Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 1 IN 265 Problemdefinering, modellering og kravspesifikasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 1 IN 265 Problemdefinering, modellering og kravspesifikasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 1 IN 265 Problemdefinering, modellering og kravspesifikasjon Introduksjon til kurset IN265 Arild Jansen, Systemarbeidsgruppa, IfI 28. Januar 2003

2 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 2 IN 265 Problemdefinering, modellering og kravspesifikasjon Kursorganisering Forelesere: Arild Jansen, Jens Kaasbøl + 1-2 gjesteforelesere Gruppelærer: Anders Brunland, Thorfinn Thomassen, Richard E. Borge, Eskild Busch Anders Brunland Thorfinn Thomassen Richard E. BorgeEskild Busch Elektronisk informasjon: http://www.ifi.uio.no/in265 E_post arildj@ifi.uio.no,in265@ifi.uio.noarildj@ifi.uio.no,in265@ifi.uio.no Eksamen ??? (I 2002: 23.5.2002)

3 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 3 IN 265 - Mål og innhold/pensum i kurset l Teoretisk forståelse av og praktiske ferdigheter i systemutvikling l Lære å bruke en systemutviklingsmetode »OOA&D : Lars Mathiassen med flere: Objekt-orientert analyse og design, kap. 1-12, 16-18 l Få en grunnleggende teoretisk og kritisk forståelse av hva systemutvikling er og hvordan systemer brukes »Dahlbom og Mathiassen: Computers in Context. The Philosophy and Practice of Systems Design. Kap 1-9 l Gjennomføre et realistisk SU-prosjekt for en virkelig organisasjon. Obligatorisk oppgaver 1-3.

4 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 4 Innhold/pensum i kurset-2 Kompendium l Noen artikler om metoder mm »Andersen et al.1986: Hva er systemutvikling, Chap. 3 i Professional systemutvikling. »Avison, D. & G. Fitzgerald. 2003 : Information Systems Development, Methodologies, Techniques and tools, »Boehm, B.W. 1998: A Spiral Model of Software Development and Enhancement »Skagestein, Gerhard. 2001 : Ar eUse Cases necessarily the best start of an OO system.Development Process. »Wood-Harper & S. Corer. 1996 How we profess. The Ethical Analyst.

5 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 5 Innhold/pensum kurset-3 Noen artikler om prototyping l Budde et al. Prototyping. : An Approach to Evolutionary System Development, l Mathiassen, L. et al. : Prototyping and specifying: Principles and Practices of a Mixed Approach, Noen artikler som beskriver relevante prosjekter/eksempler l Chiborra, Claudio & Fallia, Angelo.: Infrastructure as a process: The case of CRM in IBM. l Dahlbom, Hanseth, and Ljungberg.: Conservative Success. Infrastructure and organizational evolution in SKF. l Orlikowski & Gash:Technological Frames. Making Sense of Information Technology in Organisations. Noen artikler om modellering av arbeid l Sachs, Patricia.: Transforming Work. Collaboration, Learning and Design. l Suchman, Lucy: Making Work Visible.

6 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 6 IN 265 - Pedagogisk opplegg for kurset l Problembasert læring : »Koble teori og praksis med basis i reelle problemer l Gruppeoppgaver og obligatorisk oppgave »Obligatorisk oppgave skal gjøres i en organisasjon: Oppgaven går ut på å lage en forundersøkelse, deretter en objektorientert analyse og til slutt objektorientert design ved hjelp av teknikkene som er beskrevet i OOA&D..Arbeidet knyttes til en virksomhet dere velger sjøl. Se : //www.ifi.uio.no/~in265/oblig1.shtml

7 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 7 Prosjektoppgaven l Skaffe praktisk erfaring med virkelig problem og organisasjon l Få trening i å bruke verktøy l Rike bilder – for å fange mangfold i problemområdet l Fastlegge strategi l Analyse av problemområdet l Analyse av anvendelsesområdet l Spesifikasjon av design Bruk OOA&D-boka som ’veileder’ i arbeidet, og D&M som bakgrunn for å se flere perspektiver og innfallsvinkler

8 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 8 Obligatorisk oppgave – Plan -milepæler 31.2 Inndeling i grupper 7.2 Etablere prosjekter - valg av organisasjon 28.3 Foranalyse. oRapport oPresentasjon for "brukere" 21.3 Analyse oRapport oPresentasjon for "brukere" 30.4 Design o Rapport o Prototype

9 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 9 Systemutvikling og systemarbeid l Systemutvikling (SU): alle aktiviteter knyttet til analyse, utforming og innføring av IT-baserte informasjons- systemer i virksomheter »Lage både ’gode’ og ’nyttige’ IS »Fokus på alle forhold som ansees viktige –Både tekniske, organisatoriske, sosiale, kulturelle, som alle henger sammen »Usikkerhet, målkonflikter, interessekonflikter, ikke- rasjonell adferd »Anvende teorier og tilpasse metoder til lokale forhold

10 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 10 Hva bygger kurset på (INF 101& INF 102) l Grunnleggende forståelse av Objekt-Orientert filosofi og modellering/programmering l Forstår hva systemutvikling »Kjenner fasene i livssyklusmodellen og kjenner litt til ulike utviklingsmodeller (fossefall, spiral etc.), litt risikostyring og litt om IT og samfunn l Litt praktisk erfaring med et mindre ’SU-prosjekt (Oblig) l Kjenner til Tau UML l Har erfaring med Dataorientert innfallsvinkel v.h.a. klassediagrammer som likner ORM l Kjenner til Use-cases, sekvens- og klassediagrammer

11 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 11 IN219 vs. In265 Begge kursene bygger på analyse og design mm fra INF102: l Fokus IN265: »Samspill mellom systemet og organisasjonen der det skal brukes. »Vekt på analyse av problemområdet og bruker krav/ønsker ved hjelp av ulike teknikker for beskrive kravspesifikasjon »Bare overordnet (logisk) design) »UML brukes som notasjon både i analyse og design l Fokus IN219: »Planlegging og gjennomføring av SU/SE-prosjekter. »Analyse &design når kravspesifikasjon foreligger. »”God” design v.h.a. UML, Use case dreven systemutvikling. »Testing, vedlikehold, konfigurasjonshåndtering. Videre-utvikling og gjenbruk, estimering, prosessforbedring, … UML brukes noe forskjellig i disse kursene

12 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 12 Gruppa for Informasjonssystemer ved Ifi l Systemarbeid omfatter forskning og praksis knyttet systemutvikling og bruk av IS i organisasjoner& samfunn »Fokus på alle sider ved planlegging, utforming, innføring og bruk av ulike typer IKT »Studere både småskala og storskalasystemer »Spesielt fokus på infrastruktur og kommunikasjons- systemer (f eks datastøttet samarbeid (CSCW-systemer) »Vekt på organisatoriske, sosiale, kulturelle og politiske aspekter –Sosial forming av teknologi : mål- og interesse- konflikter, maktforhold

13 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 13 Repetisjon av noen begreper l Data, informasjon og kunnskap »Data er fysisk (symbolsk) representasjon av informasjon »Informasjon og kunnskap forutsetter menneskelig fortolkning og forståelse l Databaser og informasjonssystemer (IS) »Database: A structured collection of data stored, controlled and accessed by computers based on predefined relationships »Information System: The collection of people, machines, data and methods organised to accomplish specific functions and to solve specific problems

14 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 14 Modeller og livssyklus-’modellen’ Modell: l En forenklet avbildning av utvalgte deler av virkeligheten, med en bestemt hensikt (ut fra en gitt referanseramme) »F eks. en tegning, et kart, en husmodell, en datamodell,… –Et IS baserer seg på en forenklet modell av virkeligheten l Livssyklus-’modellen’ (egentlig ikke en modell) »En beskrivelse av fasene involvert i å vurdere, planlegge, analysere, utforme, realisere og innføre [og vedlikeholde] et IS i en virksomhet Denne modellen kan forstås og anvendes på mange ulike måter, og fasene har ulike navn og innhold innen ulike metoder og teknikker

15 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 15 Teorier, modeller og virkeligheten Andre kilder BESKRIVELSER Modell: En del av VIRKELIGHETEN: Interesser Temaer Problemer Forventninger IDÉER TEORIER PROBLEMER MODELLER TEKNIKKER METODIKK Utviklingssubjekt

16 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 16 Metodologi, metode, teknikk og verktøy l Metodologi: En samling av metoder/prosedyrer, teknikker, verktøy og dokumentasjon som understøtter alle fasene en SU-prosess ( fra analyse til innføring, opplæring, endre organisasjon) »F eks. OOA&D med UML, STRA »NB: Livssyklus’modellen’ i seg sjøl er ikke en metodologi l En metode: En framgangsmåte (prosedyre) for å nå et resultat »SU-metode : Aktivitetsliste, retningslinjer, sjekklister,…for å gjennomføre en eller flere faser i SU-forløpet »Eks: Datamodellering, fossefallsmetoder, spiralmodellen, inkrementelle og iterative metoder, OO-metoder, testmetoder,.. l Teknikk: Konkret ’oppskrift’ for å utføre en aktivitet, »Eks: Rike bilder, use-cases, prototyping, kost-nytte analyse,…

17 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 17 Hva er en systemutviklingsmetode? l Veileder i SU-arbeidet »En fornuftig samling av hva & hvordan - ikke en kokebok eller fasitsvar – ingen tvangstrøye »Viktig for kommunikasjon og organisering av prosjektet l Må brukes med fornuft, tilpasses avhengig av »Problemets type og betingelser »Personalets kompetanse »Kulturelle og historiske forhold »(Improvisasjon forutsetter at en kan grunnlaget Metoden i dette kurset er O-O Analyse og Design

18 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 18 Faser i systemutviklingsarbeidet l Utvikle /tilpasse IT-baserte systemer til menneskers og organisasjoners behov l Foranalyse : avdekke problemene l Analyse: Se systemet utenfra »Klarlegge behov og rammer :tekniske, organisatoriske, økonomiske, juridiske, sikkerhetsmessige l Utforming/design : Se systemet innenfra »Skape grunnlag for å realisere systemet gjennom å konstruere en logisk modell l Analyse og design hører sammen »Læring under design »Omgivelsene forandrer seg,

19 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 19 Noen analyse og design-metoder l Funksjonsorientering (FO) »Beskriver hva som skal gjøres: funksjoner, beslutninger,.. –Eks Lønns-, regnskaps-, beslutningsstøtte,.. l Dataorientering (DO) »Beskriver hvilke data systemet skal ha –Eks personregister, bilregister, lagersystem l Hendelsesorientert (HE) »Hvordan reagerer på viktige begivenheter –Eks transaksjonssystemer, styringssystem l Objektorientering »Objekter som grunnlag for innkapsling av data og operasjoner på disse »Beskriver hvilke data systemet skal bearbeide »Kombinerer særlig FO og DO på en elegant måte

20 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 20 Objekter og klasser l Objekt : en helhet med identitet, tilstandsrom og adferd l Klasse : En beskrivelse av en mengde med objekter med samme struktur, adferdsmønstre og tilstandsrom (jf klassebegrepet i SIMULA) Objekter er instanser av klasser, ofte reelle fenomener, mens klasser er begrep (felles betegnelse) Vi snakker om OO-metoder, OO-språk (SIMULA, ADA, JAVA..), OO-databaser Generelle og spesialiserte begreper (abstraksjonsformer)

21 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 21 Hva er et system ? l Noen forslag: »En samling av elementer og relasjonene mellom dem »Et sett av komponenter som interagerer på bestemte måter for å utføre en oppgave (nervesystem, fordøyelsen) »Et ordnet sett av fakta, prinsipper, klassifikasjon (Linnee’s plantesystem, det periodiske system,..) »Et struktur av prosedyrer&metoder (kvalitetssikringssyst.) »’Noe’ som kan atskilles fra sine omgivelser (økosystem,.. - Systemer er en abstraksjon ut fra en bestemt hensikt - Systemer kan betraktes utenfra eller innenfra

22 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 22 Modellering av konteksten. (Edb)-system Bruker (jf OOA&D, side 11) Problemområdet: Formål/oppgave Eks : Regnskap, lagerhold, planlegging av arbeid Anvendelsesområdet : Del av brukerorganisasjonen, eks Regnskapskontoret, grossist, frisørsalong Modell av virkeligheten Virkeligheten

23 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 23 Komponenter i et IT-system Grense flate Funk- sjoner Modell IT-system Andre systemer. Brukere

24 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 24 Oversikt over OOA&D Analyse av problem- området Analyse av anvendelses- området Modell Krav til bruk Design av arkitektur Spesifikasjon av arkitektur Design av komponenter Spesifikasjon av komponenter

25 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 25 Aktiviteter i OOA & D 1. Analyse av problemområdet »Hva skal systemet handle om, oppgave som skal løses –Beskrive klasse av objekter og deres innbyrdes relasjoner og dynamiske egenskaper 2. Analyse av anvendelsesområdet »Fastlegge bruksmessige krav –Krav til bruk, funksjoner, og grensesnitt 3. Design av arkitektur »Sammenholde kravene med den tekniske plattform »Prioritere kravene, utforme komponentarkitektur 4. Design av komponenter »Utgangspunkt i arkitekturen –Design av modell, funksjons-, og grensesnittskomponent

26 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 26 To gjennomgående eksempler Frisørsalongen (kap. 21) l Problemområdet : »Kunderegister, timebestilling, arbeidsplaner og lagerhold l Anvendelsesområdet: »Frisørsalongen, spesielt adm. personell og resepsjonist Konferansesystemet (kap. 20) l Problemområdet: »Registrere konferansedeltagere, innsendte foredrag (papers) og lage program l Anvendelsesområdet »Programkomiteen og organisasjonskomiteen

27 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 27 OOA& D prinsipper og styrke l Objekter som kjernebegrep: »Egenskaper, tilstander og adferd l Åpen metode- tillater variasjoner i bruk l Situasjonsbestemt strategi l Gjenbruk, forbilder, mønster og komponenter l En ’god’ design skal være forståelig, fleksibel og brukervennlighet l Dokumentasjon : Korrekt- tilstrekkelig men ikke for voluminøs

28 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 28 Systemer, perspektiver og tenkemåter l Systemer (Dahlbom og Mathiassen, kap. 1-2) »Teknologi, data, informasjon og kunnskap »Rasjonell versus romantisk tenkemåter Blant annet inspirert av »Peter Checkland : Soft Systems Methodology (In System Thinking, Systems Practice)

29 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 29 Hva er en datamaskin l Noen ulike synspunkter i datamaskinens barndom: If it should turn out that the basic logic of a machine designed for numerical solution of differential equations coincide with a machine intended to make bills for a department store, I would regard this as the most amazing coincidence that I have ever encountered Howard Aiken, 1956, physicist The study is to process on the basic of the conjectures that every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it. John McCarthy, 1956, mathematician

30 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 30 Hva innebærer det å ’datoriserer’ l Automatisering av administrative oppgaver »Taper vi verdifulle sider ved manuelle rutiner, skjønn,..? »Tap av jobber? l Lagre data for å støtte/automatisere beslutningstaking »Kan vi stole på at data er korrekte? »Hvilke fortolkninger er de basert på ? »Sammenfaller det med våre fortolkninger ? l Overvåke og kontrollere komplekse prosesser »Datasystemer er sjøl kompliserte systemer- hvordan kontrolleres de? l Hva med kvalitet av systemene – for oss?

31 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 31 Algoritmer og menneskelig tenkning l Church-Turing thesis: Alt et menneske kan beregne kan bli beregnet av en maskin l En instruks er en algoritme dersom den er endelig, veldefinert og bare består av elementære trinn l Algoritmebegrepet bygger bro mellom vår intuitiv forståelse av beregninger og en datamaskin »Bygger på Descartes (1596-1650) teori om tenkning som regelstyrt symbolmanipulasjon Kan datamaskiner erstatte menneskelig tenkning?? To fundamentalt forskjellige svar

32 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 32 To verdensanskuelser - det rasjonelle versus det romantiske Rasjonalisme - arven fra Aristoteles, Galileo, Descartes, Bacon, Newton, Leibniz,.. »Utviklingen av naturvitenskapen »Skille mellom en ’ytre’ (sann) og ’indre’ (sanset) verden »Sann kunnskap er basert vitenskapelig representasjon av virkeligheten (formalisering) »Tenkning er symbolmanipulasjon Romatikken arven fra Socrates, Platon, »Data blir til informasjon gjennom fortolkning basert på forståelse av bakgrunn og kontekst »Kunnskap utvikles både fra teori og praksis »Noen begreper kan ikke defineres, men forklares ved eksempler »Vekt på kultur, kunst, følelser

33 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 33 Datamaskinen - kalkulasjon eller informasjonsbehandling l Utgangspunktet er Descartes m fl. mekanistisk systemforståelse »Klar, eksakt og sann representasjon av verden »Verden er stabil »Reduksjonisme, gjentagbarhet bevis-/forkastbarhet »Verden oppfattes som en maskin - f eks. som byråkratier med formell arbeidsdeling og styring Den logiske, analytisk ’tenkende’ maskin (Babbage, Turing, von Newman l Utgangspunkt i organisk, dialek- tisk forståelse av virkeligheten’ »’Verden’ må forstås som helheter kan bare beskrives ved fortolkning »Virkeligheten er i stadig forand- ring - uforutsigbar- kaotisk »Organisasjoner koordineres ved uformell, direkte interaksjon mellom medlemmene - ikke skille mellom styring og utføring Datamaskinen som medium for menneskelig samhandling

34 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 34 Organisasjonen : Maskin eller kultur Arbeidsdeling og koordinering Byråkratiet »Nøyaktig beskrivelse av arbeidsoppgaver »Organisasjon som ’optimal algoritme »Stabile omgivelser »Rasjonalitet og effektivitet »Entydige mål »Forutsigbarhet – »Lav usikkerhet l Vertikale informasjonssystemer l Organismen »Lever i dynamisk samspill med omgivelser i stadig endring »Forandring skaper usikkerhet »Liten grad av formalisering »Sjølstendige, men sam- spillende enheter ( ansvar) »Tette nettverk- uformelle strukturer l Horisontale nettverk : E_post, CSCW,..

35 IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 35 IT og kunnskap: To kunnskapssyn l Kunnskap som mekaniske helheter »Deler kan tas ut av helheten uten at dennes karakter endres »Fenomener kan defineres formelt l Kunnskap som organiske helheter »Helheten utgjør mer en delene »Fenomener forståes gjennom sosiale prosesser


Laste ned ppt "IN 265 : Problemdefinering, modellering, kravspesifikasjon våren 2003 Arild Jansen, IfI, UiO Lysark nr. 1 IN 265 Problemdefinering, modellering og kravspesifikasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google