Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsepedagogikk SiV Birgit Skarstein kan bli et sterkt kort til

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsepedagogikk SiV Birgit Skarstein kan bli et sterkt kort til"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsepedagogikk SiV Birgit Skarstein kan bli et sterkt kort til Paralympics i Rio i 2016. Vincent Hagerup - teolog og veileder

2 Helsepedagogikk Saluto-genese og empowerment Pedagog - veileder
Vincent Hagerup - teolog og veileder

3 Helse-pedagogikk Pedagog = vei-leder Ikke Rådgiver, eller
annen spesialist Veilederen hjelper den som veiledes til å velge og finne fram i sitt eget liv. For å kunne velge, trenger vi ofte mye forståelse og støtte! For å kunne finne fram, trenger vi mange gode spørsmål. Oftest ikke svar eller råd! Vincent Hagerup - teolog og veileder

4 Hvorfor «Helsepedagogikk»?
Når fokus i hovedsak er på et menneskes sykdom/skade/begrensning og behandling/tiltak, reduseres selve mennesket! Konsekvenser: passivisering, ansvarsfraskriving, fravær av bedring, god livskvalitet, umenneskeliggjøring Det kan få dramatiske konsekvenser... for livet! Lise Man glemmer selve mennesket som opplever sin sykdom/skade/begrensning! Helsefagpersoner forholder seg til sykdom som diagnose - behandling/tiltak. Personen forholder seg til sykdom/skade/begrensning som «fortelling i livet.» Tradisjonell medisinen/behandling fokuserer (naturlig nok) på selve sykdommen/skaden. Men da forsvinner lett «selve mennesket» ut av fokus. Tor Vincent Hagerup - teolog og veileder

5 Når ulykken eller sykdom rammer, brytes sammenhengen i livet.
Hvem er hovedperson? For å utøve empatisk kommunikasjon må vi selv vike plassen og gi den andre hovedrollen. Dersom vi gjør oss selv til hovedperson: • Vi kommer med en assosiasjon til egen opplevelse • Vi trøster • Vi tror vi vet hva den andre spør etter Her blir det liten plass for refleksjon. Vi har jo svaret på det meste og det ble ingen å dele tankene med. Empati i praksis handler om å ta del i den andres virkelighet og stimulere til fortellingen denne har istedenfor å spørre og belære. Når sammenhenger brytes Når ulykken eller sykdom rammer, brytes sammenhengen i livet. Helsepersonell skal hjelpe den som er rammet til igjen å oppleve sammenheng. I lærings- og mestringsarbeidet fokuserer vi på det som fremmer helse mer enn å se på pasienten som skadet. Ved å fokusere på det friske, kan vi få til vekst. Empatisk kommunikasjon styrker psykisk helse. Og det er styrking av psykisk helse som gjør oss i stand til å se nye sammenhenger i livet, forstå det som skjer. Gjennom forståelsen av det som skjer med oss gis vi mulighet til å mestre. • Vi må forstå for å mestre • Når vi mestrer kan vi finne mening • Mening skaper sammenheng i livet Fra en barneavdeling: ”nå skal vi legge på et stikklaken til deg!” Barnet ville ikke legge seg etterpå. Når ulykken eller sykdom rammer, brytes sammenhengen i livet. Livet kommer ut av kontroll Trygghet blir til utrygghet Forutsigbarhet blir til uforutsigbarhet Opplevelse av mening mistes av syne Selve livet trues En av helsepersonellets viktigste oppgaver: hjelpe den som er rammet med spørsmålet: «Hvordan skal jeg nå få livet mitt til å henge sammen?» NB! Både helse og sykdom er en måte å leve på! Vincent Hagerup - teolog og veileder

6 I helsepedagogikken fokuseres det på det som...
fremmer helse. styrker personens identitet. Ved å fokusere på det friske/helsen, kan pasienten oppleve at sykdommen, skaden, blir en del av det hele: både som begrensning og ressurs vekst og en dypere erkjennelse av eksistensen å både få beholde og utvide sin identitet Vincent Hagerup - teolog og veileder

7 Et apropos... «Vi har for lett for å dømme mennesker ut fra diagnosen deres... Plutselig snakket folk til meg med fløyelsblikk og medfølende stemme. Det førte til et voldsomt fall i selvbildet.» Per Fugelli – professor og pasient Vincent Hagerup - teolog og veileder

8 Nasjonal helseplan St.prp.nr.1, 2006-2007
God opplæring av personer med kronisk eller langvarig sykdom og deres familie forutsetter at det utvikles ny helsepedagogisk forståelse hos tverrfaglig helsepersonell. Helsepedagogikk - forankring Vincent Hagerup - teolog og veileder

9 Nasjonal helseplan St.prp.nr.1, 2006-2007
Det å integrere mestrings- og brukerperspektivet representerer en særskilt faglig utfordring for tjenesteapparatet. Brukerperspektivet forutsetter at det utvikles en samarbeidsrelasjon hvor bruker/pasient og behandler bidrar med hver sin kunnskap. Faglig = helsepedagogikk ikke bare «noe ved siden av» selve faget! = En del av selv faget helse! Kanskje det med samarbeids-relasjon er noe av det mest krevende? Nye roller Slippe kontroll Omfordeling av ansvar Vincent Hagerup - teolog og veileder

10 Samhandling Helsepedagogikk handler om
samhandlingen mellom helsepersonell og brukere, og viktigheten av å utløse handlinger som styrker pasienters og pårørendes egne krefter og motvirker forhold som kan føre til passivitet og uheldig avhengighet. Vifladt/Hopen: Helsepedagogikk. Samhandling om læring og mestring. Vincent Hagerup - teolog og veileder

11 Pedagogisk utfordring
flytte oppmerksomheten fra behandlerens rolle som friskgjører til pasientens selvforståelse og egen innsats. En viktig bunnplanke i helsepedagogikken er medvirkning fra dem «som har skoen på og vet hvor den trykker.» Liv Hopen, på nasjonal erfaringskonferanse for kommunal lærings- og mestringsaktivitet. Trondheim 2012. Utfordrer forståelse av rolle, oppgaver og ansvar Opplæring av pasienter og pårørende utfordrer innarbeidede holdninger og arbeidsmåter. Helsepedagogikk er en tilnærmingsmåte og en arbeidsform. Vincent Hagerup - teolog og veileder

12 Empowerment – egenkraft-mobilisering
Empowerment (eng.): bemyndigelse eller myndiggjøring. Empowerment innebærer at personer i en avmaktsposisjon opparbeider styrke, kraft og makt til å komme seg ut av avmakten. å få i gang prosesser og aktiviteter som kan styrke ens selvkontroll, selvfølelse, kunnskaper og ferdigheter. Da er det fruktbart å gå over til «empower-ment» Vincent Hagerup - teolog og veileder

13 Empowerment – menneskesyn
«...et positivt syn på mennesket som et i utgangspunktet aktivt og handlende subjekt, vil og kan sitt eget beste hvis forholdene legges til rette for det.» O P Askheim NB! Ikke bare forkus på hva mennesket kan, men hvem mennesket er: bevare respekt for et menneskes integritet – uansett helsesituasjon! Empowerment - Utfordrer menneskesynet! (menneskesynet er det som faktisk viser seg i selve relasjonen/situasjonen) – forutsetter Er det et underliggende «begrenset» menneskesyn i tradisjonell medisinsk behandling? Menneskesyn – hva som kommer fram i det faktiske møtet! Vincent Hagerup - teolog og veileder

14 Hvis vi som helsepersonell gir alle svarene...
skaper vi avhengighet reduseres mulighetene for at pasienten selv kan bli selvstendig problemløser. Hvis fagpersonen hele tiden tar ‘svarerrollen’, vil pasienten bruke mest tid på å søke etter svar i helsevesenet – i stedet for å bruke tid på å finne løsninger basert på egne erfaringer og muligheter! Den vanligste rollen og det sterkest innarbeidede mønster for den som har sykdommen, er å legge problemene i hendene på den hjelpende eksperten. Vincent Hagerup - teolog og veileder

15 Empowerment som strategi…
betyr at folk ut fra sin egen situasjon blir gjort i stand til å definere sine egne problemer/utfordringer finne sine egne løsninger i fellesskap med andre. Og da må vi spørre: hva er egentlig HELSE? Vincent Hagerup - teolog og veileder

16 Helsepedagogikk – to grunnleggende spørsmål
Hva er helse? Hvordan blir et menneskes helse til hvordan fornyes/opprettholdes et menneskes helse? Spørsmålene «styrer» fagpersonens møte med den som trenger hjelp. Vincent Hagerup - teolog og veileder

17 Hva er HELSE? Biomedisinsk definisjon Fravær av sykdom.
Utvidet medisinsk definisjon Organismens evne til å effektivt svare på stressfaktorer restituere og vedlikeholde en likevektsbalanse. Vincent Hagerup - teolog og veileder

18 Hva er HELSE? WHO Helse er en tilstand av
fullkomment legemlig, sjelelig og sosialt velvære, ikke bare fravær av sykdom eller lyter. Har du møtt et menneske med god helse, etter WHO`s definisjon? Vincent Hagerup - teolog og veileder

19 Hva er HELSE? Helsepedagogisk (eksistensiell) definisjon
Oppleve seg ønsket, elsket og verdifull Aktivt forholde seg til sitt liv. Kjenne seg i «ballanse» i «avhengighet – frihet» Opplevelse av mestring. Oppleve forbindelse (samsvar?) mellom ens livsverdier, drømmer og evner - og det faktiske liv «Jeg er til stede i mitt liv, og kjenner at det er godt/ jeg er fornøyd med det.» Kjenne seg takknemlig, i motsetning til bitter Vincent Hagerup - teolog og veileder

20 Salutogenese Salus: helse Genese: opprinnelse. Salutogenisk tenkemåte:
Fokus på det friske og de muligheter som finnes i mennesket. Hva er det som medvirker til at mennesker holder seg friske/velger livet, på tross av alvorlig sykdom/mange belastninger? AAsp Patogenese. Fra latinsk: patos: sykdom, lidelse, genese: opprinnelse... Patogenisk tenkemåte: Fokus på sykdommen, hemmingen, begrensningen. Hva er årsaken til sykdommen...? Vincent Hagerup - teolog og veileder

21 Aron Antonovsky`s forskning
Mennesker som hadde vært i konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig: «Hva kjennetegnet de som mestret livet i etterkant?» «Livet mitt henger fortsatt sammen og oppleves fremdeles som en del av en sammenheng! Aron Antonovsky Teori (ut fra forskning) om hvordan helse blir til: Sentralt i hans arbeid står betydningen av å fokusere mer på hva som forårsaker helse enn hva som forårsaker sykdom. Misfornøyd med medisinens og det moderne helsebegrepets skarpe skille mellom syk og frisk. Ser helse i et kontinuum, der ytterpunktene er syk og frisk. Subjektiv opplevelse av helse viktigere enn diagnose. Helse er ikke er et spørsmål om hva vi utsettes for, men vår evne til å takle det som skjer i livet. Antonovskys svar på det salutogene spørsmålet var begrepet «opplevelse av sammenheng». Vincent Hagerup - teolog og veileder

22 Aron Antonovsky`s forskning
«Opplevelse av sammenheng» knyttes til de tre komponentene: - begripelighet, - håndterbarhet og - meningshelhet Meningshelhet den mest sentrale komponenten en forutsetning for forståelse og håndterbarhet. Vincent Hagerup - teolog og veileder

23 Begripelighet Situasjonen din - indre og ytre forhold må kunne fremstå slik at du forstår den. «Din verden» er ordnet - den virker sammenhengende og med struktur. Du klarer å gjøre om de utfordringer/problemer som møter deg slik at de blir informative og klare, og ikke oppfattes som bare kaotiske, tilfeldige og uforklarlige. Begripelighet gjør at du kan forholde deg… Kan du ikke begripe, forstå, hva som skjer med deg, kan du vanskelig forholde deg til deg selv og ditt liv… For mange er «negativ» informasjon om sykdom og behandling bedre enn å ikke vite1 UJ og behandlingsveien Vincent Hagerup - teolog og veileder

24 Håndterbarhet Du har i din situasjon tilstrekkelige ressurser som du kan dra veksler på. Opplevelse av ressurser og «kontroll»/«grep på» henger sammen med en opplevelse av innflytelse og påvirkningskraft. Vincent Hagerup - teolog og veileder

25 Meningshelhet Å kjenne på en «meningshelhet»
i situasjonen, dreier seg om hvilken selv-opplevelse du har i møte med betydning du tillegger utfordringene knyttet til sykdom/ulykke. «Er du bare et hjelpeløst og maktesløst offer for noe totalt meningsløst, eller…? I krevende situasjoner kan du overmannes av ulike følelser, fordi du alltid tillegger situasjonen en mening. Følelser er ikke bare en reaksjon, men like mye en produksjon. Med til opplevelse av meningshelhet hører også at du har en opplevelse av at du selv deltar i det som skjer med/rundt deg. Motsatt: du definerer deg som et offer, og ender i meningsløshet, bitterhet og håpløshet. Vincent Hagerup - teolog og veileder

26 Meningshelhet Den enkeltes oppgave/ansvar:
Skape/finne en bærende mening i situasjonen/livet, til tross for... «Et menneske kan klare så å si et hvilket som helst ‘hva’, hvis det finner et ‘hvorfor’» Fr. Nietszche Ditt valg/holdning = avgjørende! A Wiig Andersen: Jeg ser ikke lenger hvorfor jeg skal leve! Kan jeg ikke få lov å slippe?! Vincent Hagerup - teolog og veileder

27 Meningshelhet Når noe blir meningsfylt for «en selv» bidrar det til retning, styrke og utholdenhet i det man foretar seg. Retning: jeg vet hvor jeg skal videre Styrke: jeg har det jeg trenger for… Utholdenhet: Jeg skal klare å bære Vincent Hagerup - teolog og veileder

28 Bevisstgjøring og sortering
Når man opplever at man ikke mestrer kjenner seg stresset og utilpass, 1. Dreier det seg om en opplevelse av mangel på begripelighet, eller/og håndterbarhet, eller/og Meningshelhet? 2. Hvor viktig er det man opplever man mangler for en selv? Vincent Hagerup - teolog og veileder

29 Vincent Hagerup - teolog og veileder

30 Det gode møtet Kommunikasjon Vincent Hagerup - teolog og veileder

31 I møtet – hjelperens primære oppgave
«At man, naar det i sandhed skal lykkes en at føre menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst Enhver der ikke kan det, han er selv i inbildning, naar han mener at kunne hjælpe den anden...» Søren Kierkegaard: "Bruddstykke af en ligefrem meddelelse" Vincent Hagerup - teolog og veileder

32 De avgjørende spørsmålene
Eksempel E Hva så du i denne fortellingen? De avgjørende spørsmålene: Hva ser du etter? - Diagnose Hvem ser du etter? - Mennesket! De avgjørende spørsmålene bestemmer hva eller hvem du møter og kommuniserer med! Vincent Hagerup - teolog og veileder

33 Michelangelo`s visjon og lidenskapelige handling
“Jeg så en engel I marmorblokken, og arbeidet like til jeg hadde satt ham fri.” What vision are you seeing that is waiting for your special touch and guidance to set it free? What passionate action are you willing to take to set it free? Vincent Hagerup - teolog og veileder

34 Pasientens uuttalte spørsmål
Hvem får jeg lov til å være, når jeg er sammen med deg? Kommunikasjon = samarbeid Vincent Hagerup - teolog og veileder

35 Tillit Kan jeg ha tillit til deg?
Nøkkel i en hver behandling, pleie og omsorg: Skape og vedlikeholde tillit Kan jeg ha tillit til deg? – starter et hvert mellom-menneskelig møte med Ingen tillit – intet grunnlag for relasjon og samarbeid Vincent Hagerup - teolog og veileder

36 I tilliten… er vi ikke lenger sperret inne i oss selv
«Jeg strekker oss ut mot den andre, med et behov for å bli tatt imot!» Hva forteller Kroppsholdningen din Blikket ditt Ørene dine Ordene dine… Vincent Hagerup - teolog og veileder

37 Tillit - sårbarhet Når jeg møter deg…
er det ikke bare diagnosen, og din behandling av den, det gjelder setter jeg meg selv på spill, hver eneste gang… Når jeg viser deg tillit, gjør jeg meg selv sårbar. For jeg gir deg noe av meg selv. MAKT: Når jeg viser deg tillit, får du – mer eller mindre – makt over meg! Vincent Hagerup - teolog og veileder

38 Tillit – et etisk ansvar
”Den enkelte har aldrig med et annet menneske å gjøre, uten at han/hun holder noe av dets liv i sin hånd. Det kan være meget lite: en forbigående stemning, en opplagthet man får til å visne, eller som man vekker, en lede som man utdyper eller hever. Men det kan også være så forferdelig mye slik at det simpelthen står til den enkelte om den andres liv lykkes eller ikke.” K E Løgstrup: i Den etiske fordring Vincent Hagerup - teolog og veileder

39 Pasienten – det skjerpede etiske ansvaret
Jo mer avhengig et menneske er av deg, desto viktigere blir tilliten desto mer dramatisk blir det når tilliten sviktes Vincent Hagerup - teolog og veileder

40 Syke mennesker - tillit
«Syke mennesker har et særlig behov for tillit fordi sykdom innebærer et tap av tillit til kroppen, funksjonsevnen og framtiden. Tapet av selvtillit forsterker behovet for å stole på andre, blant dem hjelperen.» Per Fugelli Vincent Hagerup - teolog og veileder

41 «Tillit er menneskets følelse av at andres godhet, ærlighet og dyktighet er å stole på.» Per Fugelli Vincent Hagerup - teolog og veileder

42 Kommunikasjon Vincent Hagerup - teolog og veileder

43 Møter mellom mennesker er kommunikasjon
Både i samspillet og i mangelen på samspill med en annen uttrykker vi oss selv. Vi tar imot eller avviser en annen, og vi gjør det på mange forskjellige måter. Gjennom å kommunisere tar vi del i hverandres tilværelse, på godt og vondt. Vincent Hagerup - teolog og veileder

44 Sykdom som språk Pasienten: sykdom
= opplevelse + fortelling (erfaring) Fagperson: sykdom = fenomen + begrep Vincent Hagerup - teolog og veileder

45 Kommunikasjon Fellesskap Budskap Sammen søker vi et felles mål!
Vincent Hagerup - teolog og veileder

46 Kommunikasjon – flere nivåer
INNHOLD - direkte FORHOLD - indirekte Hvordan ser vi på/opplever vi forholdet vårt? Hva gjør vi med hverandres selvfølelse/-tillit? I en kommunikasjonssekvens kommuniserer vi alltid både innhold og forhold. på flere nivåer. Hvordan ser vi på/opplever vi forholdet vårt? – spiller vi på samme lag, er vi venner, motspillere, konkurrenter, hjelper vi hverandre, utfordrer hverandre osv.? Vincent Hagerup - teolog og veileder

47 Viktig erkjennelse/bevissthet
Hvordan jeg opplever meg selv både i rolle og relasjon påvirker hva og hvordan jeg ser… I kommunikasjonen: Hvem/hva gjør jeg deg til? Hvem/hva gjør jeg meg til? Vincent Hagerup - teolog og veileder

48 Kommunikasjonens språk
Dialog Vincent Hagerup - teolog og veileder

49 Monolog Enetale Et overbevisningsredkap
Vincent Hagerup - teolog og veileder

50 Debatt En verbal kamp Mål: vinne over den andre Metode:
ulike strategier som best mulig holdes skjult for motstanderen Finne motstanderens feil og svake punkter Virke merk mest mulig overbevisende og troverdig! Metode: Selve sannheten er ikke så viktig! Vincent Hagerup - teolog og veileder

51 Instrumentalisering I monologen og debatten er det et subjekt som prøver å gjøre den andre til et objekt! Maktbruk! Vincent Hagerup - teolog og veileder

52 Dialog En dialog er en samtale mellom to eller flere personer
preget av • gjensidig velvilje, • åpenhet og • samarbeide. Viktig erkjennelse: gjensidig avhengighet! Viktig: avklare målet med samtalen! Roller: Begge er eksperter. Pasienten på sitt eget liv! Spilleregler. Eks.: dialog, ikke ekspertens enetale Vincent Hagerup - teolog og veileder

53 Dialog …er en samtale der man sammen strekker seg mot
et felles definert mål Viktig: avklare målet med samtalen! Roller: Begge er eksperter. Pasienten på sitt eget liv! Spilleregler. Eks.: dialog, ikke ekspertens enetale Vincent Hagerup - teolog og veileder

54 Dialog - fellesskap I dialogen forsøker partene å forstå hverandre,
ikke å finne strategier for å oppnå noe bestemt overfor den andre. I dialogen er det to subjekter – likeverdige parter, som møtes. Instrumentaliseringen innebærer maktbruk. «Jeg forsøker med de midler jeg har til å få deg til å...» Vincent Hagerup - teolog og veileder

55 Dialog - fellesskap Dialogen forutsetter gjensidig anerkjennelse
respekt likeverd ansvarlighet og fremmer tillit, samarbeidsånd og vilje til ansvar Vincent Hagerup - teolog og veileder

56 De 2 viktigste spørsmålene
Hvordan har du det? Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Vincent Hagerup - teolog og veileder


Laste ned ppt "Helsepedagogikk SiV Birgit Skarstein kan bli et sterkt kort til"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google