Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DET VANSKELIGE SAMARBEIDET? Roller – forventninger Bruker – pårørende – ansatte - andre Kjersti Harnes, Jur.rådgiver Kjersti Harnes, jur.rådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DET VANSKELIGE SAMARBEIDET? Roller – forventninger Bruker – pårørende – ansatte - andre Kjersti Harnes, Jur.rådgiver Kjersti Harnes, jur.rådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 DET VANSKELIGE SAMARBEIDET? Roller – forventninger Bruker – pårørende – ansatte - andre Kjersti Harnes, Jur.rådgiver Kjersti Harnes, jur.rådgiver

2 Temaer • Kort om lovverk/juridiske føringer • Forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesten • Omsorgsbolig/vs institusjon • Vilkår for å få tjenester • Vedtak på tjenester, vedtakets rettsvirkninger og hvilke tjenester man kan søke på • Klagerettigheter • Pårørendes rettigheter – hvem er nærmeste • Ansattes rettigheter/plikter • Taushetspliktsregler • Samtykkereglene i pasrl kap. 4/autonomi • Tvangsreglene – khol kap. 9/pasrl kap. 4A Kjersti Harnes, jur.rådgiver

3 Lovverk/juridiske føringer • Kommunal helse- og omsorgstjenestelov med forskrifter, særlig kap. 3 om kommunens ansvar og kap. 9 om mulig tvangsbruk • Pasient- og brukerrettighetsloven • Helsepersonelloven • Barneloven • FN’s barnekonvensjon – særlig retten til å bli hørt (art 12), og funksjonshemmede barns særlige rettigheter i art. 23 og FN konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter fra 2006 (ratifisert av 147 stater, undertegnet av Norge i 2007, men ikke ratifisert pt) • Arbeidsmiljøloven - Hovedtariffavtalen Kjersti Harnes, jur.rådgiver

4 Forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesten • Khol § 4-1: Helse og omsorgstjenester som tilbys skal være forsvarlige. Hva er en forsvarlig tjeneste: En rettslig standard som bygger på godkjente faglige prinsipper som utvikles gjennom forvaltningspraksis og en allmenn oppfatning av hva som er forsvarlig.. Helsepersonelloven § 4-1: Helse- og omsorgspersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra personellets kvalifikasjoner, arbeidets art og situasjonen for øvrig (tilsvarende i khol § 4-1). Kjersti Harnes, jur.rådgiver

5 OMSORGSBOLIG vs INSTITUSJON • Omsorgsbolig er privat hjem • Husleieregler • Husleiekontrakt – muligheten for å sette vilkår i tilbudsbrev/vedtak og husleiekontrakt (for eksempel ikke oppta andre husstandsmedlemmer, fremleie) • Omsorgsbolig med heldøgnsbemanning Kjersti Harnes, jur.rådgiver

6 VILKÅR FOR Å FÅ KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTSJENESTER • Pasient-og brukerrettighetsloven § 2-1a, annet ledd: ”Pasient og bruker har rett til nødvendig helse- og omsorgstjenester fra kommunen.” • Hva betyr ”nødvendig” • Informasjons og veiledningsplikt i pasrl § 2-1a, 4 ledd, og forvaltningsloven § 11. Kjersti Harnes, jur.rådgiver

7 Vedtak (etter søknad)på tjenester - khol kap. 3 • Helsetjenester i hjemmet • Praktisk og personlig hjelp, opplæring • Støttekontakt • Plass i institusjon (helse)(barnebolig) • Avlastningstiltak for omsorgsyter med særlig tyngende omsorgsoppgaver og mottager trenger nødvendige helse-omsorgstjenester • BPA • Omsorgslønn Kjersti Harnes, jur.rådgiver

8 KLAGEREGLER • Reglene står i pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 • Hva kan man klage på: - innhold, omfang og utførelse • Hvem kan klage: Pasient/bruker eller dennes representant • Hvor klager man: Hvis utførelse, til den avd.som utfører, hvis vedtakets omfang og innhold, til bestiller, utrederavdeling • Hvis klager ikke får medhold, sendes klagen til Fylkesmannen • Klagefrist 4 uker fra man får tilstrekkelig kunnskap til å fremme en klage • Andre klagemuligher: Pasient-og brukerombud, Sivilombudsmann • Rettsapparatet Kjersti Harnes, jur.rådgiver

9 Pårørendes rettigheter • Nærmeste pårørende er den som bruker/pasient oppgir som nærmeste, eller etter en gitt rekkefølge i pasrl § 1-3, eller hjelpeverge • Nærmeste pårørende har alltid visse rettigheter: -Rett til medvirkning -Rett til å bli hørt, og at dette dokumenteres -Rettigheter som foreldre (verge) / ta beslutninger når barnet er under 18 år -Samtykke til helsehjelp frem til 16 år -Samtykke til helsehjelp 16-18 uten samt.kompetanse Kjersti Harnes, jur.rådgiver

10 ANSATTES PLIKTER/RETTIGHETER Reguleres av arbeidsavtalen, arbeidsmiljølov, hovedtariffavtale, ferielov, helsepersonellov mm Viktig regel i strl § 128: Forbud mot trakassering, trusler etc, tilsvarende regel i aml § 2-3. Arbeidsgiver plikter å tilrettelegge slik at ansatte kan utføre sine lovpålagte oppgaver (hpl § 16) Rett til varsling om kritikkverdige forhold (aml § 2-4) Meldeplikt om fare for pasienter/brukers liv og sikkerhet (hpl § 17) Kjersti Harnes, jur.rådgiver

11 TAUSHETSPLIKTSREGLER • Taushetspliktsreglene; en kilde til konflikt og en forutsetning for tillit: • EMK art 8 – vern om privatliv • Fvl § 13 – gjelder alle i off. sektor (generell lov) • Hpl § 21 • Men plikt til samarbeid, utlevering av opplysn. • Taushetsplikten kan alltid oppheves ved samtykke fra den det gjelder, og i spes.tilfelle Kjersti Harnes, jur.rådgiver

12 SAMTYKKEREGLENE (beslutningskompetanse) Pasl kap 4 • Alt som ikke er helsehjelp: Foreldreansvaret frem til 18 år, og barn/ungdom etter hvert som det modnes. Hjelpeverge i samråd med foresatte (alt. barnevern) – husk barnet/ungdommen alltid skal høres/dok.plikt • Helsehjelp: Foreldre frem til 16 år Foreldre på vegne av pasienter mellom 16-18 år som ikke har samtykkekompetanse • Helsepersonell etter reglene i pasrl kap. 4 i samråd med foreldre/foresatte/hjelpeverge hvis over 18 år Kjersti Harnes, jur.rådgiver

13 KORT OM HJELPEVERGE • Hva er hjelpeverge: Vergemålsloven kap. 8 • Hjelpevergeoppdraget; enten økonomisk eller i sin alminnelighet • Oppnevning via overformynderiet • Hjelpevergens funksjon: opptre sammen med, ikke i stedet for • Rett til informasjon, medvirkning, Kjersti Harnes, jur.rådgiver

14 Ny lov om vergemål fra 1.7.2013 • Ny lov trer i kraft 1.7.2013 – hjelpeverge erstattes med verge – anledning til å frata rettslig handleevne på et bestemt område (i dag må man umyndiggjøres) • Verge oppnevnes av Fylkesmannen • Anledning til å gi personlig fullmakt • Anledning til å gi fremtidsfullmakt Kjersti Harnes, jur.rådgiver

15 Tvangsreglene psyk.utviklingshemmede Khol kap. 9 og Pasrl kap.4A • Samtykkereglene som i pasrl kap. 4 • Helsepersonelloven gjelder • Dokumentasjonsplikt som i hpl kap.8 • Hva skiller pasrl kap. 4A og khol kap. 9 Kjersti Harnes, jur.rådgiver

16 Vilkår for tvangsbruk • Formål: hindre at personer med psyk.utvikl.hemming utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade og forebygge og begrense bruk av tvang og makt. • Bruk av tvang/makt regnes tiltak som bruker/pasient motsetter seg eller som er så inngripende at de uansett motstand regnes som tvangstiltak. (khol § 9-2), for eksempel inngripende varslingssystemer med tekniske innretninger. Kjersti Harnes, jur.rådgiver

17 Anvendelsesområde • Tvangstiltak overfor personer med psyk.utviklingshemming som har tjenester etter khol § 3-2 nr 6 bokstavene a – d og som ledd i utføringen av disse tjenestene • Reglene i khol kap. 9 går foran pasrl kap. 4A (lex specialis) Kjersti Harnes, jur.rådgiver

18 Anvendelsesområde forts. • Khol kap. 9 gjelder bare for tvangsbruk ved pleie og omsorg (ikke hjemmel for medisinering, tvangsundersøkelse eller innleggelse) – da anvendes pasrl. Kap. 4A • Kap. 9 gjelder ikke i barnehage/skole • Til diskusjon: Når blir pleie/omsorg medisinsk helsehjelp (slik at pasrl kap. 4 A anvendes?) Kjersti Harnes, jur.rådgiver

19 Vilkår forts. • Andre løsninger skal være prøvd før tvangstiltak • Tvang kan bare brukes når det er faglig og etisk forsvarlig • Forholdsmessighet mellom tvang og det som ønskes oppnådd • Tvang/makt kan bare anvendes for å forhindre eller begrense vesentlig skade Kjersti Harnes, jur.rådgiver

20 Når kan tvang/makt anvendes? • I tilfeller for å avverge skade i nødssituasjoner (vedtak kan treffes av daglig ansvarlig eller dersom det ikke er tid, av tjenesteyter) • Ved planlagte skadeavvergende tiltak i gjentatte nødssituasjoner (vedtak treffes av overordnede faglig ansvarlig og spes.helsetjenesten skal bistå • Tiltak for å dekke brukers/pasientens grunnleggende behov for mat,drikke, påkledning, hvile, søvn, hygiene og personlig trygghet, herunder opplærings- og treningstiltak. Kjersti Harnes, jur.rådgiver


Laste ned ppt "DET VANSKELIGE SAMARBEIDET? Roller – forventninger Bruker – pårørende – ansatte - andre Kjersti Harnes, Jur.rådgiver Kjersti Harnes, jur.rådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google