Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 1 FINF4001 Høst 2004 2. Forelesning Systemutvikling : Tilnærmingsmåter & perspektiver Temaer: Utvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 1 FINF4001 Høst 2004 2. Forelesning Systemutvikling : Tilnærmingsmåter & perspektiver Temaer: Utvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 1 FINF4001 Høst 2004 2. Forelesning Systemutvikling : Tilnærmingsmåter & perspektiver Temaer: Utvikling av informasjonssystemer– et overordnet syn Perspektiver og tenkemåter Systemutvikling eller organisasjonsutvikling Faser i utviklingsarbeidet Litteratur Avison & Fitzgerald, Information Systems, Kap. 1-5 Dahlbom og Mathiassen, kap. 3

2 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 2 Fra problem til Informasjonssystem (IS) Informasjonssystem (IS) Det formaliserte IS Det ikke-formaliserte IS Den automatiserbare delen av IS (Datasystemet) Den ikke – automatiserbare delen av IS Det ’automatiserte’ datasystemet Den manuelle delen av datasystemet.. Problemområde ’Utdefinert’

3 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 3 Informasjonssystem og datasystem Datasystem inngår i et Informasjons-system som inngår i en organisert samhandling Informasjonssystem Datasystem = formaliserbar del automatiserbar del Organisasjon Rammer for samhandling

4 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 4 Noen eksempler Gjennomfør avgrensningene og valgene i figuren foran på disse eksempler Studentvev’en Lånekassa’s søknadsystem (vev-systemet) Forenklet ligning

5 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 5 Datasystemer og informasjonssystemer- 2 Et IS kan defineres som [Ande89]: “Et system for innsamling, bearbeiding, lagring, overføring og presentasjon av informasjon”, En bedre definisjon ’ Samlingen av menneskelige og maskinelle ressurser samt regler og prosedyrer organisert for å utføre bestemte funksjoner og løse en bestemt oppgave (Beekman 1995)  Finnes både manuelle og databaserte systemer!

6 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 6 IS karakteristika Menneskelig konstruksjon Knyttet til en bestemt arbeidsoppgave(r) Eies av en organisasjon i forandring Formidler informasjon (f.eks. fra visse personer til visse personer eller mellom systemer) Håndterer ulike typer informasjon Ulike typer behandling/prosessering av data Manuelle og/eller datamaskin basert behandling av data/informasjon

7 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 7 Hva kan et IS bidra til ? Noen alternativer Automatisering : erstatter menneskelig arbeid med maskiner som utfører arbeidet Eks.: Bankautomater, transaksjonss, ordresystemer, såkalte integrerte (embedded) sanntidssystemer Informatisering ( Understøtte menneskelig aktiviteter (både informere og utføre) Saksbehandlersystemer, beslutningsstøtte, ’datawarehouse’ Kommunikasjon : Støtte informasjons-utveksling og samhandling og koordinering mellom mennesker Gruppevarer (CSCW- datastøttet samarbeid), arbeidsflytsystemer

8 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 8 Motivasjon for utvikling av datamaskinbaserte IS Rasjonalisering og effektivisering Raskere, enklere, mer nøyaktig lagring, gjennfinning og bearbeiding av data (informasjon) integrerte løsninger (og redusering av manuelle inngrep i verdikjeder) Økt kvalitet (f.eks. krav tilenhetlig, sikker og rask saksbehandling Endringstakt og mobilitet Strategisk bruk, f eks. elektronisk handel Økt kontroll (??) Håndtere kompleksitet – klarer vi det?

9 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 9 Ulike syn på utvikling av IS Ulike syn: Konstruksjonsprosess Teknisk og organisatorisk forandringsprosess Erkjennelsesprosess Politisk prosess Hva er det i praksis?

10 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 10 Modellering av konteksten. (Edb)-system Bruker Problemområdet: Formål/oppgave: Eks -Billettbestilling, booking -Studentregistrering Anvendelsesområdet : Del av brukerorganisasjonen Eks: Reisebyrå eller sjølbetjening Studentenes egen hverdag Modell av virkeligheten Virkeligheten

11 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 11 Noen ulike perspektiver på et (informasjonssystem) system - 2 Stabilitet Mål og strategi Strukturer Prosedyrer og retningslinjer Datagrunnlaget … Eks : Lønns- og personal-system, lagerstyring Dynamikk Endringer i omgivelsene Uforutsigbare hendelser Mellom-menneskelige relasjoner -konflikter Symbolske verdier, bedriftskultur, ansikt utad, følelser.. Eks: E-handelsløsnings, studentvev’en

12 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 12 Faser i systemutviklingsarbeidet: Den tekniske siden av problemet Foranalyse : avdekke problemene Analyse: Se systemet utenfra Klarlegge behov og rammer : tekniske, organisatoriske, økonomiske, juridiske, sikkerhet Utforming/design : Se systemet innenfra Skape grunnlag for å realisere systemet gjennom å konstruere en logisk modell Realisere systemet: Utvikle (programmere), kjøpe og tilpasse Implementere systemet Installere og konfigurere, gjøre systemet driftsklart Igangsetting og drift Avvikling

13 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 13 Faser i SU-arbeidet -2 Den organisatoriske siden (OU) Problemidentifisering og problemanalyse (diagnose): Fastsette mål for endringsarbeidet Klarlegge endringsbehov Beskrive (utforme) organisatoriske endringer Nye rutiner, prosedyrer, ansvars- og beslutningsstrukturer etc. Beskrive opplæringsbehov Realisere og gjennomføre endringene Opplæring, motivasjon,.. Igangsette ny organisasjonsform

14 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 14 Faser i SU-arbeidet -3 Analyse og design hører sammen og kan ikke sees på som helt separate aktiviteter Nye behov og krav vil framkomme under design (og realisering /implementasjon) Læring [i alle faser av arbeidet] er en viktig del av SU- aktivitetene Omgivelsene og rammebetingelsene forandrer seg ofte (alltid) underveis Systemutvikling er ikke kun utvikling av det tekniske system, men like endring av organisatoriske og sosiale forhold i organisasjonen.

15 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 15 Systemer, modeller og virkeligheten Andre kilder BESKRIVELSER En del av VIRKELIGHETEN: Interesser Temaer Problemer Forventninger IDÉER TEORIE R PROBLEMER MODELLER TEKNIKKER METODIKK Utviklingssubjekt

16 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 16 Overordnet rammeverk Utviklings- prosjekt Drift / Vedlikehold UOD Analyse System Versjon 1.0 Implementasjon System Versjon 1.x UTFASING Utviklings- metodikk/ modeller/ verktøy / teknologier / plattformer

17 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 17 Hva er en systemutviklingsmetodikk (rammeverk) Veileder i SU-arbeidet En fornuftig samling av hva & hvordan - ikke en kokebok eller fasitsvar – ingen tvangstrøye Viktig for kommunikasjon og organisering av prosjektet Må brukes med fornuft, tilpasses til Problemets type og betingelser Personalets kompetanse Kulturelle og historiske forhold Men improvisasjon forutsetter at en kan grunnlaget

18 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 18 Noen ulike perspektiver på et (informasjonssystem) system Fokus på elementer og relasjoner (struktur) – Fokus på de formaliserte regler og prosedyrer Fokus på informasjon og data Fokus på faktiske hendelser – det virkelige liv - Fokus på ulike roller og interesser, konflikter

19 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 19 Noen analyse og design-metoder Funksjonsorientering (FO) Beskriver hva som skal gjøres: Eks. lover®ler Dataorientering (DO) Beskriver hvilke data datasystemet skal inneholde Eks: personregister, lagersystem Hendelsesorientert (HE) Hvordan reagerer på viktige begivenheter Transaksjonssystem (billettbestlling ) Objektorientering (O-O) Objekter som grunnlag for innkapsling av data og operasjoner på disse Beskriver hvilke data systemet skal bearbeide Kombinerer særlig FO og DO på en elegant måte

20 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 20 Ulike fagretninger - grunnfilosofier -1 Fokuserer på ulike systemtyper eller ulike deler av systemutviklingen Software engineering – også omtalt som ’hard systemutvikling Fokus på lage formaliserte beskrivelser, streber etter en korrekt modeller av virkeligheten Vekt på formelle språk, metoder og teknikker, Menneske-maskin er brukergrensesnitt-problem

21 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 21 Grunnfilosofier -2 Sosioteknisk systemutvikling: (eks. på såkalt myk systemutvikling Vekt på å forstå og fortolke virkeligheten Likestiller tekniske og sosiale sider av ’systemet’ Systemløsninger er resultat av forhandlinger og kompromiss mellom ulike interesser blant partene i en organisaasjon Systemutvikling må også omfatte organisasjonsutvikling og læring

22 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 22 Utviklingsmodeller Også referert til som prosess modell for programvareutvikling Fokuserer på hva som skal gjøres i de ulike delene / fasene og hvor lenge det skal gjøres En utviklingsmodell beskriver Hvilken faser utviklingen består av Hvilken rekkefølge fasene skal komme i Etablerer kriteria for overgang fra en fase til neste (dvs. avslutningskriteria, kriteria for valg og inngangskriteria for de ulike fasene)

23 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 23 Utviklingsmodeller (forts.) Representerer ulike tilnærminger til systemutvikling Gjenspeiler også evolusjon av programvareutvikling Hovedklasser av utviklingsmodeller er: Kod og fiks Stegvise Fossefall/vannfallsmodellen (“waterfall”) Evolusjonære Transformasjonsmodeller Spiralmodeller

24 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 24 Utviklingsmodeller (forts.) Kod og fiks modeller Utvikle programmer / kode Rette / korrigere programmer Stegvise modeller: utvikling delt i faser som utføres sekvensielt Vannfallsmodeller: videreutvikling av stegvise modeller der feedback løkker og prototyping også er inkludert

25 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 25 System feasibility Validasjon Programvareplaner og behov Validasjon Produktdesign Verifisering Detaljert design Verifisering Kode Enhetstest Integrasjon Produktverifisering Implementering Systemtest Bruk og vedlike- hold Revalidering ( med laksetrapper)

26 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 26 Utviklingsmodeller (forts.) Evolusjonsmodeller : løsningen blir gradvis utviklet basert på erfaring Iterativ systemutvikling: utvikling der omfanget gradvis økes og fasene gjentas Prototyping: en prototype utvikles som til slutt blir systemet Transformasjonsmodeller: antar at høy nivås spesifikasjoner kan automatisk bli transformert til spesifikasjoner på lavere nivå (fra formelle spesifikasjoner til programvare)

27 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 27 Spiralmodellen Fokus på risiko og reduksjon av risiko Utvikling delt i et sett av sykler (i spiralen) Målsetning (hva skal oppnås f.eks. funksjonalitet, ytelse, etc.) Alternative måter å realisere løsning for dette (utvikle, kjøpe, etc.) Identifisere begrensningene (kostnad, grensesnitt, etc.) Eksempel: hvordan øke produktivitet?

28 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 28 Systemer, perspektiver og tenkemåter Systemer (Dahlbom og Mathiassen, kap. 3) Teknologi, data, informasjon og kunnskap Rasjonell versus romantisk tenkemåter Blant annet inspirert av Peter Checkland : Soft Systems Methodology (In System Thinking, Systems Practice)

29 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 29 To verdensanskuelser - det rasjonelle versus det romantiske Rasjonalisme - arven fra Aristoteles, Galileo, Descartes, Bacon, Newton, Leibniz,.. Utviklingen av naturvitenskapen Skille mellom en ’ytre’ (sann) og ’indre’ (sanset) verden Sann kunnskap er basert vitenskapelig representasjon av virkeligheten (formalisering) Tenkning er symbolmanipulasjon Romatikken arven fra Socrates, Platon, Data blir til informasjon gjennom fortolkning basert på forståelse av bakgrunn og kontekst Kunnskap utvikles både fra teori og praksis Noen begreper kan ikke defineres, men forklares ved eksempler Vekt på kultur, kunst, følelser

30 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 30 Datamaskinen - kalkulasjon eller informasjonsbehandling Utgangspunktet er Descartes mekanistisk systemforståelse Klar, eksakt og sann representasjon av verden Verden er stabil Reduksjonisme, gjentagbarhet/forkastbarhet Verden oppfattes som en maskin - f eks. som byråkratier med formell arbeidsdeling og styring Den logiske, analytisk ’tenkende’ maskin (Babbage, Turing, von Newman) Utgangspunkt i organisk, dialektisk forståelse av virkeligheten’ ’Verden’ må forstås som helheter kan bare beskrives ved fortolkning Virkeligheten er i stadig forandring - uforutsigbar- Organisasjoner koordineres ved uformell, direkte interaksjon mellom medl. Datamaskinen som medium for menneskelig samhandling

31 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 31 Organisasjonen : Maskin eller kultur Arbeidsdeling og koordinering Byråkratiet Nøyaktig beskrivelse av arbeidsoppgaver Organisasjon som ’optimal algoritme Stabile omgivelser Rasjonalitet og effektivitet Entydige mål Forutsigbarhet – Lav usikkerhet Vertikale informasjonssystemer Organismen Lever i dynamisk samspill med omgivelser i stadig endring Forandring skaper usikkerhet Liten grad av formalisering Sjølstendige, men sam- spillende enheter ( ansvar) Tette nettverk- uformelle strukturer Horisontale nettverk : E_post, CSCW,..


Laste ned ppt "FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN 1 FINF4001 Høst 2004 2. Forelesning Systemutvikling : Tilnærmingsmåter & perspektiver Temaer: Utvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google