelder å skape en god følelse for skolen. Foreldre er viktige for barnas læring! Støtte og hjelp fra foreldrene er viktigere for elevenes skolemotivasjon enn foreldrenes utdanning og inntekt. Dette ble slått fast i professor Asbjørn Birkemos forskningsrapport Læringsmiljø og utvikling fra Rapporten sier også noe om hvordan foreldre kan være en ressurs i barns læring. Bakgrunnen for rapporten var et forskningsprosjektet i perioden1997 – Der registrerte man læringsutbytte og utvikling hos elevene i de to siste årene i grunnskolen, blant ca og 10. klassinger. Loveleen: foreldre må vise interesse for skolen, sitte ved siden av, bla i bøkene,

7 Forskning viser… Det er ikke foreldrenes utdanningsnivå og kunnskap om skolefagene som er det viktigste, men at de viser positive holdninger til skolen og interesse for elevenes arbeid. Foreldre er usikre på hva som forventes av dem. Foreldre uteblir fra samarbeid som oppleves problematisk Den største gruppen foreldre vil stille opp hvis de får god informasjon og gode grunner til at de trengs Foreldre viser mindre interesse for hjem-skole samarbeidet etter hvert som barna blir eldre Foreldremedvirkning i skolen En god skoleledelse og en god lærer vet at foreldrenes støtte og foreldrenes ressurser, er en viktig forutsetning for å gi barna tilpasset opplæring, et godt lærings og oppvekstmiljø. En god skole kjenner verdien av å samarbeide med foreldrene. Foreldrenes betydning for elevenes prestasjoner i skolen Internasjonale og nasjonale undersøkelser viser at foreldre forklarer mye av variasjonen i elevenes skolefaglige prestasjoner. Dette er knyttet til: Foreldrenes utdanningsnivå Direkte samarbeid mellom hjem og skole, hvor snakker man? Foreldrestøtte hjemme, det vil si å snakke om skolen, spørre om hvordan barna har det i skolen og gi hjelp til skolearbeidet. Spise middag sammen 8 minutt – øker elevens prestasjon Begrunnelser for foreldremedvirkning Foreldre er sine barns første og viktigste lærere. Positivt og gjensidig samarbeid mellom hjem og skole har stor betydning for at barn og unge skal få realisert sin evner, anlegg og interesse på en god måte. Samarbeid mellom hjem og skole er særlig viktig i dag fordi barn tilbringer stadig mer tid i sin oppvekst i pedagogiske institusjoner. Alle foreldrene kjenner sine barn svært godt, og lærerne bør bruke denne kunnskapen for å gi en best mulig tilpasset opplæring. Foreldrene er av stor betydning for hvordan elevene har det og gjør det i skolen.

8 Engasjerte foreldre gir elever som:
lærer mer mestrer mer opprettholder/øker motivasjon får økt sosial kompetanse ”Engasjerte foreldre - bedre læring” Foreldrene skal: bevisstgjøres på sin egen rolle slik at de på best mulig måte kan støtte opp om sine barns skolegang styrkes som en ressurs for sine barn få kompetanse om hvordan samarbeide både med skolen og andre foreldre

9 FORSKNING VISER OGSÅ AT…
Foreldrene er usikre på hva som forventes av dem Foreldre uteblir fra samarbeid som oppleves som problematisk Den største gruppen foreldre vil stille opp hvis de får god informasjon og gode grunner til at de trengs Foreldre viser mindre interesse for hjem-skole-samarbeidet etter hvert som barna blir eldre

10 Undersøkelser viser også at foresattes erfaringer er:
Ulik praksis lærere imellom Manglende tilbakemeldinger Ulikt fokus på fag Trivsel og orden og atferd i fokus Informasjonsutveksling

11 Tips til hjemmet Vurder arbeidet sammen med eleven
Tenk tilbake på hva eleven kunne gjøre før han/hun startet på arbeidet, sammenlikn med det han/hun kan nå Snakk med eleven om hans/hennes egen vurdering av arbeidene Legg merke til hvordan kommentarene på elevens arbeider kan si noe om hvor mye arbeid de har lagt ned skolearbeidet Bruk vurderingsskjemaene eleven får på skolen til å bli enige om hva dere kan hjelpe eleven med

12 ”Det ble da folk av oss også?”
Vurdering for læring/vurdering av læring Skriftlig vurdering på barnetrinnet Baser? Klasser? Nasjonale prøver Kunnskapsløftet Leksehjelp Utviklingssamtaler/konferansetimer/elevsamtaler/foreldresamtaler? Ulike undervisnings- og vurderingsmetoder; IUP, målark, storyline, bifrost etc. Arbeidsplaner/ukeplaner? Morsmålsundervisning

13 Sosiale forskjeller Norsk skole reproduserer sosiale forskjeller
Mer elevstyrte aktiviteter ser ut til å forsterke forskjellene Konkurranse mellom skoler kan føre til større sosiale forskjeller Støtte og hjelp fra foreldrene er viktigere for skolemotivasjon enn sosial klasse, foreldrenes utdanningsnivå og foreldrenes intellektuelle interesser De fleste elever trives i grunnskolen uansett evner og sosial status

14 Læreplanens generelle del
”I et hele må opplæringen rettes også mot de personlige egenskaper en ønsker å utvikle, og ikke bare mot faginnhold. Nøkkelen er å utforme omgivelser som gir rike muligheter for barn og unge til å utvikle bevisst samfunnsansvar og handlingskompetanse for rollen som voksen.” LK06 – Det samarbeidende mennesket Sluttmålet for opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode - å fostre til menneskelighet for et samfunn i utvikling. LK06 – Det integrerte mennesket

15 Hva er viktig da? Den profesjonelle elev
Har kunnskap om hvordan man lærer Har kunnskap om hvor kilder finnes og hvordan de skal brukes Har kunnskap om læring ved samarbeid med andre Har kontroll over sin egen arbeidstid og sin egen arbeidsinnsats Vet hva målet er og kriteriene for hva som er godt og mindre godt i forhold til målet Evne til å se hva læringen kan brukes til Har kunnskap om hvordan læringen kan dokumenteres Er motivert for å lære, og utholden nok til å gjennomføre læringsarbeidet Selvtillit og personlig trygghet til å påta seg læringsarbeidet Mot og evne til å bruke sin egen kreativitet. Ivar Bjørgen, NTNU

16 Spørsmål til refleksjon … og kanskje til utviklingssamtalen?
Bør mitt barn lære bedre, eller lære mer? Hvilken kunnskap har mitt barn om hvordan han/hun lærer? Hva slags læringsstrategier prefererer mitt barn? Hvordan fungerer mitt barn i samarbeidssituasjoner? Kan mitt barn lytte til andre og respektere andres meninger? Kan mitt barn uttrykke sine meninger på en egnet måte? Hvordan bidrar mitt barn i eget læringsarbeid? I hvilken grad kjenner vi eller vårt barn målene for læringsarbeidet? Vet barnet mitt hva han/hun er god til? Vet barnet mitt hva han/hun må jobbe videre med? Vet mitt barn hvordan han/hun skal jobbe for å komme videre i læringsarbeidet sitt? Hva slags vurderingsformer benytter skolen? Vet jeg hvordan jeg skal hjelpe barnet mitt?

17 FAU skal Medvirke til at foreldre deltar aktivt i arbeide med et godt skolemiljø Bidra til å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole Bidra til trivsel og positiv utvikling hos elevene Bidra til at foreldre får kunnskap om hva de kan bidra med i barns læring Hvordan kan FAU legge til rette for positiv utvikling hos elevene? Engasjerte foreldre Årshjul for hjem-skolesamarbeid Skolens handlingsplaner Positiv innstilling til alle foreldre Synliggjøre viktigheten av engasjerte foreldre

18 Følge opp kvalitetsutvikling i skolen
Hva kan FAU jobbe med? Følge opp kvalitetsutvikling i skolen FAU bør ha en sentral rolle i skolens forebyggende prosjekter Hva er skolebasert vurdering og kvalitetsutvikling. Her må vi finne gode forklaringer Skolens forebyggende prosjekter eks. ZERO, Olweus, Steg for steg, Respekt osv. Har foreldre og elever et ”eierforhold” til dette eller er det skolens. FAUmøtene må legges noen dager i forkant av møtene i Samarbeidsutvalget eller Driftsstyret. Alle saker som skal opp her må opp i FAU først for å skape gode relasjoner til skolens arbeid. FAU-møtene bør også ha informasjon fra Skolemiljøutvalget og en dialog med de foreldrene som sitter der.


Laste ned ppt "Samarbeid mellom skole og hjem"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google