Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene Interkommunalt samarbeid i barnevernet – politisk moteord eller en god løsning ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene Interkommunalt samarbeid i barnevernet – politisk moteord eller en god løsning ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene Interkommunalt samarbeid i barnevernet – politisk moteord eller en god løsning ?

2 KS Advokatene Presentasjon | 2007 Begrepet Samarbeid: ”En koordinert fellesaktivitet rettet mot et felles mål”

3 KS Advokatene Presentasjon | 2007 Hva er interkommunalt samarbeid Løsere avtalebaserte former: –Uformelle nettverk, for kompetansebygging, erfaringsutveksling m.v. –Kontakt i enkeltsaker –Samarbeid om enkeltsaker –Samarbeid om et saksområde –Fysisk samlokalisering Overføring av beslutningsmyndighet til et felles beslutningsorgan –egne styrer, selskaper m.v.

4 KS Advokatene Presentasjon | 2007 Felles beslutningsorgan - oversikt Tilbudet av organisasjonsmodeller Felles styre etter kommuneloven § 27 Ansvarlig selskap (ANS el. DA) Interkommunalt selskap (IKS) Aksjeselskap (AS) Forening Samvirkeforetak ? Vertskommune Stiftelse ? (ikke samarbeid i eg. forstand..)

5 KS Advokatene Presentasjon | 2007 Bakgrunnen for lovendringen - vertskommunemodellen Begrensede muligheter til å samarbeide om kommunenes ”kjerneoppgaver” Ingen tilpasset organisasjonsmodell fantes Behov for å åpne for samarbeid også om lovpålagte oppgaver og myndighetsutøvelse Lovgivers siktemål: –Lage en samarbeidsmodell som ville gjøre det forsvarlig å delegere kompetanse/myndighet til en vertskommune, rettssikkerhetsmessig og i forhold til folkevalgt innflytelse

6 KS Advokatene Presentasjon | 2007 Hovedpunkter ”Offentligrettslig” samarbeidsmodell – for samarbeid om kommunens lovpålagte oppgaver Hva det gjelder: Overlate utførelsen av oppgaver, og beslutningsmyndigheten knyttet til oppgaveløsningen til en annen kommune – vertskommunen Ikke et eget (nytt) rettssubjekt Basert på en avtale – overordnede rammebetingelser vedtas av kommunestyret

7 KS Advokatene Presentasjon | 2007 Vertskommunens rolle Vertskommunen er arbeidsgiver, utfører oppgavene og har beslutnings- myndigheten Den enkelte kommune er fortsatt ansvarlig overfor innbyggerne Vertskommunemodellen innebærer ingen ansvarsdifferensiering

8 KS Advokatene Presentasjon | 2007 Noen sentrale begreper ”Vertskommune” ”Samarbeidskommune(e)” ”Deltakerkommune(ne)” To varianter: –Administrativt vertskommunesamarbeid –Vertskommune m/nemnd Hovedskille – prinsipielle saker

9 KS Advokatene Presentasjon | 2007 Avgrensningskriteriet – saker av ”prinsipiell betydning” Flere bestemmelser i kommuneloven bruker dette begrepet, bl.a: –§ 23 (adm. sjefen) –§ 10 (fast utvalg) Samme innhold i forhold til vertskommunesamarbeid Politisk skjønn Kurante saker

10 KS Advokatene Presentasjon | 2007 Avtale Kommune- styret i samarbeids- kommunen Instruks om delegasjon Administrasjons- sjef Delegasjon* * Bare saker som ikke er av prinsipiell betydning Kommune- styret i verts- kommunen Administrativt vertskommunesamarbeid § 28e § 28b nr. 3 § 28b jf. § 28a § 28b nr. 4 § 28b nr. 5 og 6

11 KS Advokatene Presentasjon | 2007 Kommune- styret i samarbeids- kommune A Kommune- styret i samarbeids- kommune B Kommune- styret i samarbeids- kommune C Kommune- styret i verts- kommunen Avtale Felles nemnd Administrasjon Delegasjon * Delegasjon ** * Kan også delegere saker av prinsipiell betydning ** Bare saker som ikke er av prinsipiell betydning Vertskommune med nemnd § 28c nr. 3, jf. § 28a § 28c, nr. 6 § 28c nr. 3 § 28e

12 KS Advokatene Presentasjon | 2007 Særlige spørsmål i forhold til barnevernloven Barnevernleder –barnevernloven § 2-1 tredje ledd BFDs høringsuttalelse (gjengitt i Ot. Prp. Nr. 95 (2005-2006) s. 94: ”Barne- og familiedepartementet legger til grunn at heller ikke denne bestemmelsen er til hinder for interkommunalt samarbeid som beskrevet i høringsnotatet, men at barnevernadministrasjonen med dens leder kan ligge i den felles samkommunen eller i vertskommunen”

13 KS Advokatene Presentasjon | 2007 Særlige spørsmål på barnevernsområdet Klientutvalg (barnevernloven § 2-1 femte ledd Myndigheten kan legges til en felles nemnd Nemnda kan i så fall ikke ha mer enn fem medlemmer Regulert i kommuneloven § 28c nr. 9

14 KS Advokatene Presentasjon | 2007 Særlig om delegasjon ved barnevernsamarbeid Vanlig delegasjon: –Kommunestyre til –Rådmann til –Rådmann Barnevernsamarbeid også utpeking av barnevernleder

15 KS Advokatene Presentasjon | 2007 Styringsmidler for deltakerne ved opprettelsen av samarbeidet Avtalen (§ 28e) –Vedtas av kommunestyret selv –Minimumskrav til innhold i § 28e –Står i utgangspunktet fritt til å ta inn bestemmelser om andre forhold Generelle instrukser - § 28c nr. 7 Representasjon i nemnda - § 28c nr. 4

16 KS Advokatene Presentasjon | 2007 Styringsmidler underveis i samarbeidet Kommunestyret i vertskommunen har begrenset myndighet, jf. §§ 28b nr. 4 og 28c nr. 6 Spesielle instrukser –§ 28b nr. 5 (adm. samarbeid) –§ 28c nr. 7 (m/nemnd) Omgjøring –§ 28b nr. 6 (adm. samarbeid) –§ 28c nr. 8 (m/nemnd)

17 KS Advokatene Presentasjon | 2007 Oppløsning og uttreden - § 28i Kan oppløses øyeblikkelig ved enighet Den enkelte kan uansett si opp med ett års varsel Annen oppsigelsesfrist kan avtales

18 KS Advokatene Presentasjon | 2007 Ulemper? Vertskommunen for sterk? –Ulikt eierforhold mellom kommunene? –Mister man innflytelse? Samarbeidskommunene har betydelige styringsmuligheter Hva trenger man styring over? –Barnevern sterkt regelstyrt –Hva med forebyggende arbeid?

19 KS Advokatene Presentasjon | 2007 Fordeler ved samarbeid - barnevern Større og mer robust fagmiljø Økt trivsel Bedre ”driftssikkerhet” Sterkere og mer stabil samarbeidspartner for andre instanser Mindre ”nærhet” Erfaringene


Laste ned ppt "Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene Interkommunalt samarbeid i barnevernet – politisk moteord eller en god løsning ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google