Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsepedagogikk SiV 28.10.2014 Vincent Hagerup - teolog og veileder Birgit Skarstein kan bli et sterkt kort til Paralympics i Rio i 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsepedagogikk SiV 28.10.2014 Vincent Hagerup - teolog og veileder Birgit Skarstein kan bli et sterkt kort til Paralympics i Rio i 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsepedagogikk SiV 28.10.2014 Vincent Hagerup - teolog og veileder Birgit Skarstein kan bli et sterkt kort til Paralympics i Rio i 2016.

2 Vincent Hagerup - teolog og veileder Helsepedagogikk Saluto-genese og empowerment

3 Helse-pedagogikk Vincent Hagerup - teolog og veileder Pedagog = vei-leder Ikke Rådgiver, eller annen spesialist Veilederen hjelper den som veiledes til å velge og finne fram i sitt eget liv.

4 Hvorfor «Helsepedagogikk»? Vincent Hagerup - teolog og veileder Når fokus i hovedsak er på et menneskes sykdom/skade/begrensning - og behandling/tiltak, reduseres selve mennesket! Konsekvenser: passivisering, ansvarsfraskriving, fravær av bedring, god livskvalitet, umenneskeliggjøring Det kan få dramatiske konsekvenser... for livet! Lise

5 Når ulykken eller sykdom rammer, brytes sammenhengen i livet. Vincent Hagerup - teolog og veileder Hvem er hovedperson? For å utøve empatisk kommunikasjon må vi selv vike plassen og gi den andre hovedrollen. Dersom vi gjør oss selv til hovedperson: Vi kommer med en assosiasjon til egen opplevelse Vi trøster Vi tror vi vet hva den andre spør etter Her blir det liten plass for refleksjon. Vi har jo svaret på det meste og det ble ingen å dele tankene med. Empati i praksis handler om å ta del i den andres virkelighet og stimulere til fortellingen denne har istedenfor å spørre og belære. Når sammenhenger brytes Når ulykken eller sykdom rammer, brytes sammenhengen i livet. Helsepersonell skal hjelpe den som er rammet til igjen å oppleve sammenheng. I lærings- og mestringsarbeidet fokuserer vi på det som fremmer helse mer enn å se på pasienten som skadet. Ved å fokusere på det friske, kan vi få til vekst. Empatisk kommunikasjon styrker psykisk helse. Og det er styrking av psykisk helse som gjør oss i stand til å se nye sammenhenger i livet, forstå det som skjer. Gjennom forståelsen av det som skjer med oss gis vi mulighet til å mestre. Vi må forstå for å mestre Når vi mestrer kan vi finne mening Mening skaper sammenheng i livet Fra en barneavdeling: ”nå skal vi legge på et stikklaken til deg!” Barnet ville ikke legge seg etterpå. Livet kommer ut av kontroll Trygghet blir til utrygghet Forutsigbarhet blir til uforutsigbarhet Opplevelse av mening mistes av syne Selve livet trues En av helsepersonellets viktigste oppgaver: hjelpe den som er rammet med spørsmålet: «Hvordan skal jeg nå få livet mitt til å henge sammen?»

6 I helsepedagogikken fokuseres det på det som... Vincent Hagerup - teolog og veileder fremmer helse. styrker personens identitet. Ved å fokusere på det friske/helsen, kan pasienten oppleve -at sykdommen, skaden, blir en del av det hele: både som begrensning og ressurs -vekst og en dypere erkjennelse av eksistensen -å både få beholde og utvide sin identitet

7 Et apropos... Vincent Hagerup - teolog og veileder «Vi har for lett for å dømme mennesker ut fra diagnosen deres... Plutselig snakket folk til meg med fløyelsblikk og medfølende stemme. Det førte til et voldsomt fall i selvbildet.» Per Fugelli – professor og pasient

8 Nasjonal helseplan St.prp.nr.1, 2006-2007 Vincent Hagerup - teolog og veileder God opplæring av personer med kronisk eller langvarig sykdom og deres familie forutsetter at det utvikles ny helsepedagogisk forståelse hos tverrfaglig helsepersonell.

9 Nasjonal helseplan St.prp.nr.1, 2006-2007 Vincent Hagerup - teolog og veileder Det å integrere mestrings- og brukerperspektivet representerer en særskilt faglig utfordring for tjenesteapparatet. Brukerperspektivet forutsetter at det utvikles en samarbeidsrelasjon hvor bruker/pasient og behandler bidrar med hver sin kunnskap.

10 Samhandling Vincent Hagerup - teolog og veileder Helsepedagogikk handler om samhandlingen mellom helsepersonell og brukere, og viktigheten av å utløse handlinger som styrker pasienters og pårørendes egne krefter og motvirker forhold som kan føre til passivitet og uheldig avhengighet. Vifladt/Hopen: Helsepedagogikk. Samhandling om læring og mestring.

11 Pedagogisk utfordring Vincent Hagerup - teolog og veileder flytte oppmerksomheten fra behandlerens rolle som friskgjører til pasientens selvforståelse og egen innsats. En viktig bunnplanke i helsepedagogikken er medvirkning fra dem «som har skoen på og vet hvor den trykker.» Liv Hopen, på nasjonal erfaringskonferanse for kommunal lærings- og mestringsaktivitet. Trondheim 2012.

12 Empowerment – egenkraft-mobilisering Vincent Hagerup - teolog og veileder Empowerment (eng.): bemyndigelse eller myndiggjøring. Empowerment innebærer at personer i en avmaktsposisjon opparbeider styrke, kraft og makt til å komme seg ut av avmakten. å få i gang prosesser og aktiviteter som kan styrke ens selvkontroll, selvfølelse, kunnskaper og ferdigheter.

13 Empowerment – menneskesyn Vincent Hagerup - teolog og veileder «...et positivt syn på mennesket som et i utgangspunktet aktivt og handlende subjekt, vil og kan sitt eget beste hvis forholdene legges til rette for det.» O P Askheim NB! Ikke bare forkus på hva mennesket kan, men hvem mennesket er: bevare respekt for et menneskes integritet – uansett helsesituasjon!

14 Hvis vi som helsepersonell gir alle svarene... Vincent Hagerup - teolog og veileder skaper vi avhengighet reduseres mulighetene for at pasienten selv kan bli selvstendig problemløser. Hvis fagpersonen hele tiden tar ‘svarerrollen’, vil pasienten bruke mest tid på å søke etter svar i helsevesenet – i stedet for å bruke tid på å finne løsninger basert på egne erfaringer og muligheter!

15 Empowerment som strategi… Vincent Hagerup - teolog og veileder betyr at folk ut fra sin egen situasjon blir gjort i stand til å definere sine egne problemer/utfordringer finne sine egne løsninger i fellesskap med andre.

16 Helsepedagogikk – to grunnleggende spørsmål Vincent Hagerup - teolog og veileder 1.Hva er helse? 2.Hvordan blir et menneskes helse til - hvordan fornyes/opprettholdes et menneskes helse? Spørsmålene «styrer» fagpersonens møte med den som trenger hjelp.

17 Hva er HELSE? Vincent Hagerup - teolog og veileder Biomedisinsk definisjon Fravær av sykdom. Utvidet medisinsk definisjon Organismens evne til å effektivt svare på stressfaktorer restituere og vedlikeholde en likevektsbalanse.

18 Hva er HELSE? Vincent Hagerup - teolog og veileder WHO Helse er en tilstand av fullkomment legemlig, sjelelig og sosialt velvære, ikke bare fravær av sykdom eller lyter.

19 Hva er HELSE? Vincent Hagerup - teolog og veileder Helsepedagogisk (eksistensiell) definisjon Oppleve seg ønsket, elsket og verdifull Aktivt forholde seg til sitt liv. Kjenne seg i «ballanse» i «avhengighet – frihet» Opplevelse av mestring. Oppleve forbindelse (samsvar?) mellom ens livsverdier, drømmer og evner - og det faktiske liv «Jeg er til stede i mitt liv, og kjenner at det er godt/ jeg er fornøyd med det.» Kjenne seg takknemlig, i motsetning til bitter

20 Salutogenese Vincent Hagerup - teolog og veileder Salus: helse Genese: opprinnelse. Salutogenisk tenkemåte: Fokus på det friske og de muligheter som finnes i mennesket. Hva er det som medvirker til at mennesker holder seg friske/velger livet, på tross av alvorlig sykdom/mange belastninger? AAsp

21 Aron Antonovsky`s forskning Vincent Hagerup - teolog og veileder Mennesker som hadde vært i konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig: «Hva kjennetegnet de som mestret livet i etterkant?» «Livet mitt henger fortsatt sammen og oppleves fremdeles som en del av en sammenheng!

22 Aron Antonovsky`s forskning Vincent Hagerup - teolog og veileder «Opplevelse av sammenheng» knyttes til de tre komponentene: - begripelighet, - håndterbarhet og - meningshelhet Meningshelhet den mest sentrale komponenten en forutsetning for forståelse og håndterbarhet.

23 Begripelighet Vincent Hagerup - teolog og veileder Situasjonen din - indre og ytre forhold - må kunne fremstå slik at du forstår den. «Din verden» er ordnet - den virker sammenhengende og med struktur. Du klarer å gjøre om de utfordringer/problemer som møter deg slik at de blir informative og klare, og ikke oppfattes som bare kaotiske, tilfeldige og uforklarlige.

24 Håndterbarhet Vincent Hagerup - teolog og veileder Du har i din situasjon tilstrekkelige ressurser som du kan dra veksler på. Opplevelse av ressurser og «kontroll»/«grep på» henger sammen med en opplevelse av innflytelse og påvirkningskraft.

25 Meningshelhet Vincent Hagerup - teolog og veileder Å kjenne på en «meningshelhet» i situasjonen, dreier seg om hvilken selv-opplevelse du har i møte med betydning du tillegger utfordringene knyttet til sykdom/ulykke. «Er du bare et hjelpeløst og maktesløst offer for noe totalt meningsløst, eller…?

26 Meningshelhet Vincent Hagerup - teolog og veileder Den enkeltes oppgave/ansvar: Skape/finne en bærende mening i situasjonen/livet, til tross for... «Et menneske kan klare så å si et hvilket som helst ‘hva’, hvis det finner et ‘hvorfor’». Fr. Nietszche

27 Meningshelhet Vincent Hagerup - teolog og veileder Når noe blir meningsfylt for «en selv» bidrar det til - retning, - styrke og - utholdenhet i det man foretar seg.

28 Bevisstgjøring og sortering Vincent Hagerup - teolog og veileder Når man opplever at man ikke mestrer - kjenner seg stresset og utilpass, 1. Dreier det seg om en opplevelse av mangel på begripelighet, eller/og håndterbarhet, eller/og Meningshelhet? 2. Hvor viktig er det man opplever man mangler for en selv?

29 Vincent Hagerup - teolog og veileder

30 Det gode møtet Vincent Hagerup - teolog og veileder Kommunikasjon

31 I møtet – hjelperens primære oppgave Vincent Hagerup - teolog og veileder «At man, naar det i sandhed skal lykkes en at føre menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver der ikke kan det, han er selv i inbildning, naar han mener at kunne hjælpe den anden...» Søren Kierkegaard: "Bruddstykke af en ligefrem meddelelse"

32 De avgjørende spørsmålene Vincent Hagerup - teolog og veileder 1.Eksempel E 1.Hva så du i denne fortellingen? 2.De avgjørende spørsmålene: 1.Hva ser du etter? - Diagnose 2.Hvem ser du etter? - Mennesket! De avgjørende spørsmålene bestemmer hva eller hvem du møter og kommuniserer med!

33 Michelangelo`s visjon og lidenskapelige handling Vincent Hagerup - teolog og veileder “Jeg så en engel I marmorblokken, og arbeidet like til jeg hadde satt ham fri.” What vision are you seeing that is waiting for your special touch and guidance to set it free? What passionate action are you willing to take to set it free?

34 Pasientens uuttalte spørsmål Vincent Hagerup - teolog og veileder Hvem får jeg lov til å være, når jeg er sammen med deg?

35 Tillit Vincent Hagerup - teolog og veileder Kan jeg ha tillit til deg? Nøkkel i en hver behandling, pleie og omsorg: Skape og vedlikeholde tillit

36 I tilliten… Vincent Hagerup - teolog og veileder er vi ikke lenger sperret inne i oss selv «Jeg strekker oss ut mot den andre, med et behov for å bli tatt imot!»

37 Tillit - sårbarhet Vincent Hagerup - teolog og veileder Når jeg møter deg… er det ikke bare diagnosen, og din behandling av den, det gjelder setter jeg meg selv på spill, hver eneste gang…

38 ”Den enkelte har aldrig med et annet menneske å gjøre, uten at han/hun holder noe av dets liv i sin hånd. Det kan være meget lite: en forbigående stemning, en opplagthet man får til å visne, eller som man vekker, en lede som man utdyper eller hever. Men det kan også være så forferdelig mye slik at det simpelthen står til den enkelte om den andres liv lykkes eller ikke.” K E Løgstrup: i Den etiske fordring Vincent Hagerup - teolog og veileder Tillit – et etisk ansvar

39 Pasienten – det skjerpede etiske ansvaret Vincent Hagerup - teolog og veileder Jo mer avhengig et menneske er av deg, desto viktigere blir tilliten desto mer dramatisk blir det når tilliten sviktes

40 Syke mennesker - tillit Vincent Hagerup - teolog og veileder «Syke mennesker har et særlig behov for tillit fordi sykdom innebærer et tap av tillit til kroppen, funksjonsevnen og framtiden. Tapet av selvtillit forsterker behovet for å stole på andre, blant dem hjelperen.» Per Fugelli

41 Vincent Hagerup - teolog og veileder «Tillit er menneskets følelse av at andres godhet, ærlighet og dyktighet er å stole på.» Per Fugelli

42 Kommunikasjon Vincent Hagerup - teolog og veileder

43 Møter mellom mennesker er kommunikasjon Både i samspillet og i mangelen på samspill med en annen uttrykker vi oss selv. Vi tar imot eller avviser en annen, og vi gjør det på mange forskjellige måter. Gjennom å kommunisere tar vi del i hverandres tilværelse, på godt og vondt. Vincent Hagerup - teolog og veileder

44 Sykdom som språk Vincent Hagerup - teolog og veileder Pasienten: sykdom = opplevelse + fortelling (erfaring) Fagperson: sykdom = fenomen + begrep

45 Fellesskap Budskap Sammen søker vi et felles mål! Vincent Hagerup - teolog og veileder Kommunikasjon

46  INNHOLD - direkte  FORHOLD - indirekte  Hvordan ser vi på/opplever vi forholdet vårt?  Hva gjør vi med hverandres selvfølelse/-tillit? Vincent Hagerup - teolog og veileder Kommunikasjon – flere nivåer

47 Viktig erkjennelse/bevissthet Vincent Hagerup - teolog og veileder

48 Kommunikasjonens språk Vincent Hagerup - teolog og veileder Dialog

49 Monolog Enetale Et overbevisningsredkap Vincent Hagerup - teolog og veileder

50 Debatt Vincent Hagerup - teolog og veileder En verbal kamp Mål: vinne over den andre Metode: ulike strategier som best mulig holdes skjult for motstanderen Finne motstanderens feil og svake punkter Virke merk mest mulig overbevisende og troverdig!

51 Instrumentalisering Vincent Hagerup - teolog og veileder I monologen og debatten er det et subjekt som prøver å gjøre den andre til et objekt! Maktbruk!

52 Dialog Vincent Hagerup - teolog og veileder En dialog er en samtale mellom to eller flere personer preget av gjensidig velvilje, åpenhet og samarbeide. Viktig erkjennelse: gjensidig avhengighet!

53 Dialog Vincent Hagerup - teolog og veileder …er en samtale der man sammen strekker seg mot et felles definert mål

54 Dialog - fellesskap Vincent Hagerup - teolog og veileder I dialogen forsøker partene å forstå hverandre, ikke å finne strategier for å oppnå noe bestemt overfor den andre. I dialogen er det to subjekter – likeverdige parter, som møtes.

55 Dialog - fellesskap Vincent Hagerup - teolog og veileder Dialogen forutsetter gjensidig anerkjennelse respekt likeverd ansvarlighet og fremmer tillit, samarbeidsånd og vilje til ansvar

56 De 2 viktigste spørsmålene Vincent Hagerup - teolog og veileder Hvordan har du det? Hva vil du jeg skal gjøre for deg?


Laste ned ppt "Helsepedagogikk SiV 28.10.2014 Vincent Hagerup - teolog og veileder Birgit Skarstein kan bli et sterkt kort til Paralympics i Rio i 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google