Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barn og unges rett til deltakelse. Disposisjon  Hva er PRESS?  Hva er barnekonvensjonen?  Rettigheter  Demokrati  Hvordan sørge for at rettighetene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barn og unges rett til deltakelse. Disposisjon  Hva er PRESS?  Hva er barnekonvensjonen?  Rettigheter  Demokrati  Hvordan sørge for at rettighetene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barn og unges rett til deltakelse

2 Disposisjon  Hva er PRESS?  Hva er barnekonvensjonen?  Rettigheter  Demokrati  Hvordan sørge for at rettighetene ivaretas?  Hvilke muligheter finnes?

3 Hva er PRESS?  Partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon  Medlemmer mellom 13 og 25 år  Arbeider kun med barns rettigheter, alltid ut fra FNs barnekonvensjon  Viktige saker for oss: asylbarn, våpenhandel, kommersialisering og seksualisering av barndommen og etiske retningslinjer for statsobligasjoner

4 Hva er barnekonvensjonen? • Konvensjon: rettigheter blir satt ned i • Alle individer er beskyttet av menneskerettighetene, uavhengig av alder, status og andre egenskaper. • Barn har behov for spesiell beskyttelse- derfor barnekonvensjonen • Gjelder alle under 18 år • Barnets beste kommer alltid først

5 Barnekonvensjonens innhold • Definisjon av barn • Generelle prinsipper • Sivile rettigheter og friheter • Familiemiljø og alternativ omsorg • Helse og velferd • Utdanning, fritid og kulturelle aktiviteter • Barn som har behov for særlig vern

6 Hvorfor har barn egne rettigheter?  Spesielt sårbar gruppe  Marginalisert  Behov for beskyttelse  Umyndige  Ofte ingen eller liten mulighet til å tale egen sak

7 Barnekonvensjonen Artikkel 12 Å si sin mening Barn har rett til å si sin mening i saker som vedrører det. Barns meninger skal tillegges vekt. 1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og gi barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 2. For disse formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller ved en representant eller et egnet myndighetsorgan og på en måte som samsvarer med vedkommende lands saksbehandlingsregler.

8 Barnekonvensjonen Artikkel 13 Ytrings- og opplysningsfrihet Barn har rett til ytringsfrihet og til å søke, motta og utbre informasjon. 1. Barnet skal ha rett til ytringsfrihet; denne rett skal omfatte friheten til å søke, motta og utbre informasjon og ideer av ethvert slag uten hensyn til grenser, hva enten det skjer muntlig, i skrift eller på trykk, i kunstnerisk form eller gjennom noe annet medium etter barnets valg. 2. Utøvelsen av denne rett kan være gjenstand for visse begrensninger, men disse skal bare være slike som er foreskrevet ved lov og er nødvendige: (a) av hensyn til andres rettigheter eller omdømme; eller (b) til vern av den nasjonale sikkerhet, den offentlige orden eller den offentlige helse eller moral.

9 Erklæringen om menneskerettigheter: Art 19: Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

10 Grunnleggende demokratiske prinsipper - Lik mulighet til påvirkning - Lik medbestemmelsesrett - Fri meningsbrytning - Åpenhet

11 Hvordan beskytte disse rettighetene? -Stemmerett -Likestilling mellom grupper - Fri informasjon, offentlighet, pressefrihet og ytringsfrihet

12 Demokratisk deltakelse  Stemmerett  Indirekte demokratisk deltakelse  I Norge og de fleste andre land: 18 år  Stemmerett er ikke det samme som myndighetsalder (forskjellige lover)  Valgbarhet (kandidat til kommune/stortingsvalg)  Direkte demokratisk deltakelse

13 Former for barns deltakelse: •Barnehageloven •Fylkesting •Hør barn og ungdom i spesielle saker – kanskje andre veier enn ungdomsrådet •Stemmerett for 16 åringer ved lokalvalg? •Barne- og ungdomsråd •Elevråd •PRESS og andre organisasjoner •Barneombudet

14 Utfordringer  Kommunene kan selv bestemme om de ønsker barne- og ungdomsråd  Plan og bygg  ”Gode hjelpere”  Ikke lovfestet makt  Rettferdig vs artig  Ikke representativt  Svakt lokaldemokrati

15 16 årig stemmerett – hva er greia?

16

17 Bli medlem! • 50 kroner • Larm • Seminarer • Gjør en forskjell


Laste ned ppt "Barn og unges rett til deltakelse. Disposisjon  Hva er PRESS?  Hva er barnekonvensjonen?  Rettigheter  Demokrati  Hvordan sørge for at rettighetene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google