Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

“Elevene skal vi nok klare, men foreldrene – hvordan skal vi kommunisere med dem?” FORELDREMEDVIRKNING I SKOLEN Del 2: Lover og forskning om samarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "“Elevene skal vi nok klare, men foreldrene – hvordan skal vi kommunisere med dem?” FORELDREMEDVIRKNING I SKOLEN Del 2: Lover og forskning om samarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 “Elevene skal vi nok klare, men foreldrene – hvordan skal vi kommunisere med dem?” FORELDREMEDVIRKNING I SKOLEN Del 2: Lover og forskning om samarbeid hjem - skole

2 2 LOVER

3 Hvorfor har foreldre rett til medvirkning i skolen? –Foreldrenes hovedansvar for barnas utdannelse er klart definert i både barneloven og opplæringsloven. Læringsplakaten og FNs menneskerettigheter er også med på å understreke at hovedansvaret for både oppdragelse og opplæring ligger hos foreldrene. 3

4 FNs menneskerettserklæring som Norge har sluttet seg til •Artikkel 26 ”Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få.” 4

5 5 Barnelova •§ 30. Innhaldet i foreldreansvaret. Barnet har krav på omsut og omtanke frå dei som har foreldreansvaret. Dei har rett og plikt til å ta avgjerder for barnet i personlege tilhøve innanfor dei grensene som §§ 31 til 33 set. Foreldreansvaret skal utøvast ut frå barnet sine interesser og behov. Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding og forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning etter evne og givnad.

6 Formål for opplæringa •Første avsnitt: ”Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.” Opplæringslova § 1-1 6

7 Foreldremøter § 20-3. Foreldresamarbeid i grunnskolen ”Skolen skal halde kontakt med foreldra gjennom opplæringsåret. Skolen skal i starten av kvart opplæringsår halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra.” 7

8 8

9 Utviklingssamtale • Foreldra har minst to gonger i året rett til ein planlagd og strukturert samtale med kontakt- læraren om korleis eleven arbeider dagleg, og eleven sin kompetanse i faga. I tillegg skal kontaktlæraren samtale med foreldra om utviklinga til eleven i lys av opplæringslova § 1-1, generell del og prinsipp for opplæringa i læreplanverket. Samtalen skal klargjere korleis eleven, skolen og foreldra skal samarbeide for å leggje til rette for læringa og utviklinga til eleven. Eleven kan vere med i samtalen med foreldra. Når eleven har fylt 12 år, har han eller ho rett til å vere med i samtalen. Forskrift til opplæringslova § 20-3. Trådte i kraft 01.08.10 9

10 10 Kunnskapsløftet Generell del •Foreldrene har primæransvaret for oppfostringen av sine barn. Det kan ikke overlates til skolen, men bør utøves også i samarbeidet mellom skole og hjem. For læringsmiljøet favner også foreldrene. •Dersom skolene skal fungere godt, forutsettes ikke bare at elevene kjenner hverandre, men at også foreldrene kjenner både hverandre og hverandres barn.

11 11 Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringa •Foreldre har hovedansvaret for egne barn og de har stor betydning for barnas motivasjon og læringsutbytte. Samarbeidet mellom skole og hjem er sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i gruppen og på skolen. En forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon… •Samarbeidet mellom skolen og hjemmet er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet… •Foreldrene skal ha reell mulighet for innflytelse på egne barns læringsarbeid faglig og sosialt.

12 Kunnskapsløftet prinsipper for opplæringa •Læringsplakaten: Skolen skal legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres medansvar i skolen 12

13 13 FORSKNING

14 14 Forskning viser -Foreldrene er usikre på hva som forventes av dem -Foreldre uteblir fra samarbeid som oppleves som problematisk -Den største gruppen foreldre vil stille opp hvis de får god informasjon og gode grunner til at de trengs -Foreldre viser mindre interesse for hjem-skole- samarbeidet etter hvert som barna blir eldre

15 Forskning viser •Foreldre forklarer mye av variasjonen i elevenes skolefaglige prestasjoner. Dette er knyttet til: –Foreldrenes utdanningsnivå –Direkte samarbeid mellom hjem og skole –Foreldrestøtte hjemme, det vil si å snakke om skolen, spørre om hvordan barna har det i skolen og gi hjelp til skolearbeidet. 15

16 16 Det viktigste er det foreldrene gjør hjemme •Den britiske forsker Charles Desforges sier at de viktigste funn han har gjort, er at foreldreinvolvering i formen ”god foreldreoppfølging hjemme” har en betydelig positiv effekt på barns resultater og tilpasning også etter at alle andre faktorer er fjernet.

17 17 Dette er noe av det han mener med foreldreoppfølging -Stabilt miljø -Intellektuell stimulering -Diskusjoner mellom barn og foreldre -Gode rollemodeller -Høye ambisjoner -God informasjon mellom foreldre og skole -Deltakelse i det som skjer på skolen -Først i 12-års-alderen er det som skjer på skolen viktigere for læringen enn det som skjer hjemme.

18 18 Foreldrenes bidrag til elevenes læringsutbytte (Hattie J: Visible learning 2009) •Hattie (2009) bygger på og oppsummerer 800 metaanalyser basert på 52 000 studier med 83 mill. elever –Bidrag fra elevene –Bidrag fra hjemmet –Bidrag fra skolen –Bidrag fra lærer –Bidrag fra læreplan

19 19 Foreldrenes bidrag •Sosioøkonomisk status 0.57 •Velferdspolitikk-0.12 •Familiestruktur0.12 •Hjemmemiljø0.57 •TV-0.18 •Foreldreinvolvering0.51 •Hjemmebesøk0.29 lHvordan forstå effekt-størrelsen? (forskjell) l< 0.20: ”ingen” effekt l0.20 – 0.39: ”liten” effekt l> 0.40: ”stor” eller ønsket effekt l- negativ effekt l

20 Hindringer i samarbeidet •Foreldre har forventninger som lærere ikke kan oppfylle •Mange lærere opplever stress og stor arbeidsbyrde •En av partene føler seg i forsvarsposisjon og under angrep •Ingen av partene kan se den annens synspunkt •Noen foreldre og lærere mangler motivasjon eller strategier for samarbeidet Dette er noe av det Elsa Westergaard fant i sitt doktorgradsarbeid om desillusjonerte foreldre i møte med skolen. 20

21 21 Westergaard peker på noen løsninger: •Foreldre må kjenne til fordelene ved å samarbeide med skolen •Trygge og kompetente lærere har mulighet for å skape et klima der foreldre kjenner seg kompetente og som viktige bidragsytere •Læreres stress må reduseres •Lærere må ha strategier for å møte kritikk og øve seg i å takle konflikter med foreldre •Skoleledere må være klar over sitt ansvar for å legge til rette slik at det skapes et godt samarbeidsklima mellom lærere og foreldre Parental disilllusionment with school. Universitetet i Stavanger 2010

22 22 Foreldrestøtte •” Ut fra den dokumentasjonen som er lagt fram, må det betraktes som en naiv tanke å påstå at skolen kan kompensere for foreldrenes rolle og betydning. Foreldrene er svært betydningsfulle for egne barns læring og utvikling, og den eneste empirisk baserte slutning vil være å arbeide sterkt for å styrke alle foreldres rolle og betydning. I stedet for å kompensere for foreldre burde det, ut fra forskningsresultater, i sterkere grad iverksettes tiltak for å støtte foreldre.” Thomas Nordahl, Hjem og skole –hvordan skape et bedre samarbeid? Universitetsforlaget 2007 s. 49.

23 FORELDREENGASJEMENT I SKOLEN GIR ELEVENE OG LÆRERNE SELVTILLIT OG LÆRELYST 23


Laste ned ppt "“Elevene skal vi nok klare, men foreldrene – hvordan skal vi kommunisere med dem?” FORELDREMEDVIRKNING I SKOLEN Del 2: Lover og forskning om samarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google