Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN"— Utskrift av presentasjonen:

1 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN
FINF Høst Forelesning Systemutvikling : Tilnærmingsmåter & perspektiver Temaer: Utvikling av informasjonssystemer– et overordnet syn Perspektiver og tenkemåter Systemutvikling eller organisasjonsutvikling Faser i utviklingsarbeidet Litteratur Avison & Fitzgerald, Information Systems, Kap. 1-5 Dahlbom og Mathiassen, kap. 3 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN FINF H Arild Jansen AFIN

2 Fra problem til Informasjonssystem (IS)
Problemområde .. Informasjonssystem (IS) ’Utdefinert’ Det ikke-formaliserte IS Det formaliserte IS Den automatiserbare delen av IS (Datasystemet) Den ikke – automatiserbare delen av IS Det ’automatiserte’ datasystemet Den manuelle delen av datasystemet FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN

3 Informasjonssystem og datasystem
Datasystem inngår i et Informasjons-system som inngår i en organisert samhandling Organisasjon Rammer for samhandling Informasjonssystem Datasystem = formaliserbar del automatiserbar del FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN

4 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN
Noen eksempler Gjennomfør avgrensningene og valgene i figuren foran på disse eksempler Studentvev’en Lånekassa’s søknadsystem (vev-systemet) Forenklet ligning FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN

5 Datasystemer og informasjonssystemer- 2
Et IS kan defineres som [Ande89]: “Et system for innsamling, bearbeiding, lagring, overføring og presentasjon av informasjon”, En bedre definisjon ’ Samlingen av menneskelige og maskinelle ressurser samt regler og prosedyrer organisert for å utføre bestemte funksjoner og løse en bestemt oppgave (Beekman 1995) Finnes både manuelle og databaserte systemer! FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN FINF H Arild Jansen AFIN

6 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN
IS karakteristika Menneskelig konstruksjon Knyttet til en bestemt arbeidsoppgave(r) Eies av en organisasjon i forandring Formidler informasjon (f.eks. fra visse personer til visse personer eller mellom systemer) Håndterer ulike typer informasjon Ulike typer behandling/prosessering av data Manuelle og/eller datamaskin basert behandling av data/informasjon FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN FINF H Arild Jansen AFIN

7 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN
Hva kan et IS bidra til ? Noen alternativer Automatisering : erstatter menneskelig arbeid med maskiner som utfører arbeidet Eks.: Bankautomater, transaksjonss, ordresystemer, såkalte integrerte (embedded) sanntidssystemer Informatisering ( Understøtte menneskelig aktiviteter (både informere og utføre) Saksbehandlersystemer, beslutningsstøtte, ’datawarehouse’ Kommunikasjon : Støtte informasjons-utveksling og samhandling og koordinering mellom mennesker Gruppevarer (CSCW- datastøttet samarbeid), arbeidsflytsystemer FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN FINF H Arild Jansen AFIN

8 Motivasjon for utvikling av datamaskinbaserte IS
Rasjonalisering og effektivisering Raskere, enklere, mer nøyaktig lagring, gjennfinning og bearbeiding av data (informasjon) integrerte løsninger (og redusering av manuelle inngrep i verdikjeder) Økt kvalitet (f.eks. krav tilenhetlig, sikker og rask saksbehandling Endringstakt og mobilitet Strategisk bruk, f eks. elektronisk handel Økt kontroll (??) Håndtere kompleksitet – klarer vi det? FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN FINF H Arild Jansen AFIN

9 Ulike syn på utvikling av IS
Ulike syn på utvikling av IS Ulike syn: Konstruksjonsprosess Teknisk og organisatorisk forandringsprosess Erkjennelsesprosess Politisk prosess Hva er det i praksis? FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN FINF H Arild Jansen AFIN

10 Modellering av konteksten
. (Edb)-system Bruker Modell av virkeligheten Virkeligheten Problemområdet: Formål/oppgave: Eks Billettbestilling, booking Studentregistrering Anvendelsesområdet: Del av brukerorganisasjonen Eks: Reisebyrå eller sjølbetjening Studentenes egen hverdag FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN

11 Noen ulike perspektiver på et (informasjonssystem) system - 2
Stabilitet Mål og strategi Strukturer Prosedyrer og retningslinjer Datagrunnlaget Eks : Lønns- og personal-system, lagerstyring Dynamikk Endringer i omgivelsene Uforutsigbare hendelser Mellom-menneskelige relasjoner -konflikter Symbolske verdier, bedriftskultur, ansikt utad, følelser.. Eks: E-handelsløsnings, studentvev’en FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN

12 Faser i systemutviklingsarbeidet: Den tekniske siden av problemet
Foranalyse : avdekke problemene Analyse: Se systemet utenfra Klarlegge behov og rammer : tekniske, organisatoriske, økonomiske, juridiske, sikkerhet Utforming/design : Se systemet innenfra Skape grunnlag for å realisere systemet gjennom å konstruere en logisk modell Realisere systemet: Utvikle (programmere), kjøpe og tilpasse Implementere systemet Installere og konfigurere, gjøre systemet driftsklart Igangsetting og drift Avvikling FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN

13 Faser i SU-arbeidet -2 Den organisatoriske siden (OU)
Problemidentifisering og problemanalyse (diagnose): Fastsette mål for endringsarbeidet Klarlegge endringsbehov Beskrive (utforme) organisatoriske endringer Nye rutiner, prosedyrer, ansvars- og beslutningsstrukturer etc. Beskrive opplæringsbehov Realisere og gjennomføre endringene Opplæring, motivasjon ,.. Igangsette ny organisasjonsform FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN

14 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN
Faser i SU-arbeidet -3 Analyse og design hører sammen og kan ikke sees på som helt separate aktiviteter Nye behov og krav vil framkomme under design (og realisering /implementasjon) Læring [i alle faser av arbeidet] er en viktig del av SU-aktivitetene Omgivelsene og rammebetingelsene forandrer seg ofte (alltid) underveis Systemutvikling er ikke kun utvikling av det tekniske system, men like endring av organisatoriske og sosiale forhold i organisasjonen. FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN

15 Systemer, modeller og virkeligheten
En del av VIRKELIGHETEN: Interesser Temaer Problemer Forventninger Andre kilder IDÉER BESKRIVELSER TEORIER METODIKK Utviklingssubjekt PROBLEMER MODELLER TEKNIKKER FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN FINF H Arild Jansen AFIN

16 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN
Overordnet rammeverk UOD Analyse System Versjon 1.0 Implementasjon Versjon 1.x UTFASING Utviklings- metodikk/ modeller/ verktøy / teknologier / plattformer Utviklings- prosjekt Drift / Vedlikehold FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN FINF H Arild Jansen AFIN

17 Hva er en systemutviklingsmetodikk (rammeverk)
Veileder i SU-arbeidet En fornuftig samling av hva & hvordan - ikke en kokebok eller fasitsvar – ingen tvangstrøye Viktig for kommunikasjon og organisering av prosjektet Må brukes med fornuft, tilpasses til Problemets type og betingelser Personalets kompetanse Kulturelle og historiske forhold Men improvisasjon forutsetter at en kan grunnlaget FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN

18 Noen ulike perspektiver på et (informasjonssystem) system
Fokus på elementer og relasjoner (struktur) – Fokus på de formaliserte regler og prosedyrer Fokus på informasjon og data Fokus på faktiske hendelser – det virkelige liv - Fokus på ulike roller og interesser, konflikter FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN

19 Noen analyse og design-metoder
Funksjonsorientering (FO) Beskriver hva som skal gjøres: Eks. lover®ler Dataorientering (DO) Beskriver hvilke data datasystemet skal inneholde Eks: personregister, lagersystem Hendelsesorientert (HE) Hvordan reagerer på viktige begivenheter Transaksjonssystem (billettbestlling ) Objektorientering (O-O) Objekter som grunnlag for innkapsling av data og operasjoner på disse Beskriver hvilke data systemet skal bearbeide Kombinerer særlig FO og DO på en elegant måte FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN

20 Ulike fagretninger - grunnfilosofier -1
Fokuserer på ulike systemtyper eller ulike deler av systemutviklingen Software engineering – også omtalt som ’hard systemutvikling Fokus på lage formaliserte beskrivelser, streber etter en korrekt modeller av virkeligheten Vekt på formelle språk, metoder og teknikker, Menneske-maskin er brukergrensesnitt-problem FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN FINF H Arild Jansen AFIN

21 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN
Grunnfilosofier -2 Sosioteknisk systemutvikling: (eks. på såkalt myk systemutvikling Vekt på å forstå og fortolke virkeligheten Likestiller tekniske og sosiale sider av ’systemet’ Systemløsninger er resultat av forhandlinger og kompromiss mellom ulike interesser blant partene i en organisaasjon Systemutvikling må også omfatte organisasjonsutvikling og læring FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN

22 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN
Utviklingsmodeller Også referert til som prosess modell for programvareutvikling Fokuserer på hva som skal gjøres i de ulike delene / fasene og hvor lenge det skal gjøres En utviklingsmodell beskriver Hvilken faser utviklingen består av Hvilken rekkefølge fasene skal komme i Etablerer kriteria for overgang fra en fase til neste (dvs. avslutningskriteria, kriteria for valg og inngangskriteria for de ulike fasene) FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN FINF H Arild Jansen AFIN

23 Utviklingsmodeller (forts.)
Representerer ulike tilnærminger til systemutvikling Gjenspeiler også evolusjon av programvareutvikling Hovedklasser av utviklingsmodeller er: Kod og fiks Stegvise Fossefall/vannfallsmodellen (“waterfall”) Evolusjonære Transformasjonsmodeller Spiralmodeller FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN FINF H Arild Jansen AFIN

24 Utviklingsmodeller (forts.)
Kod og fiks modeller Utvikle programmer / kode Rette / korrigere programmer Stegvise modeller: utvikling delt i faser som utføres sekvensielt Vannfallsmodeller: videreutvikling av stegvise modeller der feedback løkker og prototyping også er inkludert FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN FINF H Arild Jansen AFIN

25 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN
System feasibility Validasjon Programvareplaner og behov Produktdesign Verifisering Detaljert design Kode Enhetstest Integrasjon Produktverifisering Implementering Systemtest Bruk og vedlike- hold Revalidering Vannfallsmodellen (med laksetrapper) FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN FINF H Arild Jansen AFIN

26 Utviklingsmodeller (forts.)
Evolusjonsmodeller: løsningen blir gradvis utviklet basert på erfaring Iterativ systemutvikling: utvikling der omfanget gradvis økes og fasene gjentas Prototyping: en prototype utvikles som til slutt blir systemet Transformasjonsmodeller: antar at høy nivås spesifikasjoner kan automatisk bli transformert til spesifikasjoner på lavere nivå (fra formelle spesifikasjoner til programvare) FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN FINF H Arild Jansen AFIN

27 FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN
Spiralmodellen Fokus på risiko og reduksjon av risiko Utvikling delt i et sett av sykler (i spiralen) Målsetning (hva skal oppnås f.eks. funksjonalitet, ytelse, etc.) Alternative måter å realisere løsning for dette (utvikle, kjøpe, etc.) Identifisere begrensningene (kostnad, grensesnitt, etc.) Eksempel: hvordan øke produktivitet? FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN FINF H Arild Jansen AFIN

28 Systemer, perspektiver og tenkemåter
Systemer (Dahlbom og Mathiassen, kap. 3) Teknologi, data, informasjon og kunnskap Rasjonell versus romantisk tenkemåter Blant annet inspirert av Peter Checkland : Soft Systems Methodology (In System Thinking, Systems Practice) FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN

29 To verdensanskuelser - det rasjonelle versus det romantiske
Rasjonalisme - arven fra Aristoteles, Galileo, Descartes, Bacon, Newton, Leibniz,.. Utviklingen av naturvitenskapen Skille mellom en ’ytre’ (sann) og ’indre’ (sanset) verden Sann kunnskap er basert vitenskapelig representasjon av virkeligheten (formalisering) Tenkning er symbolmanipulasjon Romatikken arven fra Socrates, Platon, Data blir til informasjon gjennom fortolkning basert på forståelse av bakgrunn og kontekst Kunnskap utvikles både fra teori og praksis Noen begreper kan ikke defineres, men forklares ved eksempler Vekt på kultur, kunst, følelser FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN

30 Datamaskinen - kalkulasjon eller informasjonsbehandling
Utgangspunktet er Descartes mekanistisk systemforståelse Klar, eksakt og sann representasjon av verden Verden er stabil Reduksjonisme, gjentagbarhet/forkastbarhet Verden oppfattes som en maskin - f eks. som byråkratier med formell arbeidsdeling og styring Den logiske, analytisk ’tenkende’ maskin (Babbage, Turing, von Newman) Utgangspunkt i organisk, dialektisk forståelse av virkeligheten’ ’Verden’ må forstås som helheter kan bare beskrives ved fortolkning Virkeligheten er i stadig forandring - uforutsigbar- Organisasjoner koordineres ved uformell, direkte interaksjon mellom medl. Datamaskinen som medium for menneskelig samhandling FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN

31 Organisasjonen : Maskin eller kultur Arbeidsdeling og koordinering
Byråkratiet Nøyaktig beskrivelse av arbeidsoppgaver Organisasjon som ’optimal algoritme Stabile omgivelser Rasjonalitet og effektivitet Entydige mål Forutsigbarhet – Lav usikkerhet Vertikale informasjonssystemer Organismen Lever i dynamisk samspill med omgivelser i stadig endring Forandring skaper usikkerhet Liten grad av formalisering Sjølstendige, men sam-spillende enheter ( ansvar) Tette nettverk- uformelle strukturer Horisontale nettverk: E_post, CSCW,.. FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN


Laste ned ppt "FINF- H -04, Forelesning 24. aug. Arild Jansen. AFIN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google