Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 16.4.2002 Arild Jansen Ifi 1 Kvalitet i systemutvikling og bruk Forelesning IN 265 16.4-2002 Temaer l Ulike perspektiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 16.4.2002 Arild Jansen Ifi 1 Kvalitet i systemutvikling og bruk Forelesning IN 265 16.4-2002 Temaer l Ulike perspektiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 16.4.2002 Arild Jansen Ifi 1 Kvalitet i systemutvikling og bruk Forelesning IN 265 16.4-2002 Temaer l Ulike perspektiver på kvalitet »Kvalitet i utviklingsarbeidet - prosesskvalitet »Kvalitet på artefaktene- produktkvalitet l Funksjonell, symbolsk og estetisk kvalitet »Objektiv og subjektiv kvalitet? l Måling eller evaluering av kvalitet? l Organisatorisk kontekst for utvikling og bruk Pensum l Dahlbom og Mathiassen, kap. 7-8,

2 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 16.4.2002 Arild Jansen Ifi 2 En øvelse – hva legger dere i kvalitet? 1. Angi 3 kvalitetskriterier, og ranger dem? 2. Hva har dere lært om kvalitet fra i tidligere kurs ? »I INF 102: »I IN 219 l Andre relevante kurs?

3 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 16.4.2002 Arild Jansen Ifi 3 Ulike tilnærminger i utviklingsarbeidet Repetisjon D&M, kap. 4-6 Tre ulike tilnærmingsmåter for systemutvikling : l Konstruksjon »Antar verden er stabil og problemområdet veldefinert »En rasjonell, analytisk topp-down framgangs-måte, l Evolusjon »Realistisk, helhetlig virkelighetsforståelse, usikkerhet og at problemene er upresist. »Anvender eksperimentell strategi for systemløsning »Bruker-orientering, prosessorientering og læring l Intervensjon »Problemet er ikke (klart) definert »Utviklingsarbeidet kan ikke skilles fra løpende aktiviteter i organisasjonen

4 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 16.4.2002 Arild Jansen Ifi 4 Kvalitet og kvalitetssikring l Kvalitet – noen definisjoner »(1) Et ’systems’ evne til å tilfredsstille de krav og forventninger og ønsker »(2) Grad av systemets overensstemmelse med med skriftlige spesifikasjoner » (3) Forholdet mellom forventet og opplevd ytelse av system l Opplevd kvalitet: »subjektiv vurdering av den enkelte bruker som er berørt l Kvalitetssikring (engelsk Quality Assurance, QA) »Arbeidet med planlegging, utforming, vedlikehold og kontroll som tar sikte på øke eller sikre kvaliteten av et produkt eller en prosess.

5 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 16.4.2002 Arild Jansen Ifi 5 Hva er kvalitet l Datakvalitet = kvaliteten på dataene (informasjonen) »Korrekthet…. l Systemkvalitet = kvalitetene på de systemene som behandler dataene, som f eks. : »Effektivitet, funksjonalitet,,... l Prosesskvalitet = kvaliteten på de prosesser (aktiviteter, handlinger ) som leder fram til et gitt resultat »Holde tidsfrister, økonomiske rammer, følge fastsatte lover, regler og forskrifter, fastlagte prosedyrer og krav,..

6 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 16.4.2002 Arild Jansen Ifi 6 Datakvalitet l Datakvalitet gjelder krav til innholdet og måles gjerne ut fra blant annet disse kriterier »Korrekthet, nøyaktighet, relevante, oppdatert, fullstendige, integritet (helhetlige), konfidensialitet (beskyttelse) l Andre krav som også gjelder systemene rundt »Tilgjengelighet, brukervennlige »Oppfylle Personopplysningsloven, Forvaltningsloven,.. Brukere og tilbydere vil kunne ulike ha oppfatninger om kvalitetskravene

7 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 16.4.2002 Arild Jansen Ifi 7 Systemkvalitet Vi kan angi noen ulike typer krav til systemkvalitet l Krav ved bruk av programvaren »Effektivitet, funksjonalitet, brukervennlig, enkelt å lære, l Tekniske krav til programvaren »Driftsikker, sikkert, fleksibilitet, flyttbar, enkelt å vedlikeholde, testbarhet, kapasitet, modularitet, konsistens l Krav til omgivelsene »Sikkerhet, integrasjon med annen programvare, stabilitet Problem: Brukere og systemutviklere har ofte ulike oppfatninger om kvalitet

8 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 16.4.2002 Arild Jansen Ifi 8 Prosesskvalitet: Kvalitet i utviklingsarbeidet l Dette gjelder kvaliteten på de aktiviteter/handlinger som inngår i arbeidet med å produsere resultatet »Overholde tidsfrister, »Ressursforbruk : Ligge innenfor økonomiske rammer, »Følge relevante lover, regler og forskrifter, »Fastlagte prosedyrer og krav (f eks. ISO 9000) »Sikre gode arbeidsmiljø,.. Problem: Her vil det kunne være interessekonflikter mellom ulike parter

9 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 16.4.2002 Arild Jansen Ifi 9 Noen problem med kvalitet og kvalitetssikring l Ulike parter har ulike oppfatninger om kvalitetskrav og dere prioritet »Eks: funksjonalitet versus brukervennlighet l Vi mennesker opplever systemer forskjellig l Omgivelsene påvirker oppfatninger om kvalitet l Ulike kvalitetskrav er ofte ikke helt forenlige »Eks: brukervennlighet versus sikkerhet l Ikke alle brukerkrav lar seg enkelt måle l Kvalitet koster resurser (og tar mer tid?)

10 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 16.4.2002 Arild Jansen Ifi 10 Evaluering (måling) av kvalitet -1 l I henhold til kravspesifikasjoner » Hva er det brukerne har bedt om? »Hva er det brukerne virkelig ønsker /forventer l I henhold til hvordan systemet fungerer i bruk »Hva er det brukerne faktisk trenger l I henhold til systemets plass/rolle i organisasjonen

11 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 16.4.2002 Arild Jansen Ifi 11 Evaluering (måling) av kvalitet -2 Evalueringsformer l Evaluering basert på mål (metrikker), f eks. »Mål for effektivitet, stabilitet, vedlikehold,.. »Konsistens, modularitet,.. »Formelle metodikker for å bevise programmers korrekthet »Planlagte tester etc. Slike mål tilstreber objektivitet, uavhengig av den som som evaluerer

12 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 16.4.2002 Arild Jansen Ifi 12 Evaluering av kvalitet – 3 l Evaluering basert på brukeres opplevde egenskaper »Utprøving gjennom f eks. eksperimentering og prototyping »’Blind’ evaluering- ukjente brukere Dette er basert på subjektiv kompetanse, erfaringer og intuisjon

13 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 16.4.2002 Arild Jansen Ifi 13 Er systemutviklere i kontakt med de virkelige brukerne? Produktutvikler -organisasjon (programvarehus) Bruker- organisasjoner (småbedrifter) 3. parts brukerrepresentanter (F eks bransje- eller brukerorganisasjon ) Løpende dialog Sporadisk påvirkning Kravspesifikasjon Brukerkrav Liten, tilfeldig kontakt Figur 5.1 Mønster for utvikling av standard programvarer (modifisert etter Grudin 1991) Formelle krav

14 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 16.4.2002 Arild Jansen Ifi 14 Funksjonelle og estetiske egenskaper l Teknologi som funksjon »hvordan de fungerer i praksis - »Oppfyller forventninger i bestemte bruksmessig sammenheng - i en gitt ’virkelighet’ l Teknologi har også estetiske egenskaper - »Utseende, arkitektonisk, visuelt inntrykk jf mobiltelefonen, nettstedet,.. »Uavhengig av andre egenskaper »Må oppleves - erfares

15 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 16.4.2002 Arild Jansen Ifi 15 Symbolske og politiske egenskaper l Teknologi som symbolsk uttrykksform formidler kulturelle verdier i en organisasjon »Utstyret på sjefen skrivebord »Tidlig å bruke nyeste ’teknologi’ l Teknologiens politiske innhold »som bærere av verdier knyttet til f eks. demokrati, makt, likestilling, likeverd,.. »Datamaskinen og fargete i reklamen i USA »Ny teknologi og eldre, kvinner i Norge

16 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 16.4.2002 Arild Jansen Ifi 16 Beskrive eller evaluere artefakter l Beskrivelsen vektlegger bestemte egenskaper eller kvaliteter »egenskaper som det antas skal være en del artefaktene »objektive kvalitet ved artefaktene l Evaluering søker å avdekke alle sider ved en artifakt som ansees å være viktig for brukeren »egenskaper som vises seg i praksis å være viktige, også estetiske og symbolske »Subjektive, opplevde egenskaper

17 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 16.4.2002 Arild Jansen Ifi 17 Objektive eller subjektive kvalitetskrav Objektive krav l Funksjonskrav l Ytelseskrav l Tekniske krav l.... Subjektive l Bruksmessige krav l Estetiske krav l Symbolske krav l.... Nødvendig å utvikle metoder evaluere alle typer kvaliteter’ som foretrekkes av de ulike brukermiljøer og kulturer

18 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 16.4.2002 Arild Jansen Ifi 18 Kvalitetssikring (QA) – hvorfor er det så vanskelig? l Føles som (tyngende) administrativt rutiner l Unødvendig formalisering av ting som allerede gjøres av erfarne systemutviklere l Uttrykker mistillit fra ledelsens side l Det hindrer kreativitet og personlig engasjement l Kvalitetsarbeidet innebærer endring i så vel materielle strukturer som i kulturen

19 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 16.4.2002 Arild Jansen Ifi 19 3 nivåer av organisatorisk praksis 1. Formelle rutiner og prosedyrer 2. Oppfatningene blant de ansatte av hvordan arbeidet bør gjøres, dvs tolkningen/forståelsen av rutiner og prosedyrer 3. Det faktiske adferden de har i arbeidet, den rotfestede praksis som utvikles over lang tid) l For å endre organisatorisk praksis må alle 3 nivåene håndteres (ikke bare den formelle)

20 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 16.4.2002 Arild Jansen Ifi 20 Ingeniørkunst eller ’mekking’ (tinkering) Ingeniørarbeid l Kun målrettet - oppfylle funksjonskrav l Vektlegge å bruke ekspert verktøy l Spesifisere og konstruere Tinkering l Vekt på former og symbolske verdier l Bruke teknikker & verktøy som er tilgjengelige l Improvisere – prøve og feile i brukssituasjoner Ikke det ene eller det andre, men litt av begge verdener

21 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 16.4.2002 Arild Jansen Ifi 21 Systemer og forandring Noen momenter Systemet - strukturbestemt » Prosedyrebasert, byråkratisk styring av systemutviklingsarbeidet »Relasjoner og rutiner »Intern fokus- stabile omgivelser »Design er produkt- orientert Forandring – prosessdrevet »Situasjonsbestemt, fleksibel ledelse av systemutviklingsarbeidet »Aktiviteter og prosesser »Hvilke endringer i omgivelsene er viktige? »Design er endringsorientert

22 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 16.4.2002 Arild Jansen Ifi 22 Maskiner og mennesker Kamp eller dialektisk relasjon? Maskin -perspektivet: »Mekanistisk verdensforståelse »Positivistisk - objektiv (nøytrale) observasjoner »Generell kunnskap som kan ’spres’ »Mål: Forklaringer og prediksjoner »Historien som en serie av skritt ’framover’ »Felles målforståelse »Kunnskap kan ’samles inn’ og selges på et marked Menneskeperspektivet »’Romantisk’ verdensforståelse »Hermeneutikk - fortolkninger basert på subjektive oppfatning »Situasjonsbestemt, unik kunnskap »Mål: Forståelse gjennom deltakelse - dialektisk interaksjon »Historien som dialoger som vi må huske »Målkonflikter »Kunnskap er opplysning og ’dannelse hos den enkelte

23 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 16.4.2002 Arild Jansen Ifi 23 Utviklingsarbeidet som intervensjon kan bidra til bedre kvalitet i bruk Strategi »’Gjennombrudd ved sammenbrudd’ - ved at motsetningene blir synlige og kan håndteres –Forårsake at systemet skifter fra ’ready -at hand til ’’present- at - hand ’ »Forståelse gjennom bruk av metaforer (’lignelser’) »Systemutvikling endrer ofte karakter av organisasjons- utviklingsprosesser fordi systemet ikke kan løse problemet (alene) »Systemutvikler må delta i ’organisasjonsspill’ »Vekt på systemkvalitet i bruk - og hva dette i praksis betyr Intervensjonstenkningen skal ikke erstatte supplere de øvrige tenkemåtene.


Laste ned ppt "IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 16.4.2002 Arild Jansen Ifi 1 Kvalitet i systemutvikling og bruk Forelesning IN 265 16.4-2002 Temaer l Ulike perspektiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google