Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene
Interkommunalt samarbeid i barnevernet – politisk moteord eller en god løsning ? Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene

2 Begrepet Presentasjon | 2007 Samarbeid: ”En koordinert fellesaktivitet rettet mot et felles mål”

3 Hva er interkommunalt samarbeid
Presentasjon | 2007 Løsere avtalebaserte former: Uformelle nettverk, for kompetansebygging, erfaringsutveksling m.v. Kontakt i enkeltsaker Samarbeid om enkeltsaker Samarbeid om et saksområde Fysisk samlokalisering Overføring av beslutningsmyndighet til et felles beslutningsorgan egne styrer, selskaper m.v.

4 Felles beslutningsorgan - oversikt Tilbudet av organisasjonsmodeller
Presentasjon | 2007 Felles styre etter kommuneloven § 27 Ansvarlig selskap (ANS el. DA) Interkommunalt selskap (IKS) Aksjeselskap (AS) Forening Samvirkeforetak ? Vertskommune Stiftelse ? (ikke samarbeid i eg. forstand..)

5 Bakgrunnen for lovendringen - vertskommunemodellen
Presentasjon | 2007 Begrensede muligheter til å samarbeide om kommunenes ”kjerneoppgaver” Ingen tilpasset organisasjonsmodell fantes Behov for å åpne for samarbeid også om lovpålagte oppgaver og myndighetsutøvelse Lovgivers siktemål: Lage en samarbeidsmodell som ville gjøre det forsvarlig å delegere kompetanse/myndighet til en vertskommune, rettssikkerhetsmessig og i forhold til folkevalgt innflytelse KS Omstilling og konkurranse

6 Hovedpunkter Presentasjon | 2007 ”Offentligrettslig” samarbeidsmodell – for samarbeid om kommunens lovpålagte oppgaver Hva det gjelder: Overlate utførelsen av oppgaver, og beslutningsmyndigheten knyttet til oppgaveløsningen til en annen kommune – vertskommunen Ikke et eget (nytt) rettssubjekt Basert på en avtale – overordnede rammebetingelser vedtas av kommunestyret

7 Vertskommunens rolle Presentasjon | 2007 Vertskommunen er arbeidsgiver, utfører oppgavene og har beslutnings- myndigheten Den enkelte kommune er fortsatt ansvarlig overfor innbyggerne Vertskommunemodellen innebærer ingen ansvarsdifferensiering

8 Noen sentrale begreper
Presentasjon | 2007 ”Vertskommune” ”Samarbeidskommune(e)” ”Deltakerkommune(ne)” To varianter: Administrativt vertskommunesamarbeid Vertskommune m/nemnd Hovedskille – prinsipielle saker

9 Avgrensningskriteriet – saker av ”prinsipiell betydning”
Presentasjon | 2007 Flere bestemmelser i kommuneloven bruker dette begrepet, bl.a: § 23 (adm. sjefen) § 10 (fast utvalg) Samme innhold i forhold til vertskommunesamarbeid Politisk skjønn Kurante saker

10 Administrativt vertskommunesamarbeid
Kommune-styret i samarbeids-kommunen Kommune-styret i verts-kommunen Presentasjon | 2007 Avtale § 28e § 28b nr. 4 § 28b nr. 3 Instruks om delegasjon Administrasjons-sjef Delegasjon* Administrasjons-sjef § 28b jf. § 28a § 28b nr. 5 og 6 * Bare saker som ikke er av prinsipiell betydning KS Omstilling og konkurranse

11 Vertskommune med nemnd
Avtale Kommune-styret i samarbeids-kommune A Kommune-styret i samarbeids-kommune B Kommune-styret i samarbeids-kommune C Kommune-styret i verts-kommunen Presentasjon | 2007 § 28c, nr. 6 § 28c nr. 3 Felles nemnd Delegasjon * § 28c nr. 3, jf. § 28a Delegasjon ** Administrasjon * Kan også delegere saker av prinsipiell betydning ** Bare saker som ikke er av prinsipiell betydning KS Omstilling og konkurranse

12 Særlige spørsmål i forhold til barnevernloven
Presentasjon | 2007 Barnevernleder barnevernloven § 2-1 tredje ledd BFDs høringsuttalelse (gjengitt i Ot. Prp. Nr. 95 ( ) s. 94: ”Barne- og familiedepartementet legger til grunn at heller ikke denne bestemmelsen er til hinder for interkommunalt samarbeid som beskrevet i høringsnotatet, men at barnevernadministrasjonen med dens leder kan ligge i den felles samkommunen eller i vertskommunen”

13 Særlige spørsmål på barnevernsområdet
Presentasjon | 2007 Klientutvalg (barnevernloven § 2-1 femte ledd Myndigheten kan legges til en felles nemnd Nemnda kan i så fall ikke ha mer enn fem medlemmer Regulert i kommuneloven § 28c nr. 9

14 Særlig om delegasjon ved barnevernsamarbeid
Presentasjon | 2007 Vanlig delegasjon: Kommunestyre til Rådmann til Rådmann Barnevernsamarbeid også utpeking av barnevernleder

15 Styringsmidler for deltakerne ved opprettelsen av samarbeidet
Presentasjon | 2007 Avtalen (§ 28e) Vedtas av kommunestyret selv Minimumskrav til innhold i § 28e Står i utgangspunktet fritt til å ta inn bestemmelser om andre forhold Generelle instrukser - § 28c nr. 7 Representasjon i nemnda - § 28c nr. 4

16 Styringsmidler underveis i samarbeidet
Presentasjon | 2007 Kommunestyret i vertskommunen har begrenset myndighet, jf. §§ 28b nr. 4 og 28c nr. 6 Spesielle instrukser § 28b nr. 5 (adm. samarbeid) § 28c nr. 7 (m/nemnd) Omgjøring § 28b nr. 6 (adm. samarbeid) § 28c nr. 8 (m/nemnd)

17 Oppløsning og uttreden - § 28i
Presentasjon | 2007 Kan oppløses øyeblikkelig ved enighet Den enkelte kan uansett si opp med ett års varsel Annen oppsigelsesfrist kan avtales

18 Ulemper? Vertskommunen for sterk? Ulikt eierforhold mellom kommunene?
Presentasjon | 2007 Vertskommunen for sterk? Ulikt eierforhold mellom kommunene? Mister man innflytelse? Samarbeidskommunene har betydelige styringsmuligheter Hva trenger man styring over? Barnevern sterkt regelstyrt Hva med forebyggende arbeid?

19 Fordeler ved samarbeid - barnevern
Presentasjon | 2007 Større og mer robust fagmiljø Økt trivsel Bedre ”driftssikkerhet” Sterkere og mer stabil samarbeidspartner for andre instanser Mindre ”nærhet” Erfaringene


Laste ned ppt "Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google