Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hver elev oppnår optimale faglige resultater

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hver elev oppnår optimale faglige resultater"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hver elev oppnår optimale faglige resultater
Kritisk suksessfaktor (hva) Ansv for tiltak Strategisk initiativ (hvordan) Styringsparameter Vår/høst Systematisk gjennomgang av elevenes kompetanse med klare mål og strategier for oppfølging. Kont lærere Klare mål og tiltak for elevene settes etter hver kartlegging Kartleggingsprøver Gjennomføring v Foresatte informeres etter hver kartlegging og det gjøres avtaler om hjemmets oppfølging. Kont lærer Registrere elever med svake leseferdigheter og dokumentere progresjon og hvilke tiltak som er gjennomført - fire g. pr. år Ledelsen Trinngjennomgang fire ganger i året på teamtid Alle lærere Arrangere møte med de lærerne som hadde samme trinn året før (erfaringslæring) Gjennomføre h Dokumentasjon samles i elevpermer Det velges et opplegg (eks LUS) for oppfølging av leseprogresjon Utvikle innholdet i elevsamtalene med vekt på lesing, regning og elevenes psykososiale miljø Kvalitetssikres i plangr Vi har høyt læringstrykk og alle elever får oppgaver/ utfordringer som er tilpasset dem på gruppenivå. Alle følger metodikken i VFL med særlig fokus på elevenes egenvurdering, bruk av kriterier, åpne spørsmål, stasjons-undervisning, veiledet lesing og bruk av læringspartner Kriterier følges Observasjon Elevundersøkelsen Plangruppemedl. Vi deler erfaringer og kunnskap i fellestid med fokus på hvordan man jobber Deling i faggrupper med diskusjon (4 ganger) Presentasjoner Gjennomføring på team Alle lærere på 5-7 trinn får hevet kompetanse i regning Vi rekrutterer leselærer og lærere med matte og naturfagkompetanse Undervisningsopplegg/planer er kvalitetssikret på trinnet og lagret til bruk for seinere trinn/år. Etter gjennomførte perioder kvalitetssikres oppleggene og lagres de på trinnets mappe i Fronter Gode opplegg lagres på Fronter til seinere bruk av alle Bedret kontakt med hjemmene Gjennomføre felles infomøter før foreldremøtene Evaluering Ledelse + plangr Evaluere foreldremøter og utviklingssamtaler Utvikle mal for elevsamtaler

2 Alle elever opplever et inkluderende, utfordrende og utviklende læringsmiljø Elevene opplever medbestemmelse i timene og i skolemiljøet for øvrig Kritisk suksessfaktor Ansv Strategisk initiativ Styringsparameter Vår/høst Læringsmiljøet er forbedret på alle trinn Ledelsen Vurdering for læring og Læring og Glede videreføres Observasjon Elevundersøkelsen v Alle lærere Alle lærere har laget egen plan for utviklingsområder innen VFL Gjennomføring Det psykososiale miljøet for elevene i – og utenfor klasserommet er godt og stabilt gjennom hele året Lærere Lærerne har faste rutiner for oppstart, overganger og avslutninger. Brukerundersøkelsen Sosiallærer AKS Vi iverksetter "trivselsperioder" og jobber med fokus på ett og ett område i to uker h AKS koord. og baseledere Trinnene har like regler. Regler og oppfølging på skole og AKS nedfelles i et eget skriv Kont lærer Det gjennomføres klassemøter ukentlig Det gjennomføres klassemøter ukentlig og barn bidrar til å utarbeide aktivitetsplan for AKS Utvikle og gjennomføre trivselsundersøkelser på alle trinn tre ganger i året sosiallærer Foresatte følges opp tett og systematisk der det er behov Dokumentasjon Revidere og videreutvikle planen for arbeidet med elevenes psykososiale miljø (§9A) AKS koord. Prosjekt "Hvor er mine grenser og hvordan respektere andres grenser" Handlingsplan for barn som falle utenfor i frilek og sosial sammenheng Beredskap for elever Videreutvikle og implementere beredskapsplan Baseledere Ha tilgjengelig og oppdatert kontaktinformasjon om alle elever i klasserommet og på basene Elevene deltar i utviklingen av arbeidet med elevenes skolemiljø Det gjennomføres ukentlige klassemøter Gjennomføring og evaluering Elevråd er et viktig kontaktledd mellom skolens ledelse og elevgruppa og bidrar med saker og strategier for å bedre elevenes skolemiljø

3 Vi arbeider effektiv og har god og fleksibel ressursutnyttelse
Kritisk suksessfaktor (hva) Ansvar Strategisk initiativ Styringsparameter Vår/høst Samarbeidende og aktivt bidragende lærere på alle trinn Alle lærere Kont lærer Kont lærer1-4/baseledere Faste møter mellom alle lærerne på trinn som diskuterer hvordan de kan jobbe Faste møter med assistenter på trinnet Faste møter med AKS/skole Gjennomføring v Ressursutnyttelsen er optimal gjennom hele året Lærerne på trinnet endrer elevinndeling og bemanning ut fra elevenes behov v/h Ledelsen AKS koord Ledelsen benytter bemanningen optimalt og fleksibelt gjennom året Personalet brukes fleksibelt på tvers av basene ut fra de ansattes kompetanse

4 Vi informerer ut om skolens og Aktivitetsskolens virksomhet
Kritisk suksessfaktor (hva) Ansv Strategisk initiativ (hvordan) Styringsparameter Vår/høst Elever og foresatte får nødvendig og nyttig informasjon om klassen og AKS elektronisk Alle lærere Baseledere Hvert trinn har fagrom på Fronter m/nyttige lenker AKS har info/ukeplaner på klassens rom i Fronter Brukerundersøkelsen h Nyansatte får nyttig og nødvendig informasjon Ledelsen Skolen har utviklet informasjonspakke til nye elever og lærere Alle nye lærere får en egen informasjonsdag Gjennomføring v Vi vet alle hva som er skolens særtrekk og prioriteringer og om AKS Skolens særtrekk og prioriteringer er tydelig beskrevet Alle ansatte og foresatte er informert om AKS`planer Prosesser med alle ansatte, elever og foresatte Dokumentasjon

5 Elever og foreldre opplever at skole, leksehjelp og AKS samlet gir bedre læringsutbytte
Kritisk suksessfaktor Ansv Strategisk initiativ Styringsparameter Vår/høst Leksehjelpen gir god læring ledelsen Evaluering av tilbudet og iverksetting av tiltak Evaluering Gjennomføring h AKS aktiviteter gir godt læringsutbytte AKS koord Det iverksettes aktiviteter med klare læringsmål.

6 Vi har et støttende og utfordrende arbeidsmiljø
Kritisk suksessfaktor Ansv Strategisk initiativ Styringsparameter Vår/høst Alle er kjent med og aksepterer å jobbe ut fra kommunens etiske retningslinjer Ledelsen Konkretisering av det vi skal jobbe mest med Gjennomføring h Alle ansatte tar ansvar for fellesoppgaver og for skolens samlete resultater Ledelsen/ alle ansatte Tydelige ansvars- og oppgave-beskrivelser Gjennomføring/observasjon v


Laste ned ppt "Hver elev oppnår optimale faglige resultater"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google