Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innlegg på KS konferanse om barnevern 16. juni 2009 Tilsyn med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenesters arbeid med barn som trenger hjelp fra mer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innlegg på KS konferanse om barnevern 16. juni 2009 Tilsyn med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenesters arbeid med barn som trenger hjelp fra mer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innlegg på KS konferanse om barnevern 16. juni 2009 Tilsyn med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenesters arbeid med barn som trenger hjelp fra mer enn en tjeneste. Interkommunalt samarbeid i Aust-Agder og Vest-Agder

2 Overordnet fokus/tema i tilsynet Hvordan er det lagt til rette for, hvordan styres og hvordan fungerer samarbeid mellom barnevern, sosialtjeneste og helsetjeneste om hjemmeboende barn i skolepliktig alder som trenger hjelp fra flere instanser.

3 Hva som ble undersøkt Innfallsvinkler: tilrettelegging for samarbeid oppfølging av at samarbeid faktisk finner sted evaluering av samarbeidet i ulike deler av prosessen: å fange opp barn som har problemer å utrede disse barna og å følge opp de som er ferdig utredet

4 Tema Bakgrunnen for valg av tema Svikt skjer ofte når to eller flere tjenester skal samarbeide om tiltak for en og samme bruker. Barn som har behov for helhetlige og koordinerte tiltak fra flere tjenester utgjør en av samfunnets mest sårbare grupper..

5 bakgrunn(forts) Når barn ikke får rette tjenester til rett tid innebærer det at barn lider unødig overlast, og at mange får stadig økende problemer i fremtiden. De som har overordnet ansvar for deltjenestene må, som ledd i sin alminnelige styring og ledelse, legge til rette for at samarbeid kan etableres så enkelt som mulig når det avdekkes behov for det. De må også kontrollere at tilretteleggingen virker, og at samarbeidet faktisk skjer

6 Avgrensninger Samarbeid mellom barnevern, sosial og helsetjenester om utsatte barn i skolepliktig alder Samarbeid ved overgang fra barnevern til sosialtjenesten i forbindelse med ungdom mellom 18 og 23 år –Ikke skole, ppt, primærleger –Ikke brukere med særskilte diagnoser –Ikke barn og unge på institusjon

7 Det sentrale Se om kommunen samarbeider i praksis –Dette er kanskje det mest sentrale punktet som vi var mest opptatt av Se om kommunen har rutiner for samarbeid –Ellers kan praksis bli tilfeldig Se om det er styringssystemer som overvåker samarbeidet

8 FUNN 114 kommuner undersøkt –I Aust-Agder : Arendal, Froland, Evje-og Hornnes, Grimstad, Lillesand og Tvedestrand –I Vest-Agder: Kristiansand, Vågsbygd,Flekkefjord, Mandal, Åseral, Songdalen og Søgne. Det er funnet brudd på regelverkets krav,dvs gitt avvik i 90 kommuner. –I Aust-Agder i 4 kommuner –I Vest-Agder i 4 kommuner

9 Funn (forts.) Det er funnet forbedringsmuligheter i ytterligere 13 kommuner uten at det er påvist lovbrudd –I Aust-Agder i 2 kommuner –I Vest-Agder i 2 kommuner ( i tillegg til at alle kommunene med avvik unntatt en også fikk merknader)

10 Få kommuner uten funn På landsbasis var det bare 11 kommuner hvor det ikke ble funnet avvik eller gitt merknader, ingen av disse i Aust-Agder.

11 Kommuner uten avvik eller merknader Kjennetegnes ved aktiv ledelse som –Bidrar til planlegging av samarbeid –Følger opp at det planlegges –Etterspør samhandling –Etterspør effekt av samhandling

12 I mange kommuner legges det ikke til rette for at det samarbeides slik at barn og unge skal få rett tjeneste til rett tid Mange kommuner som har tilrettelagt for samarbeid følger ikke med på og kontrollerer at planlagt samarbeid faktisk gjennomføres Det er manglende gjennomgang av systemene for å avdekke hvor svikt kan oppstå Mange kommuner fanger heller ikke opp svikt som faktisk skjer Tilrettelegging for å fange opp

13 Manglende kunnskap Ansatte følges ikke opp når det gjelder kunnskap om hverandres rammer og tjenester –Taushetspliktbestemmelsene er her sentrale Arenaer for samarbeid er besluttet opprettet, men disse beslutningene etterleves i varierende grad i praksis og det var eksempler på at vedtatte, faste møter aldri ble holdt eller at spesielle deltakere aldri deltok Mangelfulle meldingsrutiner –Det meldes ikke –Det meldes for seint –Manglende kunnskap om muligheten for å melde –Manglende oppfølging i kommunene om meldinger brukes

14 Mangelfull fokus på barn for tjenester innrettet mot voksne i mer enn 1/3 av kommunene –Innen rusfeltet –Sosialkontor/NAV Enkelte tilsynsrapporter peker på at samhandlingsmønsteret har blitt svekket som en direkte følge av organisering i NAV Skolehelsetjenesten –Få meldinger til barneverntjenesten –Seine meldinger –Manglende samarbeid mellom skoleleger og fastleger –Rutiner for samarbeid følges ikke opp –Skolehelsetjenesten var ikke til stede på skolene

15 Funn (forts.) Oppfølging av utsatte barn Ikke alle barneverntjenester lager tiltaksplaner når hjelpetiltak iverksettes –Ikke alle kommuner har rutiner for evaluering av tiltaksplaner Mange kommuner har mangelfulle rutiner i forhold til utarbeidelse av individuell plan

16 Ettervern for 18 åringer ¼ av rapportene beskriver mangler i dette arbeidet –Det er manglende rutiner for samhandling og samarbeid mellom barnevern og sosialkontor/NAV –Eksisterende rutiner følges ikke opp –Rutiner finnes men er ikke kjent

17 vurderinger De overordnede tilsynsmyndighetene anser det som svært alvorlig at det svikter i kommunenes tilrettelegging, samordning og oppfølging både når det gjelder å fange opp, utrede og følge opp de enkelte barna, og når det gjelder de unge som vil trenge barnevernets eller sosialtjenestens hjelp og støtte også etter fylte 18 år.”

18 Hva nå Enkelte funn har ført til forslag om lovendringer –Tilbakemelding til melder –Opplysninger til helsepersonell –Skjerpet begrunnelsesplikt i avslutning av tiltak til ungdom på ettervern De over 300 kommunene som ikke har hatt tilsyn både kan og bør bruke rapporten som hjelpemiddel til å gjennomgå egne rutiner for samarbeid om barn og unge med sammensatte problemer. Det gjelder også de 18 kommunene i Aust-Agder og Vest-Agder.

19 Nytt tema Barnevernsamarbeid mellom kommunene –Store ulikheter mellom våre to fylker –Behovet for mer robuste tjenester like stort Fordi arbeidspresset blir større Sakene blir mer kompliserte Små kommuner er utsatt fordi nærheten lett kan overskygge fagligheten

20 rammer Kommuneloven setter rammer –Det er ulike infallsvinkler : helt og holdent eller stykkevis og delt –En utvikling fra samarbeid på avgrensede felt som f.eks undersøkelser Kommunene i samarbeidet beholder myndighet til å fatte vedtak –Mot totale samarbeidformer Vertskommunemodellen den eneste tillatte

21 Situasjonen i Vest-Agder 15 kommuner Alle kommunene bortsett fra Kristiansand har enten iverksatt eller er i en prosess der samarbeid planlegges. –Listerregionen lyser ut barnevernleder i disse dager –Barnevern Sør er operative –Vennesla planlegger etter det vi har fått opplysning om tilsyn med en kommune i Aust- Agder

22 Situasjonen i Aust-Agder Et eksisterende samarbeid i østregionen –Om undersøkelser Kommunene som deltar har fortsatt egen vedtakskompetanse og egne barnevernledere –Vegårshei,Åmli,Gjerstad og Tvedestrand »Opprinnelig også Froland og Risør –To på planleggingsstadiet: Øvre Setedal med Valle, Bygland og Bykle Lang prosess, ser ut til å komme i gang i løpet av kort tid Iveland orienterer seg mot Vest-Agder


Laste ned ppt "Innlegg på KS konferanse om barnevern 16. juni 2009 Tilsyn med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenesters arbeid med barn som trenger hjelp fra mer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google