Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mestring i etisk perspektiv Helsepedagogikk 10. oktober 2012 Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mestring i etisk perspektiv Helsepedagogikk 10. oktober 2012 Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mestring i etisk perspektiv Helsepedagogikk 10. oktober 2012 Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012

2 Det er den draumen Det er den draumen me ber på... - at noko vidunderleg skal skje - at det må skje - at tidi skal opna seg - at hjarto skal opna seg - at dører skal opna seg - at berget skal opna seg - at kjeldor skal springa - at draumen skal opna seg... at me ei morgonstund skal glida inn på ein våg me ikkje har visst um Olav H. Hauge Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012

3 Etisk refleksjon Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012 Hvordan kan «draumen» få leve gjennom mestringsufordringer og mestringserfaringer? Hva slags drøm? – drømmen/-e for «mitt liv»...

4 Nærhetsetikk Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012 Drømmen blir vekt og holdt i live i møtet med Den andre Hva slags opplevelser/erfaringer «ser vi» i bildet?

5 Nærhetsetikk Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012 Etikk er noe som oppstår i møte med en annens ansikt Filosof Guttorm Fløistad When you feel pity for someone, why does it strike you as a reason to help him? Why don’t you just take a tranquilizer? Korsgaard, C

6 Nærhets-etikk Det er i møtet med Den andre at vårt – mitt – ansvar for Den andre gjør seg gjeldende – ikke som et fritt valg jeg påtar meg, – eller ikke påtar meg, men snarere som en absolutt fordring som hviler på mine skuldre. Moralsk handling dreier seg om å svare, om å gi et svar – til den du har an-svar for. Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012

7 Nærhets-etikk Nærhetsetikk setter jeg-du-forholdet i sentrum Menneskets grunnleggende erfaring av seg selv som etisk subjekt og som etisk adressat finner sted i jeg-du forholdet. Vetlesen A.J. Etisk subjekt : ”Hva innebærer mitt ansvar for deg nå?” Etisk adressat : ”Hva innebærer ditt ansvar for meg nå?” Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012

8 ”Den enkelte har aldrig med et annet menneske å gjøre, uten at han/hun holder noe av dets liv i sin hånd. Det kan være meget lite: en forbigående stemning, en opplagthet man får til å visne, eller som man vekker, en lede som man utdyper eller hever. Men det kan også være så forferdelig mye slik at det simpelthen står til den enkelte om den andres liv lykkes eller ikke.” K E Løgstrup: i ”Den etiske fordring” Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012

9 Som mennesker er vi mer like enn ulike ”…jeg blir mer og mer overbevist om at… det som oppleves som det mest enestående, ofte viser seg å være det som er mest solid forankret i menneskelivets felles vilkår.” H. M. Nouwen Vi kjemper med de samme - gåtene, - begrensningene, har kontakt med den samme - angsten, - depresjonen, - fortvilelsen osv. Det er i erkjennelsen av at vi er mer like enn ulike, at to mennesker virkelig møtes. Men uten denne erkjennelsen møtes ikke livene våre, og vi kommer til å snakke og se forbi hverandre. Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012

10 Som mennesker er vi mer like enn ulike Etisk utfordring: * Våre felles livsvilkår/erfaring (eksistens) = Det eneste ”stedet” hvor vi virkelig kan møtes * Våre felles livsvilkår/erfaring (eksistens) = Det ”stedet” hvor vi kan blande sammen - det som er ”mitt” med - det som er ”ditt”

11 Omsorg som moralsk impuls Som moralsk impuls har omsorg for andres ve og vel sitt opphav i nærhetsrelasjoner Henriksen og Vetlesen Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012

12 Etikkens grunnleggende spørsmål 1.Hvem/hva skal ta vare på ditt liv i dag? 2.Hvem/hva skal legge til rette for at du skal få leve ditt liv i dag? Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012

13 Etisk perspektiv • Dybde – Maleriet mangler dybde • Vinkel – Betrakte huset fra ulike vinkler • Utsikt, visjon – Mangle utsikt, visjon for... • Ramme – Innen rammen av... Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012

14 Perspektiv - ramme Ta vare på - liv Legge til rette for - liv Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012

15 Perspektiv - ramme Ta vare på - liv Legge til rette for - liv Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012

16 Perspektiv - ramme Ta vare på - liv Legge til rette for - liv Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012

17 Perspektiv - ramme Ta vare på - liv Legge til rette for - liv Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012

18 Perspektiv - ramme Ta vare på - liv Legge til rette for - liv Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012

19 Perspektiv - ramme Ta vare på - liv Legge til rette for - liv Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012

20 Perspektiv - ramme Ta vare på - liv Legge til rette for - liv Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012

21

22 Hva er MESTRING? Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012 Mestring er et forførende ord, fordi vi tror vi smaker på noe som er vellykket. Stadig oftere blir ordet brukt som slagord for lettvinte løsninger. -Store Norske Leksikon definerer begrepet som «hvordan folk møter problemer, stress og utfordringer». -I skolen brukes ordet mestring i betydningen av å forbedre barns prestasjoner. -I hjelpeapparatet for barn og unge tas begrepet i bruk i arbeid med barn med spesielle behov. -Innen topp-idrett, ekstremsport og i trening av ledere er mestring et helt sentralt begrep. Og da handler det om å bli en ener. Det er grunn til bekymring for at ordet mestring skal komme til å representere et slags flinkhetsideal eller en vinnerkultur. Mestring er ikke bare for de vellykkede, enerne eller eliten i samfunnet; det er helt vanlige menneskers mestring av hverdagen som bør være fokus for vår interesse. Mestring handler jo heller om konstruktive måter å leve med menneskelig smerte og motgang. Ikke minst handler mestring om det å kunne reise seg etter et nederlag. Odd Erik Germundson (2007).

23 Mestring Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012 handler om å ha en *opplevelse av • oversikt/kontroll over utfordringer som livet uungåelig gir • å beholde seg selv *Mestring har en sterk subjektiv side ved seg. Det er «hin enkeltes» opplevelse som er viktig, ikke «den andres» vurdering.

24 Mestringens innerste hemmelighet Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012 Å kunne kjenne at en – ut fra egne forutsetninger- lever (definerer og velger) sitt eget liv – og ikke andres! Eks. den profesjonelles, omgivelsenes, forventningenes...

25 Å oppleve mestring er... Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012 å kunne finne og velge seg selv......med tilfredshet!

26 Mestring – og livets utfordringer Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012 Viktig utgangspunkt: Endringer og utfordringer = en del av livet slik det er. 1) Livets faser: begynte i 1.klasse – militæret – kollega som ble pensjonist 2) De uventede og inngripende erfaringene: ulykke, sykdom... 3) «Vi lever i en tid som stiller store krav til oss... Raske og dyptgripende endringer utfordrer oss på alle livsområder.»* Greta Marie Skau, i Gode fagfolk vokser

27 Mestring – og livets utfordringer Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012 Det normale liv består ikke av harmoni og likevekt, men av stadige endringer som krever tilpasning. Problemer (eller stressorer) i livet er ikke uten videre skadelige! Det hører med til et menneskes opplevelse av meningsfullt liv at det selv takler endringer og tar utfordringer. Mestrings-opplevelse = en grunnleggende viktig og byggende erfaring – hele livet!

28 Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012 «Når vi blir overmannet av tanken på negative konsekvenser som vi venter oss av stressorer (problemer/utfordringer), lar vi oss styre av forestillingen om en begrensning, i stedet for å ta hensyn til menneskets iboende evne til tilpasning.» Hans Inge Sævareid, i «Til den andres beste - en bok om veiledningens etikk» Det er svært ofte vi selv som opprettholder de begrensningene vi opplever. Å få til økt mestring er å stimulere evnen til å tenke nytt.

29 MESTRING - STRESS Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012 Negativt stress - når vi over tid opplever å ha større utfordringer enn det det er mulig å forholde oss konstruktivt til (kontrollere, bære, makte...) - er helseskadelig og reduserer opplevd livskvalitet. Hva er mestring? Mestring kan defineres som det motsatte av negativt stress.

30 Mestring handler altså om… Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012 -en opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer. -en følelse av å ha kontroll over eget liv. -en følelse av å beholde seg selv. Mestring er muligens den enkeltfaktor som har størst betydning for velvære og helse.

31 Salutogenese Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012 Salutogenisk og patogenisk tenkemåte Salutogenese. Fra latinsk: salus: helse, genese: opprinnelse. Salutogenisk tenkemåte: Fokus på det friske og de muligheter som finnes i mennesket. Og: Hva er det som medvirker til at mennesker holder seg friske/velger livet på tross av mange belastninger? Patogenese. Fra latinsk: patos: sykdom, lidelse, genese: opprinnelse... Patogenisk tenkemåte: Fokus på sykdommen, hemmingen, begrensningen. Og: Hva er årsaken til...? Å tenke salutogenisk er å vende oppmerksomheten mot det som • skaper helse, • gjør at vi velger konstruktive og effektive strategier i gitte livssituasjoner.

32 Aron Antonovsky Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012 • Misfornøyd med medisinens og det moderne helsebegrepets skarpe skille mellom syk og frisk • Helse et kontinuum: man blir klar over hvordan ulike aspekter i eget liv står i et aktivt forhold til hverandre. Eks. sunnhet og trivsel (ease) og sykdom og ubehag (dis-ease) oppleves som sammenhengende deler i «hele min helse», og begge aspekter skal ha fokus i helbredelsesprosessen. • Subjektiv opplevelse av helse viktigere enn diagnose • Hva som anses som god helse varierer med kultur, klasse, kjønn, sosial status osv.

33 Antonovsky`s forskning Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012 Undersøkelse av personer som hadde sittet i konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig: Hva kjennetegnet de som mestret livet i etterkant av krigen? Tre trekk som var til dels sterkt fremtredende hos de som mestret livet, og som ofte manglet hos de som opplevde store problemer: Opplevelse av - begripelighet -håndterbarhet -meningshelhet

34 Begripelighet Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012 Situasjonen vår (forholdene/omgivelsene) må kunne fremstå slik at vi forstår den. «Din verden» er ordnet - den virker sammenhengende og strukturert. Du klarer å gjøre om de utfordringer/problemer som møter deg, slik at de blir informative og klare for deg, og ikke oppfattes som bare kaotiske, tilfeldige og uforklarlige.

35 Håndterbarhet Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012 Vår evne til å oppfatte situasjonen som håndterbar henger sammen med at vi (i større eller mindre grad) har tilstrekkelige ressurser som vi eventuelt kan dra veksler på. Det er viktig å kjenne at du har kontroll - nok innflytelse og påvirkningskraft i livet ditt.

36 Meningshelhet Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012 Å kjenne på en «meningshelhet» i situasjonen dreier seg om hvilken betydning vi tillegger utfordringene. I krevende situasjoner kan vi overmannes av ulike følelser, fordi vi alltid tillegger situasjonen en mening. Følelser – ikke bare en reaksjon, men like mye en produksjon.

37 Meningshelhet Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012 Følelser påvirker (ofte) både -din innstilling og -ditt engasjement til en utfordring/problem. Opplevelsen av meningshelhet er viktig for å være motivert til å investere energi i de utfordringer som møter deg.

38 Meningshelhet Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012 Det er viktig å være bevisst på at det stresset/traumet - som f.eks et tap - ikke automatisk kommer i veien for, eller skygger for noe som kan gi mening Mitt valg til holdning = avgjørende! Eks. Mistet min søster – erfaring i møte med andre. Fysioterapeut/veileder på Sunnås - erfaring i møte med seg selv. Når noe blir personlig meningsfylt bidrar det til - retning, - styrke og - utholdenhet i det man foretar seg. Meningshelhet: skape/finne en bærende mening i situasjonen/livet, til tross for...

39 Bevisstgjøring og sortering Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012 Når du opplever at du ikke mestrer - kjenner deg stresset og utilpass, 1. Dreier det seg om en opplevelse av mangel på • begripelighet, eller/og • håndterbarhet, eller/og • meningshelhet 2. Hvor viktig er det du opplever du mangler for deg?


Laste ned ppt "Mestring i etisk perspektiv Helsepedagogikk 10. oktober 2012 Helsepedagogikk 1: 10. oktober 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google