Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

De viktige voksne Samarbeid mellom skole og hjem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "De viktige voksne Samarbeid mellom skole og hjem."— Utskrift av presentasjonen:

1 De viktige voksne Samarbeid mellom skole og hjem

2 Hva sier grunnlagsdokumentene?  Læreplanen LK06  Forskrift til opplæringslova  Stortingsmelding 30 ”Kultur for læring”

3 Ut fra gjeldende lov - og regelverk har foreldrene hovedansvaret for sine barns opplæring, mens skolen skal hjelpe foreldrene med å realisere denne oppgaven ”Asbjørn Birkemo”

4 11.1 Samarbeid mellom hjem og skole Samarbeidet mellom hjem og skole er omtalt flere steder i lov og forskrift. Opplæringsloven § 1-2 understreker at skolens opplæring skal skje i «samarbeid og forståing med heimen». Forskrift til opplæringsloven § 3-2 slår fast at det i grunnskolen skal være en planlagt og strukturert samtale med de foresatte minst to ganger i året. Dette utdypes i læreplanene. I opplæringslovens kapittel 11 er det bestemmelser om organisering av foreldremedvirkning gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg lokalt, og Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) nasjonalt.

5 Departementet mener at hjemmets og skolens roller er:  De foresatte har oppdrageransvaret og skal sørge for at barna kan oppfylle sin plikt til opplæring etter evne og forutsetninger.  De foresatte har ansvar for daglig omsorg.  De foresatte har ansvar for at barna møter forberedt på skolen, og med mat og egnet påkledning.  De foresatte skal se til at barna gjør sine lekser, men skolen kan ikke forutsette at de foresatte har kompetanse til å gi barna faglig hjelp.  De foresatte skal holde seg informert om sine barns skolesituasjon.  De foresatte har best kjennskap til sine barn og bør derfor gi skolen del i denne for at skolen skal kunne ivareta elevenes rett til tilpasset opplæring.  De foresatte skal være kjent med skolens regelverk og bidra til at barna respekter dette.  Skolen har det faglige ansvaret for opplæringen, og lærerne har den faglige og pedagogiske kompetansen.  Skolen skal klargjøre skolens mål, innhold og arbeidsformer og hvilke rettigheter og plikter elever og foresatte har.  Skolen skal dokumentere og informere de foresatte om elevens læring og utvikling.  Skolen skal bidra til utvikling av elevenes sosiale ferdigheter og skape et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.  Skolen skal støtte foresatte i deres oppdragelse av barna.  Skolen har ansvar for å legge til rette for et godt samarbeid med hjemmene.  Skolen skal lytte til de foresatte og samarbeide med dem i skolens utvikling av innhold og virksomhet.  Lærere skal være informert om den enkelte elevs situasjon og jevnlig informere foresatte om elevens skolesituasjon, trivsel og læringsutvikling.

6 Foreldre bidrar til god skolegang ved å:  Skape et godt og stabilt miljø  Involvere seg i barnets læringsaktiviteter  Diskutere med barna  Stimulere barna  Være gode rollemodeller  Ha kontakt med skolen og dele kunnskap med lærerne  Delta i skolens arrangement  Engasjere seg i foreldrearbeidet

7 Forskning viser… Det er ikke foreldrenes utdanningsnivå og kunnskap om skolefagene som er det viktigste, men at de viser positive holdninger til skolen og interesse for elevenes arbeid.

8 Engasjerte foreldre gir elever som:  lærer mer  mestrer mer  opprettholder/øker motivasjon  får økt sosial kompetanse

9 FORSKNING VISER OGSÅ AT… -Foreldrene er usikre på hva som forventes av dem -Foreldre uteblir fra samarbeid som oppleves som problematisk -Den største gruppen foreldre vil stille opp hvis de får god informasjon og gode grunner til at de trengs -Foreldre viser mindre interesse for hjem- skole-samarbeidet etter hvert som barna blir eldre

10 Undersøkelser viser også at foresattes erfaringer er:  Ulik praksis lærere imellom  Manglende tilbakemeldinger  Ulikt fokus på fag  Trivsel og orden og atferd i fokus  Informasjonsutveksling

11 Tips til hjemmet  Vurder arbeidet sammen med eleven  Tenk tilbake på hva eleven kunne gjøre før han/hun startet på arbeidet, sammenlikn med det han/hun kan nå  Snakk med eleven om hans/hennes egen vurdering av arbeidene  Legg merke til hvordan kommentarene på elevens arbeider kan si noe om hvor mye arbeid de har lagt ned skolearbeidet  Bruk vurderingsskjemaene eleven får på skolen til å bli enige om hva dere kan hjelpe eleven med

12 ”Det ble da folk av oss også?”  Vurdering for læring/vurdering av læring  Skriftlig vurdering på barnetrinnet  Baser? Klasser?  Nasjonale prøver  Kunnskapsløftet  Leksehjelp  Utviklingssamtaler/konferansetimer/elevsamtaler/foreldresamtaler?  Ulike undervisnings- og vurderingsmetoder; IUP, målark, storyline, bifrost etc.  Arbeidsplaner/ukeplaner?  Morsmålsundervisning

13 Sosiale forskjeller  Norsk skole reproduserer sosiale forskjeller  Mer elevstyrte aktiviteter ser ut til å forsterke forskjellene  Konkurranse mellom skoler kan føre til større sosiale forskjeller  Støtte og hjelp fra foreldrene er viktigere for skolemotivasjon enn sosial klasse, foreldrenes utdanningsnivå og foreldrenes intellektuelle interesser  De fleste elever trives i grunnskolen uansett evner og sosial status

14 Læreplanens generelle del  ”I et hele må opplæringen rettes også mot de personlige egenskaper en ønsker å utvikle, og ikke bare mot faginnhold. Nøkkelen er å utforme omgivelser som gir rike muligheter for barn og unge til å utvikle bevisst samfunnsansvar og handlingskompetanse for rollen som voksen.” LK06 – Det samarbeidende mennesket  Sluttmålet for opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode - å fostre til menneskelighet for et samfunn i utvikling. LK06 – Det integrerte mennesket

15 Hva er viktig da? Den profesjonelle elev  Har kunnskap om hvordan man lærer  Har kunnskap om hvor kilder finnes og hvordan de skal brukes  Har kunnskap om læring ved samarbeid med andre  Har kontroll over sin egen arbeidstid og sin egen arbeidsinnsats  Vet hva målet er og kriteriene for hva som er godt og mindre godt i forhold til målet  Evne til å se hva læringen kan brukes til  Har kunnskap om hvordan læringen kan dokumenteres  Er motivert for å lære, og utholden nok til å gjennomføre læringsarbeidet  Selvtillit og personlig trygghet til å påta seg læringsarbeidet  Mot og evne til å bruke sin egen kreativitet. Ivar Bjørgen, NTNU

16 Spørsmål til refleksjon … og kanskje til utviklingssamtalen?  Bør mitt barn lære bedre, eller lære mer?  Hvilken kunnskap har mitt barn om hvordan han/hun lærer?  Hva slags læringsstrategier prefererer mitt barn?  Hvordan fungerer mitt barn i samarbeidssituasjoner?  Kan mitt barn lytte til andre og respektere andres meninger?  Kan mitt barn uttrykke sine meninger på en egnet måte?  Hvordan bidrar mitt barn i eget læringsarbeid?  I hvilken grad kjenner vi eller vårt barn målene for læringsarbeidet?  Vet barnet mitt hva han/hun er god til?  Vet barnet mitt hva han/hun må jobbe videre med?  Vet mitt barn hvordan han/hun skal jobbe for å komme videre i læringsarbeidet sitt?  Hva slags vurderingsformer benytter skolen?  Vet jeg hvordan jeg skal hjelpe barnet mitt?

17 FAU skal  Medvirke til at foreldre deltar aktivt i arbeide med et godt skolemiljø  Bidra til å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole  Bidra til trivsel og positiv utvikling hos elevene  Bidra til at foreldre får kunnskap om hva de kan bidra med i barns læring

18 Hva kan FAU jobbe med?  Følge opp kvalitetsutvikling i skolen  FAU bør ha en sentral rolle i skolens forebyggende prosjekter


Laste ned ppt "De viktige voksne Samarbeid mellom skole og hjem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google