Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvem tar avgjørelser på vegne av barn? Hanne B. Riise-Hanssen Advokat/rådgiver Den norske legeforening.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvem tar avgjørelser på vegne av barn? Hanne B. Riise-Hanssen Advokat/rådgiver Den norske legeforening."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvem tar avgjørelser på vegne av barn? Hanne B. Riise-Hanssen Advokat/rådgiver Den norske legeforening

2 TEMA Hvem tar helsemessige avgjørelser for barn? Barnet selv? Barns rett til å bli hørt og tatt med på råd Når har barn samtykkekompetanse Hvem har samtykkekompetanse der barnet ikke har det selv?

3 RETTSKILDER FNs barnekonvensjon Inkorporert i norsk rett ved lov av 1. august 2003 Gir barn selvstendige rettigheter, og forplikter staten Barneloven Foreldreansvaret, barnets medbestemmelsesrett Barnevernloven Skal bidra til trygge og sikre oppvekstvilkår Helserettslover Pasientrettighetsloven (pas) Helsepersonelloven (hpl) Kommunehelsetjenesteloven (khtjl) Lov om psykisk helsevern etc

4 HVEM ER BARN? FNs barnekonvensjon: ”Barn” - alle mennesker fra fødsel til myndighetsalder på 18 år Vergemålsloven § 1 – myndighetsalder 18 år Helserettslig myndighetsalder er 16 år Utg. punkt: Fra 16 år samme rettigheter som voksen om ikke annet er bestemt, følger av pas § 4-3 jfr § 4-4. Fravikes både nedover og oppover i alder – gradvise rettigheter

5 GENERELLE RETTIGHETER Barn er omfattes av definisjonen av pasient i pas § 3-1. De har som utgangspunkt samme rettigheter som alle andre pasienter nødvendig helsehjelp, rett til vurdering, fritt sykehusvalg valg av fastlege etc Særskilte rettigheter i pas og annen lovgivning Spesielt pas kap 6, og egen forskrift om barns opphold i helseinstitusjon

6 BARNS RETT TIL MEDVIRKNING OG INFORMASJON PAS KAP 3 Pas § 3-4 – rett til informasjon når pasienten er mindreårig Under 16 år Både pasient og den med foreldreansvar skal ha informasjon Mellom 12 og 16 år Informasjon kan gis bare barnet, må foreligge grunner som bør respekteres - helsepersonellet avgjør Over 16 år Kun pasienten skal ha informasjon Unntak mellom 16 og 18 år, foreldre gis informasjon dersom nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret etter barneloven Informasjonen må tilpasses mottakerens forutsetninger §3-6

7 GENERELT OM SAMTYKKE Hovedregel: Helsehjelp kan bare kan gis med pasientens informerte samtykke - pas § 4-1 Unntak ø-hjelp hpl § 7/nødrett tvangshjemler i lov Gir rett til å nekte å samtykke Unntak ø-hjelp § 7 Likevel rett til å nekte påtrengende nødvendig helsehjelp i noen tilfeller pas § 4-9

8 BARNS SAMTYKKEKOMPETANSE For å kunne gi samtykke forutsettes det at man har samtykkekompetanse Pas § 4-3: Rett til å samtykket til helsehjelp har: myndige personer mindreårige etter fylte 16 år Helserettlige myndighetsalder 16 år Unntak: særlig lovbestemmelse eller ”tiltakets art”

9 SAMTYKKE PÅ VEGNE AV BARN Pas § 4-4: Foreldre eller andre med foreldreansvaret tar avgjørelsen om helsehjelp for pasient under 16 år Følger av foreldreansvaret i barneloven § 30 Barnet har krav på omsut og omtanke fra dei som har foreldreansvaret. Dei har rett og plikt til å ta avgjerder for barnet i personlige tilhøve innanfor de grensene som §§31 til 33 set. Foreldreansvaret skal utøvast ut fra barnet sine interesser og behov”

10 GRADVIS MEDBESTEMMELSE Økende medbestemmelsesrett Barneloven §§ 31-33 FNs barnekonvensjon art 12 Pas § 4-4, 3.ledd ” Når barnet er fylt 12 år, skal det få si sin mening i alle spørsmål som angår egen helse. Det skal legges økende vekt på hva barnet mener ut fra alder og modenhet ” ”Delt” samtykkekompetanse?

11 FORELDREANSVARET Foreldrene nekter å samtykke til nødvendig helsehjelp Akutt fare – helsepersonell avgjør jfr hpl § 7 Foreldre kan ikke nekte behandling med hjemmel i pas § 4-9 Dersom påtrengende nødvendig - hpl § 7 Dersom ikke akutt - vedtak om behandling bvl § 4-10 Foreldrene ute av stand til å utøve ansvaret Ved ulykker – hpl § 7 og/eller samtykkepresumpsjon Omsorgsovertakelse bvl § 4-12

12 FORELDRENE ER UENIGE Foreldrene har som regel felles foreldreansvar Samtykke etter pas § 4-4 skal gis av begge foreldre Nekter en – samtykket er ugyldig Ved uenighet Akutte situasjoner – nødrett/hpl § 7 Kan legen i andre tilfeller legge til grunn kun den enes samtykke?

13 NÅR BESTEMMER HELSEPERSONELL Helsepersonell avgjør om det er nødvendig med helsehjelp Helsepersonellet avgjør hvilken type behandling som skal gis Helsepersonellets ansvar for forsvarlig behandling begrenser pasientens selvbestemmelse Pasienten skal gis informasjon og rett til medvirkning


Laste ned ppt "Hvem tar avgjørelser på vegne av barn? Hanne B. Riise-Hanssen Advokat/rådgiver Den norske legeforening."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google