Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hver elev oppnår optimale faglige resultater Kritisk suksessfaktor (hva)Ansv for tiltakStrategisk initiativ (hvordan)StyringsparameterVår/høst Systematisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hver elev oppnår optimale faglige resultater Kritisk suksessfaktor (hva)Ansv for tiltakStrategisk initiativ (hvordan)StyringsparameterVår/høst Systematisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hver elev oppnår optimale faglige resultater Kritisk suksessfaktor (hva)Ansv for tiltakStrategisk initiativ (hvordan)StyringsparameterVår/høst Systematisk gjennomgang av elevenes kompetanse med klare mål og strategier for oppfølging. Kont lærereKlare mål og tiltak for elevene settes etter hver kartlegging Kartleggingsprøver Gjennomføring v Kont lærereForesatte informeres etter hver kartlegging og det gjøres avtaler om hjemmets oppfølging.Gjennomføringv Kont lærer Registrere elever med svake leseferdigheter og dokumentere progresjon og hvilke tiltak som er gjennomført - fire g. pr. år Gjennomføringv LedelsenTrinngjennomgang fire ganger i året på teamtidGjennomføringv Alle lærereArrangere møte med de lærerne som hadde samme trinn året før (erfaringslæring)Gjennomføreh Alle lærereDokumentasjon samles i elevpermerGjennomføringv LedelsenDet velges et opplegg (eks LUS) for oppfølging av leseprogresjonGjennomføringv Alle lærere Utvikle innholdet i elevsamtalene med vekt på lesing, regning og elevenes psykososiale miljø Gjennomføring Kvalitetssikres i plangr h Vi har høyt læringstrykk og alle elever får oppgaver/ utfordringer som er tilpasset dem på gruppenivå. Alle lærere Alle følger metodikken i VFL med særlig fokus på elevenes egenvurdering, bruk av kriterier, åpne spørsmål, stasjons-undervisning, veiledet lesing og bruk av læringspartner Kriterier følges Observasjon Elevundersøkelsen v Ledelsen Plangruppemedl. Vi deler erfaringer og kunnskap i fellestid med fokus på hvordan man jobber Deling i faggrupper med diskusjon (4 ganger) Presentasjoner Gjennomføring på team v LedelsenAlle lærere på 5-7 trinn får hevet kompetanse i regningGjennomføringv LedelsenVi rekrutterer leselærer og lærere med matte og naturfagkompetanseGjennomføringv Undervisningsopplegg/pla ner er kvalitetssikret på trinnet og lagret til bruk for seinere trinn/år. Alle lærere Etter gjennomførte perioder kvalitetssikres oppleggene og lagres de på trinnets mappe i Fronter Gjennomføringv Alle lærereGode opplegg lagres på Fronter til seinere bruk av alleGjennomføringv Bedret kontakt med hjemmene LedelsenGjennomføre felles infomøter før foreldremøtene Gjennomføring Evaluering v Ledelsen Ledelse + plangr Evaluere foreldremøter og utviklingssamtaler Utvikle mal for elevsamtaler Gjennomføreh

2 Alle elever opplever et inkluderende, utfordrende og utviklende læringsmiljø. Elevene opplever medbestemmelse i timene og i skolemiljøet for øvrig Kritisk suksessfaktorAnsvStrategisk initiativStyringsparameterVår/høst Læringsmiljøet er forbedret på alle trinnLedelsenVurdering for læring og Læring og Glede videreføres Observasjon Elevundersøkelsen v Alle lærereAlle lærere har laget egen plan for utviklingsområder innen VFL Gjennomføring Elevundersøkelsen v Det psykososiale miljøet for elevene i – og utenfor klasserommet er godt og stabilt gjennom hele året LærereLærerne har faste rutiner for oppstart, overganger og avslutninger. Elevundersøkelsen Brukerundersøkelsen v Ledelsen Sosiallærer AKS Vi iverksetter "trivselsperioder" og jobber med fokus på ett og ett område i to uker Elevundersøkelsen Brukerundersøkelsen h Alle lærere AKS koord. og baseledere Trinnene har like regler. Regler og oppfølging på skole og AKS nedfelles i et eget skriv Gjennomføringv Kont lærerDet gjennomføres klassemøter ukentlig Gjennomføring Elevundersøkelsen h AKS koord. og baseledere Det gjennomføres klassemøter ukentlig og barn bidrar til å utarbeide aktivitetsplan for AKS Gjennomføringv Ledelsen Utvikle og gjennomføre trivselsundersøkelser på alle trinn tre ganger i året Gjennomføringv Kont lærer sosiallærer Foresatte følges opp tett og systematisk der det er behov Gjennomføring Dokumentasjon v Ledelsen Revidere og videreutvikle planen for arbeidet med elevenes psykososiale miljø (§9A) Gjennomføringh AKS koord. Prosjekt "Hvor er mine grenser og hvordan respektere andres grenser" h AKS koord. Handlingsplan for barn som falle utenfor i frilek og sosial sammenheng v Beredskap for eleverLedelsenVidereutvikle og implementere beredskapsplanGjennomføringv Kont lærer Baseledere Ha tilgjengelig og oppdatert kontaktinformasjon om alle elever i klasserommet og på basene Gjennomføringv Elevene deltar i utviklingen av arbeidet med elevenes skolemiljø Kont lærerDet gjennomføres ukentlige klassemøter Gjennomføring og evaluering h SosiallærerElevråd er et viktig kontaktledd mellom skolens ledelse og elevgruppa og bidrar med saker og strategier for å bedre elevenes skolemiljø Gjennomføring og evaluering v

3 Vi arbeider effektiv og har god og fleksibel ressursutnyttelse Kritisk suksessfaktor (hva)AnsvarStrategisk initiativStyringsparameterVår/høst Samarbeidende og aktivt bidragende lærere på alle trinn Alle lærere Kont lærer Kont lærer1- 4/baseledere Faste møter mellom alle lærerne på trinn som diskuterer hvordan de kan jobbe Faste møter med assistenter på trinnet Faste møter med AKS/skole Gjennomføring vvvvvv Ressursutnyttelsen er optimal gjennom hele året Alle lærere Lærerne på trinnet endrer elevinndeling og bemanning ut fra elevenes behov Gjennomføringv/h Ledelsen AKS koord Ledelsen benytter bemanningen optimalt og fleksibelt gjennom året Gjennomføringv/h AKS koordPersonalet brukes fleksibelt på tvers av basene ut fra de ansattes kompetanse Gjennomføringv

4 Vi informerer ut om skolens og Aktivitetsskolens virksomhet Kritisk suksessfaktor (hva)AnsvStrategisk initiativ (hvordan)StyringsparameterVår/høst Elever og foresatte får nødvendig og nyttig informasjon om klassen og AKS elektronisk Alle lærere Baseledere Hvert trinn har fagrom på Fronter m/nyttige lenker AKS har info/ukeplaner på klassens rom i Fronter Brukerundersøkelsenh Nyansatte får nyttig og nødvendig informasjon Ledelsen Skolen har utviklet informasjonspakke til nye elever og lærere Alle nye lærere får en egen informasjonsdag Gjennomføringv Vi vet alle hva som er skolens særtrekk og prioriteringer og om AKS LedelsenSkolens særtrekk og prioriteringer er tydelig beskrevet Alle ansatte og foresatte er informert om AKS`planer Prosesser med alle ansatte, elever og foresatte Dokumentasjon h

5 Elever og foreldre opplever at skole, leksehjelp og AKS samlet gir bedre læringsutbytte Kritisk suksessfaktorAnsvStrategisk initiativStyringsparameterVår/høst Leksehjelpen gir god læringledelsen Evaluering av tilbudet og iverksetting av tiltak Evaluering Gjennomføring h AKS aktiviteter gir godt læringsutbytte AKS koordDet iverksettes aktiviteter med klare læringsmål. Gjennomføringh

6 Vi har et støttende og utfordrende arbeidsmiljø Kritisk suksessfaktorAnsvStrategisk initiativStyringsparameterVår/høst Alle er kjent med og aksepterer å jobbe ut fra kommunens etiske retningslinjer Ledelsen Konkretisering av det vi skal jobbe mest med Gjennomføringh Alle ansatte tar ansvar for fellesoppgaver og for skolens samlete resultater Ledelsen/ alle ansatte Tydelige ansvars- og oppgave- beskrivelser Gjennomføring/observa sjon v


Laste ned ppt "Hver elev oppnår optimale faglige resultater Kritisk suksessfaktor (hva)Ansv for tiltakStrategisk initiativ (hvordan)StyringsparameterVår/høst Systematisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google